• No results found

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН

Тема 6. Ринок праці

1. Ринок праці

Одним із видів ринків є  ринок праці, елементами якого є  то­

вар, попит, пропозиція та ціна. У  сучасній економічній літера­

турі відсутня однозначна відповідь на запитання, що вважати то­

варом на ринку праці: робочу силу, працю чи послуги праці.

Більшість авторів вважають, що товаром на ринку праці є  інди­

відуальна робоча сила. Індивідуальною робочою силою назива­

ють сукупність фізичних та духовних якостей людини, які вико­

ристовують у  процесі виробництва товарів і  послуг.

Ринок праці є  сферою працевлаштування, формування попи­

ту й  пропозиції на робочу силу. Також його можна розглядати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями й  найманими працівниками. Ринок праці як еко­

номічне явище охоплює відносини з  моменту наймання праців­

ників на роботу до їхнього звільнення.

На ринку праці власником, носієм і  продавцем товару під назвою «робоча сила» виступає людина, що прагне стати най­

маним працівником, покупцем  — підприємець або держава. Рі­

вень попиту визначає кількість вакантних (вільних) робочих місць, що мають підприємці. Ціною на ринку праці є  рівень заробітної плати, за який найманий робітник погоджується працювати, а  підприємець  — його найняти. Висока заробітна плата обме жує можливості підприємця в  найманні додаткових працівників, скорочуючи попит на них, і  навпаки, низький рівень заробітної плати дає можливість збільшити кількість робочих місць.

?

Що таке ринок праці?

2. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації працівника

Важливою умовою формування й  функціонування ринку пра­

ці є  відповідність працівника вимогам робочого місця, а  запропо­

нованого місця — інтересам працівника. часто можна почути, що для того щоб отримати робоче місце, працівник по винен мати пев­

ний рівень професійної кваліфікації, бути спеціалістом у  своїй справі. Насправді ці терміни позначають дещо різні речі.

Отже, професія  — рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки (учитель, психолог, менеджер, лікар тощо). У  межах

ПРигадайте 1. Що таке ринок?

2. Хто такі підприємці?

Ми добре знаємо собі ціну. І  вона завжди вища за нашу зарплату.

Невідомий автор Багате те суспільство, у  якому матеріальні блага… дешеві, а  люди  — дорогі.

Річард Тоні Мрія роботодавця  — виробляти без робітників, мрія робітників  — заробляти, не працюючи.

Ернст Шумахер Зрештою вільна праця обходиться дешевше, ніж невільна.

Адам Сміт

РОЗДІЛ VI. ВЗаЄМОДІЯ ГРОМаДЯН І ДеРжаВи В ДОСЯГНеННІ СУСПІЛьНОГО ДОБРОБУТУ

150

цікаво знати

Як стверджував шотландський економіст Адам Сміт, нормальний рівень заробітної плати підтриму- ється стихійним ринковим механізмом, і  залежить він від попиту й пропозиції на ринку праці. Зниження за- робітної плати до фізичного мінімуму загрожує робіт- никам вимиранням, а  її значне підвищення веде до зростання народжуваності, збільшення пропозиції ро- бочої сили на ринку, посилення конкуренції. Отже, за- робітна плата зрештою знову почне знижуватися.

Робоча сила, як зазначалося, є  об’єктом купів- лі-продажу. Купівля товару «робоча сила» називаєть- ся найманням на роботу. Працівник продає свою ро- бочу силу підприємцю на певний період, залишаючись власником цього товару.

Найманий працівник і підприємець юридично рів- ноправні, а  відносини між найманим працівником та роботодавцем оформлюються трудовим договором

(контрактом). У  цьому документі зазначаються взаєм- ні права й обов’язки обох сторін щодо виконання умов купівлі-продажу робочої сили.

Згідно з  трудовим договором, найманий праців- ник зобов’язаний працювати в  організації підприєм- ця за певною професією, кваліфікацією, мати певне робоче місце й дотримуватися режиму праці цієї ор- ганізації.

Підприємець, у  свою чергу, зобов’язаний випла- чувати найманому працівнику заробітну плату відпо- відно до його кваліфікації та виконаної роботи, забез- печувати умови праці, які передбачені законодавством про працю та зайнятість, колективним договором і тру- довим договором (контрактом).

?

У чому полягають відносини між підприємцем і най- маним працівником за умов ринкової економіки?

кожної професії в  результаті розподілу праці виділяють спеціальності, пов’язані з виконан­

ням більш вузького кола функцій. Таким чи­

ном, спеціальність — вид занять у межах од­

нієї професії, що потребує конкретних знань, умінь і навичок, набутих за вдяки фаховій осві­

ті,  які забезпечують вирішення окремих про­

фесійних завдань (наприклад менеджер із пер­

соналу, менеджер із маркетингу).

Щодо кваліфікації розрізняють кваліфі­

кацію роботи і кваліфікацію працівника. Ква- ліфікація роботи  — це сукупність вимог до того, хто має виконувати роботу. Кваліфіка-

ція працівника — це ступінь професійної під­

готовки, представлений сукупністю набутих людиною професійних якостей. Кваліфікація працівника визначається такими чинниками, як: рівень загальних і  спеціальних знань;

стаж роботи на цій або аналогічній посаді.

Посада  — формально закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке пе­

редбачає виконання певних посадових обо­

в’язків.

?

Який показник найбільше впливає на ціну робочої сили?

КВаЛІфІКаЦІЙНІ ГРУПи

Назва кваліфікаційної групи Загальна характеристика

Спеціалісти вищої кваліфікації Вища спеціальна освіта та значний практичний досвід роботи за фахом (понад п’ять років)

Спеціалісти середньої кваліфікації Вища або середня спеціальна освіта та деякий практичний досвід роботи

Спеціалісти­практики Відсутність спеціальної освіти, але значний досвід практичної роботи

Висококваліфіковані робітники Середня спеціальна освіта (два­три роки), значний досвід практичної роботи на найбільш складних ділянках Кваліфіковані робітники Середня спеціальна освіта (один­два роки) та чималий

досвід роботи

Малокваліфіковані робітники Спеціальна підготовка (від трьох місяців до року), незначний досвід роботи

Некваліфіковані робітники Відсутність спеціальної підготовки та досвіду практичної роботи

?

Наведіть приклади представників різних кваліфікаційних груп.

ТеМа 6. РиНОК ПРаЦІ

151

цікаво знати Багато професій передбачають наявність певної

освіти в  працівника, проте є  чимало і  таких професій, для опанування яких здобути освіту загалом немож- ливо. Наприклад, на деяких підприємствах є профе- сія дегустатора котячого корму. Оскільки тварини не можуть сказати, чи подобається їм та чи інша страва, то існують цілі групи дегустаторів, що куштують корм і  після цього виголошують своє рішення.

Існує посада нюхальників на підприємствах, що вироб ляють дезодоранти. Тільки нюхати їм доводить- ся не сам запах, а  пахви людей. У  такий спосіб пере- віряють стійкість того чи іншого запаху.

Меблеві салони, які продають спальні гарнітури, у  штаті працівників мають вирівнювачів подушок. Во- ни зобов’язані стежити й  за тим, щоб подушки, які представлені в  залі, не були зібгані та  стояли рівно.

висновки

Наймана праця — один із найпоширеніших спо- собів отримання доходів. На ринку праці людина, що прагне стати найманим працівником, продає товар

«робоча сила». Покупцем цього товару виступає її роботодавець, ціною  — заробітна плата.

Ринок праці підпорядковується законам ринко- вої економіки. Найманих працівників можна класи- фікувати за професією та спеціальністю, рівнем ква- ліфікації. Останній чинник значно впливає на ціну робочої сили конкретного найманого працівника.

заПитання та завдання 1. Що є товаром на ринку праці?

2. Дайте визначення поняття «індивідуальна робо- ча сила».

3. У який спосіб оформлюються відносини між най- маним працівником та роботодавцем?

4. Які обов’язки має роботодавець відносно най- маного працівника та найманий працівник  — відносно роботодавця?

5. Як на ринку праці формується ціна на робочу силу  — зарплата?

6. Чим професія відрізняється від спеціальності?

7. Як визначають кваліфікацію працівника?

8. Прокоментуйте епіграфи до теми. Які ви поділя- єте, а  які  — ні? Чому?

9. Зверніть увагу на вислів Річарда Тоні, наведе- ний як епіграф до теми. Спираючись на нього, проведіть дебати на тему «Коли стане багатим українське суспільство?».

10. За допомогою пошукових систем знайдіть в  Інтер неті інформацію про те, які професії є  найбільш популярними в  сучасній Україні та  в  декількох інших країнах (за вашим вибо- ром). Поцікавтеся перспективними потребами ринку праці в  цих країнах. Результати подайте у  вигляді повідомлення або презентації.

11. Напишіть есе на тему «Якою я  бачу свою май- бутню професію?»

1. лобізм

Із характером впливу політичних партій на суспільне життя пов’язують виникнення такого явища, як лобізм, за якого певні групи домагаються від органів влади сприятливих умов для реа­

лізації своїх інтересів.

Лобізм — цілеспрямований вплив груп осіб або різноманітних організацій, що представляють інтереси якоїсь частини економіч­

но потужних прошарків суспільства, на рішення законодавчих ор­

ганів із метою отримання користі. Представників зацікавлених груп називають лобістами, а їхні групи — лобі. Також іноді лобізм називають «публічною адвокацією».

Лобізм поділяють на легальний (виступи на слуханнях у  пар­

ламенті, розробка документів, особисті зустрічі, формування гро­

мадської думки, здійснення й  поширення результатів соціологіч­

них досліджень тощо) та нелегальний (фінансування виборчих кампаній «своїх людей», усування незгодних різними шляхами, прямий підкуп посадових осіб тощо). Легальний лобізм не пору­

шує чинних законів, нелегальний  — ототожнюється з  корупцією.

Легальний лобізм просуває інтереси окремих осіб чи органі­

зацій, що відповідають загальнонаціональним інтересам і  мають важливе значення для економіки всієї країни. Таке лобіювання здійснюють спеціальні структури — рухи, ліги, асоціації, союзи, діяльність яких оцінює та контролює громадськість завдяки до­

ступу до інформації про їхню роботу. Такі лобістські групи на­

магаються оприлюднити свої наміри з  метою залучення на свій бік широкої громадської думки. Також між ними існує конкурен­

ція, що дозволяє їм контролювати одна одну, апелюючи в  разі необхідності до мас­медіа громадськості.

Ставлення до лобізму в  різних країнах відрізняється. У  СШа та Канаді він регулюється спеціальними законами, у  франції  — вважається незаконним, в Індії — прирівнюється до корупції. В Укра­

їні не існує законів, що регулюють лобістську діяльність, хоча є про­

позиції про необхідність прийняття відповідного закону.

?

Чим небезпечний лобізм?

2. корупція

Лобізм не можна назвати ні негативним, ні позитивним яви­

щем. Усе залежить від того, із  якою метою його використовують.

ПРигадайте

Які існують правові основи за- хисту бізнесу?

В уряді реформаторів мають бути три людини, яких усі знева- жатимуть. Один має садити всіх, хто краде. Другий  — знищува- ти перепони. Третій  — прикривати всіх політично.

Каха Бендукідзе Корупція  — то є  духовна недуга.

Любомир Гузар Ніщо так не збільшує суми хабарів, як боротьба з  корупцією.

Народний афоризм Про корупцію в  уряді завжди повідомляють у  минулому часі.

Закони Мерфі