• No results found

ВК 1 Риторика та

4. Публікації

1. Hamorak G.P. Microflora of the near- epithelial biological film of the colon mucosa under the conditions of itaconic acid application on the intact skin of white rats // Pharmacia.- 2017. - Vol. 64,

№4. - P.12-17.

2. Hamorak G.P. The effect of small

doses of calcium acetylacetonate on large intestinal microflora of white rats after oral administration // Pharmacia. – 2016.

– №3. – vol. 63. – р. 19 – 23.

Заяць Любомир Мирославович

Завідувач кафедри патофізіології

Кафедра

патофізіології Івано-Франківський медичний інститут 1980 Г-ІІ №228857 за

спеціальністю лікувальна справа

Доктор

медичних наук:

ДД № 005610 від 15.02.2007р.

(спеціальність 14.03.09).

Професор від 2011р.

ВК 30

«Патофізіоло гічні основи захворювань внутрішніх органів»

Підвищення кваліфікації:

Виїзні курси ХМАПО

«Психолого- педагогічні основи вищої освіти», 2020 рік

Публікації в періодичних виданнях:

1) Заяць Л.М., Ящишин З.М. Загальна патологія. Модуль 1. Практикум для студентів ІІІ курсу медичного факультету (доп., перероб.) – 2019. – 92 с.

2) Заяць Л.М., Ящишин З.М., Янків О.О. Загальна патологія. Модуль 2.

Практикум для студентів ІІІ курсу медичного факультету (доп., перероб.) – 2021. – 112 с.

3) Заяць Л.М., Ящишин З.М., Янків О.О. Модуль 1. «Загальна патологія.

Патофізіологія органів і систем».

Практикум з патофізіології для студентів за спеціальністю 227 –

«Фізична терапія, ерготерапія»

(медичний факультет) (доп., перероб.) – 2020. – 98с.

4) Zaiats LM, Kuz UV.

Pathomorphological changes of respiratory department of lungs due to multiple skeletal trauma with the use of intramedullary osteosynthesis in the experiment. Word of Medicine and Biology. 2018; 4(66):160-164 (Web of Science).

5)Zaiats LM, Klishch IP. Ultrastructure of alveolar macrophages in case of

experimental acute renal failure. Світ медицини та біології. 2018;1(63):130-3.

(Web of Science).

6)Zaiats LM, Cherkasova VV.

Ultrastructural changes in pulmonary hemomicrocirculation at acute experimental pancreatitis. Світ

медицини та біології. 2018;1(63):130-3.

(Web of Science).

7)Doskaliuk, B., Zaiats, L., Yatsyshyn, R. et al. Pulmonary involvement in systemic sclerosis: exploring cellular,

genetic and epigenetic

mechanisms. Rheumatol Int 40, 1555–

1569 (2020).

https://doi.org/10.1007/s00296-020- 04658-6 (Scopus/Web of Science) 8)Яцишин РІ, Заяць ЛМ, Доскалюк БВ.

Експериментальне моделювання системної склеродермії – досягнення та виклики: огляд літератури.

Український ревматологічний журнал 2020 1(79): 65-69

https://doi.org/10.32471/rheumatology.27 07-6970.79.14822

Попович Юрій

Іларіонович Завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

Івано-Франківський державний медичний інститут, Д-І 296300, 1979 р.,

спеціальність

«Лікувальна справа».

кваліфікація-лікар.

Доктор

медичних наук:

ДД № 000691 (14.03.01 – нормальна анатомія), від 02.07.1999 р.

Професор від 2002 р.

ВК 32

«Сучасні аспекти клінічної анатомії»

Стажування:

при ПНУ ім.

В.Стефаника обсягом 180 год за 2020 рік Підвищення кваліфікації:

Харківська медична академія післядипломно ї освіти, посвідчення до диплому № Д- Г 296300 «ТУ.

Психолого- педагогічні основи вищої освіти», 2017р.

Навчально- тематичний план лекційних занять

Посібники і підручники:

1) Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї: підручник /за ред. професорів: В. І. Півторака, О. М., Проніної. - Вінниця: Нова Книга, 2016.

– 312 с. (співавтор Попович Ю.І.).

2) Popovych Y.L., Diamantopulo K.O., Popovych N.Y. Surgical technique (guidebook). Ivano-Frankivsk, 2017. – 273 p.

3) Попович Ю.І., Діамантопуло К.О.

Техніка хірургічних операцій

Навчальний посібник. Видання друге, перероблене - Івано-Франківськ:

друкарня національного медичного університету.- 2017. – 280 с.

4) Kavyn V.O., Popovych Y.I. Features of surgical diseases and practical skill in surgery Manuаl.- Ivanо-Frankivsk: Місто НВ, 2017. – 168 р.

5) Кавин В.О., Попович Ю.І.

Семіотика хірургічних захворювань та практичні навики в хірургії.

Навчальний посібник. Видання друге, перероблене - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018.-160с.

6) Попович Ю.І., Сирцов В.К., Таврог М.Л., Алієва О.Г. Лімфоїдний апарат червоподібного відростка в

пренатальному і постнатальному періодах онтогенезу. Монографія –

Івано-Франківськ – Запоріжжя, Ліра ЛТД – 2018. – 204 с.

7) Попович Ю.І. Нариси з клінічної анатомії і оперативної хірургії (навчальний посібник. Лекції). - Івано- Франківськ, Територія друку. 2019. - 184 с.

8) Попович Ю.І., Мєсоєдова В.А., Кавин В.О., Федорак В.М., Іванців О.Р.

Нариси з функціональної анатомії (Лекції). - Івано-Франківськ, 2020. - 100 с.

9) Попович Ю.І., Кавин В.О. Федорак В.М., Мєсоєдова В.А., Іванців О.Р.

“Клінічна анатомія та оперативна хірургія” для студентів за

спеціальністю “Медицина”.

(Навчальний посібник). - Івано- Франківськ, 2020. - 222с.

10) Kavyn V., Popovych Y.I.

Features of surgical diseases and practical skills in surgery Івано-

Франківськ, видання друге доповнене, видавництво «Місто НВ», 2020 -188с.

Навчально-методичні посібники:

Матеріали для студентів ІІ і ІІІ курсів стоматологічного факультету до ПМК 1 «Топографічна анатомія та

оперативна хірургія ділянок та органів голови і шиї» з дисципліни «клінічна анатомія і оперативна хірургія».

Навчальний посібник. / Попович Ю.І., Федорак В.М., Кавин В.О., в.о., доц.

Мєсоєдова В.А., к.м.н. Іванців О.Р., ас.

Білінський І.І., Романюк С.П.– Івано- Франківськ, друкарня

медуніверситету, 2018.- 86с. Тираж 100 примірників.

Публікації:

1) Іванців О.Р., Попович Ю.І., Міськів В.А., Перцович В.М., Жураківський В.М. Гістологічні та

електронномікроскопічні дослідження підшлункової залози при лікуванні стрептозотоцинового цукрового

діабету ексенатидом // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. -2016.

- Т.15, №1 (55). – С. 11-14.

2) Іванців О.Р., Попович Ю.І., Багрій М.М., Міськів В.А. Cтруктурна перебудова ендокриноцитів підшлункової залози при лікуванні стрептозотоцинового цукрового діабету ексенатидом та інсуліном Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип 2, Том 2 (129) – С 127-130.

3) Попович Ю.І., Іванців О.Р.

Морфологічна характеритика

ендокриноцитів підшлункової залози у віддалені терміни медикаментозної корекції цукрового діабету

//Прикарпатський вісник НТШ. Пульс.- 2017.-№7(43).-С.102-108.

4) Шовкова Н.І., Жураківська О.Я., Попович Ю.І., Міськів В.А., Дутчак У.М., Клипич Я.І., Атаманчук О.В.

Перспективи застосування

магнітолазерної терапії при лікуванні експериментальної нейропатії //Клінічна та експериментальна патологія. - 2017 - Т.16,№4(62).-С.107- 114.

5) Жураківська О.Я., Попович Ю.І., Олійник І.Ю., Міськів В.А., Жураківський В.М., Тимощук О.В.

Особливості морфо-функціональної перебудови гіпоталамо-гіпофізарної системи нестатевозрілих щурів на ранніх стадіях розвитку

експериментального цукрового діабету Вісник проблем біології і медицини. – 2018 - Вип. 3, №145. – С.288 – 293 Кавин Василь

Олексійович Доцент кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

Івано –Франківську державну медичну академію, 1997 році, ДМ 005222 спеціальність

“Лікувальна справа”, лікар-лікувальник.

Кандидат медичних наук:

ДК № 018877 (14.01.03 – хірургія) від 14.01.03 р.

Доцент від 2008 р.

ВК 32

«Сучасні аспекти клінічної анатомії»

Підвищення кваліфікації:

- ХМАПО, посвідчення до диплому № ЛА ВС №001314

«Психолого- педагогічні

Посібники і підручники:

1) Kavyn V.O., Popovych Y.I. Features of surgical diseases and practical skill in surgery Manuаl.- Ivanо-Frankivsk:Місто НВ, 2017. – 168 р.

2) Кавин В.О., Попович Ю.І.

Семіотика хірургічних захворювань та практичні навики в хірургії.

основи вищої освіти», 2018 р.

- підвищення кваліфікації фахівців соціальної реабілітації з інвалідністю, 2019р.;

- при ПНУ ім.

В.Стефаника обсягом 180 год за 2020 рік

Навчальний посібник. Видання друге, перероблене - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2018.-160с.

3) Матеріали для студентів ІІ і ІІІ курсів стоматологічного факультету до ПМК 1 «Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок та органів голови і шиї» з дисципліни «клінічна анатомія і оперативна хірургія».

Навчальний посібник. / Попович Ю.І., Федорак В.М., Кавин В.О., в.о., доц.

Мєсоєдова В.А., к.м.н. Іванців О.Р., ас.

Білінський І.І., Романюк С.П.– Івано- Франківськ, друкарня

медуніверситету, 2018.- 86с. Тираж 100 примірників.

4) Попович Ю.І., Мєсоєдова В.А., Кавин В.О., Федорак В.М., Іванців О.Р.

Нариси з функціональної анатомії (Лекції). - Івано-Франківськ, 2020. - 100 с.

5) Попович Ю.Л., Кавин В.О. Федорак В.М., Мєсоєдова В.А., Іванців О.Р.

“Клінічна анатомія та оперативна хірургія” для студентів за

спеціальністю “Медицина”.

(Навчальний посібник). - Івано- Франківськ, 2020. - 222с.

6) Kavyn V., Popovych Y.I. Features of surgical diseases and practical skills in surgery Івано-Франківськ, видання друге доповнене, видавництво «Місто НВ», (Навчальний посібник) 2020 - 188с.

Публікації:

1) Кавин В.О., Попович Ю.Л., Федорак В.М та ін. Аналіз результатів

анкетування студентів ІФНМУ по завершенню вивчення дисципліни

“Оперативна хірургія і топографічна анатомія”/Медична освіта.-2017.-№1.- С.69-72

2) Кавин В.О., Попович Ю.Л., Федорак В.М. та ін. Анкетування студентів стоматологічного факультету як засіб