• No results found

Орфографічні словники сучасної української мови 1. Бурячок А.А. Орфографічний словник. К., 1995.

2. Головащук С.І. Українське літературне слововживан- ня: Словник-довідник. К., 1995.

3. Орфографічний словник української мови: Близько 120 тис. слів / АН України. Ін-т мовознавства; Укл.: С.Г.Голова- щук, М.М.Пе щак, В.М.Русанівський. К., 1994.

4. Пономарів О. Фонеми Г та Ґ: Словник і коментар. К., 1997.

Словники омонімів, паронімів, синонімів, антонімів

1. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. К., 1986.

2. Демська О.М., Кульчицький І.М. Словник омонімів української мови. Львів, 1996.

3. Караванський С. Практичний словник синонімів укра- їнської мови. К., 1993.

4. Кочерган М. Словник російсько-українських міжмов- них омонімів (“фальшиві друзі перекладачів”). – К., 1997.

5. Полюга Л.М. Словник антонімів/За ред. Л.С.Паламарчу- ка. К., 1987.

6. Російсько-український словник синонімів / Укл.:

Н.П.Башня ко ва, Г.П.Вишневська, М.М.Пилинський та ін.; За ред. М.М.Пилин сько го. К., 1995.

7. Словник синонімів української мови. У 2 тт. К., 2001.

Фразеологічні словники

1. Головащук С.І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К., 2001.

2. Коломієць М.П., Регушевський С.С. Словник фразеоло- гічних синонімів. – К., 1988.

3. Олійник І.С., Сидоренко М.М. Українсько-російський і

російсько-український фразеологічний словник. – К., 1971.

4. Українсько-російський і російсько-український фра- зеологічний словник / Уклад. І.С.Олійник, М.М.Сидоренко. – 2-ге вид. – К., 1993.

5. Фразеологічний словник української мови: В 2 т. – К., 1993.

Довідники з культури української мови

1. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Ру- санівського. – К., 1990.

2. Словник-довідник з культури української мови / Д.

Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – Львів, 1996.

Інформаційні ресурси

1. Державний класифікатор управлінської документа- ції ДК 010–98: Наказ Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1024 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://golovbukh.ua/regulations/2341/2439/2440/321620/

2. Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення: Поста- нова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 616 //

[Елетронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.

ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=616-2011-%EF.

3. Про затвердження Положення про Державну архівну службу України: Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 407/2011 // [Елетронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.minjust.gov.ua/0/34685.

4. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах вико- навчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1242 // [Елетронний ресурс]. – Режим до- ступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/12422011%D0%BF/

print1390125178279818

5. Про затвердження Примірної номенклатури справ

апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: Наказ Державного комітету архі- вів України від 18.02.2003 р. № 24 //http://www.archives.gov.

ua/Law-base/Regulations/index.php?2003-p-n

6. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студен- тів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційно- го рівня “бакалавр” / НТУУ “КПІ”; уклад. Ю. Л. Бондарен- ко. – Київ: НТУУ “КПІ”, 2014. – 152 с. Доступ: http://ela.kpi.ua/

handle/123456789/8146

7. Шевчук С.В. Практикум української мови: Модуль- ний курс: Навч. посіб. / С.В. Шевчук., Т.М. Лобода – К.: Вища шк., 2006. – 326 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/

file/479292/

Додаток А

Додаток Б Терміни виконання основних документів

Назва документа ПідставаТермін надання відповіді 1 Акт Президента України Типова інструкція з діло-водства в міністерствах, інших центральних та міс-цевих органах виконавчої влади (пункт 179). 30 днів з дати набрання ним чин-ності, якщо цим актом не перед-бачено строк виконання визначе-ного ним завдання.

2 Рішення Кабі-нету Міністрів України Типова інструкція з діло-водства в міністерствах, інших центральних та міс-цевих органах виконавчої влади (пункт 179). Рішення щодо доопрацювання проектів нормативно-правових актів – протягом 10 днів з дня прийняття відповідного рішен-ня, якщо цим рішенням не вста-новлено інший строк.

3 Постанови та висновки Коле-гії Рахункової палати Типова інструкція з діло-водства в міністерствах, інших центральних та міс-цевих органах виконавчої влади (пункт 179) Протягом 15 днів з дня їх реє-страції в установі, якщо в них не встановлено інший строк.

№ Назва документаПідставаТермін надання відповіді 4Депутатський запит

Пункт 5 статті 15 Закону України “Про статус на- родного депутата України”

У п’ятнадцятиденний строк з дня його одержан- ня або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк. Не більше одного місяця після одержання запи- ту, якщо з об’єктивних причин він не може бути розглянутий у встановлений строк, з наданням проміжної відповіді. 5Депутатське звернення

Пункт 2 статті 16 Закону України “Про статус на- родного депутата України”

Протягом 10 днів з моменту його одержання. Не більше 30 днів з моменту одержання звернен- ня у разі неможливості його розгляду у визначе- ний строк з наданням проміжної відповіді. 6Адвокатський запит

Частина 1, 2 пунк- ту 2 статті 24 За- кону України “Про адвокатуру та ад- вокатську діяль- ність”

Не пізніше 5 робочих днів з дня отримання за- питу; може бути продовжено до 20 робочих днів, якщо запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, з наданням проміжної відповіді.

№ Назва документаПідставаТермін надання відповіді 7

Запит на публіч-

ну інформацію (від фізичної, юридичної осо

- би, об’єднання.

Стаття 20 Закону України “Про до- ступ до публічної інформації

Не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запи- ту. Не пізніше 48 годин з дня отримання запиту, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпеч- них природних явищ та інших надзвичайних по- дій, що сталися або можуть статись і загрожують

безпеці громадян. До

20 робочих днів, якщо запит стосується надан- ня великого обсягу інформації або потребує по- шуку інформації серед значної кількості даних, з наданням проміжної відповіді. 8Звернення гро- мадян

Частина 1 статті 20 Закону України “Про звернення громадян”

Не пізніше 15 днів, якщо не потребують додатко- вого вивчення. Не більше одного місяця. Цей термін є загальним для розгляду звернення громадянина. Не більше 45 днів, якщо в місячний термін вирі- шити порушені у зверненні питання неможливо, з наданням проміжної відповіді.

Додаток В Складні випадки вживання

прийменникових конструкцій

Неправильно Правильно

Без

Залишити без уваги не виявляти уваги, не звертати увагИ, залишити поза увагою, злегковажити

Залишитися без змін не зазнати змін

Без всяких сумнівів поза будь-якими сумнівами, без- сумнівно, нічого й казати

В (у)

Бути в курсі справи бути обізнаним

У більшості випадків здебільшого, переважно У відповідності з відповідно до

У випадку Вашої згоди якщо ваша згода, у разі Вашої зго-

У даний час дитепер, зараз

У залежності від залежно від

У силу чого з огляду на, через що, внаслідок

В кінці 2020р. наприкінці 2020 року

В минулому році торік, минулого року

В подальшому надалі, згодом, потім

В порядку виключення як виняток

В порядку черги дотримуючись черги

У разі необхідності коли буде потреба

В силу закону на підставі закону

В судовому порядку через суд

Час від часу Відчас до часу

Плакати від радості плакати з радості Відпочити від робити відпочити після роботи

Від усієї душі щиросердно

До сих пір Додосі

Представлення до нагороди подання про нагороду

Прийти до висновку дійти висновку, зробити висновок Приступити до обговорення почати розгляд/ обговорювати

Додаток Ґ ОБОВ’ЯЗКОВИМИ є такі норми:

1. У словах, що походять з латинської -ject передаємо через -єкт: проєкт, проєктувати, проєктант, проєктний, проєк- тор, проєкція так само, як у словах ін’єкція (від лат. injection), об’єкт (від лат. objectum), траєкторія (від лат. trajectus).

2. Буквосполучення ck, що в англійські, німецькій, шведській мовах передаємо однією буквою К: Текерей, Дікенс, Бісмарк, Шерлок.

3. ПІВ з іменником у Р.в. пишемо ОКРЕМО: пів аркуша, пів мі- ста, пів Києва

ПІВ з іменником у Н.В. пишемо РАЗОМ: південь, півкуля, пів- коло, півострів.

4. У слові священник відбувається подвоєння “н”, як у слові священний.

5. У словах фоє (раніше – фойє), мая (раніше – майя), Хаям (раніше – Хайям), Соєр (раніше – Сойєр), Феєрбах (раніше – Фейєрбах) прибрали Є.

6. Разом пишемо слова з компонентами:

- еко: екотуризм, екокультура, екосумка;

- боди (перед приголосним) і боді (перед голосним) пи- шемо разом: бодибілдинг, бодіарт;

- веб: вебдизайн, вебкамера, вебсторінка; - топ: топмодель, топменеджер;

-екс, -віце, -лейб, -обер, -міні, -міді, -максі, унтер, штабс: ексміністр, віцепрем’єр, оберофіцер, унтерофі- цер, онлайн, штабскапітан.

7. Назви сайтів та інших інтернет-сервісів пишемо тільки українською, з обов’язковим відмінюванням: твітер, ґуґл;

мережа “Фейсбук”, енциклопедія “Вікіпедія”; фейсбука, юту- ба, імейла.

8. Чоловічі імена Ігор та Лазар належать до м’якої групи ІІ відміни, тому у Кл. в. мають закінчення Ю: Ігорю, Лазарю. Слід запам’ятати патронімну форму від мені Ігор – Ігорьо- вич.

9. Правильним є паралельне вживання форм Кл. в в імені Олег: Олеже// Олегу.

10. Російські прізвище на -ой, перередаємо буквосполучен- ням -ій: Донской (рос.) – Донскій (укр.), Трубецкой (рос.) – Трубецький (укр.). Виняток: Лев Толстой.

11. Вживання фемінітивів, утому числі в офіційно-діловому стилі: дизайнерка, директорка, продавчиня, психологиня, філологиня, патронеса.

В українській мові для утворення фемінітивів використо- вують такі суфікси: -к(а), -ин(я), -иц(я), -ес(а).

12. Запроваджений новий розділовий знак – скісна риска ( / ), який застосовуємо в офіційно-діловому та науковому сти- лях:- як розділовий знак між однорідними членами речен- ня та в інших подібних випадках у значенні, близькому як до єднального (=і), так і до розділового (=або) спо- лучників (з можливістю переважання в різних контек- стах то одного, то іншого з цих значень): системність / несистемність мовних явищ;

- на позначення року, що не збігається з календарним, напр.: у 2018/2019 навчальному році;

- на позначення співвідношення яких-небудь величин, параметрів: співвідношення курсу гривня / долар; - у графічних скороченнях: п/в (поштове відділення), р/р (розрахунковий), п/п (по порядку: № п/п) та ін.

ВАРІАТИВНИМИ є такі норми:

1. Вживання у Р.в. однини в іменниках ІІІ відміни паралель- них закінчень І – И: радості //радости, солі //соли, лобові //любови.

2. Закінчення -У, -Ю // -А, -Я у назвах деяких міст чоловічого роду у Р.в однини: Амстердаму//Амстердама, Ліверпулю//

Ліверпуля, Лондону//Лондона, Парижу// Парижа, Чорноби- лю//Чорнобиля, Берліну//Берліна.

3. Передавання звука [g] в чужомовних іменах і прізвищах та- кож через Г – Ґ: Вергілій – Верґілій , Гарсія – Ґарсія, Гегель – Геґель, Гете – Ґете.

4. Передачі сполучення TH у словах грецького походження через Т і через Ф: анафема – анатема, ефір – етер, кафе- дра – катедра, міф – міт, Афіни – Атени.

5. У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення AU як АУ, допус- кається варіант з АВ: аудіє́нція – авдіє́нція, аудито́рія – ав- дито́рія, лауреа́т – лавреа́т, па́уза – па́вза.

Додаток Г Графічні скорочення

Після скорочення звичайно ставимо крапку. Слова скоро- чуємо, переважно, після приголосного. Найпоширеніші скоро- чення:

авт. – автор;

арк. – аркуш;

буд. – будинок;

бульв. – бульвар;

вид. —видання;

гр. – громадянин;

д. – доктор (наук);

див. – дивись;

дол. – долар;

доц. – доцент;

зб. – збірник;

іл. – ілюстрація;

ін. – інші;

і т. д. – і так далі;

і т. ін. – і таке інше;

напр. – наприклад;

п. – пан;

пп. – пани, панове; параграфи;

проф. – професор;

рр. – роки;

смт. – селище міського типу; т. зв. – так званий;

т. ін. – таке інше;

у т. ч. – у тому числі

Скорочені назви одиниць вимірювання пишемо без кра- пок: грн, млн, см

У графічних скороченнях також використовуємо дефіс:

- пропущену середню частину слова позначаємо дефісом:

гр-н (громадянин), вид-во (видавництво), ін-т (інститут), ун-т (університет), р-н (район). У таких скороченнях після першої частини слова крапки не ставимо.

Дефісом також приєднуємо перші букви частин складно- го слова: с.-г. (сільськогосподарський), півн.-сх. (півні́чно-схід- ний), півд.-зах. (південно-західний). У таких випадках після скорочених частин слів ставимо крапку.