• No results found

РОЗДІЛ II. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ

Тема 4. Права дитини

Права дитини  — система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в  умовах і  відповідно до вимог сере- довища, беручи до уваги незрілість дитини.

ТеМа 4. ПРаВа ДиТиНи

33

першими допомогу у  важкі часи, зростати й розвиватися в любові, не зазнавати експлу­

атації, бути впевненими, що риси характеру та якості, які виховуються в  них, будуть ко­

рисними людям. Одним із перших кроків Ге­

неральної асамблеї ООН щодо захисту прав дітей було створення в 1946 р. Дитячого фон­

ду ООН (юНІСеф). 20 листопада 1959 р. Ге­

неральною асамблеєю ООН було проголоше­

но Декларацію прав дитини, що визначала принципи, за якими має функціонувати пра­

вовий захист дітей та дитинства.

В Україні дитина набуває прав поступово.

Крім передбачених Конвенцією прав дитини, народившись, вона отримує право на грома­

дянство, право жити й  виховуватися в  сім’ї, знати своїх батьків, отримувати від них за­

хист своїх прав і  законних інтересів. На ім’я дитини може бути відкрито рахунок у  банку.

Дитина віком 1,5 року має право відві­

дувати ясла.

У 3 роки дитина має право відвідувати дитячий садок.

Із 6 років дитина має право:

відвідувати школу;

самостійно укладати дрібні побутові угоди.

Із 10 років дитина може:

давати згоду на зміну свого імені та прі­

звища;

давати згоду на своє всиновлення або пе­

редачу в  прийомну родину або віднов­

лення батьківських прав своїх батьків;

висловлювати свою думку про те, із ким із його батьків після розірвання шлюбу вона хотіла  б жити;

бути заслуханою в  ході будь­ якого судо­

вого або адміністративного розгляду;

вступати до дитячих громадських об’єднань.

Із 14 років дитина:

має право отримати паспорт (ID­картку);

може вибирати місце проживання (за зго­

дою батьків);

має право за згодою батьків укладати будь­які угоди;

має право самостійно розпоряджатися своїм доходом, зарплатою, стипендією;

може здійснювати свої авторські пра­

ва  як результат своєї інтелектуальної дія льності;

може отримати дозвіл взяти шлюб як виняток, якщо склалися особливі обста­

вини (при цьому настає повна дієздат­

ність);

може вступати на роботу з дозволу бать­

ків (на легку працю не більше ніж 4 го­

дини на день);

має право вимагати скасування усинов­

лення;

може навчатися водінню мотоцикла;

документ

із декларації прав дитини 1959 р.

1. Дитині мають належати всі зазначені в  цій Декла рації права. Ці права мають визнаватися за всі- ма дітьми без будь-яких винятків і  без відмінностей чи дискримінацій…

2. Дитині законом або іншими засобами має бу- ти забезпечений спеціальний захист і  надані мож- ливості та сприятливі умови, які дозволили б їй роз- виватися фізично, розумово, морально, духовно та в  соціальному відношенні здоровим і  нормальним шляхом і  в  умовах свободи та гідності. При виданні із цією метою законів головним міркуванням має бу- ти найкраще забезпечення інтересів дитини.

3. Дитині має належати від її народження пра- во на ім’я і  громадянство.

4. Дитина має користуватися благами соціального забезпечення. Їй має належати право на здорове зростан- ня й  розвиток; із цією метою спеціальні догляд і  охо- рона мають бути забезпечені як їй, так і  її матері…

5. Дитині, яка є неповноцінною у фізичному, пси- хічному або соціальному відношенні, повинні забез-

печуватися спеціальні режим, освіта й  піклування, необхідні з  огляду на її особливий стан.

6. Дитина для повного й  гармонійного розвит- ку її особи потребує любові і  розуміння…

7. Дитина має право на здобуття освіти, яка має бути безкоштовною і  обов’язковою, в  усякому разі на початкових стадіях…

8. Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першими отримують захист і  допомогу.

9. Дитина має бути захищена від усіх форм не- дбалого ставлення, жорстокості та  експлуатації…

10. Дитина має бути захищена від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації…

?

1) Чи погоджуєтеся ви з  наведеними принци- пами?

2) Запропонуйте власні доповнення до цього переліку.

РОЗДІЛ II. ПРаВа І СВОБОДи ЛюДиНи

34

має право керувати велосипедом під час руху дорогами;

несе кримінальну відповідальність за най­

тяжчі види злочину;

несе матеріальну відповідальність за укла­

деними угодами, а також за завдану май­

нову шкоду;

може бути виключена зі школи за пору­

шення.

Із 15 років дитина має право вступу на роботу (24­годинний робочий тиждень).

Із 16 років дитина:

може взяти шлюб за наявності поваж­

них причин;

має право керувати мопедом під час ру­

ху на дорогах;

може навчатися водінню автомобіля на дорогах за присутності інструктора;

має право укладати трудовий договір (контракт), робочий тиждень не може пе­

ревищувати 36 годин;

підлягає адміністративній та криміналь­

ній відповідальності за правопорушення.

У 17 років громадянина мають початко­

во поставити на військовий облік (видаєть­

ся приписне свідоцтво).

У 18 років настає повна дієздатність гро­

мадянина.

2. конвенція оон про права дитини

У 1989 р. в результаті подальшого осмис­

лення прав дітей і  переосмислення існую­

чих норм із цього питання ООН прийняла Конвенцію про права дитини, у  54 статтях якої викладені права, що належать кожній дитині без винятку. Конвенція ООН про пра­

ва дитини  — міжнародний правовий доку­

мент, що визначає права дітей у  державах, які її  ратифікували. Конвенція про  права

дитини є  першим та основним міжнародно­

правовим документом обов’язкового характе­

ру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Учасниками Конвенції про права ди­

тини є  Ватикан і  всі країни  — члени ООН, крім СШа, Південного Судану й  Сомалі.

Конвенція була ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 р.

та набула чинності для України 27  вересня цікаво знати

ЮНІСЕФ (United Nations Children’s Fund (unicef) — Дитячий фонд ООН)  — підрозділ ООН, який пра- цює в  понад 190 країнах і  територіях світу заради захисту й  підтримки дітей із моменту їх народжен- ня і  до початку дорослого життя. Діяльність ЮНІ- СЕФ фінансується за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, підприємств, фондів та урядів. Пере- дусім зусилля ЮНІСЕФ спрямовані на забезпечення права кожної дитини виховуватись у родинному се- редовищі, захист молоді, дітей і жінок від ВІЛ-інфек- ції та СНІДу, забезпечення здоров’я та розвитку дітей, поліпшення їх харчування, захист дітей від насиль- ства та жорстокого поводження, інформування про права дитини і підтримку ефективної політики в інте- ресах дітей. В  Україні Представництво ЮНІСЕФ бу- ло відкрито в  1997 р.

?

Як ви розумієте вислів «Єднаймося заради ді- тей», запропонований ЮНІСЕФ?

Приклади соціальної реклами ЮНІСЕФ

?

Із якою метою, на вашу думку, ЮНІСЕФ поширює таку рекламу?

ТеМа 4. ПРаВа ДиТиНи

35

1991 р. У  2003 та 2005 рр. відповідно Вер­

ховна Рада ратифікувала два факультативні протоколи до Конвенції:

про права дитини щодо торгівлі дітьми, ди­

тячої проституції та дитячої порнографії;

щодо участі у  збройних конфліктах.

3. захист прав дитини

Крім уже згаданих, ООН було розроб лено цілу низку законодавчих актів, які забезпе­

чують правовий захист дітей у  різних ситу­

аціях. Також варто знати про такі докумен­

ти, як Декларація ООН про захист жінок і  дітей у  надзвичайних обставинах і  в  період збройних конфліктів 1974 р., Конвенція Між­

народної організації праці про мінімальний вік для прийому на роботу 1973 р., Міні­

мальні стандартні правила ООН, що стосу­

ються здійснення правосуддя щодо непов­

нолітніх («Пекінські правила») 1985 р., Декларація ООН про соціальні та правові принципи, що стосуються захисту й благопо­

луччя дітей, особливо в  разі передачі дітей на виховання та їх усиновлення на національ­

ному і  міжнародному рівнях 1986 р.

Україна, як й  інші держави  — члени ООН, приділяє багато уваги захисту прав ді­

тей. Українське законодавство захищає пра­

ва дитини за допомогою таких механізмів:

Конституція України (ст. 24, 51, 52, 92);

Сімейний кодекс України (глави 13, 14 та ін.);

Цивільний кодекс України (ст. 295, 1261 та ін.);

Закон України «Про основи соціально­

го  захисту бездомних осіб і  безпритуль­

них дітей»;

Закон України «Про забезпечення орга­

нізаційно­правових умов соціального за­

хисту дітей­сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

Закон України «Про охорону дитинства».

Сімейний кодекс України передбачає, що у  випадках порушення прав дитини її роди­

чі, один із батьків, сама дитина можуть звер­

нутися до органів опіки й  піклування або до суду. Батьки або один із батьків, що порушу­

ють права дитини, можуть бути позбавлені батьківських прав. Справами дітей опікують­

ся Служба у  справах неповнолітніх, держав­

ні соціальні служби при місцевих державних адміністраціях, громадські організації, які опікуються проблемами захисту прав дітей.

Шляхи захисту прав дитини:

самозахист дитини;

захист із боку батьків;

документ

із конвенції про права дитини 1989 р.

…стаття 6. Кожна дитина має невід’ємне пра- во на життя.

стаття 7. Дитина має право на ім’я і  набуття громадянства, а  також право знати своїх батьків і  право на їх піклування.

стаття 8. Дитина має право на збереження сво- єї індивідуальності та громадянства.

стаття 9. Дитина має право не розлучатися з  батьками…

стаття 12. Дитина має право вільно висловлю- вати свої погляди з  усіх питань, що стосуються ди- тини, причому поглядам дитини приділяється належ- на увага.

стаття 13. Дитина має право вільно висловлю- вати свої думки, це право включає свободу шукати, отримувати і передавати інформацію та ідеї будь-яко- го роду.

стаття 14. Має поважатися право дитини на свободу думки, совісті та релігії.

стаття 15. Дитина має право на свободу асоці- ацій і  мирних зборів.

стаття 24. Дитина має право на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я…

стаття 27. Дитина має право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і  соціального розвитку.

стаття 28. Дитина має право на освіту…

стаття 30. Дитина має право користуватися сво- єю культурою…

стаття 31. Дитина має право на відпочинок і до- звілля…

стаття 32. Дитина має право на захист від еко- номічної експлуатації…

стаття 33. Дитина має бути захищена від неза- конного зловживання наркотичними засобами…

?

1) Якими є  основні права дитини відповідно до наведеного документа?

2) Наведіть приклади реалізації положень Кон- венції про права дитини в  сучасній Україні.

РОЗДІЛ II. ПРаВа І СВОБОДи ЛюДиНи

36

звернення до органів опіки та піклування;

звернення до суду;

звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування;

звернення до громадських організацій.

У 2010 р. у Верховній Раді України відбу­

лися парламентські слухання на тему «За­

конодавче закріплення та реальний стан до­

тримання прав дитини в  Україні». На них було визначено, що в Україні створено основ­

ні засади законодавчого забезпечення у  сфері

захисту прав дітей й  визначено проблеми, яким необхідно приділити першочергову увагу. Це:

висока дитяча смертність;

рівень забезпечення охорони дитячого здоров’я;

недоступність оздоровлення та відпочин­

ку для всіх дітей;

неефективна система захисту дітей від насильства, у  тому числі в  системі кри­

мінального провадження.

цікаво знати день захисту дітей

Щорічно 1 червня відзначають Міжнародний день захисту дітей. Він був запроваджений у листо- паді 1949 р. у  Парижі рішенням сесії Ради Міжна- родної демократичної федерації жінок. Уперше Між- народний день захисту дітей відзначали в  1950 р.

в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу й ого- лосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності. В  Україні цей день відзначається з 1998 р. На честь свята для дітей влаштовують різні розважальні заходи.

висновки

Захист прав дитини  — неодмінна частина за- хисту прав людини. Невід’ємні права дитини пере- лічені в  Конвенції про права дитини. Її принципи вті лені в  законодавстві країн, які ратифікували цю Конвенцію. Україна належить до них. Основними правами дитини є  право на життя, ім’я, громадян-

ство, відсутність дискримінації, право на свободу со вісті  та релігійних переконань, життя з  батька- ми,  працю, відпочинок, захист життя та здоров’я, освіту, відсутність рабства, житло, свободу слова, отримання інформації, користування досягнен нями культури.

заПитання та завдання

1. Що таке права дитини? Перелічіть основні пра- ва дитини.

2. Кого вважають дитиною?

3. Що таке Декларація прав дитини?

4. Що таке Конвенція про права дитини? Коли во- на була затверджена?

5. У чому полягає важливість Конвенції про пра- ва дитини?

6. Як історично формувалися міжнародні стандар- ти з  прав дитини?

7. Ознайомтеся з  текстами Декларації прав дити- ни 1959 р. та Конвенції про права дитини 1989 р.

Хто, на вашу думку, має забезпечувати дотри- мання перелічених прав дитини?

8. Які ви знаєте механізми захисту прав дитини в  Україні?

9. Ознайомтеся з епіграфами до теми. Як ви їх ро- зумієте? Чи є серед цих висловлювань ті, із яки- ми ви не погоджуєтеся, або ті, які вам подоба- ються більше за інші? Свою позицію аргу ментуйте.

10. Нещодавно ЮНІСЕФ представила «15 ключових повідомлень», де було перелічено основні проб- леми дітей в  Україні та можливі шляхи їх подо- лання. За допомогою пошукових систем в Інтер- неті ознайомтеся із цим переліком. Поміркуй те, як особисто ви можете долучитися до їх ви- рішення.

11. Робота в  групах. Підготуйте повідомлення на тему «Діяльність організацій із захисту прав ди- тини в  Україні».

12. Напишіть есе на тему «Права дитини в  Україні:

здобутки і  проблеми».

1. Порушення прав людини.

Поняття механізмів захисту прав людини

Як ви вже вивчили в  попередніх темах, у  світі існує розробле­

на й  документально закріплена система прав людини. Головною їх особливістю є  те, що вони надаються всім без винятку людям від народження. Основними документами, де викладені сучасні міжнародні стандарти у  сфері прав людини, вважаються:

Загальна декларація прав людини (1948 р.);

Європейська конвенція про захист прав людини та осново­

положних свобод (1950 р.);

Європейська соціальна хартія (1961 р.);

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Між­

народний пакт про економічні, соціальні і  культурні права (1966 р.);

Заключний акт Наради з  безпеки та співробітництва в  Євро­

пі (1975 р.);

Конвенція про права дитини (1989 р.).

Проте досить часто буває, що права людини порушуються. Це відбувається, коли норми, передбачені Загальною декларацією прав людини та іншими переліченими документами, не викону­

ються або хтось (інші люди або навіть держави) чинять усупереч їм. До найганебніших проявів порушення прав людини належать дискримінація та переслідування за різними ознаками, напри­

клад за національністю чи політичними поглядами, торгівля людь­

ми та рабство, тортури, порушення правил ведення війни, зокре­

ма використання мирного населення як «живого щита» для військових.

Головним гарантом дотриманням прав і свобод людини й гро­

мадянина виступає держава. Проте не завжди держава належним чином виконує всі свої зобов’язання стосовно власних громадян.

Для відновлення справедливості розробниками документів, що визначають права людини, було передбачено й  механізми захи­

сту прав людини.

Захист прав людини може відбуватися як на національному рівні, тобто всередині окремої держави, так і на міжнародному — у  випадку, коли держава не здатна самостійно забезпечити за­

хист прав своїх громадян. Усередині держави завдання захи­

сту  прав людини покладене передусім на правоохоронні органи та судову гілку влади. Передбачається, що законодавство краї­

ни  має  будуватися на тому, що людина є  найвищою цінністю,

ПРигадайте

1. Яким чином держава є відпо- відальною за дотримання прав і  свобод людини?

2. Які існують національні (у ме- жах держави) способи їх реалі- зації та захисту?

Покараний злочинець  — це приклад для всіх негід- ників; засуджений без вини  — це питання совісті всіх чесних людей.

Жан де Лабрюйєр Основу міцного правопорядку становлять свобода особи та її недоторканність.

Богдан Кістяківський Суверенітет народу не безмежний: він обмежений тими умовами, які до нього висувають справедли- вість і  права індивіда.

Бенжамен Констан