• No results found

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН

Тема 2. Сталий розвиток

1. концепція сталого розвитку

Основна суперечність економічного розвитку сучасного світу полягає в  суперечності між потребами, що постійно зростають, та обмеженістю ресурсів, необхідних для виробництва.

Обмеженість ресурсів породжує потребу в  їх раціональному використанні та дбайливому ставленні до них, що є однією з гло­

бальних проблем сучасної цивілізації. За умов раціонального при­

родокористування здійснюється максимально повне задоволення потреб у  матеріальних благах при збереженні екологічного ба­

лансу та можливостей відновлення природно­ресурсного потенці­

алу. Досягнення балансу між використанням природних ресурсів і  незавданням шкоди природі отримало назву концепції сталого розвитку. Вона була розроблена ООН наприкінці XX ст.

ПРигадайте

1. Як міжнародні організації впли- вають на економічний розвиток світу?

2. Які існують глобальні пробле- ми людства?

Ми всі несемося вдалину на одній і тій самій планеті — ми екіпаж одного корабля.

Антуан де Сент-Екзюпері У нерозвинених країнах смертельно небезпечно пити воду, у  розвинених  — дихати повітрям.

Джонатан Рабун У давнину найбагатшими країнами були ті, природа яких найбільш щедра;

нині найбагатші країни  — ті, де людина найбільш діяльна.

Генрі Бокль Економіка  — мистецтво задовольняти безмежні потреби через обмежені ресурси.

Лоренс Пітер

ТеМа 2. СТаЛиЙ РОЗВиТОК

131

Концепція сталого розвитку ґрунтується на п’яти головних принципах:

1) Людство здатне надати розвитку сталого й довготривалого характеру для того, щоб світ відповідав потребам людей, що жи­

вуть зараз, не втрачаючи при цьому мож­

ливості майбутнім поколінням задоволь­

няти свої потреби.

2) Обмеження, які існують у  галузі вико­

ристання природних ресурсів, відносні.

Вони пов’язані із сучасним рівнем тех­

ніки й  соціальної організації, а  також зі здатністю природи до самовідновлення.

3) Необхідно задовольнити елементарні по­

треби всіх людей і  всім надати можли­

вість реалізувати свої надії на добробут.

Без цього сталий і довготривалий розви­

ток неможливий. Одна з  головних при­

чин виникнення екологічних та інших катастроф  — злидні, які стали у  світі звичайним явищем.

4) Необхідно узгодити спосіб життя тих, хто надмірно використовує ресурси, із мож­

ливостями планети.

5) Розміри й темпи зростання населення ма­

ють узгоджуватися з можливостями Землі.

Концепція сталого розвитку з’явилася в результаті об’єднання трьох основних то­

чок зору: економічної, соціальної та еко­

логічної.

Економічна складова концепції сталого розвитку передбачає оптимальне викори­

стання обмежених ресурсів і застосуван­

ня природо­, енерго­ і  матеріалозберіга­

ючих технологій, мінімізацію, переробку та знищення відходів.

Соціальна складова спрямована на роз­

ширення варіантів вибору людини. Во­

на передбачає, що людина має брати участь у  процесах, які впливають на формування умов її життя, прийнятті і  реалізації рішень, контролі за їх ви­

конанням. Важливим елементом є досяг­

нення стабільності, зменшення кількості конфліктів, збереження культурного різ­

номаніття у  світі. Ще одним аспектом цього підходу є  справедливий розпо­

діл  благ.

З екологічної точки зору сталий розви­

ток має забезпечувати цілісність природ­

них систем і  збереження їхньої життє­

здатності. Крім того, поняття природних

РОЗДІЛ VI. ВЗаЄМОДІЯ ГРОМаДЯН І ДеРжаВи В ДОСЯГНеННІ СУСПІЛьНОГО ДОБРОБУТУ

132

систем та ареалів проживання можна розуміти широко, включно зі створени­

ми людиною середовищами, такими як, наприклад, міста. Основну увагу приді­

лено збереженню здатності до самовід­

новлення й  адаптації таких систем до змін, а  не збереженню їх в  «ідеально­

му», незмінному стані.

?

Що таке сталий розвиток?

2. Раціональне використання ресурсів

Уся економічна діяльність людини завж­

ди й  повсюдно спрямовувалася на подолан­

ня обмеженості ресурсів. Деякі з  них нам надає природа, але ці запаси обмежені (по­

клади вугілля, руди, наявність запасів наф­

ти, природного газу, інших корисних копа­

лин). Людські ресурси обмежуються здобутою освітою, знаннями, уміннями, кваліфікаці­

єю, тобто є  наслідком нашого власного роз­

витку. Добре відомо, що підприємницьку ді­

яльність можуть здійснювати не всі члени суспільства, а  тільки їх незначна частина.

Деякі з  видів ресурсів можуть відтворю­

ватися, і тому їх наявність регулюється лю­

диною.

Концепція сталого розвитку передбачає ощадливе використання всіх ресурсів, особ­

ливо тих, запаси яких неможливо віднови­

ти (мінеральні ресурси), а  також сприяння відтворенню тих, які можна відновити. Де­

градація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і  втрата біоло­

гічного різноманіття скорочують здатність природи до самовідновлення. Тому людина має допомогти їм у  цьому.

Найважливішим відновлюваним ресур­

сом є  вода. Наприклад, відтворення її запа­

сів можливе за таких умов:

зниження споживання води;

усунення викидів відходів у  водойми;

повне очищення та охолодження стіч­

них  вод;

відновлення та очищення русел річок;

накопичення вод у  штучних водоймах.

Виробництво, що споживає менше ресур­

сів, потребує більш досконалого технічного обладнання, використання якого веде до здо­

рожчання продукції. Тому виробники часто вкрай неохоче йдуть на модернізацію свого виробництва, щоб воно стало більш безпечним для природи не лише стосовно раціонального використання ресурсів, але й  щодо незавдан­

ня їй шкоди. З  огляду на це міжнародною спільнотою було ухвалено кілька договорів, які встановлюють максимальні обсяги вироб­

ничих відходів у кожній країні. Одним із най­

відоміших став підписаний у  1997  р. країна­

ми  — учасницями ООН Кіотський протокол.

Він зобов’язує розвинені країни й країни з пе­

рехідною економікою скоротити або стабілізу­

вати викиди парникових газів.

Також ще в 1978 р. було підписано Мон­

реальський протокол, який передбачав при­

пинення виробництва хімічних речовин, що руйнують озоновий шар Землі. екологи вва­

жають, що якщо цей документ продовжить діяти, то вже до 2050  р. озоновий шар буде в  безпеці.

Також існує багато інших сфер діяльно­

сті людини, пов’язаних з  охороною приро­

ди. Основними напрямками захисту навко­

лишнього середовища є:

перехід виробництва на безвідходні тех­

но логії;

цікаво знати

Усі знають, що вода є  основою життя на Зем- лі, а  отже, її головним ресурсом. Вчені підрахува- ли вартість виробництва різних товарів у  водній

«валюті»: джинси  — 7000  л, 1  кг яловичини  — 13  000  л, легковий автомобіль  — 150 000  л, пор- ція салату — 23 л, 1 кг пшениці — 1000 л, 1 т ста- лі  — 235 000  л, 1  т цементу  — 5500  л, півлітрова пластикова пляшка для води  — 8  л.

?

Над чим, на вашу думку, варто замислитися на підставі цієї інформації?

ТеМа 2. СТаЛиЙ РОЗВиТОК

133

висновки

Концепція сталого розвитку, запропонована ООН, передбачає, що людське споживання ресурсів має бути таким, щоб не зашкодити розвитку майбутніх поколінь. Ця концепція поширюється на різні сфери життя людини: її спілкування з  природою, соціумом,

економікою. Концепція передбачає не «заморожен- ня» світового прогресу або повернення до минулого, а розвиток у такій формі, яка б сприяла збереженню балансу й гармонії в  навколишньому середовищі та можлива шкода від якої була б  найменшою.

заПитання та завдання

1. У чому, на вашу думку, полягає сутність концеп- ції сталого розвитку ООН?

2. Назвіть головні принципи сталого розвитку.

3. Що передбачає ідея відповідальності людини за навколишнє середовище?

4. Що таке ресурси?

5. Що передбачає раціональне використання ре- сурсів? Чому це важливо?

6. На які види поділяють ресурси щодо можливо- сті відновлення їхніх запасів?

7. Наведіть приклади відновлюваних та невіднов- люваних ресурсів.

8. Які міжнародні угоди, що обмежують завдання людиною шкоди природі, ви можете назвати?

9. Назвіть напрямки охорони навколишнього сере- довища.

10. Поміркуйте, які існують способи зменшення обся- гів споживання ресурсів без зменшення обсягів виробництва.

11. Запропонуйте назви до ілюстрацій на с. 131 та 132.

12. Напишіть есе за одним з  епіграфів до теми.

запровадження альтернативної енергети­

ки (добування електроенергії з вітру, сон­

ця, морських припливів, річок тощо);

використання безпечного транспорту (електромобілі);

переробка відходів;

очищення стічних вод;

зрошення пустель.

?

На яких принципах базується раціональне використання ресурсів?

1. Ринкова економічна система

Для того щоб здійснити свій вибір у  світі обмежених ресур­

сів, господарський суб’єкт повинен мати необхідну інформацію про те, що, як і  для кого виробляти. Різні форми господарської організації в історії людської цивілізації — первісна община, ра­

бовласницька латифундія, феодальний маєток, капіталістичне чи соціалістичне підприємство — це різним чином упорядковані еле­

менти системи для вирішення трьох основних завдань господар­

ського життя. Історично можна виділити такі економічні систе­

ми: традиційну, ринкову, командну. У  сучасному світі існують переважно мішані економічні системи, у яких поєднані риси тра­

диційної, командної, ринкової систем.

У традиційній економіці методи й  технології виробництва, обміну, розподілу доходів ґрунтуються на освячених часом зви­

чаях і традиціях; економічна діяльність вторинна порівняно з ре­

лігійними й культурними цінностями. У командній економіці пе­

реважають суспільна (державна) власність на засоби виробництва, колективне прийняття економічних рішень, централізоване управ­

ління економікою за допомогою державного планування, а гіпер­

централізм закономірно сприяє розростанню бюрократичного апа­

рату, розпалюванню боротьби за контроль над каналами розподілу благ. Ринкова економіка характеризується як система, заснована на приватній власності, свободі вибору й  конкуренції.

Система економічних відносин власності охоплює весь госпо­

дарський процес. Важливо розрізняти право власності й відноси­

ни власності. Право власності  — це право контролювати вико­

ристання визначених ресурсів і  розподіляти витрати й  вигоди, які при цьому виникають. Право власності виражає ставлення людини до речі як до своєї або як до чужої, тобто будується за формулою: суб’єкт об’єкт.

Однак у цьому трактуванні немає відповіді на запитання: звід­

ки береться право власності і  як воно реалізується? Відповідь міститься в розгляді власності як економічних відносин між людь­

ми. Відносини власності  — це відносини між людьми стосовно речей, що виражено формулою:

Суб’єкт Суб’єкт Об’єкт

Проте які саме відносини щодо речей виражає власність? Це відносини присвоєння благ, у  тому числі факторів виробництва, ПРигадайте

1. Пригадайте з  історії, що таке привласнювальне й  відтворю- вальне господарство.

2. Коли виникли ринкові фор- ми господарювання?

Навчіть папугу казати «попит» і  «пропозиція»  — і  ви отримаєте справжнього економіста.

Томас Карлайл Сплатити податки й  померти має кожен.

Бенджамін Франклін Економічна проблема  — як у  кожного взяти, щоб кожному дати.

Генрік Ягодзинський Без економічної свободи ніякої іншої бути не може.

Маргарет Тетчер