• No results found

Мова навчання: Українська Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук Долганов Петро Сергійович Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політичних наук Протокол №7 від «11» вересня 2019 року Завідувач кафедри д

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Мова навчання: Українська Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук Долганов Петро Сергійович Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політичних наук Протокол №7 від «11» вересня 2019 року Завідувач кафедри д"

Copied!
63
0
0

Повний текст

(1)

Кафедра політичних наук

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Політика та економіка»

ППЗ-07

Спеціальності 052 „Політологія”

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

2019–2020 рік

(2)

Робоча програма: „Політика та економіка” для студентів 3-го курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин, спеціальності 052 Політологія.

Мова навчання: Українська

Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук Долганов Петро Сергійович

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політичних наук Протокол №7 від «11» вересня 2019 року

Завідувач кафедри д. політ. н., проф. Гон М.М.

______________ (Гон М.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«11» вересня 2019 року

Робочу програму схвалено навчально-методичною комісією факультету історії, політології та міжнародних відносин

Протокол №___ від «___» ___________ 20__ року

Голова навчально-методичної комісії____________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

© Долганов П. С., 2019 рік

(3)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній

ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма

навчання заочна форма навчання Кількість кредитів – 3

Галузь знань 0301 – „Соціально-

політичні науки”

Нормативна

Модулів – 1

Напрям підготовки 6.030104

«Політологія»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

6.030104

«Політологія»

3-й Семестр

Загальна кількість годин – 108

6-й

Лекції Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 3,5

Освітній ступінь:

Бакалавр

24 год.

Практичні, семінарські

Практичні, семінарські 12 год.

Самостійна робота 72 год.

Вид контролю: контрольні роботи, залік Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40:60

(4)

2. Мета

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Політика і економіка» є повний та всебічний аналіз теоретико-концептуальних основ економічної політики держав світу, визначення оптимальних стратегій економічного реформування України на сучасному етапі.

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Політика і економіка» є – формування у студентів цілісного уявлення про взаємозв’язок політики та економіки;

– формування знань про ґенезу сучасних економічних теорій;

– формування у студентів знань про взаємозв’язок політичного режиму та економічної системи;

– формування знань про теоретичні засади економічної трансформації від планової до ринкової економічної системи;

– вивчення теорій та моделей модернізації економічних систем держав, що розвиваються;

– вивчення особливостей функціонування найефективніших економічних систем сучасного світу.

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– особливості ґенези сучасних економічних теорій та їх сутність;

– політичні та економічні детермінанти суспільного розвитку згідно лібертаріанської, інституційної, ліберальної та кейнсіанської теорій;

– основні теорії та особливості економічної трансформації держав постсоціалістичного простору;

– особливості перебігу успішних трансформацій та причини поразок трансформаційного процесу в державах посткомуністичного простору;

– проблеми та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (СОТ, МВФ, СБ, ЄБРР);

– основні теорії модернізації економічних систем держав, що розвиваються;

– концептуальні основи стратегії сталого економічного розвитку та можливості її застосування в Україні;

– ключові аспекти проблеми економічної нерівності у сучасному світі та існуючі теоретичні рекомендації її подолання;

– формування та інституційні особливості функціонування економічних систем високо розвинутих держав Західної Європи, Північної Америки і Південно-Східної Азії;

– основні проблеми економічного розвитку України на сучасному етапі та шляхи їх подолання.

вміти:

– характеризувати поняття та категорії економічної науки;

– визначати історичні типи економічних систем світу;

– збирати, систематизувати й аналізувати факти та явища економічного життя, здійснювати їх порівняльний та системний аналіз, застосовувати опрацьовану інформацію у практичній діяльності;

– виявляти проблеми економічної політики Української держави на різних етапах її розвитку;

– на основі сукупності знань про основні положення концептуальних документів у галузі економічної політики аналізувати взаємодію внутрішніх і зовнішніх факторів та їх вплив на економічну систему держави;

– здійснювати інституційний аналіз та встановлювати корелюючі фактори взаємовпливу економічної, політичної, освітньої та соціокультурної підсистем на стабільність та

(5)

функціонування соціальної системи;

– характеризувати сучасні економічні теорії, їх переваги та недоліки у сфері практичного застосування;

– здійснювати логіко-структурний, системний та факторний аналізи взаємовпливів економічної та політичної систем;

– здійснювати комплексний аналіз економічних систем сучасних держав у їх взаємозв’язку з міжнародною економічною системою.

Загальні компетентності 1) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

2) здатність до засвоєння нових знань та креативного мислення, розробки інноваційних технологій;

3) навички використання сучасних інформаційно-комп’ютерних і комунікаційних технологій (ІТ);

4) здатність до пошуку, збору, обробки та аналізу інформації з різних джерел;

5) оцінювання, моделювання та прогнозування розвитку соціальних явищ та процесів;

6) здатність використовувати різноманітні форми комунікацій;

володіння державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування.

Спеціальні компетентності

1) здатність аналізувати соціальні явища, процеси, протиріччя, конфлікти, проблеми тенденції розвитку суспільства на мікро-, мезо-, макро- та глобальному рівнях;

2) здатність вивчати та аналізувати соціальні відносини, різноманітні прояви соціальної диференціації, соціальної структури, соціальної стратифікації та соціальної мобільності;

3) здатність до розробки програми та організації збору, обробки, аналізу та презентації результатів соціологічних досліджень;

4) здатність використовувати навички роботи з комп’ютером, знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для проведення емпіричних соціологічних досліджень та підготовки аналітичних документів;

5) здатність до моделювання та прогнозування процесів соціального розвитку, оцінки соціальних ризиків;

6) уміння проектувати соціальні технології, програми та проекти щодо вирішення проблем розвитку суспільства, розв’язання соціально-політичних конфліктів та протиріч, забезпечення процесів демократизації, гуманізації, соціокультурної інтеграції, екологізації, політики сталого розвитку суспільства;

7) здатність до комплексної обробки та аналізу інформації статистичного, соціологічного, політико-правового та соціально-психологічного характеру, необхідних для розробки та обґрунтування ефективних політико-управлінських рішень;

8) уміння використовувати різноманітні форми соціальних та наукових комунікацій з метою поширення / популяризації соціологічної інформації та соціологічних знань з метою вирішення проблем розвитку суспільства, захисту демократичних цінностей, інтересів, прав та свобод, забезпечення соціальної стабільності та сталого розвитку суспільства.

(6)

3. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічної політики.

Тема 1. Взаємозв’язок політики та економіки.

Взаємозв’язок політики та економіки. Мета економічної політики (безробіття, його різновиди, закон Оукена, крива Філіпса, поняття та різновиди інфляції, методи її подолання). Функції держави у ринковій системі (типи ринків, стихійні й нестримні ринки, неформальні ринки, методи регулювання ринків, фіскальна політика держави, крива Лафера, соціальні функції держави, коефіцієнт Джині). Проблема (не)доцільності політичного регулювання економічних процесів у призмі теореми Коаза. Еволюція поглядів на економічну політику (меркантилізм, фізіократія, фритредерство, лістіанство, марксизм, монетаризм, кейнсіанство).

Економічна політика у призмі сучасних економічних теорій (поведінкові підходи до державного регулювання поведінкою споживачів, каскад доступної інформації, теорія перспективи, базова точка зміщення, недооцінка майбутнього, помилка кон’юнкції, ефекти фреймінгу).

Концепція «трагедії спільного» М. Олсона і необхідність державного втручання з метою нейтралізації «ринкових провалів».

Тема 2. Генезис сучасних економічних теорій.

Неолібералізм і соціальне ринкове господарство (економічний лібералізм, чиста ринкова економіка Л. Мізеса, теорія спонтанного порядку Ф. Хайєка, теорія економічних порядків В. Ойкена, чиказька школа економічної думки, концепція соціального ринкового господарства). Монетаризм у сучасній економічній теорії (становлення і теоретичні засади монетаризму, економічні погляди М. Фрідмена). Теорії сучасного консерватизму (теорія раціональних очікувань, теорія пропозиції, теорія недосконалої інформації).

Неокейнсіанство і посткейнсіанство (теорії неокейнсіанства, ліве кейнсіанство, монетарне кейнсіанство, нове кейнсіанство). Інституціоналізм у сучасній економічній теорії (теорія техноструктури Ф. Гелбрейта, економіка домінування Ф. Перру, методологія Р. Хейлбронера, інституціонально-соціологічний підхід Г. Мюрдаля, теорії Д. Норта, О. Вільямсона, Е. Острома, теорія ігор Дж. Неша).

Неординарні економічні теорії (теорія Й. Шумпетера, концепція множинності моделей соціалізму О. Ланге, модель „витрати – випуск” В. Леонтьєва).

Теорія раціонального вибору та її критика (теорія раціонального вибору фон Неймана і Моргенштерна, теорія обмеженої раціональності Герберта Саймона, критика теорії раціонального вибору з психологічних позицій (Даніел Канеман, Гарольд Лассуел).

Лібертаріанський патерналізм і державне регулювання економічної поведінки громадян (Річард Талер, Кас Санстейн). Проблеми (не)можливості економічного прогнозування (у призмі теорій Насіма Талеба, Даніела Канемана, Філіпа Тетлока).

Тема 3. Політичний режим та економічна система.

Закономірності економічного процвітання в умовах авторитаризму та демократії (марнотратність авторитарних режимів, довгострокові і короткострокові економічні проекти в умовах демократій та авторитаризмів, монархічна та республіканська форми авторитаризму і економіка). Безпосередні та опосередковані фактори впливу політичного режиму на економічний розвиток.

Кореляція „політичний режим – економічний розвиток” у призмі соціологічної теорії Р. Інглегарта.

Економічний розвиток у контексті корелюючих взаємозв’язків „політичний режим – економічна система – система освіти – інституціоналізоване суспільство” – соціокультурна

(7)

система. Теорія інклюзивних та ексклюзивних інститутів Дж. Робінсона і Д. Ажемоглу.

Неоінституційна теорія порядків відкритого та закритого доступу (Д. Норт, Дж. Волліс, Б. Вайнгест). Безстрокові організації, деперсоніфіковані інститути. Нетривкі, базові й зрілі природні держави та економічний розвиток. Порядки відкритого доступу та економічний розвиток.

Автократії радянського типу і економічна система. Закономірності економічного розвитку в умовах відсутності ринкової економіки. Нелегальні ринки в умовах радянської економіки. Проблеми корупції, змови еліт та несуворих бюджетних обмежень і їх вплив на економічний розвиток радянських систем.

Тема 4. Теоретичні засади економічної трансформації.

Поняття, основні види та етапи трансформації. Особливості перехідного періоду від радянської економіки до ринку. Проблема вибору оптимальної трансформаційної моделі країнами посткомуністичного простору: між „шоковою терапією” і градуалізмом.

„Шокова терапія” та градуалізм як моделі економічної трансформації. „Рівновага часткових реформ” Дж. Хелмана як наслідок градуальної моделі трансформації. Роль приватизації у ринкових перетвореннях. Основні методи здійснення приватизації (ваучерна приватизація, інсайдерська, відкритий продаж з аукціону).

Формування ринкових інституцій як передумова успішної економічної трансформації. Роль ринкового законодавства, кредитної системи та приватної власності у процесі ефективної трансформації. Типи приватизації (ваучерна, інсайдерська, прямий продаж під час аукціону) та способи їх маніпулюванням.

Теорія інституційних трансформацій. Конструктивна і компромісна моделі трансформацій політичних і економічних інститутів. Градуалізм і радикальна трансформація.

Вплив лінеарної парадигми політичної трансформації Ростоу і Лернера на вибір моделі економічних реформ у країнах посткомуністичного табору.

Тема 5. Приклади успішних трансформацій за сценаріями „шокової терапії” та градуалізму.

„Шокова терапія” Л. Бальцеровича у Польщі. Передумови та початок економічної трансформації Чехії у 1989–1997 рр. «Шокова терапія» з соціальним обличчям.

Економічна криза 1997 р. і другий етап ринкових реформ.

Лібертаріанська модель подолання синдрому незавершених реформ у Грузії.

Інституційні реформи за моделлю конструктивних перетворень (реформи поліції, судової системи, бюрократичного апарату). Особливості приватизації. Стратегії подолання корупції. Реформи у сфері освіти. Встановлення політичного контролю над силовими відомствами. Впровадження нових стандартів соціального страхування.

Градуальна модель економічної трансформації КНР. Конвергентна модель економіки:

сутність та основні теорії. Реформи 1970-х – 1980-х рр.: ходіння по лезу між соціалізмом та капіталізмом. Радикалізація ринкових реформ у 1990-х рр. на початку 2000-х рр. та формування конвергентної моделі економіки.

Градуальна модель економічної модернізації Іспанії у постфранкістський період.

Особливості інституційних реформ за компромісною моделлю перетворень. Особливості приватизації. Реформи і соціальна політика.

Тема 6. Теорії та моделі модернізації економік країн що розвиваються.

Концепція „азійської драми” Г. Мюрдаля. Інфраструктурна політика держави, інституційні реформи. Взаємозв’язком між політичною культурою та економічною модернізацією: проблеми (не)конгруентності економічних стратегій модернізації в країнах, що розвиваються.

Моделі дуалістичної економіки (модель Льюіса, концепція „великого стрибка”).

(8)

Протекціонізм і економічна модернізація (теоретичні підходи Джо Стедвела).

Латиноамериканські концепції периферійного розвитку Р. Пребіша та С. Фуртадо. Азійські та африканські концепції колективної опори на власні сили. Споживацькі поведінкові ефекти в країнах що розвиваються та економічна модернізація.

Моделі структурної модернізації економіки. Мілітарна й експортоорієнтована моделі структурної модернізації та їх недоліки. Приклади успішного використання елементів міліарної моделі модернізації економіки в політиці Ізраїлю та США. Структурна модернізація економіки орієнтована на споживчий попит. Інвестиційноорієнтована модель структурної модернізації економіки. Доктрина Одзімі та японський приклад використання інвестиційно-орієнтованої моделі економічної модернізації.

Принципи державної політики у сфері інноваційної модернізації економіки.

Орієнтація не на прямі макроекономічні результати, а демонстраційний ефект проектів, що реалізуються державою. Підтримка нових видів активності (стимулювання венчурних фондів та державне регулювання їх функціонування). Застосування стратегії бенчмаркінгу у процесі планування економічної політики. Використання аутсорсингу в різних секторах державного управління економікою. Надання послуг замість прямих фінансових дотацій.

Стратегія зменшення витрат держави на пряму соціальну допомогу і капіталовкладення в освіту та перекваліфікацію кадрів. Технопарки як масштабні інноваційно-технологічні центри.

Тема 7. Державне регулювання економіки.

Методи державного регулювання економіки (правові, адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи). Прогнозування соціально-економічного розвитку держави. Програмування у системі державного регулювання економіки.

Макроекономічне планування (сутність, методологія і методи індикативного планування, особливості формування індикативного плану). Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання ринку цінних паперів. Державне регулювання розвитку регіонів.

Державне регулювання праці, рівня життя населення та розвитку соціальної сфери.

Підприємництво як об’єкт державного регулювання економіки. Державне регулювання основних сфер господарської діяльності (промислове виробництво, агропромисловий комплекс, транспорт, капітальне будівництво). Фінансово-кредитне регулювання економіки.

Тема 8. Проблеми подолання бідності та нерівності в економічному розвитку держав світу.

Проблема походження нерівності та бідності в основних економічних теоріях (лібералізм, лібертаріанська теорія, соціал-демократичні підходи, консерватизм, марксизм, неомарксизм, соціал-лібералізм). Походження бідності та нерівності у призмі поведінкової економіки.

Неомарксистські підходи до подолання нерівності у концептуальних поглядах Т. Пікетті. Лібертаріанський патерналізм як стратегія зменшення нерівності та бідності (Р. Талер, К. Санстейн). Особливості конструювання архітектури вибору.

Концепція сталого розвитку і проблеми економічної нерівності.

Корупція, ексклюзивні інститути та порядки закритого доступу: неоінституційна теорія походження нерівності й бідності у сучасному світі.

Змістовий модуль 2. Економічні системи держав світу.

Тема 1. Економічна політика США і Канади.

Місце США у світовій економіці. Економічний і науково-технічний потенціал.

Чинники і динаміка економічного розвитку. Галузева структура економіки.

(9)

Особливості внутрішньорегіональної економіки. Зовнішньоекономічна експансія США. Особливості економічних зв’язків між Україною та США. Основні напрями державного регулювання економіки у XXI ст.

Характерні риси функціонування національної економіки Канади. Еволюція соціальної моделі Канади.

Тема 2. Економічна політика держав Західної Європи.

Країни Європейського Союзу в системі світогосподарських зв’язків. Цілі та завдання Європейського Союзу. Сучасні економічні теорії європейської інтеграції.

Економічні моделі розвитку країн-членів ЄС. Економічна модель Німеччини.

Економіка Франції. Економіка Великобританії. Економіка Італії. Скандинавська модель розвитку.

Економіка нових країн – учасниць ЄС. Країни ЦСЄ та Європейський Союз.

Економіка Польщі. Особливості економіки Чехії. Особливості економіки Словаччини.

Особливості економіки Угорщини. Особливості членства в ЄС. Україна і ЄС.

Тема 3. Економічна політика держав Східної та Південно-Східної Азії.

Економічна політика Японії. Місце країни у глобальній економіці та в Азіатсько- Тихоокеанському регіоні. Галузева структура господарства. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків. Еволюція економічних моделей. Чинники економічного успіху Японії у післявоєнний період. Причини та наслідки японської кризи 90-х pp. XX ст.

Японська модель в умовах глобалізації світового господарства.

„Економічне диво” Республіки Корея. Земельна реформа і споживчо-орієнтована модель модернізації. Перехід до експортоорієнтованої моделі модернізації держави. Роль економічних синдикатів Кейрецу в економічній модернізації Кореї: переваги та пастки синдикальної моделі економічного розвитку. Економічна криза 1997 р. і реформування синдикальної моделі економіки. Вплив демократизації політичних інститутів на економічний розвиток держави.

Економічна модернізація Республіки Китай (Тайвань). Роль земельної реформи та споживчо-орієнтованої моделі модернізації економіки держави. Роль інноваційних технопарків у економічній модернізації Тайваню (технопарк Синьджу). Авторитарна модель модернізації, державний протекціонізм і економічне зростання держави. Вплив демократизації політичної системи Тайваню 1990-х рр. на економічний розвиток держави.

Економічна політика Малайзії. Роль авторитарної моделі модернізації. Недоліки імплементації стратегії споживчо-орієнтованої модернізації економіки Малайзії, основні наслідки земельної реформи в державі.

Економічна політика Сінгапуру. Реформування фінансового сектору держави.

Державне регулювання і корпоративна модель економіки. Особливості соціальної політики Сингапуру. Економічний розвиток і подолання корупції.

Тема 4. Економічна політика країн Близького та Середнього Сходу у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Ісламська економічна доктрина: міфи та реалії. Економічна політика країн Близького та Середнього Сходу. Економічна політика Єгипту. Економічна політика Лівії. Економічна політика Ірану (ісламсько орієнтована модель економіки). Інститут хал яль в ісламській економіці. Економічна політика Туреччини між ісламсько та ліберально орієнтованими моделями.

(10)

Тема 5. Економічна політика країн Латинської Америки у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Основні етапи та тенденції економічної політики латиноамериканських країн.

Економічні реформи в Бразилії. Економічна політика Аргентини. Інноваційна модернізація економік Чилі та Мексики. Особливий економічний шлях Венесуели та Куби.

Тема 6. Економічна політика України на сучасному етапі: основні проблеми реформування економічної системи.

Становлення економічної системи України. Економічна трансформація 1990-х рр. і пастки градуалізму. Формування рентовоорієнтованої моделі економіки та олігархізація держави. Спроби лібералізації економічної системи України у 2005–2010 рр.

Економічні реформи в Україні після Майдану. Проблема подолання корупції та рентовоорієнтованої економічної системи. Адміністративно-територіальна реформа і управління економічною системою. Проблеми ефективного управління державною власністю. Особливості приватизації. Економічні перспективи і збитки України від територіальних конфліктів. Економічний розвиток і євроінтеграційна політика.

Пастки монетарної політики держави в умовах залежності від кредитування міжнародних фінансових інститутів.

(11)

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма заочна форма

усього

у тому числі

усь ого

у тому числі л п лаб інд с.

р. л п лаб інд с.

р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічної політики Тема 1

Взаємозв’язок політики та

економіки

8 2 6

Тема 2. Генезис сучасних економічних

теорій

10 4 6

Тема 3.

Політичний режим та економічна

система

10 4 6

Тема 4.

Теоретичні засади економічної трансформації

4 6

Тема 5. Приклади успішних трансформацій за

сценаріями

„шокової терапії”

та гра дуалізму

8 2 6

Тема 6. Теорії та моделі модернізації економік країн що розвиваються

10 2 2 6

Тема 7. Державне регулювання

економіки

8 2 6

Тема 8. Проблеми

подолання 8 2 6

(12)

бідності та нерівності в економічному розвитку держав

світу Разом за змістовим

модулем 1

72 22 2 48

Змістовий модуль 2. Економічні системи держав світу Тема 1.

Економічна політика США і

Канади

8 2 6

Тема 2.

Економічна політика держав Західної Європи

8 2 6

Тема 3.

Економічна політика держав

Східної та Південно-Східної

Азії

8 2 6

Тема 4.

Економічна політика країн

Близького та Середнього

Сходу

8 2 6

Тема 5.

Економічна політика держав

Латинської Америки

5 2

Тема 6.

Економічна політика України

на сучасному етапі: основні

проблеми реформування

економічної системи

2 2

Разом

за змістовим 38 2 12 24

(13)

модулем 2

ІНДЗ — — — — — —

Усього годин 108 24 12 72

5. Теми семінарських занять

з/п Назва теми Кількість

годин

1 Економічна політика США і Канади 2

2 Економічна політика держав Західної Європи 2 3 Економічна політика держав Східної та Південно-

Східної Азії 2

4 Економічна політика країн Близького та Середнього

Сходу 2

5 Економічна політика держав Латинської Америки.

2 6 Теорії та моделі модернізації економік країн що

розвиваються 2

Разом 12

6. Самостійна робота

з/п Назва теми Кількість

годин

1 Взаємозв’язок політики та економіки 6

2 Генезис сучасних економічних теорій.

6 3 Політичний режим та економічна система

4 Теоретичні засади економічної трансформації 6 5 Приклади успішних трансформацій за сценаріями

„шокової терапії” та градуалізму 6 6 Теорії та моделі модернізації економік країн що

розвиваються 6

7 Державне регулювання економіки 6

8 Проблеми подолання бідності та нерівності в

економічному розвитку держав світу 6

9 Економічна політика США і Канади 6

10 Економічна політика держав Західної Європи 6

(14)

11 Економічна політика держав Східної та Південно-

Східної Азії 6

12 Економічна політика країн Близького та Середнього

Сходу 6

Разом 72

7. Індивідуальні завдання Опис завдання.

Завдання передбачає підготовку студентами мультимедійної презентації та аналітичної записки за однією з обраних тем. Перелік тем присвячено моделям економічних систем сучасних держав світу.

Аналіз економічних систем повинен містити такі компоненти:

1) Становлення економічної системи держави (ретроспективний аналіз).

2) Аналіз інституційних особливостей функціонування економічної системи.

3) Структура державного бюджету (основні джерела надходжень та ключові статті витрат).

4) Співвідношення державного та приватного секторів власності.

5) Основні компоненти експорту та імпорту держави, її торгове сальдо.

6) Аналіз сектору управління фінансами (регулювання обігу валют та цінних паперів, банківська система).

Тематика індивідуальних завдань:

1. Економічна система США.

2. Економічна система Канади.

3. Економічна система Франції.

4. Економічна система ФРН.

5. Економічна система Італії.

6. Економічна система Великобританії.

7. Економічна система Іспанії.

8. Економічна система Нідерландів.

9. Економічна система Швейцарії.

10. Економічна система Норвегії.

11. Економічна система Швеції.

12. Економічна система Данії.

13. Економічна система Польщі.

14. Економічна система Чехії.

15. Економічна система Словаччини.

16. Економічна система Угорщини.

17. Економічна система Румунії.

18. Економічні системи Прибалтійських республік.

19. Економічна система Японії.

20. Економічна система Республіки Кореї.

21. Економічна система КНР.

22. Економічна система Сінгапуру.

23. Економічна система Малайзії.

24. Економічна система Індії.

25. Економічна система Туреччини.

(15)

26. Економічна система Ірану.

27. Економічна система Ізраїлю.

28. Економічна система Бразилії.

29. Економічна система Мексики.

30. Економічна система Аргентини.

10. Методи навчання

У процесі викладання навчальної дисципліни „Політика та економіка” нами було використано наступні методи навчання: бесіда, лекція, демонстрація, ілюстрація, практична робота аналітичного спрямування, аналітичний, дедуктивний, індуктивний та традуктивний методи, проблемний виклад матеріалу.

11. Методи контролю

Усне опитування, тестові завдання, модульні контрольні роботи, залік.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко ва контроль

на робота

Сума Змістовий

модуль № 1 Змістовий модуль № 2

Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5

30 100

10 10 10 10 10 10 10

Примітка: форма контролю – залік.

Шкала оцінювання: національна та ECTS Сума балів

за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового

проекту (роботи), практики

для заліку

90–100 А відмінно

зараховано

82–89 В

добре

74–81 С

64–73 D

задовільно

60–63 Е

35–59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного

складання

(16)

0–34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням

дисципліни

не зараховано з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

Бали в діапазоні (90–100) означають, що студенти виявили систематичні знання та глибоке розуміння положень навчального матеріалу з економічної політики; засвоїли основну та додаткову літературу, рекомендовану програмою; проявили великі здібності в осмисленому, логічному, аргументованому, чіткому і вільному трактуванні навчально – програмного матеріалу; засвоїли взаємозв'язок основних понять дисципліни;

демонструють вміння вільного використання теорій та підходів, проблемних завдань;

самостійно дають правильні відповіді на тестові завдання.

Бали в діапазоні (86–89) означають, що студенти виявили систематичні та глибокі знання навчального матеріалу та вільно його викладають, дають правильні пояснення економічних теорій, понять; демонструють розуміння матеріалу, аргументують свої висновки та судження, уміють застосовувати знання на практиці, легко наводять потрібні приклади не тільки з підручника, а й самостійно; викладають матеріал логічно і послідовно, з дотриманням мовних норм; уміють робити висновки; легко знаходить відповіді на тестові запитання і розв’язує без помилок проблемні завдання.

Бали в діапазоні (71–85) означають, що студенти виявили знання, які відповідають вимогам, показали систематичний характер знань з дисципліни, засвоїли основну літературу, рекомендовану програмою, але допускають ряд помітних помилок, які самі можуть виправити, до того ж роблять помилки не більше як у 15 – 20 % тестів чи розв’язанні проблемних завдань.

Бали в діапазоні (61–70) означають, що студенти мають знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, однак подають матеріал неповно, допускають неточності у визначенні понять і формулюванні економічних теорій; не спроможні належним чином обґрунтувати свої судження, навести власні приклади; викладає матеріал непослідовно з мовними помилками; орієнтуються лише у 50% тестів і підходах до розв’язання проблемних завдань.

Бали (60) означає, що студенти виявили знання основного навчального матеріалу в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; в основному ознайомилися з літературою, рекомендованою програмою;

спроможні дати правильні відповіді на 30 % тестових завдань і проблемних питань.

Бали в діапазоні (35–59) свідчать про значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, про принципові помилки при виконанні, передбачених програмою завдань, але студенти спроможні самостійно доопрацювати програмний матеріал і підготуватися до перездачі дисципліни.

Бали в діапазоні (1–34) означають, що студенти не мали знань зі значної частини навчального матеріалу; допускали принципові помилки при виконанні більшості передбачених програмою завдань; не спроможниі самостійно засвоїти програмний матеріал і потребує повторного вивчення етнополітології.

12. Методичне забезпечення 1. Матеріали до лекцій з різних тем курсу.

2. Методичні вказівки (плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентам).

(17)

13. Рекомендована література Основна література:

1. Аслунд А. Велике переродження. Уроки перемоги капіталізму над комунізмом / Андрес Аслунд, Сімеон Дянков. – Львів: ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА, 2015.

– 440 с.

2. Бауман Зигмунд, Донскіс Леонідас. Плинне зло. Життя без альтернатив. Пер. з англ. Олександра Буценка. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – 216 с.

3. Валлє В. Корупція: роздуми після Майдану. – К.: Дух і Літера, 2015. – 280 с.

4. Війна і націоналізм // Спільне. Журнал соціальної критики. – 2016. – Випуск 10.

5. Гендер і праця // Спільне. Журнал соціальної критики. – 2013. – Випуск 6.

6. Грем Макстон, Йорген Рандерс. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату / Грем Макстон, Йорген Рандерс. – К.: Пабулум, 2017. – 320 с.

7. Даг Деттер, Стефан Фьольстер. Державне багатство народів. Як управління державними активами може посилити чи підірвати економічне зростання / Даг Деттер, Стефан Фьольстер. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. – 328 с.

8. Ден Сенор, Сол Сингер. Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива / Пер. з англ. Мирослави Лузіної. – К.: Yakaboo Publishing, 2016. – 360 c.

9. Долганов П. «Свій до свого по своє»: соціально-економічний вимір націотворчих стратегій українців у міжвоєнній Польщі: монографія / Петро Долганов. – Рівне:

Волин. обереги, 2018. – 232 с.

10. Ерик С. Райнерт. Як багаті країни збагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними / Ерик С. райнерт. – К.: Темпора, 2015. – 444 с.

11. Канеман Д. Мислення швидке і повільне / Даніел Канеман. – К.: Наш Формат, 2017. – 480 с.

12. Мойсес Наїм. Занепад влади: Від владних кабінетів до полів битви і церков, а потім і до держави, або чому сьогодні бути при владі означає зовсім інше, ніж колись / Мойсес Наїм. – К.: Форс Україна, 2017. – 448 с.

13. Норт Дуглас. Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії / Дуглас Норт, Джон Волліс, Баррі Вайнгест; пер. з англ. Тарас Цимбал.

– К.: Наш Формат, 2017. – 352 с.

14. Пікетті Тома. Капітал у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Тома Пікетті. – К.:

Наш Формат, 2016. – 696 с. – Режим доступу:

http://shron1.chtyvo.org.ua/Piketty_Thomas/Kapital_u_XXI_stolitti.pdf.

15. Політекономія расизму // Спільне. Журнал соціальної критики. – 2012. – Випуск 5.

16. Революція: історія та майбутнє // Спільне. Журнал соціальної критики. – 2017. – Випуск 11.

17. Рей Рендал. Сучасна теорія грошей / пер. з англ. Олександр Вальчишен. – К.: Наш формат, 2017. – 480 с.

18. Робінсон Дж. Чому нації занепадають / Джеймс Робінсон, Дарон Ажемоглу. – К.:

Наш Формат, 2016. – 440 с.

19. Стадвелл Джо. Чому Азії вдалося? / Джо Стадвелл. – К.: Наш Формат, 2017. – 448 с.

20. Стігліц Д. Ціна нерівності. – К.: Темпора, 2017. – 584 с.

21. Талеб Насім Ніколас. Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті / Насім Ніколас Талеб. – К.: Наш Формат, 2017. – 392 с.

22. Талер Річард, Санстейн Кас. Поштовх. Як допомогти людям зробити правильний вибір / пер. з англ. Ольга Захарченко. – К.: Наш Формат, 2017. – 312 с.

23. Федорін В. Гудбай імперіє. Розмови з Кахою Бендукідзе / Володимир Федорін. – Львів: ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА, 2015. – 527 с.

24. Ха-Юн Чанг. Економіка. Інструкція з використання / Ха-Юн Чанг. – К.: Наш Формат, 2017. – 400 с.

(18)

25. Чалдині Р. Переконання: революційний метод впливу на людей / Роберт Чалдині. – Харків: КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ, 2017. – 352 с.

26. Чалдині Р. Психологія впливу / Роберт Чалдині. – Харків: КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ, 2016. – 366 с.

Додаткова література:

27. Агапова, И. И. История экономических учений курс лекций / И. И. Агапова. – М. : Юристъ, 2001. – 285 с.

28. Аслунд Андрес. Сравнительная олигархия: Россия, Украина, США [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2005/1/sravnitelnaya-oligarhiya- rossiya-ukraina-i-ssha

29. Бальцерович Л. Кризис отложенных решений // http:// www.gazeta.ru/"

>Gazeta.ru</A></P></TD></TR><TR>

30. Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация: Очерки на рубеже епох / Пер. с польск. – М.: Наука. – 1999. – 352 с.

31. Бартенев С. А. История экономических учений в вопросах и ответах: учебно- методическое пособие / С. А. Бартенев. - М.: Юристь, 2002. - 192 с.

32. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. – К., 1998.

33. Больным экономикам стран Азии прописали постепенные реформы //

Трансформация. – 2001. – № 1. – С. 20.

34. Бужимська К. О. Принципи державної політики в сфері модернізації економіки [Електронний ресурс] / К. О. Бужимська // Вісник ЖДТУ [сайт]. – 2010. – №4. –

Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_4/48.pdf

35. Буракова Л. Чому Грузії вдалося / Л. Буракова. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 264 с.

36. Ву-Камінгс Мередіт. Корея: демократія та реформування приватних корпорацій. – http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/ers/25/ers2512.html

37. Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних. Розбіжні шляхи посткомуністичних трансформацій. – К., 2007.

38. Гайгер Л. Макроекономическая теория и переходная економика / Пер. с. Англ. – М., 1996.

39. Генри С. Роуэн. Подводные течения „третьей волны” [Электронный ресурс] / Генри С. Роуэн // [сайт] Русский журнал. – 1997. – 24.11. – Режим доступа:

http://old.russ.ru/journal/predely/97-11-24/rowen.htm.

40. Губені Ю. Розвиток і адаптація аграрної політики Чеської Республіки до інтеграційних вимог ЄС // Економіка України. – 2002. – №7.

41. Гупта Н. Основные задачи и ход приватизации в Чехии: теория и практика //

Трансформация. – 2001. – №6.

42. Диярханов В. Роль малого бизнеса в экономике Тайваня // МЭ и МО. – 2000. – № 9.

43. Дмитриченко Л. И. История экономических учений: курс лекций - 2-е изд. / Л. И. Дмитриченко, Л. А. Дмитриченко, А. Н. Химченко. – Донецк : Каштан, 2007.

– 268 с.

44. Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В. В. Ковальського, К. І. Ржепішевського. – К. : ЦУЛ, 2003.

45. Економіка зарубіжних країн: Підручник. – 2-ге вид. / А. Філіпенко, В. Вергун, І. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1998.

46. Заруцька О. А. Проблеми та перспективи реалізації ісламської економіки в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. А. Заруцька. – Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Gileya/2010_38/Gileya38/F28_doc.pdf

(19)

47. Икрам Адырбеков: Опыт Малайзии полезен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nomad.su/?a=10-200404190023

48. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества [Электронный ресурс] / Р. Инглхарт // Режим доступа:

http://www.sociology.mephi.ru/docs/polit/html/ingl.htm.

49. Испания. Афанас и профиль / Под ред. В. Л. Верникова. – М. : Изд-во „Весь Мир”, 2007. – 480 с.

50. Ігнатьєв П. М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посіб / П. М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги. – 2004. – 384 с.

51. Калетнік Г. М. Державне регулювання економіки. Навч. посіб. [Електронний ресурс] / Г. М. Калетнік, А. Г. Мазур, О. Г. Кубай. – Режим доступу:

http://pidruchniki.ws/1813011338682/ekonomika/derzhavne_regulyuvannya_ekonomiki_

-_kaletnik_gm

52. Кампфнер Дж. Как Сингапур променял свободы на экономический достаток [Электронный ресурс] / Дж. Кампфнер // Forbes : [сайт]. – Режим доступа:

http://www.forbes.ru/sobytiya-opinion/vlast/188769-kak-singapur-promenyal-svobody- na-ekonomicheskii-dostatok (уривок із праці „Свобода на продажу”).

53. Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы //

Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. - № 4. - С. 31-42.

http://selfmoney.narod.ru/kanem.htm

54. Кирилюк Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень нової доби / Ф. М. Кирилюк.

– К. : Центр учбової літератури, 2008. – 414 с.

55. Клаус В. Десять заповідей чеської реформи // Голос України. – 1994. – 13 квітня.

56. Ковалев Е. Что можно почерпнуть из мексиканской модели // МЭ и МО. – 2002. –

№ 7.

57. Ковалев М. М., Жуджунь Д. Китайские экономические реформы: опыт, возможности применение в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.bsu.by/Cache/pdf/44743.pdf

58. Колодко Г. Від шоку до терапії // http://www. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "- //W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"><HTML><HEAD><META HTTP- EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html

59. Коломицева О. В. Порівняльний аналіз моделей структурної модернізації економіки [Електронний ресурс] / О. В. Коломицева // Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2009_5/articles/O._V._Kolomi tseva.pdf

60. Корнаи Я. Путь к свободной экономике. - М.: Экономика, 1990. – 149 с.

61. Корнєєв В. В. Ісламська фінансова модель: особливості розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Корнєєв // Вісник соціально-економічних досліджень : [сайт]. – 2012.

– Вип. 1. – Режим доступу:

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vsed/2012_44/44/312-318.pdf

62. Куртімолаєв С. Ісламська економіка як альтернатива капіталізму та соціалізму [Електронний ресурс] / С. Куртімолаєв // Іслам в Україні : [сайт]. – Режим доступу:

http://islam.in.ua/4/ukr/full_articles/5480/visibletype/1/index.html

63. Лист Ф. Национальная система политической экономии / Фридрих Лист // Лист Ф.

„Национальная система политической экономии. Граф С. Ю. Витте. „По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист”. Д. И. Менделеев.

„Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года” / [ пер. с нем. К. В. Трубникова, предислов. В. Фадеев]. – М. : Изд-во „Европа”, 2005. – С. 3–256.

64. Маигов С. Роль государства в формировании инвестиционного климата в Республике Корея // МЭ и МО. – 2000. – № 6.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

наук, доцент, завідувач кафедри інженерної екології міст (Харківський національний університет

наук, доц., завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини4. наук, завідувач

Поточна редакція розглянута на засіданні кафедри вищої та прикладної математики від

Поточна редакція розглянута на засіданні кафедри фізичного виховання та валеології від «27» серпня 2021 року, протокол №

РОМАНЦОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, завідувач кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету, доктор історичних

толерувати розбіжні точки зору та вступати з ним у дискусію. Предметом навчальної дисципліни «Історія української культури» є

Міжпредметні зв’язки Вивчення дисципліни передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисципліни «Політична економіка», «Математика для економістів», «Вступ до

наук Шпик Ігор Євгенович Від кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи – асист.Троханяк Наталія Адамівна Від кафедри психології – доц., канд.. наук Вовк Анна

Студент повинен: знати: особливості предметного поля соціології на мікро-, мезо-, макрорівнях та специфіку об’єктів дослідження на кожному з них людини, спільноти та суспільства, її