• No results found

Література:

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери:

навч. посібник. – 4-е вид., перероб і доп. К., 2003, 400с.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посібник. К.:

4-те вид. К.: Либідь, 2004, 384 с.

4. Жуковська В. М. Діловодство: навч. посібник. К.: КНТЕУ, 2004. 152с.

5. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловод- ство: навч. посібник. К. : МАУП, 2002, 168 с.

6. Комова М.В. Діловодство. К.: Алерта, 2007.

7. Палеха Ю.І. Загальне документознавство. К.: Ліра-К, 2008.

8. Сучасне діловодство: зразки документів. Діловий ети- кет, інформація для ділової людини. К.: Довіра, 2010.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових папе- рів. – 2-е вид., доп. і випр. К.: Довіра, 1999.

10. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посіб- ник. – 6-е вид, випр. і доп. К.: Алерта, 2008, 301 с.

Семінар № 2

Тема: Складання та оформлення реквізитів документів

Мета: закріпити теоретичні знання, виробити практич- ні навички і вміння щодо складання та оформлення рекві- зитів документів; актуалізувати знання про стилістичні та правописні норми сучасної української мови.

Методичні рекомендації: опрацювати конспект лекції

№ 2. Засвоїти загальні правила оформлення сторінки до- кумента та вимоги до тексту документа. Знати вимоги до бланків документа. Уміти оформляти основні реквізити до- кумента. Особливу увагу слід звернути на різні варіянти на- писання адресата, дати; розміщення печатки; різницю між

написанням та розташування таких реквізитів як гриф за- твердження, гриф погодження, віза, резолюція.

Підготувати відповіді на запитання:

1. Правила оформлення сторінки документа (береги та відступи, шрифти, інтервали, варіянти рубрикації).

2. Вимоги до тексту документа. Поняття про штампи, канцеляризми, тавтології та плеоназми.

3. Різновиди бланків та формулярів документів.

4. Правила оформлення основних реквізитів документа:

– адресат;

– гриф затвердження;

– резолюція;

– підпис;

– дата;

– гриф погодження;

– віза;

– індекс;

– відмітка про засвідчення копій;

– відмітка про контроль;

– відмітка про наявність додатку;

– печатка.

Завдання:

1. На окремому аркуші відтворити схему розташування реквізитів за Державним стандартом.

2. Підготувати презентацію (відеоматеріали) до рефе- ративної доповідіпро зміни в українській правопис- ній системі.

3. Відредагуйте текст відповідно до правил нового українського правопису (2019р.):

Професори Олена Хміль і Тетяна Вірська розпочинали з міні-проектів, відтак впродовж 5 років працювали над но- вим великим проектом. Спочатку його затверджували на засіданні кафедри. Потім були тривалі лабораторні випро- бування. Численні відрядження до Парижа та Рима, екс- пертні оцінки європейських вчених і нарешті заслужене ви- знання та винагорада: професори стають лауреатами Дер-

жавної премії України в галузі науки і техніки. На урочисто- му засідання Президент вручив дослідникам нагорди у День Незалежності. Відповідна інформація з’явилася в ефірі усіх каналів, на всіх офіційних веб-сайтах, не оминули звичайно й Фейсбук і навіть екс-опоненти привітали лауреатів. Науко- вий шлях непростий, але як казав великий Гете: “Для успіху достатньо лише 1 % таланту, усе інше зробить праця”.

Література:

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери:

навч. посібник. – 4-е вид., перероб і доп. К., 2003, 400с.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посібник. К.:

4-те вид. К.: Либідь, 2004, 384 с.

4. Жуковська В. М. Діловодство: навч. посібник. К : КНТЕУ, 2004. 152с.

5. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловод- ство: навч. посібник. К.: МАУП, 2002, 168 с.

6. Комова М.В. Діловодство. К.: Алерта, 2007.

7. Палеха Ю.І. Загальне документознавство. К. : Ліра-К, 2008.

8. Сучасне діловодство: зразки документів. Діловий ети- кет, інформація для ділової людини. К.: Довіра, 2010.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових папе- рів. – 2-е вид., доп. і випр. К.: Довіра, 1999.

10. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посіб- ник. – 6-е вид, випр. і доп. К.: Алерта, 2008, 301 с.

Семінар № 3

Тема: Правила та практика складання та оформлення документів з управління кадрами

Мета: закріпити теоретичні знання про документи з управління кадрами; виробити практичні навички і вміння щодо складання та оформлення заяви, автобіографії, харак- теристики, резюме.

Методичні рекомендації: опрацювати конспект лекції

№ 3. Засвоїти вимоги до укладання кадрових документів та їх різновиди. Знати вимоги до тексту кадрових документів та алгоритм формування особових справ.

Студенти/курсанти самостійно укладають такі кадрові документи: заяву, характеристику, автобіографію, резюме.

Підготувати відповіді на запитання:

1. Охарактеризуйте вимоги до укладання автобіографії та резюме; з’ясуйте подібне і відмінне в тексті цих документів.

2. Охарактеризуйте види характеристик та особливос- ті їх написання.

3. З’ясуйте, як формуються особові справи працівників.

4. З’ясуйте основні вимоги до ведення трудової книжки.

Завдання:

1. Написати зразки:

– характеристики;

– автобіографії;

– резюме;

– заяви про надання відпустки.

2. Відредагуйте тексти характеристик:

А. За час роботи на підприємстві він проявив себе як гра- мотна, здібна, цілеспрямована, наполеглива людина, яка вміє вчасно приймати вірні, виважені рішення в екстре- мальних ситуаціях, справляється з складними обставинами і досягає конкретних результатів.

Б. Петренко А.В. володіє гарними моральними якостями, має високорозвинене почуття відповідальності. Звертає увагу на покращення методів роботи.

В. В спілкуванні з колегами Коваленко М. комунікабельна, врівноважена, уважна та тактовна.

Г. Надзвичайно коректна при роботі з споживачами. На протязі багатьох років була обрана головою цехового проф- спілкового комітету. Юрченко Т. приймає активну участь в громадському житті колективу.

Література:

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери:

навч. посібник. – 4-е вид., перероб і доп. К., 2003, 400с.

3. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: навч. посібник. К.:

4-те вид. К.: Либідь, 2004, 384 с.

4. Жуковська В. М. Діловодство: навч. посібник. К.: КНТЕУ, 2004.

5. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловод- ство: навч. посібник. К.: МАУП, 2002, 168 с.

6. Комова М. В. Діловодство. К.: Алерта, 2007.

7. Палеха Ю.І. Загальне документознавство. К.: Ліра-К, 2008.

8. Сучасне діловодство: зразки документів. Діловий ети- кет, інформація для ділової людини. К.: Довіра, 2010.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових папе- рів. – 2-е вид., доп. і випр. К.: Довіра, 1999.

10. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посіб- ник. – 6-е вид., випр. і доп. К.: Алерта, 2008, 301 с.

Семінар № 4

Тема: Правила та практика складання і оформлення

довідково-інформаційних документів

Мета: закріпити теоретичні знання про довідково-ін- формаційні документи; виробити практичні навички і вмін- ня щодо складання та оформлення довідки, пояснювальної записки, прес-релізу.

Методичні рекомендації: опрацювати конспект лекції

№ 4.1. Засвоїти вимоги до укладання довідково-інформа- ційних документів. Уміти пояснити відмінності між оголо- шенням та прес-релізом.

Студенти/курсанти самостійно укладають довідку, по- яснювальну записку, прес-реліз, опираючись на здобуту

знання про довідко-інформаційні документи, та виправля- ють помилки у завданні 2, використовуючи “Український правопис” та довідники з культури ділового мовлення.

Підготувати відповіді на запитання:

1. На яких бланках укладають довідки, охарактеризуй- те реквізити довідок.

2. Охарактеризуйте записку як різновид довідково-ін- формаційних документів, назвіть основні види запи- сок та вимоги до написання їх тексту.

3. З’ясуйте відмінності між прес-релізом та оголошен- 4. Назвіть вимоги до тексту оголошення та прес-релізу?ням.

Завдання:

1. Написати зразки: довідки, пояснювальної записки, прес-релізу.

2. Виправте помилки, яких припустились при укладан- ні довідки:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ім. І.Я. Франка вулиця Університетська 2, Львів, 79000

ДОВІДКА 18.09.2020

Карпенко Тетяна Вікторівна навчається на ІІІ курсі юри- дичного факультету денного відділення. Видано для подан- ня до адміністрації Шевченківського району Львівської місь- кої ради.

Декан підпис В. І. Іванчук

Секретар підпис Н. В. Стахів

3. Відредагуйте текст:

У квітні місяці було 11 самовільних прогулів. Діяльність товариства “Відродження” служить інтересам справи на-

ціонального розвитку. Треба враховувати особливості і спе- цифіку офіційно-ділового стилю. Не виключено, що частина бібліотеки Ярослава мудрого можливо знаходиться у Фран- ції. Довідка видана громадянці Криничко А.В. в тім, що вона дійсно може продавати своє мʼясо. Курсанти скоро будуть майбутніми офіцерами.

Література:

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери:

навч. посібник. – 4-е вид., перероб і доп. К., 2003, 400с.

3. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: навч. посібник. К.:

4-те вид. К.: Либідь, 2004, 384 с.

4. Жуковська В. М. Діловодство: навч. посібник. К.: КНТЕУ, 2004.

5. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловод- ство: навч. посібник. К.: МАУП, 2002, 168 с.

6. Комова М. В. Діловодство. К.: Алерта, 2007.

7. Палеха Ю.І. Загальне документознавство. К.: Ліра-К, 2008.

8. Сучасне діловодство: зразки документів. Діловий ети- кет, інформація для ділової людини. К.: Довіра, 2010.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових папе- рів. – 2-е вид., доп. і випр. К.: Довіра, 1999.

10. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посіб- ник. – 6-е вид, випр. і доп. К.: Алерта, 2008, 301 с.

Семінар № 5

Тема: Практика оформлення довідково-інформаційних документів.

Поняття про організаційні документи

Мета: закріпити теоретичні знання про довідково-ін- формаційні документи; виробити практичні навички і вміння щодо складання та оформлення протоколу, витягу

з протоколу. Ознайомити курсантів/студентів з функціями організаційних документів та їх зразками.

Методичні рекомендації: опрацювати конспект лекції

№ 4.2. Повторити вимоги до укладання довідково-інфор- маційних документів. Актуалізувати правила засвідчення документів.

Студенти/курсанти самостійно укладають протокол, витяг з протоколу, акт, посадову інструкцію, з огляду на засвоєні теоретичні знання про довідко-інформаційні до- кументи, а також готують презентацію про організаційні документи.

Підготувати відповіді на запитання:

1. Охарактеризуйте різновиди протоколів.

2. З’ясуйте правила укладання протоколів.

3. Визначте вимоги до оформлення витягу з протокола.

4. Визначте правила укладання акта.

Завдання:

1. Написати зразок протоколу (засідання академічної групи/взводу); підготувати витяг з протоколу за 2 пунктом порядку денного.

2. Написати зразок акта.

3. Підготувати проєкт власної посадової інструкції.

4. Підготуйте презентацію про організаційні докумен- ти (статути, положення, інструкції, правила).

5. Відредагуйте словосполучення.

Провірка документів, при допомозі, одобрити рішення, піднімати питання, по ініціативі працівника, не дивлячись на обставини, нанести шкоду, грошові засоби, зазнати збитків, в заключення скажу, відложити засідання, поїхав по призначен- ню, проводити міроприємства, самий активний співрозмов- ник, це являється прикладом, дійсний адрес фірми, скажіть у двох словах, внести у список, я до вас по справі, це лишній раз доказує, розмовляти на англійській мові, це до мене не відно- ситься, приймати екстрені міри, більша половина коштів, в місяці вересні закінчується термін виконання.

Література:

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери:

навч. посібник. – 4-е вид., перероб і доп. К., 2003, 400с.

3. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: навч. посібник. К. : 4-те вид. К.: Либідь, 2004, 384 с.

4. Жуковська В. М. Діловодство: навч. посібник. К.: КНТЕУ, 2004.

5. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловод- ство: навч. посібник. К.: МАУП, 2002, 168 с.

6. Комова М. В. Діловодство. К.: Алерта, 2007.

7. Палеха Ю.І. Загальне документознавство. К.: Ліра-К, 2008.

8. Сучасне діловодство: зразки документів. Діловий ети- кет, інформація для ділової людини. К.: Довіра, 2010.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових папе- рів. – 2-е вид., доп. і випр. К.: Довіра, 1999.

10. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посіб- ник. – 6-е вид, випр. і доп. К.: Алерта, 2008, 301 с.

Семінар № 6

Тема: Практика складання розпорядчих документів

Мета: закріпити теоретичні знання про розпорядчі до- кументи та їх різновиди, особливості застосування в управ- лінській діяльності; виробити практичні навички і вміння щодо складання та оформлення наказу, витягу з наказу.

Методичні рекомендації: опрацювати конспект лекції

№ 5. Засвоїти різновиди розпорядчих документів та їх роль в управлінській діяльності; мовні особливості текстової ча- стини; привила оформлення витягу з наказу та його засвід- чення.

Студенти/курсанти самостійно укладають зразок нака- зу та витяг з наказу, опираючись на здобуті знання про роз-

порядчі документи, а також редагують текст, виправляючи лексичні та граматичні помилки, при цьому користуються довідковою літературою.

Підготувати відповіді на запитання:

1. Зʼясуйте різновиди та функції розпорядчих докумен- 2. З яких частин складається текст розпорядчих доку-тів.

ментів, охарактеризуйте їх.

3. Що таке наказ? Як класифікують накази?

4. Охарактеризуйте вимоги до тексту наказу.

5. З’ясуйте вимоги до оформлення витягу з наказу.

Завдання:

1. Написати зразки: наказу та витягу з наказу.

2. Виправте помилки та відредагуйте поданий доку- мент.

Витяг з наказу

№ 1171.ХІІ/2009р.

Призначити

1. Бондара Ігора Вікторовича на посаду замісника начальника відділу будівництва, надати йому поса- довий оклад в 350 гр. за місяць.

Підстава: 1) Заява Бондар І.В. з візами головного інженера, нач. відділу будівництва.

З оригіналом вірно (підпис) Б. Ільїн 3. Відредагуйтетекст:

Згідно поданої заяви. Відповідно з інструкцією. Не дивля- чись на зміну у регламенті. Комісія по складанню проекту постанови. У відповідності з наказом. По закінченню зборів.

Заходи по дотриманню діючого законодавства. Згідно до за- пропонованого списку. У залежності від виду документа. По формі документи бувають стандартні й індивідуальні. Тек- сти документів складаються по затвердженій формі. Мене- джер по збуту товарів. Сертифікат по будівництву і спору- дженню будівель. Ділові пропозиції по міжнародному бізнесу

для серйозних людей. Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Львівгаз” встановлює побу- тові лічильники газу. Понад 20 моделей телефонів по ціні 1 гривня. За довідками звертатись по телефону.

Література:

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери:

навч. посібник. – 4-е вид., перероб і доп. К., 2003, 400с.

3. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: навч. посібник. К.:

4-те вид. К.: Либідь, 2004, 384 с.

4. Жуковська В. М. Діловодство: навч. посібник. К.: КНТЕУ, 2004.

5. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловод- ство : навч. посібник. К. : МАУП, 2002, 168 с.

6. Комова М. В. Діловодство. К.: Алерта, 2007.

7. Палеха Ю.І. Загальне документознавство. К. : Ліра-К, 2008.

8. Сучасне діловодство: зразки документів. Діловий ети- кет, інформація для ділової людини. К.: Довіра, 2010.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових папе- рів. – 2-е вид., доп. і випр. К.: Довіра, 1999.

10. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посіб- ник. – 6-е вид, випр. і доп. К.: Алерта, 2008, 301 с.

Семінар № 7

Тема: Ділова кореспонденція

Мета: закріпити теоретичні знання про ділові листи та їх різновиди; виробити практичні навички і вміння щодо складання та оформлення листа-відмови, мотиваційного листа.

Методичні рекомендації: опрацювати конспект лекції

№ 7. Засвоїти різновиди службових листів та вимоги до їх тексту, а саме стандартизовані формули мовленнєвого ети-

кету. Аби актуалізувати знання про творення кличного від- мінка, слухачі готують презентацію про творення кличного відмінка.

Студенти/курсанти самостійно укладають зразки ли- ста-відмови та мотиваційного листа, а також для вироблен- ня практичних умінь і навичок редагують та доповнюють текст листа.

Підготувати відповіді на запитання:

1. Назвіть основні реквізити (складові) ділового листа.

2. Назвіть етикетні формули увічливої відмови, подя- ки, звертання в діловому листуванні. З’ясуйте що таке евфемізми.

3. Підготуйте презентацію про кличний відмінок та ос- новні правила його творення в сучасній українській мові. Самостійно опрацьовують питання про евфе- мізми, відтак виконують завдання № 3.

Завдання:

1. Напишіть зразок листа-відмови.

2. Напишіть зразок мотиваційного листа.

3. Замініть подані фрази на більш коректні:

Просимо Вас негайно оплатити рахунки. Шановні колеги, скільки можна чекати відповіді на листа. Ми не приймаємо Вашої пропозиції.

4. Подані словосполучення запишіть у формі кличного відмінка:

Високоповажний міністр, шановний директор, шановний пан суддя, Ваша Святість, високодостойний пан Амбасадор, вельмишановний пан генерал, шановні панови, Ваша Високо- достойність Пан Президент, пан вчитель, шановний лікар, вельмишановний ректор.

5. Визначте тип запропонованого нижче ділового ли- ста та відредагуйте його, виправляючи лід стилістіч- ні, орфографічні, пунктуаційні помилки; доповніть текст завершальними фразами про подальшу співп- рацю.

Туристична фірма “Calіbra- Клуб”

Степана Бандери 9, оф.12 Киів, 013033 Тел/факс: (+38044) 451 86 06 e-mail: [email protected]

Головному менеджеру фірми “Пілігрим”

Дмитру Луценку вул. Коперніка, 24.

Львів, 79011

№ 24-25/40 від 01.05.2019 На №398-17/25 від 15.04.2019 На рахунок співробітництва

Шановний пане Ігоре Володимировичу,

Ми детально перглянули текст нового контракту

№ 25/20120 та виявили в ньому декілька неточностей- стосвно умов, проя кі ми домовлялися під час зузстрічі на міжнародному туристичному ярмарку “Тур-експо 20019” у Києві. Надислаємо вам виправлений варіянт з урахуванням всіх деталей, стосовно яких ми домовлялись, для підтвер- дження з вашого боку. У разі вашоїзгоди ми з радістю підпи- шемо цей контракт та надішлемо вам обидва примірники для підписання. Якщо ж йдеться про якісь непорозуміння чи незгоди, нам слід переглянути умови контракту. У цьо- му випадку нам необхідно домовитися про зустріч наших представників.

З повагою та побажанням успіхів головни й менеджер

туристичної фірми “Calіbra- Клуб” (підпис) Олег Пагутяк Додаток: контракт №№ 25/20120 в 1 примірнику

Література:

1. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери:

навч. посібник. – 4-е вид., перероб і доп. К., 2003, 400с.

3. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: навч. посібник. К.:

4-те вид. К.: Либідь, 2004, 384 с.

4. Жуковська В. М. Діловодство: навч. посібник. К.: КНТЕУ, 2004.

5. Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловод- ство: навч. посібник. К : МАУП, 2002, 168 с.

6. Комова М. В. Діловодство. К.: Алерта, 2007.

7. Палеха Ю.І. Загальне документознавство. К.: Ліра-К, 2008.

8. Сучасне діловодство: зразки документів. Діловий ети- кет, інформація для ділової людини. К.: Довіра, 2010.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових папе- рів. – 2-е вид., доп. і випр. К.: Довіра, 1999.

10. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення : навч. посіб- ник. – 6-е вид, випр. і доп. К.: Алерта, 2008, 301 с.

Запитання для підсумкового контролю 1. Діловодство як галузь знань і діяльності.

2. Історія становлення діловодства в Україні.

3. Офіційно-діловий – стиль ділових документів.

4. Законодавче регулювання діловодства.

5. Документ – засіб реалізації функцій управлінської ді- яльності.

6. Класифікації документів.

7. Функції документів.

8. Поняття реквізита, формуляра та формуляра-зразка службового документа.

9. Склад реквізитів документів та схеми їх розташу- вання на аркуші паперу формату А4, визначені ДСТУ 4163–2003.

10. Постійні і непостійні реквізити документа й органі- зації.

11. Поняття бланка документа і бланка організації. Види бланків.

12. Основні види документів з управління кадрами.

13. Правила складання та оформлення заяви; автобіо- графії; характеристики; особової справи.

14. Правила складання резюме.

15. Правила складання й оформлення основних видів довідково-інформаційних документів: довідки, ін- формації, звіту; доповідної, пояснювальної, службо- вої записки; доповіді.

16. Поняття про розпорядчі документи та їх основні види.

17. Правила складання й оформлення основних видів розпорядчих документів: рішення; постанови; роз- порядження; наказу.

18. Правила складання й оформлення протоколу, витягу з протоколу.

19. Правила складання й оформлення акту.

20. Ділове листування. Види службових листів.

21. Основні вимоги до тексту ділових листів. Оформлен-

ня ділових листів.

22. Організація документообігу. Документообіг як рух по- токів управлінської документації.

23. Приймання вхідних документів. Попередній розгляд документів. Реєстрація вхідних, вихідних та внутріш- ніх документів.

24. Порядок оброблення та надсилання вихідних доку- ментів.

25. Форми звертань у ділових листах.

26. Правила скорочень у документах.

27. Вимоги до тексту мотиваційного листа.

Перелік зразків документів, обов’язкових для укладання

1. Автобіографія.

2. Резюме.

3. Пояснювальна записка.

4. Довідка.

5. Наказ

6. Витяг з наказу 7. Протокол.

8. Витяг з протоколу.

9. Акт.

10. Характеристика.

11. Прес-реліз.

12. Лист-відмова.

13. Мотиваційний лист.

Підсумковий тест 1. Що таке документ?

А. Матерiальна форма одержання та поширення пев- ної iнформації.

Б. Документ – матерiалъний об’єкт, що мiстить iн- формацiю в зафiксованому виглядi.

В. Форма одержання та виконання певної iнформації.

2. У якому рядку правильно названо функції доку- мента?

А. Інформаційна, номінативна..

Б. Управлінська, фатична.

В. Правова, соціальна.

3. На якi групи подiляються документи за формою?

А. Простi, складнi.

Б. Iндивiдуальнi, типовi, трафаретнi.

В. Рукописно-друкованi, графiчнi, звуковi.

4. Що таке дiловодство?

А. Дiяльнiсть, яка охоплює питання документування та роботи з документами.

Б. Робота, яка пов’язана з рухом документiв.

В. Дiяльнiсть, яка охоплює питання документування.

5. Що таке документування?

А. Робота з готовими документами.

Б. Процес створення документiв.

В. Рух документiв на пiдприємствi.

6. Що називають випискою (витягом) із документа?

А. Це копiя, яка вiдтворює частину тексту документа;

яка може бути використана як юридичний доказ.

Б. Це вiдображення окремих фактiв, зазначених у до- кументi.

В. Це часткова копiя оригiналу, завiрена керiвником пiдприємства.

7. Як класифiкуються документи за видами дiяльностi?

А. Індивiдуальнi, типовi, трафаретнi.

Б. Органiзацiйно-розпорядчi, з фiнансових питань.

В. Внутрiшнi й зовнiшнi.

8. Якщо на підприємстві оголошується конкурс на заміщення вакантної посади, то охочих взяти участь у ньому просять надіслати:

А. Автобіографію.

Б. Характеристику.

В. Резюме.

9. Що таке бланк?

А. Це аркуш паперу вiдповiдного формату з вiдтво- реними на ньому реквiзитами, що мiстять постiйну iнформацiю.

Б. Це лист паперу вiдповiдного формату з кутовим штампом.

В. Це документ суворої звiтностi.

10. Хто є адресатом документа?

А. Той, кому скеровуємо документ.

Б. Той, хто укладає і скеровує документ.

В. Той, хто готує і реєструє документ.

11. Який вид документа не мiстить реквiзиту “назва до- кумента”?

А. Лист та його рiзновиди.

Б. Акт та його рiзновиди.

В. Протокол та його рiзновиди.

12. Де розмiщується гриф затвердження на документi?

А. У правому верхньому кутi документа.

Б. У лiвому верхньому кутi документа.

В. Після тексту документа.

13. Що таке положення?

А. Це документ, який регламентує дiяльнiсть пiдпри- ємства, комiсiй та окремих службових осiб.

Б. Це документ, у якому закрiплено основнi положен- ня дiяльностi пiдприємства.

В. Це документ, який направлено на створення струк- турного пiдроздiлу.

14. Що таке статут?

А. Правовий акт, який визначає правовий статус пiд- приємства.

Б. Акт з основними видами дiяльностi пiдприємства.

В. Акт, який викликає правовi дії.

15. Коли набуває чинності наказ?

А. З моменту пiдписання.

Б. З моменту затвердження.

В. З моменту узгодження.

16. Що називається протоколом?

А. Це документ, який фiксує послiдовний хiд обгово- рення питань та ухвалення рiшень.

Б. Це документ, який фiксує юридичний факт, подiю.

В. Це документ колегіальних органів.

17. Якi документи належать до документацiї з управ- ління кадрами?

А. Трудовi контракти, книжки, накази, особовi карт- ки, справи.

Б. Накази щодо особового складу, особовi справи.

В. Трудовi книжки, трудовi контракти, особовi картки.

18. З яких частин складається текст наказу щодо особо- вого складу?

А. Розпорядчої частини з параграфами.

Б. Констатуючої та розпорядчої частин.

В. Констатуючої та інформаційної.

19. Що називається реєстрацiєю документiв?

А. Запис необхiдних вiдомостей про документ.

Б. Фiксування на документi вхiдного iндексу та дати.

В. Запис у журналi про надходження документiв.

20. Сукупність документів, що містить докладні відомо- сті про працівника (студента) це –

А. Особова картка.

Б. Особова справа.

В. Особове діло.