• No results found

1Дніпропетровський обласний комунальний заклад „Бюро судово-медичної експертизи”

2Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

Резюме. У статті викладені морфологічні особли- вості та механізм утворення перелому кісток черепа з ознаками розшарування під час тривалого перебування частин трупа у воді.

Ключові слова: судово-медична експертиза, пере- ломи, череп.

Із матеріалів справи відомо, що «…на камін- нях у воді Каховського водосховища, у стадії гни- льних змін виявлено труп невідомого чоловіка.

Причина смерті не встановлена. У лівій тім’яно- скроневій ділянці голови виявлена рана овальної форми, з нерівними клаптиковими краями, що про- никає в порожнину черепа з його дефектом оваль- ної форми, нерівними краями розмірами 8х7 см із частково-збереженими відламками, які лежать на твердій мозковій оболонці…» (рис. 1) [2].

Дослідження кісток шкіри голови і кісток черепа проведене у відділенні судово-медичної криміналістики [5].

Результати дослідження та їх обговорення.

1. На шматку шкіри голови, зміненого гниттям, мало місце ушкодження, з неправильними легко мінливими формами та розмірами, наближено 82х109 мм; краї поліморфні, нерівні, зі звивистим контуром, з великофестончастим профілем, пред- ставлені безформними звисаючими клаптями;

краї не суміщаються за рахунок наявності чисе- льних наскрізних, неправильної форми дефектів шкіри, розмірами від 4х7 мм до 33х51 мм; клапті шкіри по краях значно стоншені, ступінь розчав-

лення шкіри зменшується від центральних відді- лів ушкодження в бік країв шматка; є розшаруван- ня шкіри та апоневротичної оболонки, з утворен- ням неглибоких кишень, на стінках яких можна простежити множинні дрібні сторонні включення:

коричневі волокнисті часточки рослинності, амор- фні пилоподібні тьмяні часточки коричневого та сірого кольору та напівпрозорі тверді сферичні та безформні часточки кварцу (рис. 2) [1].

2. У лівих бокових відділах фрагмента скле- піння черепа має місце руйнування кісткової тка- нини, неправильно овальної форми, загальними розмірами: по вертикалі – 71 мм; по горизонталі – 94 мм, які представлені наскрізним дефектом, неправильно овальної форми, розмірами: по вер- тикалі – 67 мм; по горизонталі – 71 мм; краї де- фекту нерівні, звивисті, із зубчастим та з велико- зубчастим профілем; площини розломів скошені (рис. 3, 4).

З боку порожнини черепа (рис. 5) внутрішня компактна кісткова пластина нависає на 3-11 мм над зовнішньою компактною кістковою ткани- ною у вигляді карниза; по зовнішній поверхні склепіння, уздовж країв виявляються чисельні дугоподібної форми тріщини зовнішньої компак- ти, довжиною від 3 мм до 22 мм; по внутрішній поверхні, по краях дефекту простежуються нечи- сельні радіальні мікротріщини, довжиною 1-4- 8мм; краї пошкодження розшаровані, а губчаста кісткова речовина поміж ними деформована, ро- зім’ята, викришена з утворенням пустот, що на- дає краям немов спресованого виду.

На зовнішній поверхні склепіння по краях дефекту мали місце чисельні мікротраси у вигля- ді лінійних подряпин, орієнтованих переважно горизонтально, що були заподіяні при чисельних ковзних діях на кістку тупого твердого предмета з нерівною шорсткою поверхнею та гострими дрібними виступами (рис. 6) [3].

Подібні подряпини /але в меншій кількості/

були виявлені на виступаючих у просвіт отвору ділянках внутрішньої компакти, у місцях, де була розташована раніше /а зараз повністю зруйнова- на/ губчаста кісткова речовина, і утворились пло- щадки із загладженою поверхнею; локально- конструкційні та конструкційні руйнування на черепі не виявлені.

Рис. 1. Місце виявлення трупа невідомого чоловіка на березі Каховського водосховища 20.02. 2013 р.

Рис. 2. Шматок шкіри з тім’яно-скроневої ділянки голо- ви трупа невідомого чоловіка, що був представлений на дослідження

Рис. 3. Вузловий знімок дефекту лівих бокових відділів склепіння черепа невідомого чоловіка. Вид ззовні

Рис. 4. Характер країв дефекту склепіння черепа

Рис. 5. Вузловий знімок дефекту лівих бокових відділах склепіння черепа невідомого чоловіка. Вид з середини (з порожнини) черепа

Наведені вище морфологічні особливості дефекту лівих бокових відділів склепіння черепа невідомого чоловіка та можливий механізм його утворення дали підстави визначити в нього наяв- ність саме розшаровуючого перелому кісток склепіння черепа. Розшаровуючий перелом – це єдиний вид переломів черепа, по якому можна судити про кількість ударів. Вперше описаний Л.В. Станіславським. Виникає від неоднократної дії в одну і ту ж саму ділянку предметом з обме- женою поверхнею і невеликої сили. Його утво- рення включає чотири фази, що супроводжують- ся послідовним руйнуванням губчастої речовини (розшаровування балок), відшаруванням зовніш- ньої і внутрішньої кісткових пластинок у резуль- таті руйнування губчастої речовини (на відміну від звичайного вдавленого перелому, де подібне має місце за рахунок прогинання зовнішньої кіст- кової пластинки) і завершується утворенням вда- вленого або дірчастого перелому[3-6].

Диференціювати розшаровуючі переломи слід за такими ознаками:

- краї відламків, що утворилися внаслідок розшаровуючого перелому, – прямовисні або прямі, а в дірчастого - скошені (конусоподібні) під кутами, близькими до 45-60º;

- краї уламка східцеподібні (за рахунок роз- шарування губчастої речовини);

- у губчастій речовині мають місце щілини в площині розшаровуючого перелому.

Отже, якщо виявляється перелом такого ти- пу, то можна вважати, що було нанесено не мен- ше чотирьох ударів (в експерименті мало місце 6 -10 ударів).

3. Ознак просякнення кров’ю (крововиливів) шкіри та кісткової тканини по краях ушкоджень не виявлено.

4. Враховуючи виявлені морфологічні особ- ливості ушкоджень на представленому шматку шкіри з лівої тім’яно-скроневої ділянки голови і характер руйнувань кісткової тканини в лівих бокових відділах фрагмента склепіння черепа, є можливість висловитись про те, що порушення цілісності м’яких покривів голови та відповідні їм за локалізацією руйнування кісток склепіння черепа цілком могли утворитися внаслідок сума- рних чисельних періодичних слабкодозованих підпорогових /на межі міцності кісткової ткани- ни/ зовнішніх ковзно-ударних навантажень на дану ділянку голови тупого твердого предмета жорсткої конструкції, з нерівною шорсткою і з

Рис. 6. Множинні мікротраси на краях дефекту кісток склепіння черепа. Зб.х8

Рис. 7. Вид зверху Рис. 8. Прогнозоване утворення ушкоджень голови за умов тривалого перебування трупа на камінні, головою донизу на висоті рівня води во- досховища та заподіяння лівій бічній поверхні голови чисельних, відно- сно непотужних коливальних ударів об гострий виступ суміжно розта- шованого каміння під зовнішнім впливом на тіло водяних хвиль берего- вої лінії

гострими дрібними виступами його контактую- чою поверхнею.

5. Беручи до уваги відомі обставини справи та результати проведеного ситуаційного судово- медичного дослідження (реконструкція методом трьохвимірного моделювання умов перебування трупа на місці його виявлення та відтворення прогнозовано можливого механізму утворення ушкоджень) (рис. 7, 8), є всі підстави припустити утворення розшаровуючого перелому в ділянці голови ліворуч трупа невідомого чоловіка, за

умов тривалого перебування тіла трупа на камін- ні, головою донизу на висоті рівня води водосхо- вища, та чисельних, відносно непотужних ударів лівою боковою поверхнею голови об гострий виступ поруч розташованого каміння, під зовніш- нім впливом на тіло коливань водяних хвиль бе- регової лінії.

Література

1. Громов А.П. Судебно-медицинское исследование трупа / А.П. Громов, Л.В. Капустин. – М.: Медицина, 1991. – 320 с.

Рецензент – проф. В.Т. Бачинський Buk. Med. Herald. – 2013. – Vol. 17, № 3 (67), рart 1. – P. 35-38 Надійшла до редакції 08.05.2013 року

© В.В. Войченко, В.В. В’юн, В.Д. Мішалов, 2013

2. Диагностикум механизмов и морфологии переломов при тупой травме скелета / В.Э. Янковський, В.П. Новоселов, Б.А. Саркисян [и др.]; под ред. В.Н.

Крюкова. – Новосибирск: Наука, 2011. – 522 с.

3. Медико-криминалистическая идентификация. На- стольная книга судебно-медицинского эксперта / Под общей ред. доктора мед. наук, проф. В.И. Томилина. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2000. – 472 с.

4. Тагаев Н.Н. Судебная медицина: 2-е издание / Н.Н. Тагаев. – Х.: Фактор, 2012. – 1296 с.

5. Филипчук О.В. Посібник з судово-медичної криміна- лістики / О.В. Филипчук, М.М. Шевчук. – Львів: Доб- ра справа, 2010. – 572 с.

6. Хохлов В.В. Судебная медицина: Руководство / В.В. Хохлов, Л.Е. Кузнецов. – Смоленск, 2006. – 237 с.

РЕДКОСТНЫЙ СЛУЧАЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ЧЕРЕПА С ПРИЗНАКАМИ РАССЛОЕНИЯ

В.В. Войченко1, В.В. Вьюн1, В.Д. Мишалов2

Резюме. В статье изложены морфологические особенности и механизм образования перелома костей черепа с признаками расслоения во время продолжительного пребывания частей трупа в воде.

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, переломы, череп.

A RARE CASE OF THE FORMATION OF A FRACTURE OF THE CRANIUM BONES WITH THE SIGNS OF DISSECTION

V.V. Voichenko1, V.V. V'yun1, V.D. Mishalov2

Abstract. The paper presents the morphological characteristics and the mechanism of the formation of a fracture of the skull bones with the signs of dissection during a long stay of parts of a corpse in water.

Key words: forensic-medical examination, fractures, skill.

1Regional Municipal Establisment «Bureau of Forensic-Medical Examination» (Dnipropetrovs'k)

2National Medical Academy Named after P.L. Shupyk (Kyiv)

УДК 616-079.6+611.718+616.718.8

В.М. Волошинович

ВІДТВОРЕННЯ ДОВЖИНИ СТОПИ В ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ ЗА

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ