• No results found

Постанова президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Постанова президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р"

Copied!
207
0
0

Повний текст

Основними корисними копалинами є кам'яне вугілля (запаси оцінюються в 18,2 млрд т), кам'яна сіль, вапняк, вогнетривка глина, цементна сировина, крейда, гіпс та інші - всього майже 50 видів. Зольність вугілля за останні 50 років зросла більш ніж удвічі і наближається до 35-40%, що негативно позначається на економічних показниках шахт.

Methods of improving the attractiveness of investment in the coal mines of Ukraine, as well as the formation of the investment climate in the country.

УДК 33.012.61-022.51(477.62)

РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Design and forecasting of development of small business enterprises of the Donetsk region An author examines problems in the processes of development of activities of enterprises of small business enterprises of the Donetsk region. This allowed to make separate proposals on support of small business development of the region.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ

Через відсутність у звітності багатьох сільгосппідприємств області щодо площі сільськогосподарських угідь, вартості активів, суми витрат, доходів та закупівельної вартості реалізованої продукції, ми виключили 27 із 311 підприємств у с. генеральної сукупності, а аналіз проводився на 284 об’єктах за даними 2007 р. Аналіз демонструє більшу стабільність економічної ефективності в групах IV і V, ніж у групах I — III (в яких дуже важливі коливання рівня рентабельності). ).

ПРЕДПРИЯТИЙ

Institutional aspects of enterprise strategy and capitalization Aspects of enterprise strategy and capitalization The institutional aspects of enterprise strategy are considered.

З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Коефіцієнти варіантів вступу до ВНЗ у МОН за денною формою навчання – бюджет для всіх 17 років. Якщо аналіз проводити по відношенню до всіх 17-річних, то юнак 1983 року народження мав одну з одинадцяти можливостей навчатися за державним замовленням, у 1991 році.

В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Сегодня на одного работника в Украине производится 174 тонны, что составляет 29% показателя стран ЕС [1, с. Заработная плата в украинском секторе черной металлургии в 3,5-4,9 раза ниже, чем на аналогичных предприятиях России, Польши, Турции и более чем в 30 раз отличается от уровня заработной платы в развитых странах (при этом разрыв в производительности составляет менее 4 раз). раз) [1, с.

МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ

Principles of government regulation for international knowledge transfer The article is devoted to the problems of the knowledge economy and international knowledge transfer. The main purpose of the article is to define the difference between the concepts of knowledge transfer and technology transfer and to formulate the principles of government regulation of international knowledge transfer.

Ý ÝÝÝÝ

Ý ÝÝ Ý

Ý ÝÝ

Social districts are the reliable tool for authenticating social problems and seeking principled decisions. The purpose of this article is to present experiences of social districts in which a novelty and usefulness for practical application can be discovered.

ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Conclusions have been drawn and the ways in which the role of the innovative factor can subsequently increase are well established in the region's economic development.

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ ТА РІВНЯ ВПЛИВУ РИЗИКІВ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Determination of rating and level of risk influence of machine-building enterprises

This work establishes the principles for the formation of regulatory policy in the customs field, the purpose, the problems and the directions of realization.

НЕСТАБІЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Серед житлово-комунальних підприємств приватизовано 5% підприємств водопостачання, 29% приватних підприємств працюють в підгалузі санітарного очищення, більше 20% приватних житлових організацій (обслуговують більше 12% житлового фонду) [ 1, п. 14 Закону України «Про житловий фонд» за ознакою є особа, яка визначає або затверджує ціни/тарифи, ціни/тарифи, що затверджуються центральними органами виконавчої влади; є ціни/тарифи, затверджені органами місцевого самоврядування; Ціни/тарифи встановлюються за домовленістю сторін [3], сторонами можуть бути об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) [1, с.За ознакою платника можуть бути тарифи на населення, для комерційних споживачів; наприклад, за тарифами на послуги теплопостачання тариф на теплову енергію в базовому підприємстві (м. Луганськ) за 1 липня 2009 р.

За ознакою платіжної незалежності розрізняють тарифи, що сплачуються індивідуально, і такі, що розраховуються окремо спеціалізованими компаніями, але вносяться у складі квартирної плати (за обслуговування ліфта, вивіз сміття) [1, С. 21]. II у порядку формування тарифів виходячи з показників, покладених в основу формування тарифів, тарифи складаються на основі річних планів виробництва і надання послуг та економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на основі державних і галузевих норм витрат ресурсів. , техніко-економічні розрахунки і кошториси, ставки податків і зборів і ціни в плановому періоді, визначені на основі прогнозів індексів цін товаровиробників [2]; діють ставки за фактичною собівартістю (без ПДВ), яка пер 1 липня 2009 р

L. Classification features of tariffs Tariffs are indirect taxes on a consumption from

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

TRVK > TRAF > TRM > TRAR > TRPK (6) Слід зазначити, що кожному показнику (темпу зростання) відповідає певний нормативний рейтинг: власний капітал (ТРВК) — 1; фінансові активи (TRAF). З метою практичного застосування методики замінимо фактичні значення темпів приросту вказаних показників з табл. 2, оцінимо за ними фактичні ранги, надамо найвищому темпу приросту найвищий ранг – 1, а найменший темп зростання – найнижчий ранг – 5. Вплив структури капіталу на економіко-фінансовий стан промислового підприємства.

The essence of the concept of 'business capital' and its structure was revealed; financial leverage in the structure of capital and assets as well as its influence on an industrial company's economic-financial condition and financial solvency were investigated.

ПІДПРИЄМСТВА

Methodical basis of the use programmatic of a special purpose approach is in a management the investment program of development of industrial enterprise. A management investment development of metallurgical enterprise needs the programmatic use of a special goal approach, which is based on the scientifically-based formulation of goals of investment development of enterprise, complexity of measures, determination of terms of their realization, address and determination of sources of formation of resources. Keywords: investments, investment development, management investment development, investment program, programmatic with a special purpose approach.

РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

С помощью визуального графического языка IDEF0 изучаемая система представляется разработчикам и аналитикам как набор взаимосвязанных функций (функциональных блоков – в терминах IDEF0). Методологию IDEF0 можно считать следующим этапом развития известного графического языка описания функциональных систем SADT (Structured Analysis and Design Technique). Недостаток смелости и боязнь ответственности парализуют многие начинания и сводят на нет многие качества, уничтожают инициативу и снижают мотивацию» [10, с. 23].

При прочих равных условиях начальник, умеющий придать инициативу своим сотрудникам, бесконечно превосходит начальника, который не умеет этого делать» [10, с. 39]. Урок труда всегда должен быть так регламентирован, чтобы человек, хорошо приспособленный к производству своего труда, чувствовал себя хорошо, работая таким образом, в течение длительного ряда лет и становился счастливее и зажиточнее, вместо того чтобы переутомляться своим трудом. [9, с. 243].

СЛУЖБИ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ В ОПЕРАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Analysis of existing methods of planning optimal service conditions of machines and mechanisms in an operational management. The methods of planning optimal terms for replacement of machines, mechanisms and equipment are considered on industrial and construction enterprises.

ТРАНСФЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПАРАМЕТРИ Й ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДК 65.014.1+658.3108

On the principles of application of scientific principles for recognition of reality, goals, functions, conditions, properties and descriptions of the system for transfer of development of innovative activities in machine-building enterprise are specified in it. Activation of innovative activities in small and medium-sized enterprises based on the cluster structure of their organization. The cluster type of small and medium-sized enterprises is considered for the activation of their innovative activity.

Результатом є фактори, що негативно впливають на формування кластерної структури організації компаній. Проте малий бізнес у країні ще не набув широкого розвитку, оскільки він створює лише близько 10% ВВП, а частка зайнятих становить 14,4% працездатного населення.

СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

The economic development activities of small business entities are analyzed in the context of the development of the trade sphere. The process of clustering business entities is discussed on the example of the creation of specialized shopping centers. The method of interest coordination of cluster participants is offered by justifying their interests.

On the basis of the research carried out, recommendations are given regarding the grouping of clusters with the aim of increasing the work efficiency of small businesses and achieving a synergistic effect of such organizations.

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

КАК ФАКТОРА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ СИСТЕМ

Отождествление науки с поиском законов природы представляется наиболее оригинальной концепцией западной науки» [5, с. 51].

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

И СИСТЕМОПРЕОБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ КАПИТАЛА С ТАТЬЯ ТРЕТЬЯ

О социально-экономической ситуации и симптомах вызревания предпосылок возврата

КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

  • О теоретической базе социально объединяющей идеологии в России
  • О проблемах отечественной экономической науки
  • Об объективности неравновесной экономической теории и необходимости ее
  • Выход из ситуации деградации экономики и деморализованности общества

Если сравнить его с 20 годами после Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны, когда Советский Союз стал ведущей державой мира, или с 20 годами после войны, когда наша страна после победы над Германией, не только полностью преодолела послевоенную разруху, но и стала первой космической державой, можно сделать вывод, что этот эксперимент оказался полным провалом. Она создана путем наследования исторических корней экономической теории, которыми являются труды русского инженера и экономиста начала XX века Александра Ивановича Трофимова, выходца из крестьян Пермской губернии Верхотурского уезда Нейво-Шайтанской волости. , на основе практических материалов того времени доказывал неравновесный характер экономики, конкретно давал оценку деятельности предпринимателей, в том числе из числа рабочих6, ввёл в своих исследованиях понятия плюс, минус, нулевая прибыль и т.д. . Таким образом, если средняя по отрасли цена за единица поставленного товара составляет 100 рублей, конечная цена продукции в сельском хозяйстве - 150 рублей, то фермеры считают, что цены на сельскохозяйственную продукцию при инфляции в 10 процентов и повышении промышленных цен на 10 рублей должны увеличиться на 15 рублей, считая от конечной цены продукции.

Нормальное распределение плотности производства товаров (проекция на плоскость xOy; на рисунке: Cmin, Cav, Cmax - минимальная, средняя и максимальная плотности производства однородного продукта соответственно).

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ

У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»

Нижче наведено досвід країн, де цей процес розвивався протягом багатьох років і були створені зв’язки в системі корпоративного управління в Україні (рис. 4.1, с. 184). Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1998), академік Економічної академії України (з 2004), член-кореспондент Академії гірничих наук України (з 2005), має сертифікат Університету Міссісіпі (США) ) 1998 р., сертифікат Інституту державно-приватного партнерства, Вашингтон (2000 р.), Лабораторії Росії та Східної Європи Іллінойського університету з 1995 р. 1982 р.), сертифікат Товариства «Україна» (1997 р.), «Золотий Грамота» Донецького товариства української мови (1998), Свідоцтво про реєстрацію Українського козацтва (2000), відзнака «Святого Архистратига Михаїла». 2000), Грамота III та IV Форуму «Книгарня Донбасу», Почесна грамота Держкомтелерадіо України), Премія «Експерт року».

Всеукраїнської професійної мережі в галузі культури та «Експерт року 2007» у номінації «Економіка і технічні науки», Почесна грамота Донецької обласної державної адміністрації (2005 та 2009), подяки Міністра культури та Туризм України (2009), подяка Президента України (2009), орден «За заслуги» III ступеня (2009), грамота Верховної Ради України (2009).

ГОЛОВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛУ «СХІД», АКАДЕМІКУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ДОКТОРУ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ

БІЛЕЦЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ СТЕФАНОВИЧУ — 60!

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Ще однією з важливих причин нестачі коштів державного бюджету можна назвати значний рівень корумпованості економіки: розкрадання ресурсної