• No results found

1. геополітичне становище україни

Сучасна Україна є  однією з  найбільших за площею європей­

ських держав. На її території розташований географічний центр Європи.

Особливості географічного положення мали визначальний вплив на геополітичне становище українських земель: вони завж­

ди сполучали й  водночас роз’єднували Європу та азію. Терито­

рія України не має природно захищених кордонів із сусідніми державами. Вона є  компактною, освоєною людиною, без екстре­

мальних умов для життя. Помірні природно­кліматичні умови, родючі землі, наявність досить багатих мінеральних та інших ре­

сурсів створюють сприятливі можливості для її розвитку. Одно­

часно із цим Україна має високий рівень транзитності території та вихід до морів, які створюють для неї сприятливі умови для інтеграції у  світове господарство.

Особливості географічного розташування визначили специфі­

ку цивілізаційного розвитку українських земель. Вони стали ме­

жею розподілу сфер впливу західноєвропейської католицької, східно­

європейської православної та ісламської цивілізацій. Спроби цих цивілізацій у  минулому розширити свою сферу впливу спричиня­

ли їх боротьбу за українські землі, що постійно порушувало мир і  спокій населення.

Сьогодні історична ситуація змінилася, але чинник цивіліза­

ційних впливів сусідніх держав залишається досить вагомим і спо­

нукає Україну враховувати його під час визначення свого місця у  світі, у  вирішенні глобальних проблем сучасності, участі в  інте­

граційних процесах у  Європі тощо.

Соціокультурна й  географічна рубіжність становища України обумовлює для неї можливості стати як мостом, що поєднує Схід і  Захід, так і  «сірою» буферною зоною між ними. Яка з  них бу­

де реалізована, залежить від українських політиків та народу.

?

Якого геополітичного вибору зараз дотримується Україна?

2. співпраця україни з  міжнародними організаціями

Україна є  однією з  країн  — засновниць ООН і  нині бере ак­

тивну участь у  всіх напрямах діяльності цієї організації. Найваж­

ливішими з  них є  підтримання міжнародного миру та безпеки, Світ не дружній і  не ворожий стосовно нас, а  просто байдужий.

Д. Холмс Ми не можемо врятувати світ, не змінивши його.

Г. Фосдін У цьому світі все відбувається зовсім не так, як очікуєш.

Агата Крісті Світ закінчився би, якби він не оновлювався і  не змінювався.

Жорж Санд Світ чомусь влаштований безглуздо, але журитися із цього при- воду не  варто, усе одно із цим нічого не вдієш.

Етель Ліліан Войніч

тема 3. укРаїна  — член ЄвРоПейського

РОЗДІЛ VII. УКРаЇНа, ЄВРОПа, СВІТ

180

УчаСТь УКРаЇНи В  МиРОТВОРчиХ МІСІЯХ ООН

зміцнення верховенства права в міжнародних відносинах, розвиток співробітництва у вирі­

шенні проблем соціально­економічного та гу­

манітарного характеру, забезпечення прав людини. Починаючи з  липня 1992 р. укра­

їнські військовослужбовці беруть участь в опе­

раціях ООН із підтримання миру на Кіпрі, у Косово, Кот­д’Івуарі, Ліберії, Судані та Пів­

денному Судані. За цим показником Україна посідає п’яте місце серед країн Європи.

Україна є  учасницею більшості універ­

сальних міжнародних договорів, депозитарі­

єм яких виступає Генеральний секретар ООН.

Україну неодноразово обирали непостійним членом Ради Безпеки ООН та інших вибор­

них органів, вона є членом керівних органів ООН та спеціалізованих установ системи ООН. Представники України також входили до складу керівних органів: Програми роз­

витку ООН та фонду ООН у галузі народона­

селення, Дитячого фонду ООН (Виконавчої ради юНІСеф), Всесвітньої туристичної орга­

нізації, ООН із питань освіти, науки і  куль­

тури (Виконавчої ради юНеСКО), Продо­

вольчої та сільськогосподарської організації ООН, Всесвітньої продовольчої програми ООН. Триває ефективна взаємодія України зі спеціалізова ними установами ООН із багатьох

питань глобального порядку денного, у  тому числі боротьби з  бідністю, охорони навко­

лишнього середовища, удосконалення систе­

ми охорони здоров’я. Важлива роль у здійс­

ненні цієї взаємодії належить Офісу ООН в  Україні, який забезпечує реалізацію про­

ектів ООН в  Україні.

На окрему увагу заслуговує ґрунтовна робота, яку здійснює українська сторона на  різних напрямах співробітництва з  Ма­

ГаТе. Одним з  актуальних завдань цього співробітництва є  налагодження взаємодії Украї на—ЄС—МаГаТе в  межах інтеграції енергетичних просторів.

Прикладом успішної участі України в ді­

яльності міжнародних організацій також мо­

же бути різнобічна взаємодія з  юНеСКО, спрямована на розширення міжнародного співробітництва наукових, освітніх, культур­

них інституцій. Завдяки співробітництву із цією інституцією чимало пам’яток історії та культури України потрапили до списку Сві­

тової спадщини і, відповідно, під її захист.

Світова організація торгівлі (СОТ)  — це міжнародна організація, метою якої є  роз­

робка системи правових норм міжнарод­

ної  торгівлі та контроль за їх дотриманням.

Її  головними цілями є  забезпечення трива­

?

Назвіть країни, у  яких українські військові здійснювали миротворчі місії.

Хорватія 1996—1998 рр.

1996—2002 рр.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Боснія і Герцеговина 1995—1999 рр.

Югославія 1992—1995 рр.

1998—2001 рр.

1999—2003 рр.

Грузія 1999—2005 рр.

2001—2009 рр.

Грузія 1999—2005 рр.

2001—2009 рр.

Таджикистан 1994—2000 рр.

Ліван 2000—2006 рр.

Кувейт 2003 р.

Афганістан 2000—2001 рр.

Ірак 2005—2008 рр.

Ефіопія та Еритрея 2004—2008 рр.

ДР Конго із 2000 р.

Ангола 1996—1999 рр.

Кот-д’Івуар із 2011 р.

Ліберія із 2003 р.

Ліберія із 2003 р.

Косово 1998—2001 рр.

1999—2005 рр.

Македонія 1995—1999 рр.

Сьєрра-Леоне 2001—2005 рр.

Гватемала 1997 р.

Миротворчі місії минулих років Миротворчі місії, що тривають

ТеМа 3. УКРаЇНа — чЛеН ЄВРОПеЙСьКОГО Та СВІТОВОГО СПІВТОВаРиСТВа

181

лого й  стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв’язків, лібе­

ралізація міжнародної торгівлі, поступове скасування митних і торговельних обмежень, забезпечення прозорості торговельних про­

цедур. Набуття Україною членства в  СОТ у  травні 2008 р. відкрило для нашої країни можливість ведення переговорів щодо угод про вільну торгівлю з  ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі, посилило по­

зицію нашої країни у  провадженні чинних двосторонніх угод про вільну торгівлю. Вступ України до СОТ відкрив перспективи для розвитку національної економіки. Україна на абсолютно рівних умовах та правах з  інши­

ми членами організації бере безпосередню участь у формуванні новітніх правил торгів­

лі на світовому ринку. актуальним завдан­

ням залишається подальше реформування зовнішньоторговельного режиму України з метою узгодження його з нормами та прин­

ципами СОТ. Завдяки членству в  СОТ еко­

номіка нашої держави позбулася дискримі­

наційних правил щодо участі в міжнародній торгівлі.

членство України в Раді Європи (РЄ) є важ­

ливим чинником інтеграції країни в  єдиний європейський правовий простір шляхом узго­

д ження національного законодавства з  нор­

мами організації. Основні напрями співробіт­

ництва України та РЄ, зокрема забезпечення прав людини та соціальної єдності, реформу­

вання судової системи, боротьба з  корупці­

єю, покладено в  основу Плану дій РЄ для України на 2008—2011 рр. Відповідно до Ста­

туту РЄ, Україна представлена в  усіх голов­

них органах РЄ; у  2010—2011 рр. відбулося головування України в Комітеті Міністрів РЄ.

?

Що дає Україні співпраця з  міжнародними організаціями?

3. Європейський вибір україни. угода про асоціацію україна  — Єс

Після здобуття Україною незалежності перед нею відкрився вибір зовнішньополі­

тичної орієнтації. У  міжнародних відноси­

нах Україну представляє Президент.

У першій половині 1990­х рр. головними завданнями зовнішньої політики України бу­

ли: забезпечити її міжнародне визнання, від­

стояти статус позаблокової держави в  обмін

на ліквідацію ядерної зброї та її носіїв і  до­

могтися міжнародних гарантій незалежно­

сті. Більшість цих завдань було виконано.

У другій половині 1990­х рр. Україна намагалася реалізувати стратегію багато­

векторності. Стратегічними партнерами бу­

ли проголошені СШа, Росія, Польща та деякі інші держави. Проте домогтися рівно­

цікаво знати Україна є  учасницею Організації з  безпеки та

співробітництва в Європі (ОБСЄ) від 30 січня 1992 р.

Згідно з Гельсінським Заключним актом НБСЄ 1975 р., до основних напрямів діяльності організації нале- жать питання, що стосуються безпеки, співробітни- цтва в галузі економіки, науки, технологій та довкіл- ля, а  також у  гуманітарній та інших сферах (права людини, інформація, культура, освіта).

Сьогодні ОБСЄ є  найбільшою регіональною ор- ганізацією, яка об’єднує 57 держав Європи, Централь- ної Азії та Північної Америки для розвитку політич- ного діалогу та співробітництва у сфері безпеки в усіх її вимірах: військово-політичному, економічному та гу- манітарному. Регіон відповідальності організації охоп- лює Європу, Далекий Схід, Центральну Азію та Північ- ну Америку. Крім того, з  ОБСЄ підтримують зв’язки різного рівня та інтенсивності низка держав інших регіонів  — Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія,  Марок- ко, Туніс (середземноморські партнери); Афганістан, Південна Корея, Таїланд і Японія (азіатські партнери).

Діяльність України в ОБСЄ забезпечує рівноправ- ну участь нашої держави в  обговоренні й  вирішен- ні актуальних проблем міжнародної безпеки та спів- праці в  регіоні. Серед головних напрямів співпраці України з ОБСЄ — зміцнення превентивної ролі ОБСЄ та активізація її участі у  врегулюванні заморожених конфліктів. Українська сторона послідовно залуча- ється до вирішення актуальних питань реформу- вання та подальшої інституціональної розбудови ОБСЄ. У  2013 р. Україна головувала в  цій організа- ції. На сьогодні місія ОБСЄ виконує важливу спосте- режну функцію на лінії розмежування українських і  російських військ на Донбасі, виконуючи роль стримуючого чинника для розв’язання повномасш- табних бойових дій. Через агресію Росії проти Укра- їни ОБСЄ призупинило діяльність російської деле- гації в  діяльності організації.

?

У чому, на вашу думку, полягає важливість учас- ті України в  діяльності ОБСЄ?

РОЗДІЛ VII. УКРаЇНа, ЄВРОПа, СВІТ

182

значних відносин з основними партнерами виявилося неможливо, хоча й  були досяг­

нуті значні успіхи у  двосторонніх відноси­

нах. час від часу загострювалися відноси­

ни зі СШа, ЄС і  НаТО через корупцію в  Україні та невиконання нею взятих на себе зобов’язань.

З іншого боку Росія стала вживати захо­

дів, щоб включити Україну в коло своїх гео­

політичних планів. Зрештою Україна опини­

лася перед вибором інтеграції з  НаТО, ЄС або з  Росією. У  2002 р. Україна оголоси­

ла  про євроінтеграційний вибір. Цей шлях перед бачав здійснення широкомасштабних реформ, які наблизили країну до стандартів ЄС і  НаТО. Проте реформи так і  не відбу­

лися. Єдиною втіхою стало надання Україні статусу країни  — сусіда ЄС. Щоб налагоди­

ти зіпсовані відносини зі СШа, наша краї­

на взяла участь у  війні в  Іраку.

У 2003 р. Україна різко змінила курс і  підписала з  Росією, Білоруссю та Казах­

станом угоду про Єдиний економічний про­

стір. Проте ця угода залишилася лише на папері.

Після «помаранчевої революції» Украї­

на повернулася на шлях європейської інте­

грації. У  2005 р. вона отримала статус кра­

їни з  ринковою економікою, що відкрило перспективи для більш тісної економічної співпраці з країнами Заходу. У 2008 р. Украї­

на приєдналася до СОТ.

У 2010 р. відбувся новий поворот зовніш­

ньополітичного курсу України в бік Росії. Бу­

ло оголошено про відмову від намірів всту­

пити до НаТО. Однак така зміна курсу призвела до опору в суспільстві, що почав по­

силюватися. Непідписання тогочасним прези­

дентом України В. Януковичем асоціації з ЄС підштовхнуло народ до Революції Гідності.

УчаСТь УКРаЇНи В  ДІЯЛьНОСТІ МІжНаРОДНиХ ОРГаНІЗаЦІЙ

Назва Рік, із якого україна бере

участь у  діяльності

Організація Об’єднаних Націй (ООН) 1945

Всесвітній поштовий союз (ВПС) 1947

Всесвітній союз електрозв’язку, міжнародний консультативний

комітет із питань радіо 1947

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 1948—1949, поновлено з  1992

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) 1951

ООН із питань освіти, науки і  культури (юНеСКО) 1954 Міжнародне агентство з  атомної енергії (МаГаТе) 1957

Всесвітня організація інтелектуальної власності 1970

ООН із промислового розвитку (юНІДО) 1985

Співдружність Незалежних Держав (СНД) 1991

Організація з  безпеки та співробітництва в  Європі (ОБСЄ) 1992 Парламентська асамблея чорноморського економічного співробітни­

цтва, чорноморська асоціація економічного співробітництва

1992 Міжнародний валютний фонд (МВф), Світовий банк (СБ)

(раніше Міжнародний банк реконструкції та розвитку)

1992

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКаО) 1992

Міжнародна морська організація (ІМО) 1994

Рада Європи (РЄ) 1995

Об’єднання країн: Грузія, Україна, азербайджан, Молдова (ГУаМ) (раніше ГУУаМ; до об’єднання входив також Узбекистан)

1996

Світова організація торгівлі (СОТ) 2008

Угода про асоціацію з  Європейським Союзом (ЄС) 2014—2015

?

У  роботі яких міжнародних організацій брала участь Україна після здобуття незалежності?

ТеМа 3. УКРаЇНа — чЛеН ЄВРОПеЙСьКОГО Та СВІТОВОГО СПІВТОВаРиСТВа

183

документ

із виступу президента Європейської ради дональда туска Зовнішньому ворогу вас не здолати. Ви занад-

то сильні. Проте ви можете зазнати поразки від са- мих себе внаслідок внутрішньої боротьби. Саме то- му ви маєте зберігати єдність та уникати внутрішніх конфліктів...

Якщо ви й  надалі будете такими рішучими, хороб рими та послідовними, якими були на Май-

дані, якими ви є  під час боротьби за цілісність держави,  якщо ви зможете витримати тягар ре- форм та не здатися, ви втілите свої мрії та досяг- нете своїх цілей.

?

Які чинники, на думку представника ЄС, спри- ятимуть європейському вибору України?

висновки

Геополітичне становище України обумовлює для неї можливості стати як мостом, що поєднує Схід і  Захід, так і  «сірою» буферною зоною між ними.

Зрештою було обрано курс на євроатлантичну інте- грацію. Каталізатором цього стала збройна агресія

Росії проти України. У міжнародних відносинах Укра- їна посідає активну позицію. Вона бере участь у  ді- яльності різноманітних міжнародних організацій, на- лагоджує двостороннє співробітництво.

заПитання та завдання 1. Що таке геополітика?

2. Які чинники є  визначальними в  геополітичному становищі України?

3. У яких регіонах світу українські військові під егідою ООН брали участь у  миротворчих операціях?

4. Чи згодні ви з  думкою, що активна участь у  ді- яльності міжнародних організацій підвищує між- народний авторитет країни?

5. Проведіть дискусію, чи є  закономірним вибір євроінтеграційного шляху розвитку України.

6. Підготуйте есе на тему «Яким я бачу місце Украї- ни у  світовому співтоваристві?»

7. обговоріть у групах. Що заважає Україні стати повноправним членом Європейського Союзу і  НАТО?

8. Складіть перелік перетворень, які, на вашу дум- ку, необхідно здійснити Україні на шляху до єв- ропейського і  світового співтовариства.

9. Поясніть, як ви розумієте наведені епіграфи до те- ми. Як, на вашу думку, вони пов’язані з її змістом?

Революція Гідності, агресія Росії, ши­

рокомасштабні реформи визначили для України єдиний напрям розвитку  — євро­

атлантична інтеграція. У  2015 р. набула чинності підписана угода про асоціацію з ЄС, яка відкрила ринок Європи для укра­

їнських товарів.

У  2017 р. Україна отримала безвізовий режим із країнами ЄС. НаТО активно допо­

магає Україні реформувати армію, давати відсіч російській агресії.

?

Коли Україна зробила вибір на користь євро- атлантичної інтеграції?

РОЗДІЛ VII. УКРаЇНа, ЄВРОПа, СВІТ

184 ПРактичне заняття

I варіант

глобальні проблеми сучасності

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які проблеми називають глобальними?

2. Які глобальні проблеми зараз є  найактуальнішими?

3. Які існують три групи глобальних проблем? Назвіть проблеми, які до них належать.

МЕТА:

„ на підставі аналізу підготовлених повідомлень (презентацій) дати відповідь на запитання: чи мають вирішення глобальні проблеми.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ Підготувати повідомлення (презентації) за однією із запропо­

нованих тем (теми розподіляє вчитель): 1) Міжнародний тероризм.

2) «Золотий мільярд». 3) чи існує обмеженість ресурсів? 4) Рух антиглобалістів.

ХІД РОБОТИ

1. Об’єднайтеся в  малі групи за тематикою підготовлених пові­

домлень та обговоріть результати роботи над ними.

2. Повідомте однокласників про висновки, яких ви дійшли під час роботи в  малих групах.

3. Представте найкращі з  підготовлених до уроку повідомлень (презентацій).

4. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

II варіант

як ви ставитеся до процесів глобалізації

МЕТА:

„ визначити, чи є  ви прихильниками або противниками глоба­

лізації; чи стикалися з  проявами глобалізації; які позитивні й  негативні наслідки цього процесу ви відчули.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ Об’єднатися у дві групи: 1) для організації опитування; 2) для аналізу отриманих результатів.

ХІД РОБОТИ

1. Презентуйте класу результати опитування.

2. Об’єднайтеся в  малі групи та обговоріть результати проведе­

ного опитування.

3. Повідомте однокласників про висновки, яких ви дійшли під час роботи в  малих групах.

4. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

ТеМа 3. УКРаЇНа — чЛеН ЄВРОПеЙСьКОГО Та СВІТОВОГО СПІВТОВаРиСТВа

185

ПРаКТичНе ЗаНЯТТЯ

185

АНКЕТИ ДЛЯ ОПИТуВАННЯ

Анкета № 1

Чи вважаєте ви себе прибічником або противником глобалізаційних процесів?

Так / Ні Анкета № 2

Чи знаєте ви, чули або чуєте вперше слово «глобалізація»?

Знаю чув

чую вперше Важко сказати Анкета № 3

1. чи їздили ви за товарами за кордон?

2. чи користувалися ви послугами іноземних інтернет­магазинів?

3. чи користувалися ви послугами міжнародних банків?

4. чи користувалися ви іноземною валютою?

5. чи користувалися ви мережею Інтернет?

6. чи їздили ви або ваші близькі за кордон на роботу?

7. чи навчалися ви за кордоном, відвідували курси,

що проводили за іноземними методиками в  нашій країні?

Анкета № 4

Тепер багато говорять про процеси глобалізації  —

зближення країн та народів. Із чим ви пов’язуєте ці процеси?

Повсюдний прояв тероризму

Можливість об’єднувати зусилля для боротьби з  тероризмом Неоколонізаторська політика економічно розвинених країн Заходу Можливість більш швидкого розвитку відсталих країн

Можливість для розвинених країн використовувати нашу дешеву робочу силу Можливість для наших людей знайти роботу за кордоном

«Відплив умів» у  багаті країни Заходу

Можливість для нашої молоді здобути освіту на Заході

Можливість для розвинених країн використовувати нашу територію для ввезення відходів свого виробництва

Можливість об’єднати зусилля в  боротьбі з  екологічними катастрофами Наступ американської культури

Можливість користуватися глобальною мережею Інтернет Інше

Нічого не чув(­ла) про такі процеси Важко сказати

РОЗДІЛ VII. УКРаЇНа, ЄВРОПа, СВІТ

186

Анкета № 5

1. Якою, на вашу думку, є  роль західного способу життя й  культури в  нашому житті?

Залучають до кращих зразків культури

Підривають коріння нашої національної культури Допомагають молоді опановувати сучасний світ формують примітивні смаки

Сприяють тому, щоб побут і  поведінка жителів України стали більш сучасними Руйнують моральні засади нашого суспільства

Сприяють формуванню терпимого ставлення до людей інших рас, національностей, культур і  релігій

формують ідеали й  моральні цінності, що не є  притаманними жителям України Ведуть до єднання людей різних національностей на основі єдиної універсальної культури та способу життя

Спричиняють оглуплення народу Не чинять суттєвого впливу

Їх сприймає лише вузька, «елітна» верства населення

Породжують роздратування й  неприйняття в  більшості населення Інше

Важко сказати

2. Які з  моральних цінностей і  норм західного способу

життя найбільш активно, на ваш погляд, входять у  наше сьогодення?

Особиста свобода й  незалежність Практичність, прагматизм

Уміння багато й  напружено працювати

Спрямованість до життєвого успіху за будь­яку ціну Самостійність і  незалежність жінок

Культ грошей

Терпимість до інших поглядів, переконань, вірувань Індивідуалізм

Культ здоров’я Підприємливість Сексуальна свобода

Терпимість до чужого багатства Оптимізм

Слабкі родинні зв’язки Інше

Важко сказати

ТеМа 3. УКРаЇНа — чЛеН ЄВРОПеЙСьКОГО Та СВІТОВОГО СПІВТОВаРиСТВа

ПеРевіРте себе за темою 187

1. Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалеж­

ність людей і  країн у  всьому світі?

А індустріалізація Б глобалізація В інтеграція Г міграція

2. Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин?

А народи Б суспільства

В дипломати Г держави

3. Засобом здійснення міжнародних відносин є А дипломатія Б переговори

В торгівля Г війна

4. Діяльність ООН поширюється на

А Європу Б країни «третього світу»

В країни з  перехідною Г весь світ та ринковою економікою

5. Верховенство держави на своїй території та її незалежність у  між­

народних відносинах охоплює поняття

А міжнародні відносини Б державна юрисдикція В державний суверенітет Г міжнародна організація 6. Що з  переліченого формально Не є  обов’язковою умовою існуван­

ня міжнародної організації?

А статутний документ Б джерела доходів В стійка структура Г органи управління 7. Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?

А наприкінці XIX ст. Б у  першій половині XX ст.

В у  другій половині XX ст. Г на початку XXІ ст.

8. Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під час збройних конфліктів, забезпечуючи захист жертв конфлікту та визначаючи відповідальність за порушення його норм?

А міжнародне право Б гуманітарне право В військове право Г право конфліктів 9. Геополітика  — це наука, що вивчає

А міжнародну політику в  усьому світі Б дипломатію як засіб вирішення конфліктів

В світову політику відносно принципу «балансу сил»

Г взаємодію різних країн з урахуванням географічних чинників 10. До якої із цих міжнародних організацій Не належить Україна?

А ОБСЄ Б СОТ

В ООН Г ЄС

11. Співробітництво з  якою міжнародною організацією дає законні під­

стави для участі України в  миротворчих місіях?

А ООН Б СОТ

В ЄС Г РЄ

12. Який найуспішніший інтеграційний проект у  світі?

А НафТа Б ЄС

В СНД Г аНЗюС

ПРеДМеТНиЙ ПОКажчиК

188 ПРедметний Покажчик

Адаптивність 9 Благо 127 Бюджет 144 Вибори 68 Волонтерство 83

Гендерна демократія 65 Гендерний 24

Геополітика 179 Гідність 22 Глобалізація 160

Глобальні проблеми 160 Громада 79

Громадянин 6

Громадянське суспільство 74 Гуманізм 22

Демократія 64

Державна територія 176 Державний суверенітет 176 Дискримінація 56

Домогосподарство 142 Економіка 126

Забобони 58 Ідентичність 7 Індивід 6

Індивідуальність 7 Інтеграція 160 Інтернет 115 Інформація 98 Кваліфікація 150 Компроміс 46 Комунікація 53 Контркультура 12 Конфлікт 52 Корупція 152 Креативність 7 Лобізм 152

Маніпулювання 110 Медіа 98

Меншина 94 Міграція 163

Міжнародна організація 176 Міжнародне право 176 Міжнародні відносини 172 Мобільність 9

«Мова ворожнечі» 112 Мультикультуризм 50

Населення держави 176 Обмін 128

Опозиція 64 Особа 6 Особистість 7

Підприємництво 146 Плебісцит 64

Плюралізм 46 Полікультурність 46 Політична партія 64, 71 Політичні вибори 64 Посада 150

Потреби 126 Права дитини 32

Права і обов’язки людини 30, 31 Право 24

Професія 149 Реклама 98 Референдум 65

Ринкова економіка 134 Рівність 46

Самоідентифікація 7 Самореалізація 9 Свобода 24 Сім’я 12 Совість 22

Соціалізація 9, 12 Соціальна активність 83 Соціальний статус 47 Соціум 47

Соціальна роль 47 Спілкування 52 Спорідненість 12 Стереотип 56 Субкультура 12 Судження 115 Творчість 7 Терпимість 46 Толерантність 46, 57

Транснаціональні корпорації 172 упередження 57

Факт 115 Фейк 110 Шлюб 12 Цензура 108 Цінності 9 Юрисдикція 176

ПЛаНи­СХеМи ДЛЯ ОРГаНІЗаЦІЇ СаМОСТІЙНОЇ РОБОТи

Плани-схеми для оРганізації самостійної Роботи 189

як навчитися розуміти основні поняття і  категорії 1. Уважно прочитайте формулювання по­

няття.

2. Якщо формулювання містить терміни й  слова, у  розумінні яких ви не впевне­

ні, то з’ясуйте їхнє значення за відпо­

відними словниками (тлумачними, іно­

земних слів, спеціальними тощо).

3. Проаналізуйте наведене визначення по­

няття за його складом.

1) Установіть той центральний змістовий еле­

мент, без якого воно втратить свій сенс.

2) Визначте складові, які доповнюють і кон­

кретизують центральний елемент.

4. З’ясуйте, у  якому розумінні використо­

вується поняття (широкому, вузькому,

спеціальному, із позицій певного істо­

ричного типу світогляду тощо).

5. Порівняйте формулювання, яке ви ана­

лізуєте, з  іншими визначеннями цього поняття. При цьому пам’ятайте, що не­

обхідно порівнювати аналогічні розумін­

ня цього поняття.

6. Спробуйте сформулювати власне ви­

значення поняття в  цілому або тих його окремих частин, що здаються вам важ­

кими для запам’ятовування. Помір­

куйте, чи змінить ваше визначення зміст поняття.

7. Установіть, якими є  характерні риси й  особливості поняття.

як брати участь у  дискусії

Дискусія — обговорення будь­якого супе­

речливого питання, проблеми, у процесі яко­

го стикаються різні, як правило, протилеж­

ні точки зору.

1. Перш ніж виступати, чітко визначте, якою є ваша позиція. Переконайтеся, що ви розумієте сутність проблеми.

2. Уважно вислухайте опонента і  лише після цього висловлюйте свою точку зору.

3. Пам’ятайте, що найкращим засобом до­

казу або спростування є  досконала логі­

ка, беззаперечні факти й  аргументи.

4. Сперечайтеся чесно й  відверто, намага­

ючись спростувати, а  не викривити ви­

словлювання своїх опонентів.

5. Доводячи або спростовуючи думку, не­

обхідно висловлюватися чітко й зрозумі­

ло, своїми словами.

6. Якщо під час дискусії було доведено хиб­

ність вашої позиції, визнайте це.

7. Ніколи не використовуйте образливих висловлювань стосовно опонента або його позиції.

8. Завершуючи свій виступ, необхідно підби­

ти підсумки та сформулювати висновки.

Правила проведення дискусії

1. Необхідно критикувати ідеї, а  не опо­

нентів.

2. Мета дискусії полягає не в тому, щоб ви­

значити переможця, а  в тому, щоб дій­

ти згоди.

3. Усі учасники дискусії мають бути залу­

чені до обговорення питань.

4. Кожен учасник дискусії має рівні право й  можливість висловити свою думку.

5. Виступи мають відбуватися організова­

но за дозволом ведучого.

6. Будь­яка точка зору підлягає обговорен­

ню, її не можна відкидати не проаналі­

зувавши всі «за» і  «проти».

7. Упродовж дискусії її учасники під впли­

вом фактів та аргументів можуть зміню­

вати свою позицію.

8. Під час дискусії необхідно підбивати про­

міжні й  остаточні підсумки.

як скласти простий або розгорнутий план 1. Зверніть увагу на тему плану. Уважно прочитайте текст, за яким вам необ хідно скласти план, і  виберіть із нього лише той матеріал, що відповідає його темі.

2. Розпочинайте складати план лише тоді, коли з’ясуєте зміст матеріалу загалом.

3. Залежно від того, який вид плану (прос­

тий або розгорнутий) необхідно скласти,