• No results found

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021 ЗМІСТ 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021 ЗМІСТ 1"

Copied!
25
0
0

Повний текст

(1)

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра анатомії людини

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи ІФНМУ проф. Вакалюк І. П.

________________________

«____»____________2021 р.

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Академічна доброчесність

Освітньо-наукова програма вищої освіти підготовки фахівців Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень Кваліфікація освітня Доктор філософії

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація (заочна форма)

Затверджено на засіданні центральної методичної Ради ІФНМУ

Протокол № 1 від 26.08.2021 Голова ЦМР

______________________

РОЗРОБНИКИ:

О.Я. Жураківська, д. мед. н., професор кафедри анатомії людини Івано- Франківського національного медичного університету

Івано-Франківськ – 2021

(2)

Сторінка 2 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри анатомії людини Протокол № 1 від 25 серпня 2021 р.

Завідувачка кафедри професор Попадинець О.Г.

(3)

Сторінка 3 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

ЗМІСТ

1. Загальна інформація

2. Анотація навчальної дисципліни 3. Мета та цілі навчальної дисципліни 4. Компетентності та результати навчання 5. Організація навчання

5.1. Структура навчальної дисципліни 5.2. Тематичні плани

5.2.1. Тематичний план лекцій

5.2.2. Тематичний план практичних занять

5.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи 5.3. Методи навчання

5.4. Система оцінювання

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності

5.4.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 6. Політика навчальної дисципліни

7. Перелік навчально-методичної літератури 7.1. Основна

7.2. Додаткова

7.3. Інформаційні ресурси

(4)

Сторінка 4 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва дисципліни Академічна доброчесність

Викладачі д.мед.н., проф. Жураківська О.Я.

к.мед.н., доц. Міськів В.А.

Контактний телефон кафедри

0342245124

E-mail кафедри [email protected]

Формат дисципліни лекції, практичні заняття, самостійна робота Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS.

Посилання на

навчально-методичні ресурси відповідної сторінки кафедри на офіційному сайті ІФНМУ

https://ifnmu.sharepoint.com/KAL/SitePages/%D0

%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0

%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE

%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 .aspx?RootFolder=%2FKAL%2FShared%20Docu ments%2F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3

%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B A%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%

D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%8 4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B E%D1%84%D1%96%D1%97%2F226%20%D0%

A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%

86%D1%96%D1%8F%2C%20%D0%BF%D1%8 0%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B B%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%84%D 0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D 1%96%D1%8F%2F%D0%9E%D0%9A%5F2%5 F%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B 5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B 0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D 0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D 1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&FolderCTID=

0x0120002CAAEC2ED9A24243A1A3B578A3B4 7D59&View=%7BA0EA5D

Матеріально-технічне забезпечення

1. Лекційна аудиторія обладнана мультимедійними засобами та інтерактивною дошкою;

2. Комп’юторний клас з програмним забезпеченням.

Консультації Понеділок 16:00-17:30

(5)

Сторінка 5 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна “Академічна доброчесність” вивчається аспірантами (здобувачами) ступеня доктора філософії із спеціальності

“Фармація, промислова фармафія” у третьому і четвертому семестрах другого курсу й забезпечує базові знання з академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма, які необхідні для досягнення ступеня доктора філософських наук.

Процес модернізації вищої школи багато в чому визначається станом академічної культури. Академічна доброчесність означає, що в процесі навчання чи досліджень, студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, чесної праці та навчання. Плагіат, списування, несанкціоноване використання чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в спільноті. Академічна доброчесність стосується не лише якості освіти - вона напряму впливає на те, яких громадян виховує система вищої освіти в країні, які цінності закладаються під час навчання в університеті та яким є «секрет успіху» в суспільстві. Чи це важка і наполеглива праця, яка допомагає досягати успіхів як окремому індивіду, так і країні в цілому, чи це обман, шахрайство та сумнівна спритність, які потім стають нормами суспільних відносин і тягнуть країну на дно.

Важливим завданням курсу академічної доброчесності є формування у здобувачів усвідомлення, що академічна доброчесність – це не абстрактне поняття, що не має жодного відношення до реалій їхнього життя; що оволодіння навичками усного і писемного наукового мовлення, отримання вмінь для написання текстів, публічно презентації своїх думок є запорукою успішної кар`єри у будь-якій обраній майбутнім випускником сфері. Також, формування академічної культури у здобувачів почасти бачиться всього лиш як складова формування академічної культури у вищій школі, де усі учасники академічного процесу «адміністрація – викладач – студент» є пов`язаними між собою низкою взаємних зобов`язань, прав і обов`язків.

(6)

Сторінка 6 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

У час складних викликів нашій країні, як ніколи раніше, потрібна висока якість освіти, оскільки вона є запорукою її успіху в майбутньому. Досягнути високої якості освіти можливо лише створивши середовище відповідальності та чесності. Тому дотримання основних принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу виводить на новий щабель навчання у вищій школі. Мотивація студентів до навчання буває різна: одні хочуть отримати якісні знання і високу оцінку, як показник власного інтелекту, знань та зусиль, а інших — задовольняє висока оцінка, як гарант призначення стипендії, прихильності батьків або друзів, або сама можливість продовжувати навчання, та ін. Отримання нелегітимних оцінок будь-яким чином вже само по собі є демотиватором, незалежно від того хто був ініціатором студент чи викладач. Прояви академічної недоброчесності (списування, плагіат, хабарництво) можуть зруйнувати систему навчання, перетворюючи навчальний процес на імітацію. Нечесність в освіті негативно впливає і на все суспільство, і на кожного окремого індивіда адже створює систему, в якій неможливо досягнути успіху чесним шляхом, а таке суспільство не може бути успішним у довготривалій перспективі. Практика показує, що економічно розвинені країни мають високий рівень освіти, науки та академічної доброчесності. Безумовно, академічна доброчесність впливає на цінності, які закладаються під час навчання у вищій школі. Кожен представник наукової спільноти та представник студентства має усвідомлювати, що досягнення успіху кожного і всієї країни — важка і наполеглива праця.

Для того, щоб запустити процес змін, потрібна взаємна довіра, повага, відповідальність, тривала і системна робота у вищих навчальних закладах.

Потрібно формувати нові підходи до проведення наукової та академічної діяльності всередині академічної та університетської спільноти. Частіше показувати студентам, на якого майбутнього працівника чекають працедавці, на яку кваліфікацію та якість знань вони очікують і, що вони розраховують на дотримання принципу чесності від своїх співробітників.

(7)

Сторінка 7 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

Лекції розкривають основні теоретико-методологічні питання курсу.

Практичні заняття передбачають оволодіння слухачами навичками філософського аналізу та розв’язання теоретико-методологічних питань щодо оволодіння навичками усного і писемного наукового мовлення, отримання вмінь для написання текстів, статей, дисертацій, публічних презентації своїх думок без плагіату. Серед основних видів практичної роботи: групові проекти, рольові гри, дискусії, публічні виступи, написання різножанрових текстів.

Позааудиторні самостійні заняття включають доповіді та участь в обговоренні окремих тем курсу; участь у спільному аналізі та обговоренні проблем академічного шахрайства та нечесності серед професорсько-викладацького складу та студентів; розуміння особливостей академічного письма при написанні різних розділів дисертації, вивчення правильності різних стилів цитування.

Після закінчення курсу аспіранти повинні опанувати такі компетентності:

розуміти спільне і відмінне між поняттями «плагіат» (стаття 50 Закону України

«Про авторське право і суміжні права») і «академічний плагіат» (стаття 42 Закону України «Про освіту»): закон про авторське право захищає форму твору (перефразування тексту може бути розцінене як оригінальний твір, відсутність плагіату), тоді як ключове у понятті «академічний плагіат» — відтворення наукових (творчих) результатів інших осіб без належного посилання, і перефразування тексту без посилання на джерело є різновидом академічного плагіату; розуміти, що академічний плагіат — це феномен, інтерпретація якого залежить від академічних традицій та культурного контексту; знати про академічний плагіат і про освітні потреби студентів; діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики; самостійно виконувати навчальні і наукові завдання; коректно покликатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати приклади людської поведінки відповідно до них; оцінювати

(8)

Сторінка 8 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності;

давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами та інші.

У процесі навчання аспіранти повинні оволодіти: основами академічного письма; уміти планувати і проводити навчальні заходи, які ефективно допомагають студентам уникати плагіату (наприклад, передбачати опрацювання студентами унікальних даних; давати завдання на опрацювання джерел із високим ступенем деталізації того, які джерела необхідно вивчити і як саме ними скористатися); знати, як складати завдання й екзаменаційні білети, щоб завдання не орієнтували студентів плагіатити; уміти виявляти випадки плагіату в текстах студентів.

Навчальна дисципліна тісно інтегрується із загальномедичними дисциплінами, що вивчаються у вищому медичному закладі.

Нормативний строк підготовки доктора філософії за спеціальністю 226 – Фармація, промислова фармація в аспірантурі становить чотири роки.

(9)

3. МЕТА ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета викладання навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

передбачає здобуття та поглиблення знань і вмінь академічної культури, високого рівня професійної етики, слідуванню моральним цінностям та стандартам у вищій школі.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Академічна доброчесність є:

• дотримуватись академічної чесності і етичної поведінки в наукових дослідженнях;

• оволодіти основами академічного письма; уміти правильно робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей інших авторів;

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

• надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації»;

• впроваджувати принципи рівності, справедливості та відсутності дискримінації при оцінюванні знань студентів;

• вміти виявляти в студентському середовищі явища плагіату та навчати студентів дотримуватись академічної чесності при навчанні у ЗВОі;

• вміти виявляти явища плагіату та знати шляхи боротьби із ним;

• вміти планувати і проводити навчальні заходи, які ефективно допомагають студентам уникати плагіату.

(10)

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Навчальна дисципліна «Академічна доброчесність» спрямована на оволодіння студентами такими компетентностями:

інтегральна компетентність:

ІК Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі фармації.

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

здатність спілкуватись іноземною мовою.

ЗК 2. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та загальнокультурного рівню.

ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 4. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, академічної доброчесності та авторського права.

ЗК 6. Здатність до адаптації, дії в новій ситуації, бути критичним і самокритичним.

ЗК 7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати нові ідеї.

ЗК 8. Вміння планувати та управляти часом.

ЗК 9. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК 10. Уміння працювати в команді.

ЗК 12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

(11)

Сторінка 11 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства, вести здоровий спосіб життя.

Спеціальні компетентності:

СК 2. Виявляти потребу в додаткових знаннях за напрямком наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати наукові гіпотези у сфері фармації.

СК 9. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і письмовій формах відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Навчальна дисципліна «Академічна доброчесність» скерована на досягнення наступних програмних результатів навчання:

ПРН 3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо.

ПРН 10. Використовувати результати наукових досліджень у фармацевтичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.

ПРН 11. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового дослідження, його роль в розвитку системи наукових знань і суспільства в цілому.

ПРН 17. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально щодо достовірності отриманих наукових результатів.

(12)

Сторінка 12 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

5.1. Структура навчальної дисципліни

Форма нав- чання

Курс Семестр Кількість годин Вид контролю Всього

год / кредитів

ECTS

Лекції Практичні заняття

СПРС

Заочна ІІ ІІІ 45/1,5 2 4 39 -

ІІ ІV 45/1,5 2 6 37 ПМК

Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля, який включає наступні змістовні модулі:

Змістовий модуль 1. Загальні засади академічної доброчесності.

Академічна культура та доброчесність, як соціальний капітал сучасного університету. Академічна чесність у студентському середовищі та роль викладача у її вихованні. Академічна чесність у взаємовідносинах викладач- студент, викладач-викладач, студент-студент . Академічна чесність у наукових дослідженнях. Стилі цитування - правила посилання на джерела в наукових роботах. Основні засади академічної доброчсності, які популяризує проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP).

Змістовий модуль 2. Плагіат та методи боротьби з ним.

Поняття плагіату і його види. Антиплагіатні програми та їхнє

застосування. Правові аспекти академічної чесності та боротьби із плагіатом.

(13)

Сторінка 13 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

5.2. Тематичні плани

5.2.1. Тематичний план лекцій

Тема К-сть

год.

І семестр

1. Академічна доброчесність – основні поняття і терміни. 2 ІІ семестр

2. Поняття плагіату і його види. Методи боротьби з плагіатом в Україні та інших країнах світу.

2 Всього: 4

5.2.2. Тематичний план практичних (семінарських) занять

Тема практичного заняття К-сть

год І семестр

Змістовий модуль 1. Загальні засади академічної доброчесності.

1 Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності. 2

2 Основи академічного письма. 2

ІІ семестр

Змістовий модуль 2. Плагіат та методи боротьби з ним.

3 Поняття плагіату і його види. 2

4 Стилі цитування - правила посилання на джерела в наукових роботах і дисертаціях.

2

5 Підсумковий модульний контроль 2

Всього 10

(14)

Сторінка 14 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

5.2.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

з/п Тема К-ть

год 1. Проходження он-лайн курсу «Основи академічної

доброчесності»

60 2. Правові аспекти академічної чесності та боротьби із плагіатом. 10 3. Антиплагіатні програми та їхнє застосування 6

Всього 76

5.3. Методи навчання

Впровадження активних методів навчання, що забезпечують особистісно- орієнтований підхід і розвивають критичне мислення у аспірантів і здобувачів (лекційні курси, семінари, симуляційні ігри, тренінги, практичні заняття, он- лайн навчання тощо), самостійна робота із джерелами інформації у наукових бібліотеках, використання електронних ресурсів; навчання через роботу у навчально-практичних центрах, наукових лабораторіях при виконанні досліджень.

Методи навчання з дисципліни « Академічна доброчесність»:

- пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний), який спрямований на повідомлення інформації різними засобами, у тому числі з використанням новітніх технічних засобів навчання;

- репродуктивний, який полягає у відтворенні інформації аспірантом у певній логічній послідовності згідно з концепціями;

- проблемний виклад – моделювання випадків плагіату та способи їх виявлення;

- евристичний метод – метод навчання, за якого певні елементи знань з академічної доброчесності відомі заздалегідь, а аспіранти доповнюють, узагальнюють та розв’язують поставлені проблемні завдання;

(15)

Сторінка 15 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

- дослідницький – реалізація завдань, що потребують креативного підходу та інтенсифікації наукового пошуку;

- метод програмованого навчання.

5.4. Система оцінювання

Оцінювання знань, навичок та умінь аспірантів здійснюється на підставі власного положення про організацію освітнього процесу:

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/%D0%9F%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D 0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%

D1%8E_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%

B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83_%D0%B2_

%D1%96%D1%84%D0%BD%D0%BC%D1%83.pdf

Передбачено формативне та сумативне оцінювання. Система оцінювання якості підготовки аспірантів включає: поточний, підсумковий контролі.

Поточний контроль проводиться у формі усного опитування, тестового контроль і опанування практичними навичками, вирішення і опрацювання ситуаційних задач, оцінка самостійної роботи аспірантів та здобувачів.

Підсумковий контроль – у формі підсумкового модульного контролю.

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності.

Оцінка з дисципліни “Академічна доброчесність” при вивченні модуля становить 200 балів, у тому числі за поточну навчальну успішність - 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю - 80 балів.

При засвоєнні кожної теми модуля аспіранту/здобувачу виставляється бал.

Останній вираховується шляхом оцінювання викладачем тестів на які аспірант/здобувач відповідає на занятті, усної відповіді і практичного навику, що виноситься на конкретне заняття.

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант/здобувач при вивченні модуля вираховується шляхом множення кількості балів (10), на

(16)

Сторінка 16 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

кількість тем (4) і становить 40 балів. За самостійну позааудиторну роботу при проходженні он-лайн курсу «Основи академічної доброчесності»

аспірант/здобувач отримує 60 балів. За індивідуальну самостійну роботу при успішному її захисті аспіранту/здобувачу нараховуються ще 20 балів. Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант/здобувач при вивченні модуля становить 120 (100 балів за поточну успішність та 20 балів за індивідуальну самостійну роботу).

Мінімальна кількість балів за поточну успішність, яку може набрати аспірант/здобувач при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів (5), на кількість тем у модулі (4), з врахуванням обов’язкового виконання самостійної позааудиторної роботи (60) і становитиме 80 балів.

Мінімальна позитивна кількість балів за практичне заняття становить 5 балів.

Оцінка від 0 до 5 балів за практичне заняття модуля є незадовільною, яку аспірант/здобувач може перездати.

Усна відповідь аспіранта/здобувача на занятті оцінюється від 0 до 9 балів:

-«0» балів - аспірант/здобувач не знає матеріалу поточної теми.

-«1» бал - аспірант/здобувач не знає матеріалу поточної теми. Відповідає на поставлені питання поточної теми недостатньо, неповно, не може побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, не розуміє змісту матеріалу, знає питання з матеріалу попередніх тем (вихідний рівень знань), не відповідає на питання лекційного курсу і питаня з самостійної роботи. Під час демонстрації препарату (знання практичних навичок) робить незначні помилки.

-«2» бали - аспірант/здобувач не знає матеріалу поточної теми. Відповідає на поставлені питання поточної теми недостатньо, неповно, не може побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, не розуміє змісту матеріалу, знає питання з матеріалу попередніх тем (вихідний рівень знань) та відповідає на окремі питання лекційного курсу і питаня з самостійної роботи.

Під час демонстрації препарату (знання практичних навичок) робить незначні помилки.

(17)

Сторінка 17 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

-«3» бали - аспірант/здобувач не знає матеріалу поточної теми. Відповідає на поставлені питання поточної теми недостатньо, лише намагається побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, не розуміє змісту матеріалу, знає питання з матеріалу попередніх тем (вихідний рівень знань),частково відповідає на питання лекційного курсу і питаня з самостійної роботи. Під час демонстрації препарату (знання практичних навичок) робить незначні помилки.

-«4» бали - аспірант/здобувач не знає матеріалу поточної теми. Відповідає на поставлені питання поточної теми неповно, намагається побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, проте знає питання з матеріалу попередніх тем (вихідний рівень знань), відповідає на питання лекційного курсу і питаня з самостійної роботи. Під час демонстрації препарату (знання практичних навичок) робить незначні помилки.

-«5» балів - аспірант/здобувач неповно, за допомогою пояснювальних питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, не відповідає на питання з матеріалу попередніх тем (вихідний рівень знань), неточно і неповно відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації препарату (знання практичних навичок) студент робить незначні помилки. Виконав не повністю завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи.

-«6» балів - аспірант/здобувач неповно, за допомогою пояснювальних питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, на питання з матеріалу попередніх тем (вихідний рівень знань), неточно і неповно відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації препарату (знання практичних навичок) студент робить незначні помилки. Виконав повністю завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи.

(18)

Сторінка 18 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

-«7» балів - аспірант/здобувач правильно, інколи за допомогою пояснювальних питань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, знає матеріал попередніх тем (вихідний рівень знань), відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно демонструє препарат (знання практичних навичок). Виконав усі завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи студента.

-«8» балів - аспірант/здобувач правильно, чітко і логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, добре знає матеріал попередніх тем (вихідний рівень знань), відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно демонструє препарат (знання практичних навичок). Може допустити неточності при узагальненні матеріалу. Виконав усі завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи.

-«9» балів - аспірант/здобувач правильно, чітко і логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, добре знає матеріал попередніх тем (вихідний рівень знань), відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно демонструє препарат (знання практичних навичок). Виконав усі завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи.

-«10» балів - аспірант/здобувач правильно, чітко і логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, добре знає матеріал попередніх тем (вихідний рівень знань), відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно демонструє препарат (знання практичних навичок). Робить узагальнення матеріалу, доповнює свою відповідь знанням додаткової літератури. Виконав усі завдання, які передбачені методичними розробками під час самостійної роботи.

Тестовий контроль для визначення кінцевого рівня знань, який включає ситуаційні задачі на комп’юторі або паперовому носії з ймовірними відповідями оцінюється від 0 до 1 бала:

- «0» балів - менше 70 % правильних відповідей (0 – 6 правильних відповідей з

(19)

Сторінка 19 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

10);

- «1» бал - більше 70 % правильних відповідей. (7 – 10 правильних відповідей з 10).

Розподіл балів за індивідуальну роботу

Бали за індивідуальні завдання нараховуються здобувачеві лише при успішному їх виконанні та захисті. Вони додаються до суми балів, набраної слухачем за поточну навчальну діяльність.

Максимально здобувач може одержати:

20 балів за проект кодексу честі певного структурного підрозділу;

15 балів за написання огляду літератури свого наукового дослідження з подальшою перевіркою на плагіат;

10 балів за перевірку на плагіат і оцінку курсової, магістерської, дипломної або іншої роботи студента.

5.4.2. Підсумковий модульний контроль, його форми та оцінювання Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються аспіранти/здобувачі, які повністю відвідали аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Аспіранту/здобувачу, який не виконав всі види робіт, які передбачені навчальною програмою, з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Підсумковий модульний контроль проводиться на останньому занятті та представлений основними складовими:

1. Тестовим контролем. Кожному аспіранту/здобувачу пропонується дати відповіді на 40 ситуаційних задач, за що він може набрати максимально 40 балів;

2. Здачею практичних навичок. Кожному аспіранту/здобувачу пропонується виконати 2 практичні навики, за що він може набрати максимально 40 балів.

(20)

Сторінка 20 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

Кожен практичний навик, яким повинен володіти аспірант/здобувач на ПМК оцінюються від 0 до 10 балів (загальна сума за практичні навики – 20 балів):

-«10» балів - аспірант/здобувач досконало знає теоретичний матеріал, вміє виконати практичний навик.

-«9» балів - аспірант/здобувач допускає незначні неточності в теоретичниому матеріалі, вміє виконати практичний навик.

-«8» балів - аспірант/здобувач вміє виконати практичний навик, допускає неточності в його описі.

-«7» балів - аспірант/здобувач вміє виконати практичний навик, але допускає значні в його описі.

-«6» балів - аспірант/здобувач вміє виконати практичний навик, але не вміє розшифрувати його.

-«5» балів - аспірант/здобувач теоретично знає як виконати практичний навик, але практично допускає незначні помилки у виконанні практичного навику.

-«4» балів - аспірант/здобувач теоретично знає як виконати практичний навик, але практично допускає значні помилки у виконанні практичного навику.

-«3» бали - аспірант/здобувач теоретично знає як виконати практичний навик, але практично не вміє це зробити.

-«2» бали - аспірант/здобувач знає на 70% теорію, але практично не вміє практичний навик;

-«1» бал - аспірант/здобувач теоретично частково знає як виконати практичний навик, але практично не вміє це зробити;

-«0» бал - не знає матеріалу.

Максимальна кількість балів, яку аспірант/здобувач може набрати за підсумковий модуль становить 80.

№п/п Складові ПМК % Бали

1. Тестовий контроль 100 40

(21)

Сторінка 21 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

2. Здача практичних навичок з теорією 100 40

Мінімальна кількість балів, яку аспірант/здобувач може набрати, щоб підсумковий модуль вважався зданим становить 50.

№п/п Складові ПМК % Бали

1. Тестовий контроль 75 30

2. Здача практичних навичок з теорією 50 20

Перелік обов’язкових практичних навичок.

Згідно із вимогами освітньо-наукової програми аспіранти і здобувачі повинні вміти:

• правильно оформляти посилання і цитати згідно міжнародних стилів цитування;

• користуватись антиплагіатними програмами;

• виявляти в студентському середовищі явища плагіату та навчати студентів дотримуватись академічної чесності при навчанні у ЗВО;

• виявляти явища плагіату в різних наукових роботах за допомогою програмного забезпечення з подальшою інтерпритацією

отриманих результатів.

(22)

6. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Викладання дисципліни «Академічна доброчесність» здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Івано- Франківському національному медичному університеті».

Навчальна дисципліна «Академічна доброчесність» націлена на дотримання академічної чесності і етичної поведінки в наукових дослідженнях та викладацькій діяльності майбутнього науковця у галузі охорони здоров’я.

Вона передбачає: впровадження принципів чесності, прозорості і незалежності у науково-педагогічній роботі; дотримування принципів вільного та відкритого поширення знань та інформації; діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики; вміти давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами. Навчальна дисципліна «Академічна доброчесність»

передбачає набуття практичних навичок з якими аспірант/здобувач буде вміти:

коректно робити посилання на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їхній аналіз та узагальнення з дотриманням основ академічної чесності та норм законодавства про авторське право і суміжні права; планувати і проводити навчальні заходи, які ефективно допомагають студентам уникати плагіату; пояснити студентам що таке академічна доброчесність, які її цінності, чóму вона слугує, як студенти своїми діями можуть долучитися до її розбудови;

надавати студентам зрозумілу інформацію про правила академічного письма;

планувати і проводити навчальні заходи, які ефективно допомагають студентам уникати плагіату; користуватись антиплагіатними програмами; виявляти в студентському середовищі явища плагіату та навчати студентів дотримуватись академічної чесності при навчанні у ЗВОі; складати завдання й екзаменаційні білети, щоб завдання не орієнтували студентів плагіатити (зокрема, застосовувати у формулюванні завдань дієслова з вищих щаблів таксономії Блума; завдань, що допускають використання будь-яких джерел і перевіряють

(23)

Сторінка 23 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

розуміння матеріалу і здатність використовувати інформацію для вирішення конкретних завдань); оцінювати знання студентів з дотриманням принципів рівності, справедливості та відсутності дискримінації.

Дисципліна впроваджує активні методи навчання, що забезпечують особистісно-орієнтований підхід і розвивають критичне мислення у аспірантів і здобувачів (лекційні курси, тренінги, практичні заняття, он-лайн навчання тощо), самостійна робота із джерелами інформації у наукових бібліотеках, використання електронних ресурсів; навчання через роботу у навчально- практичних центрах з використанням ком’ютерних класів.

Загальна максимальна сума балів, яка присвоюється здобувачу наукового ступеня доктор філософії за дисципліну «Академічна доброчесність», становить 200 балів, у тому числі за поточну навчальну успішність - 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю - 80 балів.

Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені заняття мають бути відпрацьовані слухачем упродовж 1 місяця в індивідуальному порядку.

Відпрацювання пропущених занять та негативних оцінок відбуваються на кафедрі анатомії людини кожного понеділка з 16.00 до 17.30 у чергового викладача шляхом усного опитування та проходження тестування із пропущеної теми. Аспірант, який не набрав мінімального балу за поточну діяльність чи має невідпрацьовані пропуски практичних занять або лекцій, до здачі ПМК не допускається. У такому випадку до призначеної дати складання ПМК слухач користується повторним правом отримати допуск на консультаціях викладачів (щопонеділка о 16.00).

(24)

7. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 7.1. Основна

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод.

благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.

В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.

2. Академічна доброчесність: як запустити процес змін [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://www.kse.org.ua/uk/about/kse- news/?newsid=1563. — Дата останнього доступу: 18.04.2016.

3. Академічна доброчесність у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nubip.edu.ua/node/20098.

— Дата останнього доступу: 18.04.2016.

4. Закон України «Про Освіту». Стаття 42 „Академічна доброчесність”.

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3

5. Кодекс академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Режим доступу: https://naqa.gov.ua/wp- content/uploads/2019/07/Кодекс-академічноїдоброчесності.pdf (дата звернення – 15.10.2019 р.).

6. Лист МОН України від 23.10.2018 No 1/9-650 «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729- 18.

7. Положення про групу сприяння академічної доброчесності. Режим доступу:

http://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id=d82d0ce9 - ad76-e811-93e1-001a4be6d04a&kind=1 (дата звернення – 15.10.2019 р.) 8. Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності.

Підкомісія 303 «Академічна доброчесність» Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти. — К. : Міністерство освіти і науки України, 2016. — 24 с.

9. Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий

(25)

Сторінка 25 з 25

Силабус навчальної дисципліни «Академічна доброчесність»

для доктора філософії. Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Редакція 2021

інструмент забезпечення якості вищої освіти? URL: http://education- ua.org/ua/articles/930-akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiyachi- dievij-instrument-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti.

10. Fishman T. «We know it when we see it» is not good enough: toward a standard definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright. 4th Asia Pacific Conference on Educational Integrity (4APCEI). 28– 30 September 2009, University of Wollongong NSW Australia. 2010, p.1-4. URL:

http://ro.uow.edu.au/apcei/09/papers/37.

11. What Is Plagiarism? URL: https://communitystandards.stanford.edu/student- conduct-process/honor-codeand-fundamental-standard/additional-

resources/what-plagiarism.

12. What Is Plagiarism? URL: https://ctl.yale.edu/writing/using- sources/understanding-and-avoiding-plagiarism/what-plagiarism.

13. University-wide Statement on Plagiarism. URL:

https://www.plagiarism.admin.cam.ac.uk/what-plagiarism/universitys- definition-plagiarism.

7.2. Додаткова

1. Siaputra I., Santosa D. (2016). Academic Integrity Campaign in Indonesia / in Tracey Bretag (ed.). Handbook of Academic Integrity, 75-86.

2. LiauwT., GenoniP. (2017). A Different Shade of Green: A Survey of Indonesian Higher Education Institutional Repositories. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 4 (General Issue), 21-36.

7.3. Інформаційні ресурси

1. https://saiup.org.ua/resursy/.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

М етодичний посібник для викладачів складений на підставі існуючих вимог, поставлених вищою школою до викладання латинської мови

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти дітей дошкільного віку» є забезпечення

Тому, великих переваг в управлінні персоналом ВО можна досягти за рахунок по- дальшої наукової розробки таких найважливіших аспектів в управлінні віртуаль-

Примітка: 2* підсумковий контроль складено з другого разу, студент у стипендіальний рейтинг не

ГРАФІК роботи Державної екзаменаційної комісії № 7 2015/2016 навчального року Фармацевтичний факультет спеціальність „фармація” денна форма навчання, спеціальність „технологія

федьковича, 15 1 2 3 3 РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ фахового коледжу БДМУ спеціальність "Фармація, промислова фармація" Іноземна мова залік Основи менеджменту та

Федьковича, 16 ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ВІВТОРОК ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ фахового коледжу БДМУ спеціальність "Фармація, промислова фармація"

Грачова для студентів 1 курсу коледжу спеціальність "Фармація, промислова фармація", освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”, кваліфікація “фармацевт”, заочна форма

спеціальність "Фармація, промислова фармація" ОС-"молодший бакалавр" Іноземна мова за професійним спрямуванням Курс за вибором студента 2 Начальник навчального відділу доц.___________