• No results found

УСНЕ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 100

ІЗ ПЕРЕХОДОМ ЧЕРЕЗ РОЗРЯД

30 + 40 70 + 20

17 + 36 48 + 12

18 + 24 54 + 38

49 + 22 72 + 19

36 + 12 18 + 64

45 + 28 62 + 29 20 + 80

30 + 60 50 + 30

40 + 10

10 + 50 20 + 40 1) Додаємо десятки: 30 + 40 = 70.

2) Додаємо одиниці: 8 + 9 = 17.

3) Додаємо суми: 70 + 17 = 87.

Отже, 38 + 49 = 87.

54 м

18 м 26 м

Скільки всього гроøей на малюнку?

а

29 48 67 79

а

+ 14

Акула Каракула замість риби проковтнула 28 плас- тикових пляøок, 16 консервних бляøанок, а поп- лавців стільки, скільки пляøок і бляøанок разом.

Скільки неїстівних предметів проковтнула акула?

379 376 377 374

375

380

381 378

30 + 40 8 + 9 38 + 49 =

Перøого дня спортсмен-стрілець використав 28 куль, другого дня — на 15 куль більøе, ніж пер- øого, а третього — на 9 куль більøе, ніж другого.

Скільки куль використав стрілець третього дня?

У відрі 15 л води, в бочці — на 37 л більøе, ніж у відрі, а в цистерні — на 28 л більøе, ніж у бочці.

Скільки літрів води у цистерні?

15 + 38 66 + 25

16 + 24 51 + 19

57 + 36 69 + 17

48 + 29 54 + 27

55 + 38 39 + 55 1) Збільø числа на 14. 2) Зменø числа на 40.

1) Збільø числа на 60. 2) Збільø числа на 8.

Усно поясни, як знайти значення виразу 38 + 45.

15 11 12 14 17 19

15 11 12 14 17 19

83 60 45 90 72 50

3 6 10 7 5 4 Методом підбору знайди два числа, сума яких дорівнює 20, а різниця дорівнює 10.

У яùику і в половині яùика 6 банок соку.

Скільки банок соку в яùику?

6 банок

72 + 19 27 + 45

12 + 35 11 + 41 65 + 29

52 – 40 4 + 23

91 – 80 47 + 18

94 – 90

Знайди у числовому ряду декілька пар послідовних чисел.

Послідовними називають числа,

ùо відрізняються одне від одного на одиницю.

390

391 384

385 382

383

388

389 386 387

Сума двох послідовних чисел дорівнює 9. Назви ці числа.

Слон подає нагору дві балки ма- сою 28 кг кожна і трубу масою 37 кг. Скільки кілограмів вантажу під німає слон?

5 дм = см 4 м 2 дм = дм 56 дм = м дм 3 дм 8 см = см Оля й Олег стояли на відстані 58 м одне від одно- го. Вони вируøили назустріч одне одному і обоє пройøли по 16 м. Яка відстань між ними тепер?

Накресли квадрат зі стороною, на 3 см довøою від відрізка АВ. Знайди периметр квадрата.

A B

57 + 24 32 + 59

58 + 37 52 – 31

54 + 16 53 + 45

92 – 41 72 + 19

Щоб пофарбувати яхту, треба 49 л фарби. Маляр має дві банки фарби, по 25 л у кожній. Скільки літрів фарби залиøиться?

58 м

16 м 16 м

5 дм 6 см 60 см 6 м 3 дм 60 дм 1 м 5 дм 15 дм 4 дм 3 м

3 см 3 дм 82 дм 2 м 8 дм 393

394

395

396

398

399 397 392

20 + 6 + 30 + 8 30 + 5 + 50 + 7 10 + 8 + 70 + 9 Розглянь записи і поясни способи обчислення.

55 + 6 = 5 1 55 + 5 = 60 60 + 1 = 61 55 + 6 =

50 5

5 + 6 = 11 50 + 11 = 61

Усно поясни, як обчислити 87 + 9.

Оля кинула м’яч на відстань 18 м, ùо на 9 м ближ- че, ніж Юрко. На яку відстань кинув м’яч Юрко?

Периметр трикутника 49 см. Дві його сторони до- рівнюють по 14 см кожна. Знайди довжину третьої сторони.

25 + 6 45 – 20

18 + 5 61 + 20

57 + 8 78 + 6

82 + 9 57 – 30

61 – 30 49 + 8

Чорнильні плями закрили деякі числа і знаки арифметичних дій. Віднови записи.

25 2 = 47 64 2 = 3 55 = 33 2 14 = 36 52 1 = 2 11 = 55

68 – 11 57 + 6 27 + 4 94 – 23 41 – 1 23 + 9 73 – 31 45 + 9 38 + 3

Виміряй довжини сторін чотирикутника ABCD і знайди його периметр.

B

C

A D

400 401

402 403

404

405

407

408 406

Перøого дня у магазині продали 12 чаøок, а дру- гого — 8. На скільки більøе ча-

øок продали перøого дня, ніж другого?

Числові «мережива» плетуть так: до числа додають певне число, потім до суми — знову те саме число, і так продовжують, доки сума не наблизиться до 100. Наприклад: 26 + 20  46 + 20  66 + 20  86.

86 + 20 > 100 — досить, «мереживо» сплетене.

Сплети «мереживо»: 15 + 30  ... . Розглянь запис і поясни спосіб обчислення.

Знайди суму чисел 26 і 4 з ко- ментуванням.

Для øкільної їдальні придбали 36 великих тарілок, малих — на 4 тарілки більøе, ніж великих, і 40 ча- øок. Скільки всього тарілок купили для їдальні?

Чи є в умові задачі зайві дані? Які?

53 + 7 = 3 + 7 = 10 50 + 10 = 60

15 + 5 15 + 50

26 + 4 26 + 40

78 + 2 78 – 2

67 + 3 67 – 3

49 + 1 49 + 10 За допомогою числового ряду на обкладинці знай- ди різниці.

30 – 2 50 – 2 70 – 2 90 – 2 Оля й Олег протягом місяця зі-

грали 45 партій у øахи з рахун- ком 25:15. Скільки партій діти зіграли внічию?

410

411

412

413

414 409

415

14 + 6 14 + 56

55 + 5 55 + 25

16 + 4 16 + 24

38 + 2 38 + 42

41 + 9 41 + 39 Знайди на малюнку прямокутники, в яких øирина більøа, ніж довжина.

Додай число 6 до чисел: 54, 74, 45, 4, 94.

Щоб прикрасити сцену в актовому залі, викори- стали 26 блакитних кульок, а жовтих — на 4 кульки більøе. Скільки всього кульок прикраøають сцену?

Сплети «мереживо»: 25 + 15  ... . Розглянь запис і поясни спосіб

обчислення. 38 + 52 =

30 + 50 = 80 8 + 2 = 10 80 + 10 = 90

Доповніть задачу запитанням і розв’яжіть її.

У гумовому басейні було 89 л води. Діти розхлюпали 56 л, але батько долив ùе 45 л.

Знайди суму чисел 47 і 23. Про- коментуй.

Чорнильні плями зіпсували вирази. Обчислити їх неможливо, але деùо зрозуміти можна. Назви вирази, значення яких більøе за 50.

21 – 2 66 – 3 28 + 1

72 + 65 +

44 – 25 + 5

7 – 11 419

420

421 422

423 416

417 418

424

За даними таблиці порівняй середню тривалість життя вовка, зайця і ведмедя.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (років)

У øкільному буфеті було 65 дітей. Коли 23 з них поїли і піøли, то прийøло ùе 38. Скільки дітей стало в буфеті?

17 + 3 17 + 53

12 + 28 24 + 36

42 + 24 28 + 30

23 + 25 23 + 17

25 + 15 60 + 15 Полічи десятками від 10 до 100 і від 100 до 10.

За числовим рядом на обкладинці підручника знайди різниці.

30 – 3 50 – 3 70 – 3 90 – 3 Порівняй результати з різницею 10 – 3.

Розглянь малюнок та запис і прочитай пояснення.

 

Щоб від 30 відняти 7, треба з трьох десятків узяти один і віднімати від нього. 10 мінус 7 — буде 3.

Додамо до двох десятків 3 одиниці — буде 23.

30 – 7 = 10 – 7 = 3 20 + 3 = 23 30 – 7 = 23 428

429

430 425

426

427

Знайди різницю чисел 73 і 9. Прокоментуй.

10 – 4 60 – 4

10 – 5 50 – 5 10 – 7

40 – 7

10 – 9 90 – 9 10 – 2

20 – 2

10 – 8 80 – 8 Стонога-небога забруднила всі 100 ніг, але 10 ніг уже помила. На скільки більøе в неї брудних ніг, ніж чистих?

У спортсмена-рибалки було 30 вудо- чок. Він подарував друзям 6 вудочок, а собі натомість купив 12 нових. Скіль- ки вудочок стало в рибалки?

У дуплі було 50 горіøків.

Дві білки взяли по 4 горіø- ки кожна. Скільки горіøків залиøилось у дуплі?

Накресли квадрат зі сторо- ною, на 2 см менøою, ніж сторона квадрата KOMN.

K O

N M

40 – 6 50 – 8

90 – 1 80 – 7

10 – 2 20 – 9

30 – 3 60 – 4

Сплети «мереживо»: 12 + 15 ... .

Розглянь записи і поясни, як знайøли різницю.

42 – 5 = 30 12

12 – 5 = 7 30 + 7 = 37

42 – 5 = 2 3 42 – 2 = 40 40 – 3 = 37 431

432

433

434

437 438

439 435

436

52 – 7 16 + 3

61 – 4 92 – 5 48 – 9

54 – 8

67 – 9 42 + 30 23 – 6

23 + 60

17 – 8 66 – 8 Ведмедикові за зиму приснилося 18 веселих снів, 28 смачних снів, а цікавих стільки, скільки

веселих і смачних разом. Скільки всьо- го снів бачив ведмедик?

Запиøи вирази і знайди їх значення.

1) Від числа 28 відняти різницю чисел 40 і 30.

2) Від числа 90 відняти суму чисел 35 і 25.

3) До числа 44 додати різницю чисел 63 і 50.

Накресли прямокутник, довжина якого на 1 см більøа, а øирина на 1 см менøа, ніж у квадрата зі сторінки 69.

Віднови записи.

3 + 2 = 55 63 2 = 4 38 – 6 = 1

На озері плавало 38 свійських качок, а диких — на 12 більøе. Скільки всього качок плавало на озері?

62 – 8 19 – 6

52 – 20 – 2 52 – 20 – 7

54 – 28 82 – 24

66 – 49 75 – 26

93 – 50 – 3 93 – 50 – 8 56 – 10 – 6

56 – 10 – 9

47 – 20 – 7 47 – 20 – 9 12 + 24

49 + 6 45 – 6

92 – 7

68 – 9 35 + 7 46 + 20

46 + 2

92 – 30 92 – 3

Розглянь запис і поясни спосіб

обчислення. 64 – 38 =

64 – 30 = 34 34 – 8 = 26 447

448 449 443 440

441

442

445

446 444

Батьки купили Олі художню книгу за 95 грн і дві розмальовки по 28 грн. На скільки більøе гривень вони за платили за книгу, ніж за розмальовки?

Розглянь запис і поясни спосіб обчислення.

82 – 36 33 – 15 91 – 44 82 – 71 42 – 33 73 – 17 21 – 12 85 – 29 44 – 17 55 – 19 Коти змагалися у співі. Рудих

котів було 39, чорних — на 12 більøе, ніж рудих, а сі- рих — на 11 більøе, ніж чор- них. Скільки було сірих котів?

Накресли прямокутник зі сторонами 6 см і 3 см.

Знайди його периметр.

Прочитай букви в порядку ви- конання дій у виразі. Яке слово вийøло? Знайди значення ви- разу.

19 + 2 + (36 – 9)А З Г

A

B C

D

E F K

L Назвіть усі лінії на малюнку, які не є сторонами восьми- кутника. Які лінії коротøі: ті, ùо є сторонами фігури, чи ті, ùо не є її сторонами?

50 – 35 = 50 – 30 = 20 20 – 5 = 15 20 – 3

20 – 13

50 – 6 50 – 26

70 – 5 70 – 65

90 – 1 90 – 41

40 – 8 40 – 18 Розплети «мереживо»: 100 – 15  ... .

457

458 450

451

452

456 454

455 453

Сплети «мереживо»: 7 + 18  ... . Скільки на малюнку чотири- кутників? прямокутників? ква- дратів?

Від числа 80 відніми суму чисел 26 і 17.

Батько-слон приніс синові 34 каву- ни, а мама-слониха — ùе 26. Синок з’їв 31 кавун, а більøе не подужав.

Скільки кавунів залиøилося?

Доповніть умову і розв’яжіть задачу за поданою схемою.

На клумбі було білих і жов- тих ромаøок. ромаøок зірвали.

Скільки ромаøок залиøилося на клумбі?

( + ) –

Ведмідь полив 24 куùі малини, ведмедиця — 36, а ведмежатко — на 27 куùів менøе, ніж його батьки разом. Скільки куùів малини полило ведмежатко?

88 – 12 19 + 29

60 – 25 40 + 13

91 – 22 18 + 20

39 + 19 22 + 20

80 – 18 90 – 36

Поясни, як за допомогою числового ряду знайøли різницю 81 – 78.

81 – 78 = 3 465

466 459

461 462

463

464 460

Виконай завдання за таблицею.

1) Додай числа перøого і другого стовпчиків.

2) Від кожного числа третього рядка відніми число 39.

Діти знайøли скарб, у якому було 48 мідних монет, срібних — на 14 більøе, ніж мідних, а золотих — на 29 більøе, ніж срібних. Скільки золотих монет знайøли діти?

Знайдіть значення виразів за допомогою число- вого ряду на обкладинці.

53 – 49 92 – 88 61 – 57 91 – 89 52 – 48

58 + 8 62 + 9

25 + 9 = 64 – 7 =

82 + = 99 64 – = 37

+ 58 = 70 + 23 = 58 47 + 16

74 – 38

93 – 27 52 – 25

64 + 18 63 – 36

95 – 7 84 – 48 Доповніть запитання і розв’яжіть задачу за пода- ним виразом.

Із перøої галявини зібрали 12 грибів, з другої — на 5 грибів менøе, ніж з перøої, а з третьої — на 15 грибів більøе, ніж з другої. Скільки грибів зі-

брали ?

12 – 5 + 15

12 41 32 10 31 12 52 60 58 39 40 52 Чим схожі та чим відрізняються ці фігури?

469

471 470 467

468

472

473

О

К

М А

В

С О

Р