• No results found

Об’єднайтеся в малі групи та сформулюйте висновки відповідно до мети заняття

Соціальні протести

2. Об’єднайтеся в малі групи та сформулюйте висновки відповідно до мети заняття

Розділ I

Зі «Статуту слов’янського братства Св. Кирила і  Мефодія» (уривки) Головні ідеї:

1. Визначаємо, що духовне і  політичне об’єднання слов’ян є  тією справжньою метою, якої вони повинні прагнути.

2. Визначаємо, що при об’єднанні кожне слов’янське плем’я повинно мати свою самостійність, а  такими племенами вважаємо: південно-русів (українців  — Авт.), північно-русів (росіян  — Авт.), білорусів, поляків, чехів зі словенцями, лужичан, ілліросербів із  хуруганами (хорватами  — Авт.) і  болгар.

3. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і  дотриму- ватися повної рівності співгромадян за їх народженням, християнським віроспо- віданням і  станом.

4. Визначаємо, що правління, законодавство, право власності й  освіта у  всіх слов’ян повинні ґрунтуватися на святій релігії Господа нашого ісуса Христа.

5. Визначаємо, що при такій рівності освіченість і  чиста мораль повинні слу- жити умовою участі в  правлінні.

6. Визначаємо, що має існувати спільний Слов’янський собор із представників усіх племен.

Головні правила товариства:

1. Товариство утворюється з  метою поширення вище викладених ідей пере- важно через виховання юнацтва, літературу і  примноження членів товариства.

Товариство визначає своїми покровителями Св. Кирила і Мефодія і приймає своїм знаком перстень або ікону з  іменами чи зображенням цих святих...

8. Товариство буде прагнути викорінення рабства і  всякого примушення бід- них класів, а  водночас і  повсюдного поширення грамотності.

9. Як все товариство в  цілому, так і  кожний член окремо повинні узгоджувати свої дії з  євангелійськими правилами любові, покірності й  терпіння; правило ж

«мета виправдовує засоби» товариство визначає безбожним.

?

1. Як кирило-мефодіївці планували вирішити питання державності українців?

2. Якими шляхами члени братства збиралися розв’язувати соціальні проблеми?

3. Яка роль надавалася християнській ідеї? 4. Як члени братства збиралися по- ширювати свої погляди?

Зі «Статуту слов’янського братства Св. Кирила і  Мефодія» (уривки) Головні ідеї:

1. Визначаємо, що духовне і  політичне об’єднання слов’ян є  тією справжньою метою, якої вони повинні прагнути.

2. Визначаємо, що при об’єднанні кожне слов’янське плем’я повинно мати свою самостійність, а  такими племенами вважаємо: південно-русів (українців  — Авт.), північно-русів (росіян  — Авт.), білорусів, поляків, чехів зі словенцями, лужичан, ілліросербів із  хуруганами (хорватами  — Авт.) і  болгар.

3. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і  дотриму- ватися повної рівності співгромадян за їх народженням, християнським віроспо- віданням і  станом.

4. Визначаємо, що правління, законодавство, право власності й  освіта у  всіх слов’ян повинні ґрунтуватися на святій релігії Господа нашого ісуса Христа.

5. Визначаємо, що при такій рівності освіченість і  чиста мораль повинні слу- жити умовою участі в  правлінні.

6. Визначаємо, що має існувати спільний Слов’янський собор із представників усіх племен.

Головні правила товариства:

1. Товариство утворюється з  метою поширення вище викладених ідей пере- важно через виховання юнацтва, літературу і  примноження членів товариства.

Товариство визначає своїми покровителями Св. Кирила і Мефодія і приймає своїм знаком перстень або ікону з  іменами чи зображенням цих святих...

8. Товариство буде прагнути викорінення рабства і  всякого примушення бід- них класів, а  водночас і  повсюдного поширення грамотності.

9. Як все товариство в  цілому, так і  кожний член окремо повинні узгоджувати свої дії з  євангелійськими правилами любові, покірності й  терпіння; правило ж

«мета виправдовує засоби» товариство визначає безбожним.

?

1. Як кирило-мефодіївці планували вирішити питання державності українців?

2. Якими шляхами члени братства збиралися розв’язувати соціальні проблеми?

3. Яка роль надавалася християнській ідеї? 4. Як члени братства збиралися по- ширювати свої погляди?

засідання Кирило-Мефо- діївського братства.

Художник л. Ходченко

Сторінка з відозви

«до братів українців»

Практичне заняття

Місце Т.  Шевченка в  українському національному відродженні

Напрочуд цікава особистість тараса Шевченка (1814—1861) поєднувала в  собі геніального поета, талановитого художника та, без перебільшення, творця нової української ідеології, яка відіграла важливу роль у формуванні національної сві- домості українців. те, що саме він став людиною-символом доби пробудження самосвідомості українського народу, невипадково. Його особистість і поезія най- повніше втілили риси, притаманні національному характеру українців.

Життєвий шлях т.  Шевченка уособлював долю його народу.

Визначальною рисою світогляду т.  Шевченка було несприйняття будь-яких форм соціального гноблення. Колишній кріпак, який за власним досвідом розумів почуття поневолених людей, він нещадно викривав усі ганебні прояви кріпацтва:

торгівлю «хрещеною власністю», безправність селян і  знущання над ними панів.

Він не вірив у  поступові реформи й  закликав силою знищити існуючі порядки.

соціальне гноблення українців поет пов’язував з  імперським пануванням над своєю Батьківщиною, де «орел чорний сторожем літає». у  поезіях він зображував героїчне минуле козацької україни. Проте, на відміну від інших українських поетів- романтиків, він не лише тужив за минулим, а й шукав у ньому сили для боротьби проти існуючої дійсності. т.  Шевченко намагався не дати українцям «приспати»

себе, допомогти їм розгорнути боротьбу за визволення Батьківщини. Важливе зна- чення мала проголошувана ним необхідність поєднання боротьби за національне й  соціальне визволення.

свої поезії — заклики до єднання в спільній боротьбі — т. Шевченко передавав відомим діячам національного відродження слов’ян П. Шафарику та А.  Міцкевичу.

Завдяки цьому українське питання ставало зрозумілим для європейців.

т. Шевченко різко засуджував прояви «малоросійської ментальності». Злочином проти свого народу, на його думку, було те, що нащадки козацької старшини йшли служити імперії, зрікалися рідної мови й  культури. Велике значення мало те, що поет вважав український національний рух складовою визвольної боротьби всіх слов’янських народів. Він мріяв, «щоб усі слов’яни стали добрими братами».

у своїх поезіях т.  Шевченко вперше поєднав різні народні діалекти, завдяки чому українська мова засяяла яскравими барвами. Його твори з однаковим захоп- ленням читали представники різних соціальних верств. Завдяки цьому, долаючи суперечності, вони все більше відчували себе представниками нової духовної спільноти  — української нації.

Важко переоцінити значення т.  Шевченка та його поезій для українського націо творення. український громадський і  політичний діяч Ю.  Охримович писав:

«Поезія Шевченка має для нас епохальне значення: вона зробила з темної етногра- фічної маси націю, вона розбила назавжди можливість існування українського руху як «південно-руського провінціалізму». творчість т. Шевченка стала своєрідною межею в  розвитку української національної свідомості. увесь подальший україн- ський національний рух тією чи іншою мірою виводився з  його поезії.

?

у вигляді тез сформулюйте основні прояви впливу особистості т.  Шевченка на український національний рух.

Місце Т.  Шевченка в  українському національному відродженні

Напрочуд цікава особистість тараса Шевченка (1814—1861) поєднувала в  собі геніального поета, талановитого художника та, без перебільшення, творця нової української ідеології, яка відіграла важливу роль у формуванні національної сві- домості українців. те, що саме він став людиною-символом доби пробудження самосвідомості українського народу, невипадково. Його особистість і поезія най- повніше втілили риси, притаманні національному характеру українців.

Життєвий шлях т.  Шевченка уособлював долю його народу.

Визначальною рисою світогляду т.  Шевченка було несприйняття будь-яких форм соціального гноблення. Колишній кріпак, який за власним досвідом розумів почуття поневолених людей, він нещадно викривав усі ганебні прояви кріпацтва:

торгівлю «хрещеною власністю», безправність селян і  знущання над ними панів.

Він не вірив у  поступові реформи й  закликав силою знищити існуючі порядки.

соціальне гноблення українців поет пов’язував з  імперським пануванням над своєю Батьківщиною, де «орел чорний сторожем літає». у  поезіях він зображував героїчне минуле козацької україни. Проте, на відміну від інших українських поетів- романтиків, він не лише тужив за минулим, а й шукав у ньому сили для боротьби проти існуючої дійсності. т.  Шевченко намагався не дати українцям «приспати»

себе, допомогти їм розгорнути боротьбу за визволення Батьківщини. Важливе зна- чення мала проголошувана ним необхідність поєднання боротьби за національне й  соціальне визволення.

свої поезії — заклики до єднання в спільній боротьбі — т. Шевченко передавав відомим діячам національного відродження слов’ян П. Шафарику та А.  Міцкевичу.

Завдяки цьому українське питання ставало зрозумілим для європейців.

т. Шевченко різко засуджував прояви «малоросійської ментальності». Злочином проти свого народу, на його думку, було те, що нащадки козацької старшини йшли служити імперії, зрікалися рідної мови й  культури. Велике значення мало те, що поет вважав український національний рух складовою визвольної боротьби всіх слов’янських народів. Він мріяв, «щоб усі слов’яни стали добрими братами».

у своїх поезіях т.  Шевченко вперше поєднав різні народні діалекти, завдяки чому українська мова засяяла яскравими барвами. Його твори з однаковим захоп- ленням читали представники різних соціальних верств. Завдяки цьому, долаючи суперечності, вони все більше відчували себе представниками нової духовної спільноти  — української нації.

Важко переоцінити значення т.  Шевченка та його поезій для українського націо творення. український громадський і  політичний діяч Ю.  Охримович писав:

«Поезія Шевченка має для нас епохальне значення: вона зробила з темної етногра- фічної маси націю, вона розбила назавжди можливість існування українського руху як «південно-руського провінціалізму». творчість т. Шевченка стала своєрідною межею в  розвитку української національної свідомості. увесь подальший україн- ський національний рух тією чи іншою мірою виводився з  його поезії.

?

у вигляді тез сформулюйте основні прояви впливу особистості т.  Шевченка на український національний рух.

РОЗДІЛ I