• No results found

1. Прочитайте текст. Випишіть виділені слова. Позначте в них закін­

чення.

Тату, купи мені скрипку

У буковинському містечку Кіцмані, де народився в 1949 році видатний український композитор Володимир Івасюк, музичної школи не було. А малий Володя постійно просив батька, шкільного вчителя:

— Тату, купи мені скрипку!

— Ще зарано, синку, мусиш підрости, — відповідав той.

— Тоді купи акордеон.

— Маленьких акордеонів немає в продажу. Є лише такі, що ти не піднімеш.

— Купи, я буду тільки дивитися на нього, — не вгавав син.

У 1954 році в Кіцмані відкрили початковий клас музичної школи.

До нього й зарахували п’ятирічного Володю Івасюка... У 10 років хло­

пець написав свій перший музичний твір (За Д. Мандзюком).

2. Розгадайте ребус. Запишіть відповідь і графічні схеми будови слів, з яких вона складається.

Це назва квітки, що росте в Українських Карпатах, а також назва найвідомішої пісні В. Івасюка.

Запам ’ят аймо! * •

Незмінні слова не мають закінчення.

До незмінних слів належать:

• невідмінювані іменники та прикметники: таксі, бюро, міні, максі;

• числівники: мало, багато;

• прислівники: узимку, посередині, тричі, можна, згори, водночас, треба;

• службові частини мови: мов, нібито, при, до, лише, невже, таки\

• вигуки: ого! гайда! алло! спасибі!

Спишіть слова, позначте в них закінчення. Підкресліть у кожному рядку «зайве» слово.

1. Учора, швидко, лише, уроку.

2. Дорога, газета, навколо, стіл.

3. Тихо, багато, уздовж, морозиво.

1. Випишіть незмінні слова.

Вітер, метро, повітря, радісний, сонце, швидко, шосе, уперше, навес­

ні, добраніч, треба, можна, двічі, старанно, виразно.

2. Складіть і запишіть три речення з виписаними словами (на вибір).

Спишіть текст, уставляючи замість крапок слова з довідки. Що об’єднує ці слова?

Скільки коштує борщ?

Борщ, приготовлений мамою, має свою ціну. Яку? Порахуйте вар­

тість продуктів,... яких готують цю страву, а ... час, витрачений мамою на кухні. Скільки коштує година роботи, теж ... підрахувати: потрібно ... місячну зарплату мами на кількість її робочих годин.

Упевнені, ... коштують джинси чи ноутбук, ви знаєте. А скільки коштує один кілограм картоплі? Літр молока? Пачка масла? А скіль­

ки ваша сім’я платить за спожитий газ, електроенергію, воду? ... ж, задачка непроста, ... саме з таких невідомих складається бюджет вашої родини.

Довідка: скільки, легко, еге, але, також, з, поділити.

Створюємо проект «Варимо смачний борщ!». Обговоріть і запишіть за зразком, скільки ж насправді коштує борщ. Скільки незмінних слів ви використали під час обговорення? Запишіть ці слова. 1 2 3 4

1. Виконати проект допоможе довідкова таблиця, відтворіть її на окремому аркуші або в зошиті.

2. Про ціни на кожний інгредієнт довідайтеся в дорослих і впишіть їх у таблицю.

3. Вартість кожного інгредієнта, а також загальну вартість борщу допоможуть обчислити ваші математичні вміння (пригадайте правила множення й додавання).

4. Запишіть висновок: у _________ 20__ року вартість каструлі борщу об’ємом 4 літри становить: з м’ясом —___________грн______ коп.;

без м’яса (пісного) —___________ г р н ________________ коп.

Зразок

Ін гр ед ієн ти П о т р е б а з а р е ц е п т о м , к г

С п о ж и в ч а ц ін а , г р н з а 1 кг ( з а д а н и м и м о н і­

т о р и н гу Д е р ж с т а т у )

В а р тість ін гр е­

д іє н т а , г р н

Я л о в и ч и н а 0,6 106,59 63,95

К а п у с т а 0,3 8,82 2,65

Б у р я к и

ст о л о в і

А

0,5 6,10 3,05

К а р т о п л я 0,5 7,60 3,80

М о р к в а 0,2 11,02 2,20

Ц и б у л я

#

0,2 10,50 2,10

О л ія

со н я ш н и к о в а 0,03 32,65 0,98

Т о м а тн а п а ст а 0,09 48,38 4,35

С іль, п ер ец ь , ч асн и к та інш і прип рави

лік:

на смак X 3,13

Виконайте тестове завдання.

Змінне слово є в рядку А поруч, обруч, ліворуч

Б зрання, здивовано, напам’ять В навіки, потемки, пішки Г журі, авто, погано Д кіно, приємно, таксі 1 2

^

Повторюємо орфографію

1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки.

К(и, с)лим, иоу(д, т )бук, о(с, з)нака, (пя, п ’я т н и ц я , р(у, ю )кзак, ч (и, с)рговий.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Бджола, гумка, джміль, дзиґа, дзьоб, загадка.

■| 0 Правопис значущих частин слова

(п о в т о р е н ­ н я ).

Вимова й написання префікса

з - ( з і- , с - ) Запам ’ятаймо!

Перед дзвінкими приголосними префікс з- вимовляється дзвінко, а перед глухими наближається у вимові до парного глухого [с].

Буква с пишеться перед приголосними к, п, т, ф, х: сказати, список, створити, сформувати, схопити.

їх легко запам’ятати в словосполученні кафе «Птах».

В інших випадках потрібно писати букву з:

зчистити, зжувати, змити, здружити.

Прочитайте слова. Зверніть увагу на вимову префікса з- (с-). Поясніть уживання цього префікса.

зсунути зцідити зшиток

збити збудити зібрати

здмухнути зіскочити зіштовхнути

скочити спитати схитрувати

Прочитайте уривки з віршів. Випишіть слова з префіксом з- (с-).

Поясніть уживання цього префікса.

То не хмара, а дірява парасоля:

сама змокла, ще й мене

до нитки намочила.

Сама біжиш, стежечко, через струмок перескакуєш, батіжком по пилюці цвьохаєш, за суницею збочуєш,

топчеш горох при дорозі...

* * * * * *

Піє півень-ліс дуже осінню пісню.

І гребінець у нього палахкотить червоно.

І руде пір’я летить — за вітром стелиться.

Втік дим від вогнища, просто в синіх джинсах, розпатланий,

та й подався в мандри.

Тільки спечену картоплину прихопив...

І. Калинець

2. Спишіть уривок із вірша, який вам сподобався найбільше.

3. Поясніть лексичне значення виділених слів і словосполучень.

1. Додайте префікс з- (с-) до поданих слів.

Пробувати, рівнятися, одягнений, малювати, орати, кинути, нівечи­

ти, економити.

2. Складіть другі букви кожного утвореного слова й дізнаєтеся, що буде з тим, хто потрапив під дощ.

Запам ’ят аймо!

Для полегшення вимови при збігові кількох приголосних префікс з- уживається з голосним [і]. На письмі він переда- Іться сполученням букв зі: гнути — зігнути.

Запишіть слова в три колонки, розкриваючи дужки, за зразком.

Зразок

з- З І - с-

змити зі скочити спіймати

(3-, зі-, сфставити, (з-, зі-, сфнайти, (з-, зі-, сфм’ятий, (з-, зі-, ^ ф о ­ тографувати, (з-, зі-, сфпсувати, (з-, зі-, ефо прати, (з-, зі-, сфбрати, (з-, зі-, сфламати, (з-, зі-, сф в’ялий, (з-, зі-, ефтулити, (з-, зі-, с-)йти.

1. Прочитайте закличку. Прокоментуйте вимову слів із префіксом з -(с -).

Дощику, дощику, Зварю тобі борщику В новенькому горщику, Поставлю на дубочку.

Дубочок схитнувся, А дощик минувся.

Цебром, відром, дійницею Над нашою пашницею.

2. У якому рядку всі слова є синонімами? Випишіть ці слова й пояс­

ніть їхнє лексичне значення. Які з названих предметів ви викорис­

товуєте в побуті?

Спишіть текст, розкриваючи дужки. З якого твору взято цей уривок?

Гарчання розлягалося все дужче й дужче й нарешті (з-, сфкінчило- ся громовим «аррр!» тигра, який кидається на (з-, сфдобич. Рев тигра, мов грім, заполонив усю печеру. Мати Вовчиця (з-, сфкинула із себе вовченят і стрибнула вперед; очі в неї (з-, сфпалахнули, мов дві зелені зірки в пітьмі (За Дж. Р. Шилінгом; переклад В. Прокопчука).

УсміхнімосьІ

1. Прочитайте текст. Знайдіть слова з префіксом з- (с-). Поясніть письмово їхнє написання.

Заховався

Стоїть хлопчик під зливою й не тікає. Якийсь чоловік спинився й вражено спитав:

— Чого, парубче, стоїш? До нитки змокнеш! Тікай!

— А я від мами сховався, — сказав хлопчина. — Вона мене хотіла помити.

2. Доберіть синоніми до слова злива.

Запишіть народні прикмети, уставляючи замість крапок потрібний префікс.

Дощ ..ранку — надівай дранку та поганяй у поле.

Дощ іде — гриби ..ростуть.

..ранку парить — дощ ушкварить.

Виконайте тестове завдання.

Усі слова треба писати з префіксом с- у рядку

А (з-, сДписати, (з-, ^характеризувати, (з-, сДламати, (з-, гДка­

чат и

Б (з-, сДпорожнити, (з-, сДтриманий, (з-, сДкласти, (з-, С ф о р ­ мований

В (з-, сДтертий, (з-, сДплетений, (з-, сДшити, (з-, сДчіплювач 1 2

^

Повторюємо орфографію

1. Правопис цих слів ви вивчали в початкових класах. Запишіть їх, розкриваючи дужки.

Ч(и, <Д рештки, акварф, Дум, во(х, Днище, гор(м, е)зонт, д(и, Дпутат, д(и, ефдиметр.

2. Запишіть слова й поставте наголос.

Батьківщина, цукерка, читання, алфавіт, будь ласка, ведмідь.