• No results found

ñòóäåíò³â ³ ìîëîäèõ ó÷åíèõ ç ì³æíàðîäíîþ ó÷àñòþ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "ñòóäåíò³â ³ ìîëîäèõ ó÷åíèõ ç ì³æíàðîäíîþ ó÷àñòþ"

Copied!
244
0
0

Повний текст

Мета дослідження: вивчити діапазон коливань концентрації НЕ4 і СА 125 у сироватці крові пацієнток з різними типами пухлин яєчників та порівняти діагностичну цінність НЕ4, СА125 і РОМА для стратифікації ризику у хворих з пухлини яєчників. Результати показників СА 125 і НЕ4 були достовірно вищими та інтегрального показника ROMA в групі злоякісної пухлини яєчника. Використання алгоритму ROMA знижує частоту хибнопозитивних результатів CA 125 при виявленні утворень яєчників і забезпечує високу чутливість і специфічність.

Тому метою нашої роботи є вивчення факторів ризику утворення міоми матки у жінок дітородного віку.Обстежено 35 жінок віком 30-45 років, з них 10 - соматична патологія 20 жінок віком 30-45 років з матка. міоми.

ÂÍÓÒвØÍß ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Результати дослідження: виявлено, що у 26 пацієнтів (54,1%) спостерігалися характерні симптоми ХОЗЛ, у 10 пацієнтів (20,8%) – постійний кашель і наявність. ІІ групу склали 15 пацієнтів, які в якості лікування отримували препарати стандартної терапії подагри згідно з Протоколом допомоги пацієнтам та інгібітор ангіотензинперетворювального ферменту еналаприл у дозі 10 мг двічі на добу. Поряд з традиційною терапією при лікуванні РВ застосовують внутрішньошкірні ін’єкції 10% розчину аскорбінової кислоти папульозним методом з використанням голок 30G 0,3 х 13 мм і шприців з гумовими поршнями.

Більше половини хворих (66,67%), які отримували базисне лікування 10% аскорбіновою кислотою, виписані у стані стійкого клінічного поліпшення, 7 хворих завершили базисне лікування 10% аскорбіновою кислотою зі значним поліпшенням, лише 3 хворих (10, % ) виписані з незначним поліпшенням, тобто у всіх хворих, які отримували базисне лікування 10% аскорбіновою кислотою, ми відзначали позитивну динаміку в лікуванні. І група - 60 хворих на хронічний бронхіт протягом 10 років і ІІ група - 50 хворих на хронічний бронхіт протягом 20 років. Під час нашого спостереження перебувало 25 хворих на артеріальну гіпертензію ІІ ступеня та 10 практично здорових осіб.

ÏÅIJÀÒвß

За результатами селективної коронарографії у 15 хворих із 530 обстежених виявлено синдром звивистості коронарних артерій, у більшості хворих була звивиста передня міжшлуночкова артерія – гілка лівої коронарної артерії. У таких хворих спостерігалися ЕКГ, елевація або депресія сегмента ST, рівні cT-nI, ХСК, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПВЩ залишалися в нормі. Також встановлено, що у 10% дітей є ознаки двостороннього гідронефрозу, у 30% – тромбоцитопенічна пурпура (ТТП), у 40% – гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи (ЦНС), у 10% – муковісцидоз, у 40% – двобічна пневмонія. Специфічними маркерами HBV є IgG до раннього антигену (EA), IgM до капсидного комплексу (VCA), IgG до ядра (EBNA).

Для досягнення мети проведено аналіз медичної документації та обстеження 100 дітей віком від 1 доби до 15 років, оперованих з приводу вродженої та набутої патології кишечника та черевної порожнини в Івано-Франківській обласній клінічній дитячій лікарні з накладенням виконано кілька кишкових стом. Проаналізовано 2239 історій розвитку дітей (форма 112/о). Аналіз частотного розподілу окремих груп крові за системами АВ0 та Rh серед населення Прикарпаття має найбільшу частоту зустрічальності фенотипу А(ІІ) та у ІІ місце - 0 (І) -31, 31. Аналіз асоціацій антигенів АВО і резус довів, що в досліджуваній популяції діти з А(ІІ) Rh переважали на другому місці, діти з 0(І) Rh c на третьому. місце – B(III) Rh Встановлено асоціації антигенів ABO і Rh та деякі мультифаки - інфекційні хвороби Проведені дослідження дали змогу створити загальну панораму генетичного ландшафту населення Прикарпаття, яка згодом буде побудована з даними про окремі популяції, вивчені за іншими маркерами.

В основній групі (11 дітей) на фоні протокольної терапії призначали фітопрепарати нового покоління «Гепаліна-3» та «Гастрона» 4 рази на добу по 1 краплі на 5 кг маси тіла з двома прийомами. ложки теплої води за 35-40 хв. Варто зазначити, що лише 10% дітей 11-12 років споживають молоко щодня, серед старшокласників цей показник ще нижчий: 7%. Лише шестеро (5,9%) дітей, народжених з ознаками ЗВУР, були недоношеними; термін вагітності у більшості був 38-40 тижнів.

Обстежено 120 дітей, з них 40 дітей отримували стандартну терапію (ЗТ) згідно з протоколами лікування МОЗ України (І група), 40 – отримували ЗТ + «Тіотриазолін» (ІІ група) та 40 – отримували ЗТ. ST + «Аскорутин» (ІІІ група). Клініко-лабораторне дослідження проведено у 3 груп хворих: 1 група отримувала традиційну терапію згідно з протоколом; 2 – додатково до протокольної терапії препарат ІРС-19; у 3 групі – протокольну терапію комбінували рибомунілом та ІРС-19.

Õ²ÐÓÐòß

Було розглянуто 114 послідовних пацієнтів віком від 15 до 81 року, які перенесли лапароскопічну холецистектомію з приводу жовчнокам’яної хвороби. Незважаючи на очевидні досягнення сучасної медицини, рани залишаються однією з найактуальніших проблем наукової та практичної медицини (А. З. Вафін та ін., 2007; Б. М. Даценко та ін., 2007; Lucas C. та ін., 2007). . Застосування препарату енергізуючої антигіпоксантної та антиоксидантної дії «Цитофлавін» при дослідних ЛП призводить до зменшення вираженості ендотоксикозу: зниження рівня МСМ – через 24 та 72 години – на 9,71 % та 27,27 % відповідно. (р<0,05), малонового альдегіду та дієнових кон’югатів – через 24 години – на 11,29% та 18,34% відповідно (р<0,05) порівняно з аналогічними показниками контрольної групи.

За даними різних авторів, до зникнення атеросклерозу судин нижніх кінцівок схильні 2% населення різного віку і близько 15-20% населення старше 60 років. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні виразкової хвороби, перфорація виразки зустрічається у 10-30% хворих з цією патологією і займає перше місце серед ускладнень гастродуоденальної виразки (55-60%) [Лупальцев В.І., 2003]. Проведено аналіз комплексного хірургічного лікування 53 хворих на виразкову хворобу гастродуоденальної зони, ускладнену перфорацією виразки, за період лікування в хірургічній клініці МЦ №1 з 2008 по 2012 рр.

Після інтенсивної підготовки хворим виконували: резекцію шлунка за В-2 у 4, резекцію антрального відділу та драбини у 3, висічення виразки шлунка у 6, висічення виразки або її екторізацію з пілоропластикою за Jud ( 32) або Гейніке-Мікуліча у 5, накладено шви у 3 пацієнтів у т. І група включала 20 хворих з трофічними змінами шкіри у вигляді гіперпігментації, ліподерматосклерозу, екземи - (С4), ІІ група - 20 хворих з загоєною трофічною виразкою (С5) , ІІІ група - 20 хворих на активну трофічну виразку (С6). У хворих ІІ групи окружність гомілок у пасивному стані збільшилася до 1,8 см, а після навантаження зменшилася на 50 % (до 0,9 см).

Під час операції виявлена ​​пухлина сліпої кишки у 7, у 5 — висхідного та печінкового кута, у 2 — поперечно-ободової кишки, у 17 — низхідної ободової кишки та ректосигмовидного кута, у 4 — прямої кишки. За період 2005-2012 рр. проаналізовано результати хірургічного лікування 289 хворих на гострий калькульозний холецистит із супутнім цукровим діабетом ІІ типу, яким виконано лапароскопічну холецистектомію.

ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ²ß ÒÀ ÎÐÒÎÏÅIJß

Перебувала під спостереженням хвора К.В., 53 років, яка хворіє на подагру близько 10 років, не лікується і не дотримується дієти, часто зловживає алкоголем. Для дослідження було взято 38 білих щурів різної статі: І група – 16 тварин з монотравмою, ІІ група – 16 тварин з політравмою, ІІІ група – контроль (4 тварини). Для дослідження було взято 38 білих щурів різної статі: І група – 16 тварин з монотравмою, ІІ група – 16 тварин з політравмою, ІІІ група – контроль (4 тварини).

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ²ÍÎÇÅÌÍÈÌÈ ÌÎÂÀÌÈ

So timely colon cancer diagnosis is the basis for the improvement of the treatment results. Under the conditions of the modern ecologically problematic situation, the morbidity from acute and chronic respiratory diseases tends to increase. Interestingly, the high level of Ig E was observed mainly among girls.

One of the priority areas of public health care is finding new ways to overcome iodine deficiency. The aim of this research is to study the effect of chlorine and fluorine on the thyroid status of the animals while correcting hypothyroidism. The thyroid status of the animals was assessed based on the T3, T4 and TSH levels in the blood serum.

One of the most pressing problems of modern medicine is the growth of the thyroid gland. Scientific research on trace mineral deficiencies therefore explains the role in causing hypofunction of the thyroid gland. This leads to tissue anoxia due to the malfunctioning of the oxygen transport function of blood.

It was found that the increase in carbon monoxide poisoning is related to the increase in the number of fires caused by the violation of fire safety rules (using uncertified and self-made heaters). The internal picture of the disease in patients with somatoform disorders shows the predominance of the organic disease pattern in the mind, not psychogenic. DYNAMICS OF CHANGES IN RESPIRATORY AND METABOLIC LUNG FUNCTION DUE TO MULTIPLE SKELETAL TRAUMA.

As a result, more of the drug is required to have the same effect.

ÑÓÑϲËÜͲ ÍÀÓÊÈ ² ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Процедури обґрунтування медичних знань базуються на антифундаменталізмі, оскільки медицина є «неточною» наукою; набуті знання завжди можна критикувати. Матеріали і методи: Проведено соціологічне опитування 30 пацієнтів клініки ІФНМУ та 30 пацієнтів Ланчинської міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська. Відповідно, рівень освіти загалом досить низький: 10,0% хворих мають початкову освіту (серед сільського населення це 13,3% та 6,7% серед міського), і лише 26,7% мають вищу освіту.

Деякі хворі (13,3%) лише частково здатні до самообслуговування, майже половина (43,3%) боїться фізичних навантажень (26,7% серед міського населення та 40,0% серед сільського). В Україні волонтерство з’явилося на початку 90-х років минулого століття, а офіційно визнано постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року, якою затверджено «Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг». Франка, музей Михайла Грушевського (селище Грушівка) та багато інших цікавих культурно-історичних та етнографічних об’єктів. У 2000 році за підтримки громадсько-політичного діяча Івана Драча та ректора Прикарпатського університету Михайла Вишиванюка тут було засновано літературно-мистецький фестиваль «Криворівня-2000».

ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Отруєння моделювали так: нітрит натрію (NaNO2) вводили з питною водою з розрахунку 2,1 мг/кг маси тіла тварини в дозі 1/10 LD50. Рівень лактату на 28-му добу в плазмі крові підвищувався в 2 рази, а в клітинах печінки — у 5-6 разів на 1-у та 28-му добу дослідження порівняно з контрольною групою. Отруєння моделювали так: хлорид кадмію (CdCl2) вводили внутрішньом'язово з розрахунку 1,2 мг/кг маси тіла тварини в дозі 1/10 LD50.

Матеріалом для дослідження були яєчники 20 статевозрілих самок, з яких 10 слугували контролем, а 10 моделювали стрептозотоциновий діабет шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину (6 мг/100 г маси тіла). Інтоксикацію моделювали наступним чином: нітрит натрію (NaNO2) вводили з питною водою в дозі 2,1 мг/кг маси тіла тварини в дозі 1/10 LD50. Рівень лактату в плазмі крові на 28 добу підвищувався в 2 рази, а в клітинах головного мозку на 28 добу дослідження порівняно з контрольною групою – у 5-6 разів.

Концентрація пірувату в крові на 28-му добу зросла в 2 рази, а в головному мозку на 1-14 добу знизилася в 4-5 разів порівняно з нормою. Матеріалом для дослідження стали 10 стародавніх викопних черепів, знайдених під час розкопок степових пагорбів, і 10 черепів сучасної людини. При дослідженні гістологічних препаратів хворих першої підгрупи - на 10 добу після реампутації виявлено потовщення всіх шарів епідермісу, їх розшарування, зменшення товщини підшкірної жирової клітковини, тромбоз судин, дистрофічні зміни в структурі периферичних нервів. були відмічені; друга підгрупа - через 20 днів - дистрофічні процеси в епідермісі, склероз капілярів підшкірної жирової клітковини, добре виражена пухка волокниста сполучна тканина, стаз і тромбоз судин, дистрофічні зміни судинної стінки; ІІІ підгрупи - через місяць після реампутації - зменшення товщини епідермісу, склероз капілярів підшкірно-жирової клітковини, дистрофічні зміни периферичних нервів, тромбоз судин.

Комбінований дефіцит йоду та селену супроводжувався більш суттєвими змінами NO-синтаз: зниженням NOS (на 73-82%), cNOS (53-75%) та iNOS (42-69%) в усіх досліджуваних тканинах. Тварини були розподілені на чотири групи: перша – інтактні тварини, друга – щури з гіпофункцією щитовидної залози, яку моделювали щоденним додаванням мерказолілу в питну воду з розрахунку 10 мг/кг маси тіла протягом 15 днів, третій – тварини, які перебувають у фізичному навантаженні (біг на широкій біговій доріжці щоденно по 15 хв зі швидкістю 20 м/хв протягом 30 діб), четвертий – щури з гіпофункцією щитовидної залози, в умовах фізичного навантаження.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Студ. БП-2-17 Науковий керівник проф. Олійник Київський національний університет технологій та дизайну Мета і завдання. Українське законодавство містить правову

Запорізький національний університет, кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини Запорізький державний

Харківський національний медичний університет, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки, 61022, пр..Леніна 4, Харків, 0577323344, [email protected] На

Харківський національний медичний університет, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки, 61022, пр..Леніна 4, Харків, 0577323344, [email protected]

Положення про медичний факультет та деканат медичного факультету ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" далі – Положення розроблено відповідно до Закону України

Міністерство охорони здоров’я України Бібліотека ДВНЗ «Івано-Франківський Національний медичний університет» Гігієнічний догляд за порожниною рота як складова частина профілактики

6 Загальна практика- сімейна медицина Актуальні питання практики сімейного лікаря Менеджмент захворювань в практиці сімейного лікаря: виклики сучасності Сучасні підходи до клінічної

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ЗДОРОВ’ЯДИТИНИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Харківський національний медичний університет, кафедра педіатрії №2, Харків, Україна Науковий керівник:

Децик Орина Зенонівна Завідувачка кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, Кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківський державний медичний