• No results found

(1)Державна служба з надзвичайних ситуацій України Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Надія ФЕРЕНЦ, Юрій ПАВЛЮК ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Підручник Львів 2019 (2)УДК 81'25 ББК 81.18 Ф 87 Ференц, Надія Олександрівна

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "(1)Державна служба з надзвичайних ситуацій України Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Надія ФЕРЕНЦ, Юрій ПАВЛЮК ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Підручник Львів 2019 (2)УДК 81'25 ББК 81.18 Ф 87 Ференц, Надія Олександрівна"

Copied!
331
0
0

Повний текст

Класифікація технологічних процесів

АГРЕГАТ АГРЕГАТ

Схеми процесів

Технологічна схема синтезу метанолу

Схеми технологічних процесів

Схема класифікації технологічних процесів

 • Технологічна частина проєкту та технологічний регламент

Брикетувальний валковий прес високого тиску

Схема брикетувального валкового преса високого тиску

Технологічна схема виробництва ацетилену з карбіду кальцію

Схема термічного крекінгу мазуту Технологічні схеми поділяють на повну і принципову

 • Моделювання технологічних процесів

Схема технологічного процесу та параметри, що впливають на його хід

Показники вибухо- та пожежонебезпечності речовин та матеріалів

 • Характеристика газів
 • Характеристика рідин
 • Характеристика твердих речовин
 • Характеристика пилу та волокон

Гази — це речовини, абсолютний тиск пари яких при 50 oC досягає 300 кПа або більше або критична температура яких менше 50 oC. Рідини — це речовини, тиск насиченої пари яких при температурі 25 оС і тиску 101,3 кПа менше 101,3 кПа; Рідини також включають тверді розплавлені речовини, температура плавлення яких менше 50 oC. Проте дослідження вибухонебезпечності промислового пилу показало, що аерозолі речовин з НКМРП понад 65 г/м3 часто є не менш небезпечними, ніж аерозолі речовин з НКМРП менше 65 г/м3.

Схема класифікації умов утворення горючого середовища

 • Горюче середовище всередині апаратів

Апарат зі стиснутим газом

Схема апарата з нерухомим рівнем рідини

Зона поширення полум’я пароповітряних концентрацій з урахуванням запасу надійності

Зберігання горючої рідини під шаром води (а) та над шаром води (б)

Резервуар з плаваючим дахом, (а) і з плаваючим понтоном (б)

Затвор плаваючого даху

Резервуар з еластичним корпусом: 1 – корпус металевий; 2 – дах;

Газозрівнювальна обв’язка резервуарів з ЛЗР чи ГР

Допустимі нахили стінок апаратів з порошковим матеріалом

Гідравлічний затвор-від’єднувач на газовій лінії

Способи герметичного від’єднання ліній від апаратів

Продування абсорбера від залишку горючої речовини

 • Горюче середовище при виході речовин з працюючих апаратів Після оцінки вибухопожежонебезпеки середовища всередині

Дихання» резервуара з вогненебезпечною рідиною

Велике «дихання» резервуара з пожежонебезпечною рідиною

Мале «дихання» резервуара з пожежонебезпечною рідиною

Резервуар з плаваючим понтоном із труб

Дихальний» клапан

Напірний бак з «дихальною»

 • Горюче середовище при пошкодженнях і аваріях технологічних апаратів

Витікання рідини при локальному пошкодженні апарата

M1 1 – маса пилу, що виділяється в приміщенні за час між загальними видаленнями пилу, кг; M1j – маса пилу, що виділяється одиницею обладнання за заданий період, кг;. M2 2 – маса пилу, що виділяється в приміщенні за час між фактичними видаленнями пилу, кг; M1j – маса пилу, що виділяється одиницею обладнання за заданий період, кг;  частка пилу, видаленого системами витяжної вентиляції. За відсутності експериментальних даних щодо значення Kp приймають: Kp = 1 для розміру частинок пилу менше 350 мкм і Kp = 0,5 для розміру частинок пилу більше 350 мкм.

Визначте, скільки бензолу випаровується з апарата за один великий «вдих», знаючи, що температура пароповітряного простору 20 оС, тиск 101325 Па, об’єм апарату 15,0 м3, коефіцієнт наповнення 0,9. Робочий тиск в установці 0,25 МПа, температура рідини 20 оС, висота стовпа рідини в установці 2 м, витрата 0,8, діаметр отвору 10 мм. На яку площу виробничого приміщення буде розлита легкозаймиста рідина при повному руйнуванні агрегату об'ємом 1 м3, ступінь його заповнення - 0,8.

На момент аварії пристрій було заповнено горючою рідиною насосом (продуктивність насоса 0,5 л/с) по трубопроводу (діаметр трубопроводу 0,05 м, довжина трубопроводу 7,0 м).

Схема класифікації причин пошкоджень апаратів і трубопроводів

 • Механічний вплив на матеріал апаратів

Установка ректифікації

Пристрій для продування парової лінії від конденсату

Захист глухої стіни від пошкоджень в місцях прокладання вібруючої труби

Схеми запобіжних клапанів

 • Температурний вплив на матеріал апаратів
 • Корозія матеріалу апаратів

Види корозійних руйнувань металу

Схема взаємодії металів з електролітом

Катодний захист

Протекторний захист

Рисунок 4.10 – Cхема корозії струмами витікання

РОЗДІЛ 5

 • Відкритий вогонь, розжарені продукти горіння та нагріті ними поверхні поверхні

Класифікація джерел запалювання, які спричинені відкритим вогнем, розжареними продуктами горіння та нагрітими ними поверхнями

Схема загальної факельної схеми підприємства

Рисунок 5.3 – Конструкція факельного пальника з паровими дюзами

Іскровловлювач, захисна дія якого базується на використанні сили тяжіння

Рисунок 5.5 – Іскровловлювач інерційної дії

Рисунок 5.6 – Іскровловлювач циклонного типу

Іскровловлювач з водяною завісою

 • Теплові прояви механічної енергії

Лінійний каменевловлювач інерційної дії

Рисунок 5.10 – Магнітний апарат з постійними магнітами

Рисунок 5.11 – Електромагнітний сепаратор з обертовим барабаном

Схема роботи електромагнітного сепаратора з барабаном, який обертається від транспортної стрічки

 • Теплові прояви електричної енергії

Класифікація джерел запалювання, які зумовлені тепловими проявами електричної енергії

 • Теплові прояви хімічної енергії

Небезпека прямого ураження блискавкою полягає в контакті горючого середовища з каналом блискавки, температура якого досягає 20000С з тривалістю дії близько 100 мкс.

Рисунок 5.14 – Класифікація джерел запалювання, які зумовлені тепловими проявами електричної енергії

 • Категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та

У установках термічного крекінгу мазут з температурою самозаймання 380—420 °С нагрівають до 500 °С; бутан і бутилен, які мають температури самозаймання 420°C і 439°C відповідно, під час виробництва бутадієну нагріваються до 550-650°C. Можливість впливу зазначених факторів не повинна перевищувати норму, яка дорівнює 10-6 на рік на кожну особу, ймовірність пожежі також не повинна перевищувати 10-6 на рік для окремого виробу. Оскільки пожежонебезпечність будь-якого об’єкта визначається вибухонебезпечністю його складових частин (технологічних пристроїв, установок, будівель), дана система оцінки не використовувалася при визначенні ступеня небезпеки об’єкта за «розміром».

Зокрема, встановлено, що при горінні одних і тих же локальних вибухонебезпечних об'ємів різних речовин, значення яких розраховувалися відповідно до СНиП II-90-81 «Производственные корпуса промышленных предприятий. Дослідження вибухонебезпечності промислового пилу показало, що аерозолі речовин з НКМПП більше 65 г/м3 в багатьох випадках не менш небезпечні, ніж аерозолі речовин з НКМПП менше 65 г/м 3. Незважаючи на безсумнівні переваги, ОНТП 24-86, однак, має певні недоліки, найважливішими з яких є: відсутність кількісної оцінки пожежної небезпеки приміщень, яка б враховувала пожежне навантаження в приміщеннях категорії Б, відсутність методики визначення категорії зовнішніх установок;

ОНТП 24-86 не передбачає віднесення до пожежонебезпечних приміщень, в яких циркулюють легкозаймисті рідини і розрахунковий надлишковий тиск вибуху не перевищує 5 кПа; не враховано, що при визначенні надлишкового тиску вибуху в приміщеннях, де циркулює горючий пил, у разі аварії вибух охоплює не весь горючий пил, а лише його дрібні частинки, розмір яких менший за критичний, а також складність визначення окремих показників при Р. Горючі гази, легкозаймисті, легкозаймисті і (або) легкозаймисті рідини, а також речовини і (або) матеріали, здатні вибухати і горіти або горіти тільки при взаємодії з водою, киснем повітря і (або) один з одним; горючі і (або) легкозаймисті тверді речовини і матеріали (в тому числі горючий пил і (або) волокна), якщо приміщення, в яких вони знаходяться (зберігаються, обробляються, транспортуються), не належать до категорій А або Б і питоме пожежне навантаження для легкозаймистих, горючих і легкозаймистих речовин і рідин перевищує окрему площу горючих і легкозаймистих матеріалів не менше ніж на м2 (або на 1 м2). ). 180 МДж/м2. 2, 3 Якщо питоме пожежне навантаження не перевищує 180 МДж/м2, то приміщення за умови дотримання певних вимог відноситься до категорії D.

Значення коефіцієнта Z участі горючих газів або парів ЛЗР, ГР у вибуху

V1t - об'єм горючого газу, що вийшов з газопроводу до його перекриття, м3; V2t – об’єм горючого газу, який вийшов із трубопроводу після його перекриття, м3.

Значення коефіцієнта η залежно від швидкості повітряного потоку та

За відсутності експериментальних даних про значення Kp, для пилу з дисперсністю не менше 350 мкм Kp = 0,5; для пилу з дисперсністю менше 350 мкм – Kp = 1,0. До категорії пожежної небезпеки Б належать приміщення, які не належать до категорій А і Б, у яких питоме пожежне навантаження для твердих і рідких легкозаймистих, горючих і легкозаймистих речовин і (або) матеріалів на окремих ділянках площею не менше 10 м2 кожна перевищує 180 МДж/м2. F , (6.30) де: Q – пожежне навантаження, МДж; Fпн – площа розташування складових пожежного навантаження, м2 (при розміщенні складових пожежного навантаження на площі менше 10 м2 для розрахунку береться площа 10 м2).

Значення відстаней, l грI , залежно від величини критичної поверхневої густини

 • Категорії будинків та окремих протипожежних відсіків за вибухопожежною і пожежною небезпекою вибухопожежною і пожежною небезпекою
 • Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою

Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною

Час спрацьовування та час блокування - проміжок часу від початку можливого надходження горючої речовини з трубопроводу (пробив, розрив, зміна номінального тиску тощо) до повного припинення надходження газу або рідини у відкрите приміщення. Швидкісна запірна арматура повинна автоматично перекривати подачу газу або рідини в разі збою електроживлення. г) випаровування відбувається з поверхні розлитої рідини; площа випаровування при розливі на горизонтальну поверхню визначається (за відсутності довідкових або інших експериментальних даних) з розрахунку, що 1 л сумішей і розчинів, що містять 70 % і менше (за масою) розчинників, розливається на площу 0,1 м2, а інших рідин - на 0,15 м2; . д) відбувається також випаровування рідини з ємностей, що працюють з відкритим рідинним дзеркалом, і зі свіжофарбованих поверхонь. Формула (30) справедлива для SVH з температурою Tg < Tкип. При температурі SVH TG > Tkip маса перегрітого SVH tper також розраховується за формулою (32).

T – розрахунковий час перекриття, с, який визначається в кожному конкретному випадку, виходячи з фактичної ситуації, має дорівнювати часу спрацьовування системи автоматизації, якщо ймовірність відмови не перевищує 0,000001 на рік або за наявності резерву елементів (але не більше 120 с); 120 с, якщо ймовірність відмови системи автоматизації більше 0,000001 на рік і відсутній резерв елементів; 300 с з ручним перекриттям;. 34; "вогненна куля" - це масштабне дифузне горіння, яке реалізується в разі розриву резервуара, що містить горючу рідину або газ під тиском, запалюючи вміст резервуара.

Середньоповерхнева густина теплового випромінювання полум'я залежно

Величина Fq розраховується за формулою: ефективний діаметр «вогняної кулі», м; r - відстань від опромінюваного об'єкта до точки на поверхні Землі безпосередньо під центром "вогняної кулі", м.

Значення допустимих відхилень концентрації

Значення коефіцієнта Z участі парів легкозаймистих рідин у вибуху

Через приміщення розмірами 12x10x4 м у плані прокладено трубопровід діаметром 50 мм, по якому транспортується водень з максимальною витратою q=5 л/с при максимальному тиску Пр=150 кПа.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВ

Пожежна безпека процесів зберігання горючих газів

Рисунок 7.1 – Класифікація газгольдерів

Рисунок 7.2 – Схеми газгольдерів

Схема одноланкового мокрого газгольдера

Схема триланкового мокрого газгольдера

Схема сухого газгольдера

Практично нормальним вважається положення поршня балона з сухим газом при наповненні від 20 до 80 %, в межах від 10 до 20 % і від 80 до 90 %.

Схема горизонтальних газгольдерів

Рисунок 7.7 – Схема підведення газу до вертикальних газгольдерів

Розташування газгольдерів на відкритому майданчику

Протипожежні відстані від газгольдерних станцій і газгольдерів для

Схема гідравлічного затвора

Схема захисту газгольдера від переповнення

Зовнішній вигляд сферичного (а) та циліндричного (б) резервуарів для скраплених вуглеводневих газів

Схема сферичного резервуара

Рисунок 7.14 – Схема циліндричного наземного резервуара з сферичним днищем

Для запобігання пошкодженню ємностей внаслідок коливань температури навколишнього середовища після заповнення рідкою фазою залишають вільний об’єм не менше 10...16,5 % геометричного об’єму.

Рисунок 7.15 – Захисне блокування запобіжних клапанів

Відстані від наземних резервуарів до будівель і споруд, що не належать до складу, залежать від місткості складу і знаходяться в межах 100...500 м (50...200 м - від підземних). Місткість проміжних сховищ СПГ, розташованих на території промислових підприємств, не перевищує 2000 м3, а максимальний об’єм резервуарів – 100 м3.

Схема балона

Загальний вигляд балонів для зберігання газів

При температурі 100°С розчинність ацетилену в ацетоні наближається до нуля, весь ацетилен десорбується з ацетону, внаслідок чого тиск у балоні підвищується до 20 МПа. Так, балони зі стисненими газами вибухають при температурах 300..500oС, з рідкими газами - при температурах 200...300oC і при 100oC з розчиненими газами.

Маркування кисневих, ацетиленових, азотних, аргонових і вуглекислотних балонів

Забарвлення і нанесення написів на балони

Залежно від об'єму продукту, що зберігається, резервуари поділяються на чотири класи ризику: І клас - резервуари об'ємом понад 50 тис. м3; II клас - резервуари об'ємом від 20 000 м3 до 50 000 м3 включно, а також резервуари об'ємом від 10 000 м3 до 50 000 м3 включно, які розташовані безпосередньо на берегах річок, великих водойм та в межах міської забудови;

Розріз резервуара з понтоном (тип РВСП)

Загальний вигляд наземного резервуара (тип РВС)

 • Пожежна безпека процесів транспортування горючих газів

Температура нагрівання в'язких нафтопродуктів не повинна перевищувати 90 оС і бути на 15 оС нижчою за температуру спалаху рідини. Довжина штабеля не більше 25 м, ширина - 15 м, висота - 5,5 м; на кожній ділянці допускається не більше шести стопок. Кошики з пляшками можна розміщувати групами не більше 100 пляшок у кожній, у два ряди по 50 пляшок у кожному ряду.

При тимчасовому перебуванні людей на складах вентиляцію слід передбачати з коефіцієнтом обміну від 1,5 до 5, при постійному - від 3 до 10. Залежно від величини тиску компресорні машини (від лат. compressor - компресор) поділяють на вентилятори - вони стискають газ до тиску Р1 МПа;0. газодувки - створюють тиск Р=0,01...0,3 МПа і компресори - створюють тиск Р  0,3 МПа. Залежно від величини тиску їх поділяють на компресори низького тиску - Р  1 МПа; середні - P 10 МПа і високі - P 10 МПа.

Схема триступеневого компресора

 • Пожежна безпека процесів транспортування легкозаймистих та горючих рідин горючих рідин

Залежно від температури рідини, що перекачується, насоси поділяють на холодні (при температурі рідини до 250°С) і гарячі (при температурі рідини 250...400°С).

Рисунок 8.2 – Схема відцентрового насоса

Рисунок 8.3 – Схема аварійного зливу ЛЗР чи ГР самопливом

Рисунок 8.4 – Установка для перетиснення рідин повітрям

Якщо об'єм ємності для відходів з ЛЗР більше 1 м3, а з ГР більше 5 м3, то повинна бути система аварійного водовідведення.

Рисунок 8.5 – Схема добування нафти методом газліфту

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Ц ей пристрій буде застосовуватися для швидкого виявлення та визначення місцезнаходження хімічних та біологічних речовин всередині великих