• No results found

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН

Тема 5. Підприємництво

ТеМа 5. ПІДПРиЄМНиЦТВО

147

Фінансування громадських

проектів Освітня сфера Охорона здоров’я

Благодійність

Культурна сфера

2. мета і  соціальна відповідальність підприємця

Підприємницька діяльність суттєво впли­

ває на розвиток економіки та соціальної сфе­

ри. У розвинених країнах бізнес є одним з ос­

новних платників податків. Серед економічних результатів найбільш принциповими є  утво­

рення конкурентного середовища на ринку, насичення ринку товарами й послугами, під­

тримання доброзичливих відносин між краї­

нами через налагодження економічних зв’яз­

ків. Також підприємницька діяльність створює нові робочі місця, дозволяє проявити ініціа­

тиву й  творчі здібності як підприємців, так і  найманих працівників, загалом сприяє ви­

живанню населення в  кризові періоди.

Поступове зміцнення підприємництва, його прибутковість закладає додаткову фі­

нансову базу для такої соціально корисної діяльності, як благодійництво та спонсор­

ство. Отже, підприємництво здатне суттєво впливати на розвиток суспільства, за наяв­

ності якісної правової бази шлях ринкової організації економіки є  найбільш ефектив­

ним і  перспективним для досягнення сус­

пільного прогресу.

Один із видів взаємозв’язків між підпри­

ємництвом та суспільством закладено в  по­

няття соціальної відповідальності бізнесу.

Соціальна відповідальність бізнесу — це добровільна безкорислива підтримка, участь підприємця у вирішенні соціальних проблем.

Така діяльність підприємця корисна як для суспільства, так і власне для нього. Соціаль­

на допомога від бізнесу, що поліпшує рівень життя регіону або зменшує соціальне напру­

ження, незважаючи на витрати, зрештою стимулюватиме зростання прибутку, оскіль­

ки в  споживачів та місцевої влади сформу­

ється більш привабливий образ цього під­

приємства та його власника.

часто соціальна відповідальність бізне­

су реалізується у  формі так званих соціаль­

них програм, які можуть бути такими:

програми планування підвищення освіт­

нього рівня, що передбачають відраху­

вання коштів на підготовку й перепідго­

товку працівників та їхніх дітей;

програми організації охорони здоров’я, що націлені на безкоштовне медичне об­

стеження, лікування й оздоровлення спів­

робітників та їхніх сімей;

програми додаткової оплати викладачам університетів, а також адресна допомога соціально незахищеним категоріям насе­

лення;

надання обладнання, технічних засобів освітнім та медичним закладам;

фінансування громадських проектів;

організація благодійних заходів, збиран­

ня коштів для благодійності;

програми підтримки розвитку мистецтва, дитячої творчості тощо.

?

Яким є  співвідношення між прибутком і  со- ціальним благом?

3. Правовий захист бізнесу

Відповідно до чинного законодавства України, держава гарантує всім підприєм­

цям рівні права й  можливості для доступу

до ма теріально­технічних, фінансових, тру­

дових, інформаційних, природних та інших ресурсів. Також вона законодавчо забезпечує

Соціальна сфера Екологічна сфера

Економічна сфера Соціальна відповідальність

бізнесу

ПРОЯВи СОЦІаЛьНОЇ ВІДПОВІДаЛьНОСТІ БІЗНеСУ

?

Наведіть приклади проявів соціальної відповідальності бізнесу в  названих сферах життя суспільства.

РОЗДІЛ VI. ВЗаЄМОДІЯ ГРОМаДЯН І ДеРжаВи В ДОСЯГНеННІ СУСПІЛьНОГО ДОБРОБУТУ

148

свободу конкуренції між підприємцями, за­

хищає споживачів від проявів несумлінної конкуренції та монополізму.

Втручання державних органів у господар­

ську діяльність підприємців не допускається, державні органи й  службові особи можуть давати підприємцям вказівки тільки відпо­

відно до своєї компетенції, встановленої за­

конодавством. Не допускається прий няття державними органами актів, які визначають привілейоване становище одних суб’єктів під­

приємницької діяльності щодо інших.

У  разі видачі державним чи іншим орга­

ном акта, який не відповідає його компетен­

ції або вимогам законодавства, підприємець має право звернутися до суду із заявою про визнання такого акта недійсним.

Захист підприємницької діяльності від­

бувається через суд.

?

Для чого необхідний правовий захист біз- несу?

висновки

Підприємництво є  одним з  ефективних спосо- бів отримання доходів. Також приватне підприєм- ництво є  неодмінною умовою існування ринкової економіки. Підприємці, певним чином подібно до держави, можуть спрямовувати частину своїх при-

бутків для підтримки соціально незахищених верств населення  — це є складовою  поняття соціальної відповідальності бізнесу. Держава має створювати умови для ведення бізнесу, оскільки це сприяє і  її збагаченню.

заПитання та завдання 1. Що таке підприємництво?

2. Якою є  головна мета підприємництва?

3. Які принципи ведення бізнесу закладено в укра- їнському законодавстві?

4. Назвіть економічні функції підприємців.

5. Поміркуйте, який вплив має розвинене підпри- ємництво на суспільний розвиток країни?

6. У  який спосіб підприємці можуть реалізувати свою соціальну відповідальність?

7. Як здійснення соціальної допомоги сприяє от- риманню прибутку підприємцями?

8. Яким чином держава забезпечує правовий за- хист бізнесу?

9. Як, на вашу думку, ефективна судова система пов’язана з розвитком у країні підприємництва?

10. Як в  епіграфах до теми відображено особливо- сті підприємництва? Яким є  ваше ставлення до цих тверджень?

11. Проведіть інтерв’ю з  двома-трьома підприємця- ми в Україні. З’ясуйте спільне й відмінне в тому, як вони ведуть бізнес. Результати подайте у  ви- гляді повідомлення або презентації.

цікаво знати

Одним із важливих соціальних завдань сучас- ного бізнесу є забезпечення рівного доступу до благ різним людям. Так, наприклад, інтернет- покупки можуть значно спростити життя людям з  обме- женими можливостями, для яких відвідування ма- газину поєднане із чималими ускладненнями. Сай- ти різних компаній та інша цифрова продукція мають режими роботи, адаптовані для таких лю- дей. Вони можуть мати більші зображення, мож- ливість озвучення тексту, іншу кількість та розмі- щення активних зон (кнопок для натискання тощо).

Магазини та установи теж встановлюють спеціаль- не обладнання для людей з обме женими фізични- ми можливостями. Воно полегшує їх доступ до по- слуг, що надає підприємство.

1. Ринок праці

Одним із видів ринків є  ринок праці, елементами якого є  то­

вар, попит, пропозиція та ціна. У  сучасній економічній літера­

турі відсутня однозначна відповідь на запитання, що вважати то­

варом на ринку праці: робочу силу, працю чи послуги праці.

Більшість авторів вважають, що товаром на ринку праці є  інди­

відуальна робоча сила. Індивідуальною робочою силою назива­

ють сукупність фізичних та духовних якостей людини, які вико­

ристовують у  процесі виробництва товарів і  послуг.

Ринок праці є  сферою працевлаштування, формування попи­

ту й  пропозиції на робочу силу. Також його можна розглядати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями й  найманими працівниками. Ринок праці як еко­

номічне явище охоплює відносини з  моменту наймання праців­

ників на роботу до їхнього звільнення.

На ринку праці власником, носієм і  продавцем товару під назвою «робоча сила» виступає людина, що прагне стати най­

маним працівником, покупцем  — підприємець або держава. Рі­

вень попиту визначає кількість вакантних (вільних) робочих місць, що мають підприємці. Ціною на ринку праці є  рівень заробітної плати, за який найманий робітник погоджується працювати, а  підприємець  — його найняти. Висока заробітна плата обме жує можливості підприємця в  найманні додаткових працівників, скорочуючи попит на них, і  навпаки, низький рівень заробітної плати дає можливість збільшити кількість робочих місць.

?

Що таке ринок праці?

2. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації працівника

Важливою умовою формування й  функціонування ринку пра­

ці є  відповідність працівника вимогам робочого місця, а  запропо­

нованого місця — інтересам працівника. часто можна почути, що для того щоб отримати робоче місце, працівник по винен мати пев­

ний рівень професійної кваліфікації, бути спеціалістом у  своїй справі. Насправді ці терміни позначають дещо різні речі.

Отже, професія  — рід трудової діяльності, що вимагає певної підготовки (учитель, психолог, менеджер, лікар тощо). У  межах

ПРигадайте 1. Що таке ринок?

2. Хто такі підприємці?

Ми добре знаємо собі ціну. І  вона завжди вища за нашу зарплату.

Невідомий автор Багате те суспільство, у  якому матеріальні блага… дешеві, а  люди  — дорогі.

Річард Тоні Мрія роботодавця  — виробляти без робітників, мрія робітників  — заробляти, не працюючи.

Ернст Шумахер Зрештою вільна праця обходиться дешевше, ніж невільна.

Адам Сміт