• No results found

Ochrona danych osobowych w rachunkowości

Streszczenie

Od 25 maja 2018 roku kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane rozporządzeniem Parla- mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi- zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta- kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do ujednolicenia standardów ochrony danych osobowych. Rachunkowość prowadzona przez komórki wewnętrz- ne podmiotu lub przez biura rachunkowe również musi zostać dostosowana do nowych wymagań. Więcej wymagań muszą spełnić biura rachunkowe niż działy rachunkowości będące komórkami wewnętrznymi pod- miotów-administratorów danych osobowych. Biura rachunkowe są zobowiązane realizować wszystkie obo- wiązki ciążące na administratorze danych i podmiocie przetwarzającym. Wewnętrzne działy rachunkowości zwykle będą zobowiązane do udziału w realizacji niektórych obowiązków ciążących na całym podmiocie, w swoim zakresie działania, np. sporządzania umów powierzenia, zarządzania czynnościami przetwarzania danych osobowych, przygotowania zgłoszeń naruszenia danych, udziału o ocenie skutków dla ochrony da- nych. Działy rachunkowości nie będą przekazywały klauzul informacyjnych osobom, których dane będzie przetwarzał administrator danych.

Słowa kluczowe

rachunkowość, biura rachunkowe, ochrona danych osobowych

Wprowadzenie

W 2016 roku Parlament i Rada Unii Europejskiej przyjęły jednolite zasady ochro- ny danych osób fizycznych, uchwalając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)1, zwa- ne dalej RODO. W art. 99 ust. 2 zapisano, że rozporządzenie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii od 25 maja 2018 roku. Pozostawiono więc krajom członkowskim Unii Europejskiej dwa lata na dostosowanie środowiska prawnego i funkcjonowania

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod- nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltwmvzc4mjxgy3ti [dostęp: 30.06. 2018].

podmiotów publicznych i gospodarczych do stosowania RODO. W przypadku Polski jedyną formą i działaniem dostosowawczym, które zostało zrealizowane do momentu zastosowania RODO jest uchwalenie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.2, zwanej dalej Ustawą. Proces legislacyjny Ustawy był pośpieszny, co odbiło się na zawartości i jakości regulacji. Poniżej kalendarz prac nad Ustawą:

– 5.04.2018 Rada Ministrów kieruje projekt do Sejmu, – 10.05.2018 Sejm uchwala Ustawę,

– 16.05.2018 Senat akceptuje Ustawę bez poprawek, – 22.05.2018 Prezydent podpisuje Ustawę,

– 24.05.2018 Ustawa zostaje ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Wprowadzona ustawa o ochronie danych osobowych nie reguluje przetwarzania danych osobowych we wszystkich obszarach życia. Poza jej wpływem pozostaje dzia- łalność służb mundurowych, które nadal funkcjonują zgodnie z ustawą z 1997 roku3. Zasadnicza część Ustawy dotyczy utworzenia organu nadzorczego i zasad jego funkcjo- nowania, jak również prowadzenia postępowań przed tym organem. Dużo miejsca w nowej ustawie poświęcono wskazaniu administratorów danych centralnych systemów informatycznych i określeniu podmiotów, które mogą korzystać z tych baz danych. Ko- lejnym istotnym obszarem regulowanym Ustawą jest prowadzenie monitoringu w zakła- dach pracy, w szkołach oraz w miejscach publicznych. W Polsce nie ma przepisów o monitoringu. Ustawodawca polski w niewielkim zakresie skorzystał z uprawnień, jakie państwom członkowskim Unii pozostawiono w RODO. Stosowne zestawienie ujęto w tabeli 1. Najtrudniejszy do spełnienia przez administratora danych obowiązek infor- macyjny nie został doprecyzowany. Nie wprowadzono też żadnego ograniczenia w speł- nianiu go, mimo wcześniejszych informacji o złagodzeniu tego wymogu, np. Ministerstwa Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o zwolnieniu z tego obowiązku przedsiębiorstw małych i średnich4. Chodzi tu przede wszystkim o obowiązki wynikające z art. 13 RODO dotyczące informacji podawanych przez admi- nistratorów danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Nawet podmioty finansów publicznych realizujące swoje obowiązki wynikają- ce z przepisów prawa w zakresie zabezpieczenia socjalnego, wypłacania świadczeń ro- dzinnych czy świadczące usługi zdrowotne nie zostały zwolnione z tego obowiązku, chociażby częściowo.

2 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. ze zm.).

4Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczący sto- sowania przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w stosunku do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, „Gazeta Podatkowa” 29.01.2018, Nr 9 (1466).

Tabela 1. Zestawienie uprawnień państw członkowskich ujętych w RODO z adekwatnymi regulacjami w Ustawie

Art.

RODO Podstawowe zakresy pozostawione do regu-

lacji krajowej Art. Ustawy

6 Zgodność przetwarzania danych zwykłych – prawo do doprecyzowania

8

Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informa- cyjnego – prawo do zmiany wieku, min. do 13 lat

9

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych – prawo do dalszego ograniczenia przetwarzania danych genetycznych, biome- trycznych lub dotyczących zdrowia

23

Ograniczenia – prawo do ograniczenia zakresu obowiązków i praw przewidzia- nych w art. 12-22 i w art. 34, a także w art. 5 RODO, czyli praw osób, zasad przetwarzania i informowania o naruszeniu danych osobowych

3, 4, 5, ale tylko w zakresie obowiązku informacyjnego, jeśli dotyczy informacji niejawnych albo realizacji zadań publicz- nych i podanie informacji utrudni realizacje zadania,

6 ‒ wyłączenie stosowania przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa narodowego oraz służb specjalnych

40

Kodeksy postępowania – prawo do zachęca- nia do sporządzania kodeksów postępowania dla różnych sektorów z uwzględnieniem specyfiki mikro, małych i średnich przedsię- biorstw

Rozdział 6 ‒ obowiązki, które należy spełnić przed Urzędem nadzorczym

42

Certyfikacja – prawo do ustalenia mecha- nizmów certyfikacji oraz znaków jakości i oznaczeń w zakresie ochrony danych osobowych

Rozdziały 3, 4, 5, ale tylko w zakresie certy- fikacji

84 Sankcje – prawo do określenia innych sankcji za naruszenia RODO niż kary administra- cyjne

Rozdział 10 ‒ odpowiedzialność cywilna 107 ‒ odpowiedzialność karna

85

Przetwarzanie a wolność wypowiedzi i infor- macji – prawo do określenia zasad pozwala- jących pogodzić ochronę danych osobowych z wypowiedzią dziennikarską, akademicką, artystyczną i literacką

2

86 Przetwarzanie a publiczny dostęp do doku- mentów urzędowych – prawa do pogodzenia tych celów

151 ‒ powtórne wykorzystanie z zachowa- niem przepisów o ochronie danych osobo- wych

87 Przetwarzanie krajowego numeru identyfika- cyjnego – prawa do określenia szczególnych zasad

Art.

RODO Podstawowe zakresy pozostawione do regu-

lacji krajowej Art. Ustawy

88 Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia –

prawo do określenia szczególnych zasad 111 ‒ zmiana w kodeksie pracy – zasady stosowania monitoringu

89

Zabezpieczenia i wyjątki mające zastosowa- nie do przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych albo historycznych lub do celów statystycznych – prawo do ograniczenia w praw osób, których dane dotyczą

90

Obowiązek zachowania tajemnicy – prawo do regulacji szczególnej w zakresie zawodów zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej

115 ‒ NIK uprawnienie do przetwarzania danych zwykłych

126 ‒ zwolnienie częściowe z zachowania tajemnicy dla psychologów

141 ‒ nałożono obowiązek zachowania poufności

147 ‒ obowiązek poufności dla fizjoterapeu- tów

153 ‒ uprawnienie do zbierania danych osobowych przez Krajową Administrację Skarbową

Źródło: opracowanie własne na podstawie RODO i Ustawy.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych miała wejść w życie razem z ustawą wprowadzającą, w której miały być ujęte zmiany w innych ustawach (wg szacunku Rządu w ponad 100 aktach), aby doprowadzić polskie przepisy do zgodności z RODO.

Projekt ustawy ‒ przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych nadal jest przedmiotem prac Rady Ministrów. Po wdrożeniu RODO zmieniono nazwę projek- towanej ustawy na projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/6795. W projekcie, w sektorze finansów proponuje się zmiany w następujących przepisach:

1) ustawie z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.),

2) ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podat- ników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476 ze zm.),

3) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),

4) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.),

5 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r7079293730832,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw -w-zwiazku-z-zapewnieniem-stosowania-ro.html [dostęp: 5.07.2018].

5) ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpiecze- niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika- cyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060),

6) ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre- dytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910 ze zm.),

7) ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 ze zm.),

8) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekura- cyjnej (Dz. U. poz. 1844 ze zm.),

9) ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.

poz. 1947 ze zm.),

10) ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648).

Nie przewidziano zmian w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości, np. ustawie o rachunkowości, rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczy- pospolitej Polskiej czy rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przy- chodów i rozchodów.

Celem artykułu jest określenie działań dostosowawczych, jakie muszą zrealizować działy rachunkowości i biura rachunkowe, oraz wskazanie ich obowiązków w związku z wejściem RODO. Nie ulega bowiem wątpliwości, że rachunkowość przy okazji prze- twarzania informacji finansowych przetwarza też dane osób fizycznych: dostawców, klientów, pracowników, emerytów, właścicieli spółek.

Publikację poprzedzono badaniami, głównie metodą porównawczą uwarunkowań prawno-organizacyjnych i funkcjonalnych działów księgowości w 18 wybranych pomiotach gospodarczych i sektora finansów publicznych, jak również biur rachunkowych. Przepro- wadzono wywiady z osobami odpowiedzialnymi za ochronę informacji w badanych pod- miotach, analizę zmian jakościowych oraz analizę dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Zbadano również przepisy prawa regulujące obszar badawczy.

Obowiązki administratora danych

Według RODO najważniejszym podmiotem biorącym udział w przetwarzaniu danych osób fizycznych jest administrator danych osobowych. Zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO administratorem danych jest każda osoba fizyczna, prawna, prowadząca

działalność gospodarczą, realizująca zadania publiczne bez względu na wielkość, sektor, branżę, w których prowadzi działalność, jeśli określa cele i sposoby przetwarzania danych.

Przez przetwarzanie należy rozumieć „operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzy- stywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udo- stępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie” (art. 4 ust. 2 RODO).

Administrator danych może przetwarzać dane osób fizycznych według następu- jących zasad (art. 5-11 RODO):

1) zgodnie z prawem, rzetelnie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

2) dla konkretnego, szczegółowego celu (archiwizowanie nie narusza tej zasady), np.

zawarcie umowy o pracę i jej realizacja, wydanie zaświadczenia, przeprowadzenie konkursu, ustalenie wymiaru podatku, podpisanie i rozliczenie umowy (ograni- czenie celu);

3) tylko w niezbędnym zakresie dostosowanym do celu (minimalizacja danych), najlepiej wprost wynikającego z zapisów prawa, np. art. 22 k.p.;

4) administrator odpowiada za prawidłowe, aktualne dane (ma podjąć rozsądne działania, aby zapewnić spełnienie tej zasady);

5) dane mogą być przetwarzane w ograniczonym okresie czasu, różne dane w różnym czasie, np. dane kontaktowe pracownika do zakończenia pracy, dokumentacja kadrowa wynikająca z przepisów prawa zgodnie z okresem archiwizacji;

6) przetwarzane dane mają charakter poufny, administrator musi zastosować rozwią- zania organizacyjne i techniczne w celu ochrony tych danych (zasada integralno- ści);

7) w sposób rozliczalny, tzn. administrator musi wykazać przestrzeganie przepisów prawa i podjęte działania w celu ochrony danych (zasada dokumentowania działań).

Z zasad przetwarzania danych i praw osób, których dane dotyczą, wynikają obo- wiązki administratora danych. Zadania administratora danych zostały zapisane wprost w RODO w następujących artykułach:

• art. 13-18 i art. 34 obowiązek komunikowania się (informowania), w tym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwa- rzania, ale tylko odbiorców danych oraz o naruszeniu danych;

• art. 24 ust 1 obowiązek wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych do ryzyka przetwarzania danych, aby przetwarzanie było zgodne

z RODO i aby móc to wykazać, środki te w razie potrzeby należy poddawać przeglądom i uaktualniać;

• art. 24 ust 2 obowiązek opracowania i wdrożenia Polityki przetwarzania danych osobowych, jeśli taki środek zostanie uznany za adekwatny do czyn- ności przetwarzania;

• art. 25 uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych ‒ wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbęd- ne (np. szyfrowanie, pseudoanonimizację);

• art. 30 rejestrowanie czynności przetwarzania;

• art. 35 ocena skutków dla ochrony danych podstawą doboru środków ochro- ny danych i zapewnienia bezpieczeństwa danych. Konsultacje z organem nadzorczym przed rozpoczęciem przetwarzania, jeśli ryzyko naruszenia ochro- ny danych jest duże, a administrator nie może zabezpieczyć danych (art. 36);

• art. 31 współpraca z organem nadzorczym, np. wykonywanie sprawdzeń przez Inspektora ochrony danych na zlecenie Urzędu;

• art. 33 zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzor- czemu;

• art. 37 wyznaczenie inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych i innych, które systematycznie i regularnie monitorują osoby na dużą skalę lub przetwarzają dane wrażliwe.

Drugą, rozległą grupą zadań administratora danych jest realizacja praw osób, których dane przetwarza. Pierwszym z nich jest prawo osoby do bycia właściwie poin- formowaną. Aby zrealizować to prawo, administrator jest zobowiązany do przekazania osobie w czasie pozyskiwania danych albo w czasie ujawnienia tzw. klauzuli informa- cyjnej. Zawartość tej klauzuli powinna się zmieniać w zależności od sposobu pozyskania danych, źródła danych, celu, do którego dane są zbierane, zakresu przetwarzania i pod- stawy prawnej przetwarzania (art. 13 i 14 RODO). Kolejne prawa osób fizycznych to prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Należy pamiętać, że zakres praw przysługujący osobie, której dane dotyczą, zależy od przyjętej podstawy prawnej przetwarzania. Oso- bie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje pełny wachlarz praw zagwarantowanych w RODO. Spośród podstaw mających najczęstsze zastosowanie, czyli: za zgodą osoby, w celu przygotowania i realizacji umowy, której stroną jest osoba lub w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, naj- węższy zakres praw przysługuje osobie, której dane są przetwarzane na podstawie ostatniej z wymienionych przesłanek, czyli realizacji obowiązku zapisanego w prawie

UE lub prawie państwa członkowskiego. Realizacja tej grupy praw wymaga od admini- stratora danych przyjęcia szeregu rozwiązań organizacyjnych, np. powierzenia adekwat- nych zadań pracownikowi, określenia sposobu kontaktu z osobami chcącymi skorzystać ze swoich praw, ustalania zasad realizacji tych praw, np. kiedy, od jakiej liczby kopii danych pobierana będzie opłata, w jak sposób, użytkując systemy komputerowe o ogra- niczonych możliwościach raportowania, przykazywać dane osób fizycznych w powszech- nie stosowanych formatach, sposoby aktualizacji danych, kryteria, po spełnieniu których osoba nie będzie identyfikowana itp. Osoba fizyczna, która poniesie szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO, ma prawo uzyskać od administratora odszkodowanie za poniesioną szkodę. Administrator ponosi więc również odpowiedzial- ność finansową.

Rachunkowość wewnętrzna

Ustawa o rachunkowości umożliwia prowadzenie rachunkowości we własnym zakresie albo w ramach outsourcingu. Rachunkowość wewnętrzna prowadzona jest przez wyodrębnione w strukturze organizacyjnej podmiotu wyspecjalizowane działy. W dru- gim przypadku mamy do czynienia z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez biura rachunkowe (art. 76a ustawy o rachunkowości6).

Działy rachunkowości w podmiocie są elementem składowym administratora danych osobowych, którym jest najczęściej osoba prawna (przedsiębiorstwo państwowe, spółka, spółdzielnia) lub organ publiczny np. gmina, jednostka samorządu terytorialne- go (np. ośrodek pomocy społecznej), stowarzyszenie, fundacja. Zatem wskazane w po- przednim punkcie obowiązki administratora danych nie są wprost obowiązkami działów rachunkowości. Aby jednak administrator mógł wywiązać się ze swoich zadań, również tych w zakresie ochrony danych osobowych, każda wewnętrzna komórka organizacyjna musi uczestniczyć w ich wykonaniu w sposób i w zakresie właściwym dla swojej spe- cyfiki. Zadaniem działów rachunkowości jest odzwierciedlenie procesów, zdarzeń za- chodzących w sferze realnej w mierniku finansowym, uporządkowanie zebranych infor- macji finansowych i ich przekształcenie w sprawozdania finansowe. Rachunkowość pozyskuje i przetwarza dane o sytuacji majątkowej, finansowej i o wynikach finansowych podmiotu. W rozdziale 8 ustawy o rachunkowości określono zasady ochrony danych ujętych w dokumentacji księgowej i sprawozdaniach finansowych. W art. 71 ust. 1 zapi- sano, że dokumentację należy „przechowywać w należyty sposób i chronić przed nie- dozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem”. W ust. 2 tego artykułu dodano „Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

6 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na informa- tycznych nośnikach danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem”.

Powyższe zapisy ustawowe zobowiązują działy rachunkowości do stosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych wystarczających do zapewnienia nienaruszal- ności danych osobowych7, np. przed ich utratą w wyniku pożaru, nieuprawnioną mody- fikacją danych. Można przyjąć, że zarówno w celu ochrony informacji finansowych, jak i ochrony danych osobowych podmioty będą dobierały zabezpieczenia adekwatnie do występującego ryzyka naruszenia informacji. Takie podejście należy uznać za logicznie uzasadnione. Taki sposób postępowania narzuca RODO. W podstawowym dokumencie organizacyjnym rachunkowości ‒ Polityce rachunkowości ‒ raczej trudno znaleźć opis zastosowanych środków ochrony. W takiej sytuacji jedynym źródłem informacji o środ- kach ochrony będzie powszechnie stosowana „Polityka ochrony danych osobowych”.

Dokument ten powinien regulować następujące zagadnienia:

• ogólne zasady bezpieczeństwa informacji, np. zasady ochrony budynków, szaf,

• spełnianie obowiązku informacyjnego,

• realizację praw osób fizycznych,

• wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

• tworzenie kopii zapasowych i utrzymanie ciągłości działania,

• ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem,

• zabezpieczenie urządzeń mobilnych i zasady pracy zdalnej,

• powierzenie przetwarzania danych,

• zarządzanie ruchem sieciowym i bezpieczeństwem komunikacji,

• ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych,

• szacowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji,

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego,

• wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.

7 Art. 4 ust. 9 RODO „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnio- nego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób.

Wskazany dokument wydaje Administrator danych osobowych i zarządzeniem wdraża go do stosowania, w tym w działach rachunkowości.

Działy rachunkowości mogą brać udział w spełnianiu następujących obowiązków administratora:

• realizowaniu praw osób fizycznych, np. poprzez przygotowanie kopii danych osobowych, aktualizowanie danych osobowych w obsługiwanych systemach informatycznych, usuwanie danych wskazanych osób z systemów, usuwanie dokumentacji papierowej, zanonimizowanie dokumentacji udostępnianej innym osobom, szyfrowaniu zbiorów danych przekazywanych do naprawy,

• zgłaszaniu zapotrzebowania na wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom zatrudnionym w działach rachunkowości,

• sporządzaniu umów powierzenia do umów głównych zawieranych przez dział rachunkowości, np. z doradcą podatkowym,

• udział w sporządzeniu zgłoszenia do organu nadzorczego w przypadku naru- szenia danych osobowych w działach rachunkowości,

• udział w szacowaniu ryzyka ochrony danych osobowych w zakresie rachunko- wości.

Z powyższego wynika, że wprowadzenie RODO będzie skutkowało w działach rachunkowości zwiększeniem poufności przetwarzania danych i stosowaniem dodatko- wych zabezpieczeń organizacyjnych (upoważnień do przetwarzania, umów powierzenia przetwarzania).

Upoważnienie do przetwarzania danych jest wydawane przez administratora danych w celu kontroli dostępu do danych osobowych przetwarzanych w podmiocie.

Przed wydaniem upoważnienia osoba upoważniana powinna podpisać oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych oraz sposobów ich ochrony przyjętych w pomiocie. Aby upoważnienie spełniło cel, do realizacji którego jest wydawane, po- winno wskazywać: do jakiego zbioru danych jest wystawiane, do jakiego rodzaju prze- twarzania, np. tylko do przeglądu danych, jakie zostało nadane upoważnienie w systemie informatycznym, na jaki okres zostało wydane.

Sporządzając umowę powierzenia przetwarzania danych, której wzór zgodny z RODO najprawdopodobniej przygotuje specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, działy rachunkowości powinny zwrócić uwagę na obszary nieuregulowane przez RODO, a mianowicie:

– zakres powierzanych danych, np. imię i nazwisko i PESEL, oraz kategorię osób, których dane będą powierzone, np. dane klientów,

– określenie miejsca, w którym będą przetwarzane dane, aby w przypadku sko- rzystania z prawa do kontroli było znane miejsce, do którego należy się udać,

– określenie podmiotu wydającego upoważnienia do przetwarzania danych oso- bowych,

– zwrot kar, odszkodowań w przypadku ich poniesienia przez administratora danych z powodu nieprzestrzegania RODO przez podmiot przetwarzający, – zabezpieczenie danych osobowych po zakończeniu lub zerwaniu umowy o prze-

twarzanie danych, np. warunki ich zwrotu, obowiązek trwałego usunięcia z systemów informatycznych,

– obowiązki podmiotu przetwarzającego w przypadku konieczności zgłoszenia naruszenia danych do organu nadzorczego.

Księgowość na zlecenie – biuro rachunkowe

W przeciwieństwie do działów rachunkowości w podmiotach biura rachunkowe prowadzące usługowo rachunkowość są samodzielnymi administratorami danych osobowych i jednocześnie podmiotami przetwarzającymi dane osobowe powierzone przez inne pod- mioty. Muszą więc realizować wszystkie obowiązki ciążące na administratorze danych wskazane we wcześniejszym punkcie, w tym ten najtrudniejszy – informowanie osób fi- zycznych, których dane przetwarzają. Biura rachunkowe przetwarzają dane osób fizycznych szerszych kategorii niż rachunkowość wewnętrzna, mianowicie: właścicieli, klientów, do- stawców, pracowników i emerytów, darczyńców, ale także osób niezwiązanych finansowo z biurem, np. gości. Biura jako samodzielni administratorzy danych są więc zobowiązani do przekazania klauzul informacyjnych wskazanym osobom, a w niektórych przypadkach do pozyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych. Zgody w formie oświadczeń8 woli będą wymagane zawsze w ramach działań marketingowych i promocyjnych biura. Zasady udzielania zgody określono w art. 7 i 8 RODO. Zdecydowanie częściej biura rachunkowe będą przekazywać informacje o przetwarzaniu danych osobowych, pozyskanych od osoby, której dane dotyczą9. W takiej informacji biuro jest zobowiązane podać:

1) kto jest administratorem danych;

2) w jakim celu będą wykorzystane dane, np. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

3) podstawy upoważniającej biuro do przetwarzania danych, np. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem

8 Zgodnie z definicją zgody wprowadzoną w RODO jest nią nie tylko oświadczenie woli, ale także wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody (art. 4 ust. 8 RODO), czyli np. przekazanie wniosku, przedstawienie się w czasie rozmowy telefonicznej, dostarczenie danych do podpisania umowy.

9 Zgodnie z art. 13 i 14 RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych powinna być zróżni- cowana w zależności od źródła danych: od osoby, której dane dotyczą, lub z innego źródła.