• No results found

Zastosowanie eksperymentu do zarządzania projektami

Eksperyment a finansowe aspekty zarządzania projektami

4. Zastosowanie eksperymentu do zarządzania projektami

Jak się okazuje, zbieżność dotycząca ekonomii i nauki o zarządzaniu w przypad- ku ekonomii eksperymentalnej nie jest pozorna, mimo iż mogłoby się wydawać, że ekonomia jako dyscyplina skupia swą uwagę na alokacji zasobów między firmami (w ra- mach branży), a nauki o zarządzaniu zajmują się alokacją zasobów wewnątrz firmy, to jednak ekonomia eksperymentalna wyłamuje się z tej definicji, gdyż jej główne metody i narzędzia przestają mieć wymiar dyscypliny ściśle teoretycznej. Owszem, nauki o za- rządzaniu ze względu na ich duże powiązanie z praktyką gospodarczą uwzględniają również inne aspekty świata gospodarczego – psychologię, socjologię, stronę prawną i w tym sensie są bardziej praktyczne, gdyż widzą świat wieloaspektowo, niemniej jed- nak nie można stwierdzić, że ekonomia eksperymentalna nie zaczyna dotykać w coraz istotniejszy sposób tych płaszczyzn.

Przykładem na zastosowanie eksperymentu w naukach o zarządzaniu świadczy tematyka, jaką autorzy niniejszej pracy zajmują się naukowo, a mianowicie zarządzanie projektami dofinansowanymi ze środków europejskich. By móc wyjaśnić powiązanie eksperymentu z zarządzaniem projektami, należy zacząć od wyjaśnienia, czym jest projekt.

Najczęściej przez projekt rozumie się „każde przedsięwzięcie podejmowane z za- miarem osiągnięcia celu w określonym czasie, przy wykorzystaniu dostępnych zasobów i w ramach założonego budżetu”19, natomiast zgodnie z definicją Project Management Institute projekt to działanie „podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego wyro- bu lub usługi”20. Jeszcze inną definicję podaje G.D. Oberlander, a mianowicie jest to

„działanie podejmowane dla spowodowania rezultatów oczekiwanych przez stronę za- mawiającą”21. W literaturze istnieje jeszcze wiele innych definicji projektu, aczkolwiek na potrzeby tej pracy przyjmuje się, że projekt oznacza przedsięwzięcie z określoną datą

19 M. Wirkus, H. Roszkowski, E. Dostatni, W. Gierulski, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2014, s. 11.

20 W.R. Duncan, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Insti- tute, Newtown Square 1996, s. 4.

21 G.D. Oberlander, Project Management for Engineering and Construction, McGraw-Hill, Boston 2000, s. 4-5.

jego rozpoczęcia, celami, jakie mają zostać zrealizowane, przy określonym poziomie realizacji wskaźników, harmonogramie działań, budżecie oraz terminie zakończenia22.

Do specyficznego rodzaju projektów należą projekty unijne, charakteryzują się one tym, że są realizowane w ramach polityki i przy współdziałaniu Unii Europejskiej.

Realizowane są nie tylko w krajach Wspólnoty, ale także w państwach, które dopiero aspirują do uczestnictwa w Unii Europejskiej. Jak powszechnie wiadomo, w krajach Unii występuje znaczne zróżnicowanie w rozwoju społeczno-ekonomicznym. By zredukować te dysproporcje, od wielu lat prowadzone są: wspólnotowa polityka spójności, polityka regionalna oraz międzynarodowa współpraca regionalna.

Zasadniczo fundusze realizujące politykę Unii Europejskiej można podzielić w następujący sposób23:

fundusze przedakcesyjne przeznaczone dla krajów, które przygotowują się do przystąpienia do Wspólnoty,

fundusze strukturalne, czyli podstawowy element mający za zadanie realizację polityki strukturalnej przez kraje członkowskie,

fundusz spójności – kohezji przeznaczony dla krajów o niskim PKB,

Inicjatywy Wspólnoty ‒ działania finansowane z funduszy strukturalnych, a ma- jące za zadanie rozwiązywanie bieżących problemów, które występują w danych okresach programowania,

inne fundusze jako uzupełnienie wyżej wymienionych.

„Obecnie największym źródłem dofinansowania procesów transferu technologii są Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, a przede wszystkim:

• Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka,

• Program Operacyjny – Kapitał Ludzki,

• Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko,

• Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw”24.

Komisja Europejska 23 maja 2014 r. zatwierdziła Umowę Partnerstwa, czyli naj- istotniejszy dokument, na podstawie którego określona została strategia inwestowania funduszy pochodzących z budżetu UE w nowej perspektywie. W latach 2014-2020 Polska będzie miała do zainwestowania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności, co oznacza niesamowite możliwości rozwoju dla wielu przedsiębiorstw.

22 B. Tarczydło, Udział w projekcie unijnym a zmiany w organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 92.

23 T. Grzeszczyk, Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej, Wydawnictwo Pla- cet, Warszawa 2006, s. 11.

24www.europa.eu [dostęp: 25.07.2018].

„Horyzont 2020” stanowi jak dotąd największy i najistotniejszy program ramowy poświęcony badaniom naukowym oraz innowacjom.

Dostępne środki przeznaczone na lata 2014-2020 zostaną podzielone na trzy głów- ne cele:

• „doskonała baza naukowa,

• wiodąca pozycja w przemyśle,

• wyzwania społeczne”25.

Osiągnięcie założeń określonych w „Horyzont 2020” stanowi pewien rodzaj eks- perymentu, gdyż budżet Unii Europejskiej, a nawet sama Unia Europejska nie jest niczym innym niż dążeniem do maksymalizacji zysków, gdzie decydenci są racjonalnymi ego- istami, znającymi zasady gry.

Rządy państw członkowskich UE oraz Parlament Europejski wspólnie uzgodniły, że inwestycje w innowacje i badania naukowe muszą się znaleźć w centrum strategii

„Europa 2020”, gdyż są niezbędne dla przyszłości Europy. Kraje, które od dłuższego czasu inwestowały więcej w B+R, radzą sobie obecnie na arenie międzynarodowej lepiej od innych. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Unię Europejską do 2020 roku ko- nieczne będzie zainwestowanie 3 procent KB w badania i rozwój, gdyż jest to tak samo istotne, jak zobowiązanie do ograniczenia europejskiego zadłużenia i deficytu. Przezna- czenie wspomnianych 3 procent unijnego PKB na B+R pozwoli na stworzenie 3,7 mln miejsc pracy oraz na zwiększenie rocznego PKB o niemal 800 mld euro do 2025 r. Wzrost gospodarczy Europy poparty innowacyjnymi produktami, usługami oraz innowacjami w sektorze publicznym jest niezbędny w obliczu takich wyzwań, jak starzejące się spo- łeczeństwo i silna, zintensyfikowana konkurencja ze strony rozwijających się gospodarek.

Przypuszczać można, że szczególnie na poziomie europejskim inwestowanie w badania naukowe i innowacje może w znaczny sposób przyczynić się do osiągnięcia efektu zwie- lokrotnienia wyników26.

W przypadku projektów realizowanych przy współudziale Unii Europejskiej w obec- nej perspektywie eksperyment ma na celu, jak wspomniano wcześniej, stworzenie 3,7 mln miejsc pracy oraz zwiększenie rocznego PKB o niemal 800 mld euro do 2025 roku.

W trakcie eksperymentu badacze mogą obserwować, w jaki sposób zmienia się wartość zmiennej zależnej. Wynika to z wcześniej wspomnianych zmiennych niezależnych. Jed- nak nie jest to narzędzie pozbawione wad, a jako argumenty uzasadniające wcześniejsze stwierdzenie można podać, że badacz zna sytuację z poprzednich perspektyw, czyli występuje realizm sytuacyjny, oraz badacz angażuje się i podejmuje przemyślane decyzje.

25www.europa.eu [dostęp: 25.07.2018].

26Ibidem.

Nie zmienia to jednak poglądu na to, że eksperyment bardzo ściśle jest wykorzystywany w zarządzaniu projektami.

W trakcie realizacji projektów UE istotną rolę odgrywa prawo zamówień publicz- nych i już tu mamy widoczne pierwsze podobieństwa, bowiem przetargami rządzą po- dobne prawa jak akcjami w przykładzie V.L. Smitha. Kolejnym istotnym podobieństwem jest fakt, iż często do analizy wskaźników założonych w prospektach projektów wyko- rzystywane są, podobnie jak w ekonomii eksperymentalnej, narzędzia ekonometryczne.

Poza tym przy pracy z projektami unijnymi można wykorzystać wiele eksperymentów, poniżej wybrano najistotniejsze.

Metoda Kaizen, czyli filozofia, która sprowadza się do stylu życia, postępowania – niekończącego się procesu ulepszania. Eksperyment mógłby być związany z nową

„Perspektywą 2020”, gdzie Polska została jednym z największych beneficjentów środków UE. W przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych można zaproponować pracownikom odpowiedzialnym za pozyskiwanie dofi- nansowania dodatkowe gratyfikacje pieniężne za „przyciągnięcie” nowych projektów.

Zmienną zależną byłaby ilość pozyskanych projektów, natomiast zmienną niezależną wysokość wynagrodzenia za te projekty.

Metoda Lean Management, czyli dostarczenie klientowi produktu o jak najwyższej jakości, ale bez konieczności ponoszenie dodatkowych kosztów. Eksperyment mógłby polegać na przetestowaniu kroków procesów biznesowych związanych z realizacją pro- jektu unijnego jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu, celem wykorzystania jak najmniejszej liczby zasobów.