• No results found

Оберіть правильний варіант заміни речення з прямою мовою

Складне реченняСкладнеречення

3. Оберіть правильний варіант заміни речення з прямою мовою

«Ти все зрозуміла?» – спитав він. А Вона все зрозуміла.

Б Він спитав, чи все вона зрозуміла.

В Він спитав, що вона зрозуміла.

Словник

зневáга – megvetés, lenézés пордний – becsületes незворýшний – rendithetetlen прстрасть – szenvedély пáлко – szenvedélyesen ýтиск – elnyomás

плазувáти – itt: csúszik, mászik цурáтись – idegenkedik valakitől valaki előtt

§ 19. Безсполучникове складне речення.

Основні відомості про безсполучникове складне речення Вправа 124. Ти – дослідник. І. Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю мовлення він належить. Якщо ви бачили цю будівлю або були у ній, поділіться своїми враженнями.

Парламент – це найбільша будівля Угорщини, найбільший парламент у світі. Побудований він у 1884–1904 роках в неого-

тичному стилі. Довжина будівлі 268 метрів, висота купола сягає 96 метрів, кількість кімнат – 691. З 2000 року двері угорського парламенту відкриті для туристів (у той час, коли в будівлі не проводяться засідання уряду країни). Тут можна побачити ви- шукані інтер’єри, угорські реліквії, а також речі, що належали угорським королям – булаву держави, корону короля Іштвана Святого, шаблю періоду ренесансу (За матеріалами сайту angatravel.com.ua).

ІІ. Проаналізуйте будову речень. Зверніть увагу на спосіб зв’язку між ча- стинами складного речення та на розділові знаки в них. Випишіть одне сполучникове й одне безсполучникове речення. Що у них спільного, чим вони відрізняються? Зробіть синтаксичний розбір сполучникового речення.

ІІІ. Подані у тексті цифри запишіть словами у відповідних відмінках.

Складним безсполучниковим реченням називається

таке складне речення, частини якого поєднані між собою лише за допомогою інтонації – без сполучників і сполучних слів. Наприклад: Будапешт – це пре- красне місто; воно зберігає в собі багате минуле у вигля- ді безлічі чудових архітектурних споруд, скульптур, іс- торії.

Залежно від змісту частин складного безсполучникового речення в ньому можуть бути такі смислові відношення:

одночасність або послідовність дій, пояснення, протистав- лення, причина, умовність, наслідковість.

Складні безсполучникові речення краще відтворюють розмовну мову, повніше передають почуття, тому їх найчас- тіше використовують у художніх творах і майже не застосо- вують у наукових.

За характером зв’язків між складовими частинами роз- різняють два типи безсполучникових речень:

1) з однотипними частинами (їх легко можна перебуду- вати в складносурядні речення), наприклад: Закінчилися канікули, почалися заняття в школі. – Закінчилися кані- кули, і почалися заняття в школі;

2) з різнотипними частинами (їх можна, здебільшого, пе- ребудувати в складнопідрядні речення), наприклад: Тихіше їдеш – далі будеш. – Якщо тихіше їдеш, далі будеш.

Залежно від інтонації та смислових відношень між ча- стинами складного безсполучникового речення ставляться кома, крапка з комою, двокрапка, тире. Наприклад: Буда- пешт – столиця Угорщини, вона розташована не берегах

річки Дунай. Хочеш насолодитися мистецтвом – відвідай Музей образотворчого мистецтва. Відвідай Будапешт: це місто тобі неодмінно сподобається.

Вправа 125. Ти перекладач. І. Прочитайте текст про видатного угор- ського композитора Белу Бартока. Перекажіть його зміст українською мовою.

A NÉPZENÉRŐL

A világ halad, a zene is fejlődik. Van, aki járhatatlan ösvényeken jár, van, aki zsákutcába téved. De ha az ember meg akarja találni az igaz útat, ismernie kell valamennyit.

Bartok, miután valamennyit megismerte, rátalált az igazira.

Az igazi út az, amely a népzenénél kezdődik. Ez egyben a leghosszabb út is: beláthatatlan messzességbe vezetett.

A népzenei csodálatos nyersanyagot nemcsak rendszerezni kellett tudományosan, hanem – mint gyémántot – csiszolni is, foglalatba ötvözni is.

Ez már nem tudományos, művészi munka volt.

A gyűjtés után következett a rendszerеzés, ezt követte a népdalfeldolgozások végtelen sora. Egyszerű és bonyolult feldolgozások, a megformálás nagy erőpróbája...

A népi alap véges-végig kisérte Bartokot, mint az el nem felejthető anyanyelv, melyen mégiscsak leginkább tudja magát kifejezni a legműveltebb költő is (Székely Julia).

ІІ. Перекладіть і запишіть виділені речення українською. Підкресліть гра- матичні основи, виділіть квадратними дужками частини безсполучникового речення. Які смислові відношення існують між частинами кожного виписа- ного речення?

Вправа 126. Порівняйте різні типи речень. Випишіть їх у такій послідов- ності: 1) прості речення; 2) складносурядні речення; 3) складнопідрядні речення; 4) складні речення з кількома підрядними; 5) безсполучникові складні речення.

1. Ялинка в Україні була не завжди традиційною, почали її ставити в нас на початку ХХ століття. 2. Ялинка в Україні

була не завжди традиційною. 3. Ялинку, яка в Україні була не завжди традиційною, почали ставити в нас на початку ХХ сто- ліття, незважаючи на це, в деяких хатах свято зустрічали ще з

«колядою». 4. Ялинку почали ставити в Україні на початку ХХ століття, але в деяких родинах ще ставили на покуті перший нажатий сніп – дідух. 5. Ялинку, яка в Україні була не завжди традиційною, почали ставити в нас на початку ХХ століття.

Словник

релíквія – ereklye, relikvia csiszol – шліфувáти булавá – buzogány erőpróba – випробувáння beláthatatlan – непередбáчений ösvény – стéжка

nyersanyag – сировинá zsákutca – глухй кут foglalat – опрáва

§ 20. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.

Інтонування безсполучникових складних речень Вправа 127. Ти – дослідник. Розгляньте таблицю. Які смислові відно- шення (одночасності, послідовності) існують у безсполучникових складних реченнях з однотипними частинами, а які (конкретизації, доповнення, при- чини, наслідку, умови) – з різнотипними частинами. Як залежать від цього розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення?

Розділовий

знак Правило Приклад

Кома частини виражають од- ночасність або послідов- ність подій

Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють…

(Т. Шевченко).

Крапка

з комою частини не тісно пов’я- зані між собою і мають усередині свої розділові знаки

Шелестить пожовкле листя по діброві; гу- ляють хмари; сонце спить; ніде не чуть людської мови (Т. Шев- ченко).

Двокрапка а) друга частина роз- криває зміст першої, доповнює, конкретизує її (можна усно вставити а саме);

Мені здається: твої очі у мою душу світять з вишини (В. Сосюра).

Розділовий

знак Правило Приклад

б) друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій (бо, тому що)

У душі хлопець непо- коївся: весна видалась засушливою (Г. Тю- тюнник).

Тире а) друга частина порів- нюється з першою чи протиставляється їй (а);

б) друга частина вира- жає наслідок, різку зміну подій, чи є висновком (так що);

в) перша частина вира- жає час, умову (коли, якщо)

Не русалонька блукає – то дівчина ходить.

Защебетав соловейко – пішла луна гаєм.

Зійде сонце – утру сльози, ніхто не поба- чить (З творів Т. Шевченка).

Вправа 128. Прочитайте перлини народної творчості. Запишіть речення у зошит. Усно поясніть вживання розділових знаків. Установіть відповідність між прикладами і смисловими відношеннями між частинами речень, пись- мово вказуючи код, поданий після вправи.

1. Говорить – шовком шиє. 2. Посієш вчасно – вродить пше- ниця рясно. 3. Вітер віє на долину, колише билину, рід до роду листи пише на Україну. 4. Два голуби гудуть, голубка турко- че. 5. Дивний бублик: кругом об’їси, а всередині немає нічого.

6. Щастя в повітрі не в’ється: воно в боротьбі дається. 7. Ска- жеш – не вернеш, напишеш – не зітреш, відрубаєш – не прито- чиш. 8. Мир у світі таки буде: його хочуть усі люди. 9. Здобудеш освіту – побачиш більше світу. 10. Такий наш Йосип: нема й не просить. 11. Стоїш високо – не будь гордим, стоїш низько – не гнися. 12. Прийде година – достигне калина.

Коди смислових відношень:

А одночасності або послідовності подій

Б друга частина безсполучникового складного речення доповнює першу В друга частина вказує на причину дії у першій

Г зіставлення, протиставлення частин

Д друга частина вказує на наслідок дії у першій

Е перша частина вказує на час, умову дії в першій частині

Вправа 129. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Усно поясніть свій вибір. Зробіть синтаксичний розбір одного з речень за поданою схемою.

1. Було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині рядами думи шикував. 2. Утихла буря більш валів не стало.

3. Ще сонячні промені сплять досвітні вогні вже горять. 4. По- гасли вечірні вогні усі спочивають у сні. 5. Приступила я до квітів ближче всі лілеї раптом затремтіли… 6. Вже сонечко в море сіда у тихому морі темніє глибока вода. 7. Уже скотилось із неба сонце заглянув місяць в моє віконце. 8. Вже засвіти- лись у небі зорі усе заснуло заснуло й горе. 9. Мені снилося червоні рожі пломеніли в промені золотистім (Із творів Лесі Українки).

Схема синтаксичного розбору безсполучникового складного речення 1. Речення.

2. Визначте кількість частин у реченні.

3. Визначте граматичні основи, підкресліть другорядні члени ре-

чення.

4. Установіть характер смислових відношень між частинами без- сполучникового складного речення.

5. Поясніть розділові знаки.

6. Намалюйте схему речення.

Вправа 130. Творча робота. Перетворіть складносурядні та складно- підрядні речення на складні безсполучникові, запишіть їх і поясніть усно розділові знаки.

1. У народі кажуть, що любов сліпа. 2. Якщо літо прогуляєш, взимку з торбою пошкандибаєш. 3. Якщо знаєш, то кажи, а не знаєш, то мовчи. 4. Відразу видно, чи добре ти працював, чи ні. 5. Сім разів відмір і один раз відріж. 6. Якщо поспішиш, то людей насмішиш. 7. При згоді й малі справи міцніють, а при незгоді й великі занепадають. 8. Коли стелить м’якенько, твердо спать (Народна творчість).

Інтонаціявбезсполучниковому складномуреченні

інтонаціїВид Особливостіінтонації Приклади Інтонація

переліку Незначна пауза між частинами, які вимовляються з посилен- ням голосу і невеликим спадом перед паузою. Виражає логічну однорідність (одночасність, по- слідовність) і використовується здебільшого в безсполучнико- вих реченнях, співвідносних із складносурядними.

Між туманними зорями ловили вітер вітряки, під туманними зоря- ми лежала хлібо- робська сторона (М. Стельмах).

інтонаціїВид Особливості інтонації Приклади Інтонація

зістав- лення

Характеризується виразною паузою між частинами, перша з яких вимовляється підвищеним тоном, а друга – зниженим. Од- наковий логічний наголос ро- биться на зіставлюваних словах.

Пора пройде – інша прийде (Народна твор- чість).

Інтонація зумовле- ності

Виражає допустові, умовні, наслідкові, часові відношення тощо. Вона близька до інтонації зіставлення, але наголос у ре- ченнях не такий симетричний.

Тут було вже зовсім видно – місяць підбився вгору (Ю. Зба- нацький).

Поясню- вальна інтонація

Виражає причинові, з’ясувальні, пояснювальні відношення. Вона характеризується зниженням голосу й виразною паузою перед тією частиною, що пояснюється.

Друга частина вимовляється швидким темпом.

Усяк розум- ний по-своєму:

один – спершу, а другий – потім (Народна твор- чість).

Вправа 131. Керуючись порадами щодо інтонування, прочитайте ре- чення вголос. Згрупуйте їх за видами інтонації і запишіть у такому порядку:

а) безсполучникові складні речення з перелічувальною інтонацією; б) без- сполучникові складні речення з інтонацією зіставлення; в) безсполучникові складні речення з пояснювальною інтонацією.

1. Минають дні, минають ночі, минає літо (Т. Шевченко).

2. І досі сниться: під горою між вербами та над водою біленька хаточка (Т. Шевченко). 3. Світить сонце в блакиті, зеленіють гори, джерельною свіжістю дихає вода (Олесь Гончар). 4. Подивилась ясно – заспівали скрипки (П. Тичина). 5. Заграли знов – ще гірш нема ладу! (Л. Глібов). 6. Був гарячий червневий день; сонце па- лило нестерпно; замовкли птахи; квіти і дерева стомлено опустили листя (Ю. Збанацький). 7. І добре синові: в нього є мати, і добре матері: в неї є син (А. Малишко). 8. Не почуєш вітру – серце мре (А. Малишко). 9. Ще чарівнішою стала українська земля тепер:

міріади зірок у небі зливаються з морем вогнів на землі (М. Рудь).

Вправа 132. І. Відновіть прислів’я і крилаті вирази, з’єднавши частини лівого та правого стовпчиків. Простежте, як інтонація речень впливає на розділові знаки.

1. Дерево міцне корінням – А … хліба прибуде.

2. Де вода розіллється – Б … пожнеш звичку.

3. Посієш вчинок – В … людина трудовим горінням.

4. Де сніг буде – Г… сіна набереться.

ІІ. Доберіть по два безсполучникові речення – прислів’я або крилаті вирази, в яких ставиться двокрапка або кома. Прочитайте їх з відповідною інтонацією.

ІІІ. За одним із прислів’їв складіть твір-мініатюру.

Вправа 133. Прочитайте виразно текст уголос, звертаючи увагу на інтону- вання безсполучникових складних речень. Доведіть або спростуйте тверджен- ня про те, що цей текст характеризується багатством інтонаційних переходів.

СПІЛКУВАННЯ З ПРИРОДОЮ

Прекрасний відпочинок – спілкування з природою!

Встаєте, наприклад, на світанку і дорогою до лісу милуєтесь:

на сході відбувається грандіозне дійство появи сонця. Широчен- на смуга крайнеба жевріє рожевим вогнем: ось-ось має з’явитися величне світило. Поступово рожеві кольори бліднуть, і тоді поволі з-за горизонту висувається величезне малинове коло;

за якусь мить його верхній край загоряється сліпучим вогнем і запалює міріади іскорок на росі. Вся природа прокидається.

А як хороше в лісі: одягнені в пишну зелень дерева, напоєне ароматом квітів і дерев повітря, різнобарв’я квітів. Чого вартує тільки послухати солов’їв: витьохкують, заливаються трелями, аж луна йде лісом.

А скільки милих несподіванок! Зачепите ненароком гілку – і враз сипоне на вас холодною краплистою росою, хрусне під ногою гілка – і прожогом вилітає з-за куща наполоханий заєць.

Зайдете в березняк – наберете кошик суниць або малини. А в дубняку під осінь завжди натрапите на лисички, білі гриби, маслюки.

Підете отак на цілий день – зарядитесь енергією на тиждень (З журналу).

ІІ. Знайдіть у тексті синонім до слова крайнебо.

ІІІ. Зробіть синтаксичний розбір одного з безсполучникових речень (на вибір).

Словник

жéвріти – itt: pirul міріáди – tizezer, töménytelen засýшливий – száraz sokaság

маслк – vajgomba, barna пломенíти – lángol gyűrűstinórú прожóгом – villámgyorsan

ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ «БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ»

(ТЕСТ)

1. Складним безсполучниковим називається речення, у якому