• No results found

Прочитайте назви міст. Випишіть ті, у яких кількість звуків і букв збі­

гається.

Бердянськ, Васильків, Гадяч, Гребінка, Грем’яч, Калуш, Канів, Ковель, Макіївка, Луцьк, Львів, Маріуполь, Олександрія, Судак, Тер­

нопіль, Феодосія, Ямпіль, Яремча.

2 4 2 \ Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких є букви, що позначають два звуки.

Назва «Україна» уперше згадується в 1187 році в «Руському лі­

тописі» на позначення земель Київщини й Переяславщини.

Український народ належить до слов’янських народів. Разом з українцями на території нашої держави мешкають білоруси, росіяни, євреї, кримські татари (киримли), караїми, кримчаки, молдавани, поляки, болгари, румуни, греки й інші народи (За О. Кучеруком).

Повторюємо орфографію

1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

І \ос(и, с)ред(и, е)т, п’я(т, ть) десяти, сп(и, і)льнота, право/руч, тра(н, м )вай, тр(а, о)лейбус.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Гриміти, директор, космонавт, милосердний, приязний, секунда.

В українській мові переважають відкриті склади.

Спишіть текст. Виділені слова поділіть на склади.

У стародавні часи не було книжок. Але потреба передавати відо­

мості виникла в людей дуже давно. «Сторінками» найдавніших кни­

жок ставали камені, сокири, щити. Писали на всьому, бо ж не було тоді ані паперу, ані пер чи олівців, не знали люди й літер — їх замінювали малюнки (За О. Єфімовою).

Прочитайте текст. Випишіть по три односкладові, двоскладові, три­

складові, чотирискладові слова.

За часів Київської держави книжки називали «восьмим дивом світу». їх любили й високо цінували.

У Софійському соборі в Києві існу­

вала велика бібліотека. Разом із церков­

ною літературою тут зберігали праці з історії, філософії, географії, астрономії, складали перші літописні зводи.

При соборі працювала школа, де навчалися діти київської знаті (З підручника історії).

Прочитайте текст. Виділені слова поділіть на склади. Позначте закриті (з.) і відкриті (в.) склади за зразком.

в. з. в. в.

Зразок. Зго-дом, лю-ди.

Перші написи наші пращури залишили на камені. Згодом писали на глиняних табличках. З часом люди навчилися робити книжки з тонкої козячої шкіри. Першу таку книжку зробили в Малій Азії, у ста­

родавньому місті Пергамі. Через те матеріал цей називається перга­

ментом. Але таких книжок було мало, бо вони потребували довгої та копіткої праці й коштували дуже дорого (За О. Єфімовою).

Побудуйте зі складів слова, які стосуються книжкової справи.

аб, ав, га, док, зац, ка, кни, лі, лю, ма, нок, ра, рін, ря, сто, те, тор.

Запам ’ят аймо!

Основні правила переносу слів

1. Частини слів з одного рядка в другий потрібно переносити за складами: чи-та-ти, лі-те-ра.

2. Не можна розривати дж, дз, якщо вони позначають один звук: хо-джу, але під-живляти.

3. Не розривають при переносі йо: міль-йон.

4. Апостроф, м’який знак, знак переносу, розділові знаки (крім тире) не переносять у наступний рядок: хлоп’-ята, низь­

ко.

5. Одна буква не залишається в попередньому рядку й не переноситься: олі-вець, Ма-рія.

6. Не можна переносити прізвища, залишаючи в попередньо­

му рядку ініціали; складноскорочені слова: І. Я. Франко, а не І. Я. - Франко; ДАІ, а не ДА -І.

7. У всіх інших випадках — довільний перенос: се-стра й сест-ра, близь-кий та бли-зький.

<^48^ Доберіть і запишіть по два приклади на кожне правило переносу слів.

1. Прочитайте текст. Чого навчила вас ця історія? Доберіть до неї

„ неділю пополудні Славко бавився в саду, бігаючи й галасуючи.

Мати покликала його до себе:

— Славцю! Може, ти б вивчив що на завтра?

— Ма!.. Але ж сьогодні неділя! — відповів хлопець.

Мати глянула на сина й, нічого не сказавши, повільно пішла до хати. За годину вбіг Славко до світлиці, де була мати, і спитав:

— Мамусю! Може, я б що попоїв?

— Славцю! Але ж сьогодні неділя!

Хлопець здивовано глянув на маму й вимовив лише одне слово:

Ну?

Мати всміхнулась і відповіла:

— Так, синку! Коли неділя не дозволяє годувати дух знаннями, то так само вона не повинна дозволяти годувати тіло стравою.

прислів я, яке підтверджує основну думку.

Але ж сьогодні неділя!

Після цих слів Славко засів за книжки, вивчив задане, а відтак ді­

став смачний підвечірок (За Л. Селенським).

2. Випишіть виділені слова. Позначте в них можливий перенос.

Спишіть текст, дотримуючись правил переносу слів.

У другому столітті в Китаї жив чиновник Цай Лунь. Саме він спро­

бував зробити дешевий матеріал для письма (до того часу в нього на батьківщині писали на шовку).

Він розтовк деревину шовковиці, попіл, різне ганчір’я. Потім Цай Лунь усе це змішав з водою. Він надав суміші, яку отримав, пласкої форми й висушив на сонці. Так з’явилися перші паперові аркуші.

До появи електронної книжки папір використовувався як найзруч­

ніший матеріал для книгодрукування.

Повторюємо орфографію

1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Б (ж, сбг)ола, б е(с, з)доріжжя, (г, г)рунт, (г, фудзик, за ("є, я)ць, з/далеку.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Хвилина, аеропорт, увечері, узимку, уранці, улітку.

§ 2 5 Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка

Запам ’ятаймо!

Наголос — виділення одного зі складів у слові посиленим голосом. Такий склад називають наголошеним, решта складів у слові ненаголошені.

В українській мові наголос вільний. Наголошеним може бути будь-який склад у слові: книжка, пергамент, олівець.

Наголос розрізняє:

значення слів форми слів

засипати — засипати книжки — книжки атлас — атлас стіни — стіни ніколи — ніколи пісні — пісні

Деякі слова мають подвійний наголос: первісний, мабуть, назавжди, деревце, також, помилка.

Відгадайте загадку. Спишіть, у кожному багатоскладовому слові позначте наголос.

Не сорочка, а зшита, не людина, а навчає.

1. Поставте наголос у поданих словах. Перевірте себе за словни­

ком. Запишіть слова в три колонки з наголошеним: 1) першим складом; 2) другим складом; 3) третім складом.

Арахіс, вільха, глядач, документ, допізна, жадібний, житло, замоло­

ду, запитання, інструмент, каталог, кілометр, мережа, подруга, помил­

ка, цемент, предмет, ознака, рукопис, приятель, продаж.

2. Прочитайте записані слова вголос, запам’ятовуючи наголоси.

7 Зап ам ’ятаймо!

Орфоепічний словник це словник, у якому подано правила вимови голосних і приголосних звуків у словах, наголошу­

вання слів у сучасній українській літературній мові.

В орфоепічному словнику використовується фонетична транскрипція звуковий запис слів.

Про норми наголошування слова можна довідатися також із словника наголосів.

Орфоепічна помилка це неправильна вимова голосних і приголосних звуків або неправильне наголошування слів.

Зразки запису слів у фонетичній транскрипції

[полтава] слово записується у квадратних дужках, з малої букви; букви, що позначають звуки, між собою не з’єднуються

[чеиркаси]

[жиетомиер]

скісна риска над голосним позначай наголос;

маленька буква вгорі праворуч указує, до якого звука наближається вимова

[луц к] скісна риска вгорі після приголосного позначає його м’якість

[м’іст] [’] передає пом’якшення приголосного перед

і, ю , я

[запор"іж’:а] [:] передає подовжений звук

[дзиґа] ЄЩ дужка над

Зж, Ш

означає, що ці букви по­

значають один звук

Спишіть речення, розставляючи в словах наголоси. Виділені слова поділіть на склади.

1. Книжки з папірусу з ’явилися в Африці. 2. Писати на них було зручно, але через декілька років вони розсипалися. 3. У тринадцятому столітті в Європі навчилися виготовляти папір, подібний до того, яким ми користуємося й сьогодні (За О. Єфімовою).

1. Прочитайте звуковий запис слів. Запишіть слова буквами.

[в’ін:иц а], [дн шрб], [закарпатця], [кййівшчиена], [л в’ів], [узбеиреж’:а], [шчаФФа].

2. Складіть і запишіть речення зі словом, у якому 8 букв позначають 10 звуків.

Прочитайте, правильно вимовляючи слова. Запишіть їх фонетичною транскрипцією.

Щедрість, вугілля, хом’як, кав’ярня, календар, озвучення.

і57д Виконайте тестове завдання.

Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку А голубка [гоулббка], земля [зеимл а]

Б промінчик [пром’інчиек], свято [сФ’ато]

В вогко [вбхко], приносить [приенбсиеФ]

Це цікавоІ

Іменники із суфіксом -анн(я) майже всі зберігають наголос дієслів, від яких вони утворені.

Наприклад: запитати — запитання, пізнати — пізнання, поєд­

нати — поєднання, читати — читання, навчати — навчання, вирахувати — вирахування.

Однак подекуди наголоси дієслова й утвореного від нього імен­

ника не збігаються.

Наприклад: визнати — визнання, зобов’язати — зобов’язання.

Прочитайте пари дієслів. Яке значення має кожне дієслово в парі?

Складіть і запишіть речення з поданими дієсловами за зразком.

Зразок. Засіяти — засіяти. Галя засіяла клумбу чорнобривцями. На небі засіяла вечірня зірка.

Надихати — надихати; вибігати — вибігати; обходити — обходити;

насипати — насипати.

Спишіть речення. У виділених словах позначте наголоси, уникаючи орфоепічних помилок.

1. На поличках книгарні Остап побачив чимало знайомих книжок.

2. На сторінках журналу з’явилася цікава інформація про нові турис­

тичні маршрути. 3. Ми з подружкою ві дві дуємо хореографічну студію.

4. Щасливий випадок допоміг туристам ознайомитися зі старовинним замком. 5. На уроках іноземної мови ми вдосконалюємо вимову.

6. Середина літа порадувала нас щедрим урожаєм кавунів. 7. Читання книжок приносить велике задоволення. 8. Порадую батьків хорошою новиною: я переміг у змаганнях. 9. У завданнях із математики є дуже складні приклади.

2 6 0а Прочитайте слова, звіривши їхню вимову за орфоепічним словни­

ком. Утворіть від них форми родового відмінка однини та називного відмінка множини (усно).

Свято, вимога, гарячий, ювілей, спина, Полтавщина, Черкащина, павільйон.

УсміхнімосьІ

1. Прочитайте вірш, вибираючи з дужок правильний варіант.

Бацила молода

(Люблю / Люблю) я бруд і порох, Живу на смітнику,

Люблю (слабких / слабких) і кволих У школі і в садку.

Я вмію пожаліти Дівчат і хлопчаків:

Щоб (веселіше / веселіше) жити,

Не треба руки мити

І слухати (батьків/ батьків).

( Тягни / Тягай) собі до рота Усе, що є (навкруг / навкруг);

Гидота і мерзота,

(Багнюка / Багнюка) і болото — Тобі найкращий друг.

Дивись, яка я мила, Вродлива й молода.

Я — бац-бац-бац-бацила, Я — ба-бе-бі-біда.

Г. Ф а л ь к о в и ч

2. Знайдіть у вірші слова, лексичне значення яких вам не зовсім зро­

зуміле. З ’ясуйте його. Випишіть із тексту вірша омоніми.

3. Обговоріть, що надає віршу комічного ефекту.

Як можна запам’ятати наголос? Один з ефективних способів — за аналогією (подібністю) до тих слів, наголоси яких знаєте точно.

каталог (монолог, діалог) квартал (портал)

листопад (зорепад, снігопад) вірші (вірш)

грошей (гроші) гуртожиток (гуртом) з дітьми (діти)

довідник (довідатися) ознака (знак)

горошина (квасолина) меблевий (меблі) добуток (добути)

разом (разом нас багато) часу (час)

& Повторюємо орфографію

1. Запишіть слова, розкриваючи дужки.

К(и, с)рувати, Ки(є, ї)в, к(и, е)шепя, к(о, а)мар, коміиот(е, о)р, кор(с, ифтор.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Ззаду, мільйон, назад, напам’ять, наполегливість, оптимізм.

§26 Вимова наголошених і ненаголошених голос­

них і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [Є],

[И],

[о] у коренях слів

Запам ’ят аймо!

Голосні Вимовляються

у с і н а г о л о ш е н і ч і т к о й в и р а з н о : [ р й б а ]

И , [і], [у ] ч і т к о й в и р а з н о : [о с л и " ], [ м е д у ] [о ] н е н а г о л о ш е н и й н і к о л и н е н а б л и ж а є т ь с я д о [а ]:

[ в о л о г и й ] [ о ] н е н а г о л о ш е н и й п е р е д

с к л а д о м з н а г о л о ш е н и м и Ы , [і]

н е ч іт к о , н а б л и ж а є т ь с я д о [у ]:

[г о У л у б к а ] , [р о У б ’і / ]

н е н а г о л о ш е н и й [е] н е ч іт к о , н а б л и ж а є т ь с я д о [и ]:

[ с б н е ич к о ]

н е н а г о л о ш е н и й [и ] н е ч іт к о , н а б л и ж а є т ь с я д о [е ]:

[ ш ч и е п а т и е с"а]

1. Прочитайте слова, дотримуючись правильної вимови.

Гайдамака, холодно, караван, розумний, коло, галас, молоко, салат, полонина, гарячий, солодко, голубка, каюта, вологий, лопух, карусель, подружжя, покотитися, каструля, зозуля, боротьба, дарма, каштан, новобудова, газ, тобі, гама, голова, гора, сова, солома, солдат, кожух, козуля.

2. Випишіть слова, у яких вимова ненаголошеного [о] нечітка й наближається до [у].

Прочитайте назви дорожніх знаків, правильно вимовляючи голосні звуки.

Д і т и С л и з ь к а

д о р о г а

П і ш о - Р у х п іш о - Р у х х і д н и й х о д ів з а б о р о - п е р е х і д з а б о р о н е н о н е н о

Р у х н а в е ­ л о с и п е д а х з а б о р о н е н о

Прочитайте вірш. Випишіть слова з ненаголошеними [е], [и], [о].

Озвучте їх. Які звуки вимовляються нечітко? Чому?

Кізка Бігла кізка по мосту,

Збила куряву густу.

Тут листочок, там листочок Схопить, вхопить і навскач.

Он яка рогата, бач!

Он яка, бач!

А назустріч не орда — Суне з поля череда.

Кізка вправо, кізка вліво, В неї роги, мов рогач.

Он яка завзята, бач!

Он яка, бач!

Де взялися пастухи, Молодці, не лінюхи, Прип’яли козу за роги.

А вона у крик, у плач...

Он яка завзята, бач!

Он яка, бач!

А . М а ли ш ко

Передайте вимову поданих слів за допомогою фонетичної тран­

скрипції.

Поріг, лопух, цибуля, олень, технічний, кожух, борсук.

ш 2. З двома-трьома словами складіть речення (на вибір).

Зонам ’ятаймо!

У коренях слів з ненаголошеним [е] пишемо букву е

У б у к в о с п о л у ч е н н я х - е р е - , - е л е - б ер е ги н я , л е л е к а , п е л е н а Я к щ о п р и з м і н і с л о в а [е]

ч е р г у є т ь с я 3 [і]

осені — ОСІНЬ,

на п ечі — піч Я к щ о п р и з м і н і с л о в а [е ] в и п а д а в ’ п а ле ц ь — п а лы щ ,

віт ер — віт р у

У коренях слів з ненаголошеним [и] пишемо букву и

У б у к в о с п о л у ч е н н я х - р и - , - л и - б р и н іт и , грим іт и, гл и т а т и

У к о р е н я х - б и р - , - д и р - , - м и р - , - п и р - , - е т и л - , я к щ о д а л і і н а г о л о ш е н и й [а ]

п ер еб и р а ю , за д и р а ю , за в м и р а ю , за п и р с к у ю , з а с т и л а ю

Сумнівний голосний у коренях слів можна перевірити наго­

лосом, тобто так змінити слово, щоб [е], [и] звучали чітко.

Наприклад: далечина — далеко, реготати — регіт, кривий - криво, випиляти — випилюю.

1. Запишіть словосполучення, уставляючи потрібні букви.

Уважно д..витися, молодша с..стра, неслухняний хлоп..ць, з..лене дер..во, об..режно переходити, в..селий гурт, б..пікетник на дорозі, дж..рело живлення, Л ..Г К О В И Й автомобіль.

ш 2. Придумайте казку про дорожні знаки, скориставшись записаними словосполученнями (на вибір).

Це цікаво! * 1 2

Крім відомого вам слова правило, є ще й слово правило. Його використовують рідко.

Для веслярів, шевців, будівельників це слово звичне. Так, за допомогою правила змінюють рух човна, розправляють цупку тканину чи шкури, вирівнюють стіни.

А вам правило допоможе перевірити написання ненаголошеного [и] в словах правило, правильний.

1. Поясніть правопис ненаголошених голосних у коренях слів.

Везуть, вивчення, далечінь, дерево, дівчинка, заборонено, керувати, крилатий, нахилитися, обережно, триматися.

2. Розкажіть про Правила дорожнього руху для велосипедистів, використовуючи подані слова.

Запишіть слова, вибираючи з дужок потрібну букву. Свій вибір обґрунтуйте (усно).

Ос (є, цілитися, 11(є, ц)чера, л(е, дитинство, зб(е, м)регтй, \\)(е, и) м- тіти, в(е, м)лйкий, в(е, и)черя, \\)(е, и)вати, в(е, м)чорів, СІ І (У, м)нятися, щ(е, м)рбатий, ш(е, и)лосердя, в(е, мДиневий.

^570^ Спишіть текст, уставляючи потрібні букви.

Сучасні винахідники працюють над тим, щоб водій і пішохі д почу­

валися якомога безпечніше. На деяких авто вже встановлені електрон­

ні системи, які здал.жу розпізнають обр..си людини та відстань до неї.

І якщо ця відстань загрозлива, машина вм.жає сигнал і зуп..няється.

1. Розгляньте уважно малюнки. Випишіть виділені слова, поясніть правопис.

Щоб зупинитися, потрібно перестати крутити педалі, а потім галь­

мувати переднім чи заднім гальмом. Переднім гальмом треба гальму­

вати м’яко й використовувати його переважно на повороті. Хто з дітей на малюнку гальмує правильно?

Я гальмую лише переднім гальмом.

Я гальмую лише заднім гальмом.

Я гальмую почергово обома гальмами.

Я гальмую тільки перед перешкодою.

2. Який вид транспорту обрали для себе герої коміксу? Запишіть його назву.

Змініть подані слова за зразком так, щоб ненаголошений е чергував­

ся з /'. Пари слів запишіть.

Зразок. Кореня корінь.

Кореня, лебедя, кременя, село, принести, семи, променя, вести, плести, шести.

і73 і Виконайте тестове завдання.

Усі слова написано правильно в рядку

А затерати, видирати, відгриміти, забриніти Б лизати, помиритися, заберати, переливатися В дрижати, тривати, заблищати, перестилати Повторюємо орфографію

1. Запишіть слова, розкриваючи дужки та прибираючи риску.

Л (и, с)генда, л (и, с)тіти, мат(и, е)мат(и, е)ка, м(е, и)тро, на/щастя, до/побачення.

2. Спишіть слова й поставте наголос.

Попереду, п’ятсот, сімдесяти, справедливість, температура, тепер.

§ 27 Ненаголошені голосні, що не перевіряються