• No results found

Нормативно-правові акти, рекомендовані для вивчення при виконанні програми виробничої практики в органах державної влади чи місцевого

Шкала оцінювання виробничої практики

9.2. Нормативно-правові акти, рекомендовані для вивчення при виконанні програми виробничої практики в органах державної влади чи місцевого

самоврядування

1. Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України; Постанова, Схема, Перелік від 06.04.2016 № 292. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/292-2016-%D0%BF. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

2. Методичні рекомендації щодо складання стратегічних планів підприємствами державного сектора [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Назва з титул. екрана.

3. Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і

посадових осіб місцевого самоврядування [Електронний ресурс] : Кабінет Міністрів України;

Постанова, Положення, Перелік від 07.07.2010 № 564). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/564-2010-%D0%BF. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

4. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби [Електрон. ресурс] / Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Умови [...] від 25.03.2016 № 246. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції [Електронний ресурс] : Верховна Рада України; Закон від 08.10.2015 № 731-VIII.. – Режим доступу: http://zakon3.rada.qov.ua/laws/show/731-19. – Назва з титул.

екрану. – Дата доступу : 25.10.2016.

6. Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.qov.ua.

7. Про державну службу : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

8. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лютого 2015

року № 157-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим

доступу:http://zakon.rada.qov.ua/laws/show/157-19/print1444025174238337

9. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки [Електронний ресурс]: Верховна Рада України; Закон, Стратегія від 14.10.2014 № 1699-VII. – Режим доступу: http.//zakon.rada.qov.ua/laws/show/1699-18. – Назва з титул. екрану. – Дата доступу : 25.10.2016.

10. Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення плану діяльності головного розпорядника бюджетних коштів : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. № 327. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.qov.ua.

11. Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 931. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : . – Назва з титул.

екрана.

12. Про затвердження Порядку стажування державних службовців [Електронний ресурс] / Нацдержслужба України; Наказ, Порядок, План [...] від 03.03.2016 № 48. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0439-16. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

13. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.qov.ua/laws/show/157-19/print 14. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /2493-14

15. Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки [Електронний ресурс] : Президент України; Указ, Стратегія від 01.02.2012 № 45/2012. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

16. Стратегія Програм територіального співробітництва країн Східного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eapts.ua/struct-file.php?id=84. – Назва з титул. екрана.

17. Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів) [Електронний ресурс] : Мінсоцполітики України; Наказ, Положення від 13.06.2016 № 646 – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/z0903-16.. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

18. Типове положення про службу управління персоналом державного органу [Електронний ресурс] / Нацдержслужба України; Наказ, Положення від 03.03.2016 № 47 – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show /z0438-16. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА Рекомендована література

1. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні [Текст] : навч.

посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – К. : Вид-во

«Видавництво Ліра-К», 2016. – 192 с.

2. Берданова О. Стратегічне планування місцевого розвитку [Текст] : практич. посіб. / [О.

Бердан, В. Вакуленко]; Швейцарсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К.: ТОВ «София-А», 2012.

3. Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів [Текст] : навч. посіб. для студ.

вищ. навч. закл. / В. П. Галушко В. П. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. – 214 с.

4.Дзюба Т. М. Комплекс методик Комплекс методик для діагностики психологічної готовності керівника школи до взаємодії в умовах конфлікту . [Електроннний ресурс] / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – Полтава: ПОІППО. – 2005. – 64 с. – Режим доступу : http://poippo.pl.ua/file/book/dzyba.pdf. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

5.Запобігання і протидія проявам корупції як елемент модернізації системи державної служби [Текст] // Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. – Івано- Франківськ, 2012. – 237 с.

6. Збрицька Т . П. Управління розвитком персоналу [Електронний ресурс] / Збрицька Т П., Савченко Г. О., Татаревська М.С. – М. С. Одеса : Атлант, 2013. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/467?show=full. – Назва з титул. екрана.

7.Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування [Текст] / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 265 с.

8. Королько В. Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Королько, О. В. Некрасова. – [3-тє вид. доповн. i перероб.]. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 831 с.

9. Кохан Г. В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз [Текст] : моногр.

/ Г. В. Кохан. – К. : НІСД, 2013. – 232 с.

10. Латинін М. А. Стратегічне планування [Текст] : навч. посіб. / М. А. Латинін / Т. М.

Лозинська, І. В. Дунаєв ; за заг. ред.. д.е.н., проф. О. Ю. Амосова. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 248 с.

11. Обзор. Миннесотский многоаспетный личностный опросник (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:

ngWiB6kirfoJ:www.novsu.ru/file/607574+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. – Назва з титул.

екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

12. Організація запобігання та протидії корупції в Україні [Текст] : навч. посіб. / С. М.

Клімова, Т. В. Ковальова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. 200 с.

13. Поченцов Г. Г. Паблік Рилейшнз [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Поченцов Г. Г. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2006. – 327 с.

14. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. [Электронный ресурс] / Методика Миннесотский многоаспектный личностный опросник. – Режим доступа : http://psycabi.net/testy/472-smil-566-mmpi-test-metodika-minnesotskij-mnogoaspektnyj-

lichnostnyj-oprosnik-tandartizirovannyj -mnogofaktornyj-metod-issledovaniya-lichnosti-sobchik-l- n. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

15. Стахів М. Управлінський комунікативний етикет [Текст] / Стахів М. – К.: Знання, 2008. – 324 с.

16. Стратегічне планування [Текст]: Навч. посіб. / Берданова О., Вакуленко В., Тертичка В. – Л.: ЗУКЦ, 2008. – 138 с.

17. Тест ИТО Л.Н. Собчик (Индивидуально типологический опросник [Электронный ресурс]

/ Методика Собчик). – Режим доступа : http://psycabi. net/ testy/354-test-ito-l-n-sobchik- individualno-tipologicheskij-oprosnik-metodika-sobchik. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

18. Тест Лири: опросник для диагностики межличностных отношений, методика ДМО [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://psycabi.net/testy/634-diagnostika-mezhlichnostnykh-otnoshenij-test-dmo-metodika-t-liri. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

19. Тест Р.М. Белбина «Командные роли». Классификация ролей в группе [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psycabi.net/testy/674-test-r-m-belbina-komandnye-roli- klassifikatsiya-rolej-v-gruppe. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

20. Тест Равена. Шкала прогрессивных матриц. Raven Progressiv Matrices. Методики для диагностики интеллекта. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psycabi.net/testy/717- test-ravena-progressivnye-matritsy-raven-progressiv-matrices-metodiki-dlya-diagnostiki-intellekta- vzroslykh. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

21. Ханга Г. Л. Корпоративна культура [Текст] / Ханга Г. Л. – К. : «ЦУЛ», 2003.– 403 с.

22. Цветовой тест Люшера. Полный вариант методики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psycabi.net/testy/553-tsvetovoj-test-lyushera- polnyj-variant-metodiki. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

Інформаційні ресурси

1. Законодавство України [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua;

http://www.nau.kiev.ua; http://www.ukrpravo.kiev.com; http://www.liga.kiev.ua. – Назва з титул.

екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

2. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.

3. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nplu.org/. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 25.10.2016.