• No results found

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВ- ЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ

3.2. Принципи та засади формування паспортів ризику потенційно небезпечних об'єктів і територій

переліки наявних ресурсів;

телефонні довідники на випадок НС;

довідники спеціальних служб, телефони контактних осіб.

Оперативні документи – це робочі документи, що містять назви оперативних дій та імена конкретних осіб, які здійснюють ці дії. Тому оперативні документи – це найбільш змінна частина плану.

Превентивні стратегічні програми із запобігання і ліквідації наслідків НС, сформовані по виділених напрямах або зонах вкладення коштів визначають довготермінові (3-5 років) і річні завдання галузям виробництва. Завдання розподіляються за підгалузями і підприєм- ствами, для яких вони виступають як цілі діяльності із зниження рівня сукупного ризику. Таким чином завершується перша інформаційна фаза планування – від цілей до засобів, тобто планування зверху.

Разом з цим або паралельно необхідно забезпечити формування і поширення другої інформаційної фази, що містить пропозиції підприємств, об’єктів і галузей з виконання цільових установок. На цьому етапі створюються конкретні проекти стратегічних програм, що містять детальні показники заходів, які плануються до реалізації.

Слід зауважити, що необхідно правильно поєднувати превентивні стратегічні програми планування знизу й зверху. Тільки за умови вис- хідного руху інформації можуть бути отримані дані про конкретні за- ходи і розробки, ініціативні пропозиції про можливості підвищення рівня безпеки і зниження очікуваних збитків від ймовірних НС. Пла- нування знизу не необхідно єдиним або основним методом, йому по- винно передувати планування зверху, орієнтоване на кінцеву мету.

3.2. Принципи та засади формування паспортів ризику потенційно

виникнення НС природного характеру; можливі види втрат і збитків на об'єкті захисту при НС різного характеру.

Заходи запобігання НС, розроблені на підставі ретельного вив- чення та аналізу паспортів ризику, збалансовані за необхідними ресур- сами, відображаються в превентивних планах дій у відповідь, сукуп- ність яких є основою загального базового плану дій на даній території (країна, область, район, об'єкт).

При складанні паспорта ризику підприємства (об'єкта) необ- хідне послідовне проведення таких робіт:

вивчення та аналіз підприємства в цілому та окремих його ча- стин з метою виявлення і формування переліку джерел ризику, що вра- ховує вплив зовнішніх чинників на підвищення ризику, в т.ч. можливих комбінацій подій;

аналіз кожного виду ризику і розрахунок ймовірності виник- нення НС даного характеру в період часу, що розглядається, на основі конкретних умов та вихідних даних;

формування локальних сценаріїв розвитку НС даного характеру і загального сценарію з урахуванням вторинних вражаючих факторів (на основі аналізу даних про реалізацію різних видів ризику і дій керів- ництва і персоналу підприємства розробляються локальні і загальні сце- нарії ймовірних аварій на об'єкті);

оцінка ймовірних людських і матеріальних втрат і впливу на навколишнє середовище ймовірних НС (розраховуються кількісні ха- рактеристики людських втрат і можливий збиток від НС на об'єкті;

розглядаються можливі причини і варіанти розвитку НС, її вплив на нав- колишнє середовище і відповідні збитки);

створення паспорта ризику підприємства (об'єкту) і практичних рекомендацій із запобігання НС.

Таким чином, паспорт ризику підприємства (об'єкта), що відоб- ражає його поточний ступінь ризику, формується з використанням ре- троспективних і поточних даних і результатів їх аналізу.

За змінами рівня ризику (закриття цехів, приріст площі об'єкта, будівництво нових приміщень та інше) паспорт ризику підприємства ко- регується з урахуванням нових умов або складається заново. У паспор- тах можуть наводитись дані про ресурсне забезпечення заходів з за- побігання ймовірним НС на об'єкті.

Розвиток надзвичайної обстановки з урахуванням реальних умов відображається в сценарії НС.

Сценарій НС – відображення у часі дій факторів ризику та/або результатів дій діючої сторони із запобігання НС.

Обстановкою в момент часу t назвемо набір подій, що сталися до моменту t. Сценарій НС визначимо як дискретну послідовність подій та даних про обстановку в моменти t1 t2, tn; T= ti-ti-1 – часовий крок сце- нарію.

На основі аналізу сценаріїв формується генеральна мета операції, що забезпечує для системи бажану ситуацію в майбутньому. Сформу- льована генеральна мета розгортається в ієрархію цілей і задач, що на- зивається курсом дій. Курс дій – граф цілей і задач, виділений в резуль- таті прийняття визначених рішень з повного альтернативного графа.

Можливі два шляхи визначення генеральної мети з відповідними ієрархіями цілей і задач та опрацювання курсів дій:

з усіх альтернативних сценаріїв обирається найбільш ймовір- ний та відповідно до нього формується генеральна мета й курс дій;

для кожного альтернативного сценарію будується своя гене- ральна мета зі своєю ієрархією цілей і задач (варіантне планування).

Дня кожного сценарію розглядається декілька альтернативних варіантів цільної мети та декілька альтернативних курсів дій.

Локальні сценарії розвитку НС створюються для окремих підприємств (об'єктів) з урахуванням конкретних умов виникнення і ро- звитку факторів ризику, а також взаємодії об'єкта з навколишнім середо- вищем, можливих альтернативних напрямів розвитку ситуації, початко- вих подій і даних про обстановку. На підставі локальних сценаріїв ро- звитку НС визначаються локальні цілі запобігання факторам ризику і перелік дій, що потім подається у вигляді конкретного плану.

Локальний сценарій розвитку НС є частиною територіального (регіонального) сценарію у таких випадках:

коли масштаби і наслідки локальної НС розповсюджуються на великі території (регіони) (викид НХР, обмежене радіаційне забруд- нення, стихійні лиха та інше);

небезпечний об'єкт розташований в зоні ураження великомас- штабним природним лихом (землетрус, повінь, ураган руйнівної сили та інше);

на території регіону багато потенційно небезпечних об'єктів;

природне лихо вражає велике місто (з населенням 1 млн чол. та більше) та регіон і супроводжується значними втратами і збитками.

В усіх цих випадках створюються паспорт ризику території та те- риторіальний сценарій розвитку НС, який комплексно враховує всі фак- тори ризику, включаючи фактори навколишнього середовища, альтерна- тивні варіанти розвитку, методи запобігання та необхідні ресурси.

Локальні сценарії є невід'ємними складовими частинами тери- торіального сценарію. Процес розробки сценарію розвитку НС містить, такі етапи:

1. Розбиття на дискретні моменти часу ti; з кроком (T) процесу ви- никнення і розвитку НС та/або її наслідків на інтервалі [0, Т].

2. Період Т характеризує час, протягом якого ліквідується осере- док виникнення НС та зупиняється її подальший розвиток. Моменти ti характеризують точки контролю за розвитком НС і введення коректив- них управлінських рішень з метою покращення обстановки та ситуації.

Крок сценарію (т) обирається виходячи з умов ефективності напрацювання дій у відповідь сил і засобів у процесі запобігання НС.

3. Визначення початкової обстановки (t = 0) та умов, за яких насту- пає та розвивається НС, а також попередня оцінка збитків.

4. На цьому етапі моделюється настання НС та описуються мож- ливі) умови її перебігу за цієї обстановки. Конкретизуються цілі за- побігання, оцінюються їх ефективність, обмеження на перебіг і наслідки НС. Розробляються заходи із запобігання НС за різних варіантів її ро- звитку.

5. Відображення заходів з організації та введення в дію сил і за- собів швидкого реагування для проведення РтаІНР в зоні НС.

6. У сценарії описуються заходи з мобілізації та розгортання сил і засобів швидкого реагування в зоні НС, забезпечення їх матеріалами та харчуванням, наданням екстреної медичної допомоги постраждалим тощо, у т.ч. дії прийому додаткових сил і засобів запобігання та транс- портних засобів. Описуються місця розташування та оснащення пунктів реабілітації для постраждалих. Коротко й чітко описуються всі заходи, ресурси, також сили і засоби, необхідні для ефективного за- побігання НС.

7. Ідентифікація поточної обстановки (в момент ti ) та умов ро- звитку НС і корегування збитків.

8. На цьому етапі описується поточний комплекс робіт. В якості вихідної на поточний момент беруться обстановка та найважливіші по- казники, отримані в момент ti-1. Далі описуються заходи з урахуванням нових умов, характерних для поточного моменту.

9. Процес розглядається до повної ліквідації ймовірної (наявної) НС.

10. Перевірка повноти і реальності отриманого сценарію та його корегування з метою максимальної адекватності реальному розвитку НС. На даному етапі використовується метод експертних оцінок.

11.Формування за заданим сценарієм курсу дій, оперативних планів запобігання НС.

На основі розробленого сценарію формується курс дій (граф цілей і задач з логікою "ТА"), превентивні та оперативні плани дій із зниження ризику і збитків у вигляді множини різних форм документів та їх опису (в момент ti) і розподіл їх за організаційними структурами для виконання.

При розробці сценарії розвитку НС, стратегічних, тактичних і оперативних планів підвищення безпеки та організації запобігання НС необхідно використовувати ринкові механізми (Таблиця 3.1).

Методи підвищення безпеки та запобігання надзвичайним ситу- аціям

Економічний метод Зміст методу

Страхування. Виплата страхових внесків.

Грошова компенсація збитків. Виплата грошових компенсацій за збитки.

Платежі за ризик із створенням фондів для боротьби з наслідками аварій і ка- тастроф.

Внесення платежів за ризик з метою ефективного запобігання наслідкам НС.

Застосування квот на ризик з ор-

ганізацією ринку квот. Ризик сплачується окремими засо- бами (ризик має «ціну») у вигляді квот, які можуть вільно продаватися і купуватися з метою зниження або збе- реження рівня ризику в регіоні.

Надбавки до заробітної плати та зо- бов’язання колективу із зниження ри- зику.

Фінансування державою потенційно небезпечних підприємств (об’єктів) з метою зниження ризику.

Прямі інвестиції держави у зниження

ризику аварій та катастроф. Фінансування державою потенційно небезпечних підприємств (об'єктів) з метою зниження ризику.

Таким чином, для зниження рівня сукупного ризику і зменшення масштабів наслідків НС необхідний комплекс заходів – від удоскона- лення технічних схем і систем управління безпекою до введення ринко- вих механізмів.

3.3. Ризики в управлінні надзвичайними ситуаціями

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ