• No results found

Неоднорідною супідрядністю називається така під рядність, за якої декілька однакових підрядних частин

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 118-127)

ÑÊËÀÄÍÎϲÄÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß

II. Ñåðåä íàâåäåíèõ ðå÷åíü çíàéä³òü ñêëàäíîï³äðÿäíå ñïîñîáó 䳿

3. Неоднорідною супідрядністю називається така під рядність, за якої декілька однакових підрядних частин

належать до різних членів головної частини або декілька різних за значенням підрядних частин пояснюють головну частину загалом. Наприклад:

1 2 3

Дівча стояло, хоч гукала мати, бо скрипці в унісон1 3

співало серце (М. Бакай).

Структурна схема цього речення:

незважаючи на що?

підрядна – обставинна частина (допустова)

1

2 3

чому?

– головна частина (Дівча стояло) – підрядна

обставинна частина причини Лінійна схема: хоч ( ), [ ], бо ( ).

Неоднорідну супідрядність ще називають пара- лельною.

4. Підрядністю змішаного типу називається така під-

рядність, за якої в реченні є три і більше підрядних частин, що поєднуються зв’язком послідовної підрядності та супід- рядності (однорідної чи неоднорідної). Наприклад:

1 2 3

Ні, він не з тих, хто довго сумує, хто живе спомином про

3 4 5

вчорашній день, коли є день нинішній, що несе нові 5

радощі та свіжі почуття (В. Малик).

1 В унісjн (присл.) – співзвучно, в однаковому тоні.

Це речення складається з п’яти частин.

Структурна схема його така:

під-рядна частина займен- никово- озна- чальна)

яких?

1

2 3

4

5

яких?

коли?

яких?

– головна частина (Ні, він не з тих)

– підрядна частина (займенниково-ознана- чальна)

– підрядна обставинна частина (умо ви)

– підрядна означальна частина

Друга і третя частини цього складного речення пов’язані супідрядним однорідним зв’язком із першою (головною), а четверта та п’ята – зв’язком послідовної підрядності з тре- тьою.

Лінійна схема: [ ], хто ( ), хто ( ), коли ( ), що ( ).

169. Спишіть речення. Зробіть синтаксичний аналіз, визначивши головну та підрядні частини. Накресліть схеми речень і з’ясуйте характер підрядного зв’язку: 1) послідовна підрядність; 2) однорідна супідрядність; 3) неоднорідна супідрядність; 4) підрядність зміша- ного типу.

І. 1. І та жінка, в якої мамині очі, запитала мене, чи я знаю Малишка (Д. Павличко). 2. Батько, хоч і любив сина і наодинці з ним був ласкавим, при мачусі1, якої трохи побо- ювався, ставав мовчазним, похмурим (А. Головко). 3. Живе десь на планеті чоловік, той, за яким тужу я цілий вік, який не знає, що любов до нього від всіх смертей мені цілющий2 лік (Г. Тарасюк). 4. Хтось Мухам набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав (Л. Глібов).

ІІ. 1. Якби я всіма барвами владала3, то я б на барву на- кладала і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко пречисте літом (Леся Українка). 2. Я чув, як плачуть журавлі,

1 Мfчуха – нерідна мати; дружина батька щодо його дитини (дітей) від

іншого шлюбу.

2 Цілuщий – той, який зцілює, лікує.

3 Владfти – володіти.

коли у вирій відлітають (М. Бакай). 3. В дитинстві гілочку вишневу мені кидала мама в чай, щоб, де б не був я під цим небом, не забував про рідний край (Т. Мельничук). 4. Якщо він (розум) не буде мати хорошого, чим він міг би зайнятися, він звертається до поганого (Г. Сковорода).

170. Виконайте тестове завдання.

ßêå ç ðå÷åíü â³äïîâ³äຠñõåì³?

1 2 3

Або: [ ], ( ), ( ).

А Хто б не глянув на нього, зразу одгадав би, що то рідний брат стоїть перед Івасем (Панас Мирний).

Б Та де б не був, де б не шукав дороги, я не забуду вчителя старого (А. Малишко).

В Особливість таланту Олеся Гончара саме в тому, що він уміє в океані рідної мови знайти таке слово, яке несе в собі код нації, і засвітити його перед народом (Я. Гоян).

Г Ця далечінь, що знову манить за собою, що кличе у незві- дані простори, що піднімає душу в височінь, мені такою рідною здається (В. Симоненко).

Д Коли скінчилися дощі, настали такі сонячні дні, які рідко бувають у цих місцях (З часопису).

171. Прочитайте речення й усно назвіть тип підрядності. Поясніть підстави свого визначення.

1. Щоразу, коли проїжджаєш Малишковими краями, почуваєш, як повно перелив він у свою поезію красу навко- лишнього світу (Олесь Гончар). 2. Шумлять гомінливі міста, неначе співає небес висота, де линуть хмарки пурпурові1 (В. Сосюра). 3. І не обдуриш годинник, не зупиниш, бо він – вартовий часу, бо створений для того, щоб міряти й міряти його за будь-яких обставин (В. Яворівський). 4. Навіть квітка квітує для того, щоб зоставити після себе насіння, щоб знову відтворити свій квіт у майбутньому (Олесь Гончар). 5. На- завжди залишається в серці кожного рідне село, що потопає в бузковому цвіті, тихий провулок і велика вулиця міста, гірські вершини, що врізаються в голубінь неба (З часопису). 6. Хоч

1 Пурпурjвий – яскраво-червоний.

і не годиться своєї дочки вихваляти, та скажу вам, що вона добра у мене дитина (І. Котляревський). 7. Вітер дує, хоч не знає, що погоду він міняє (Народна творчість).

172. Накресліть структурні схеми речень. Паралельно запишіть лінійні схеми.

Усно поясніть, які з речень є складнопідрядними з послідовною підрядні- стю, а які з супідрядністю (однорідною чи неоднорідною)?

І. 1. Я славлю світлу людяність долонь – таких, як мала моя добра мати, які уміють, творячи вогонь, не так себе, як інших зігрівати (А. Кацнельсон). 2. Авторові часом здається, що все найважливіше в його фільмі міститься в тому, що говорять один одному його герої (О. Довженко). 3. Скрізь, де генія сіяє слава, де світ новий підвівся із руїн, Франкові нашому – земний уклін (М. Рильський). 4. Якщо ви любите са- дівництво – виростіть таке дерево, щоб ним усі милувались...

(В. Сухомлинський). 5. Немає сили, що брати не зборють, коли в довічній дружбі стануть поряд! (В. Мисик).

ІІ. 1. Скільки б не судилося страждати, все одно благо- словляю той день, коли мене родила мати... (В. Симоненко).

2. …А неба тут було так багато, що очі тонули у нім, як у морі (М. Коцюбинський). 3. Чим розумніша голова, тим легше рукам, бо вони – більш умілі, ніж у нерозумного (Народна творчість). 4. Людину пізнають не з того, що вона сказала, а з того, що вона зробила (Народна творчість). 5. Важ- ливо, щоб ти був готовий померти за свою країну. Але ще важливіше, щоб ти був готовий прожити життя задля неї (Т. Рузвельт).

173. І. Знайдіть речення з послідовною підрядністю, визначте головну та під- рядні частини, вкажіть їх тип. Накресліть їхні структурні схеми та запишіть лінійні схеми в рядок.

1. Скажи, чому нам випала розлука, чому любов надій не подає? (М. Ткач). 2. Пам’ятай, що любов – це насамперед відповідальність за ту людину, яку ти полюбив, за її долю, за її майбутнє (В. Сухомлинський). 3. Від кого пішла та думка, хто її перший подав, трудно було сказати (М. Коцюбинський).

4. Щастя – це діти, котрих вдається виховати такими, якими ти хотів бачити їх (З часопису). 5. Як пахне хліб – це знає кожний з дитинства, бо і «колискова», і «колос» зігріті те- плом материнських рук, з яких починаються витоки Людини (М. Подолян).

ІІ. Побудуйте свої два речення за накресленими схемами попередніх речень (завдання І).

§ 32. СИНОНІМІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ З ПРОСТИМИ ТА УСКЛАДНЕНИМИ

ПРОСТИМИ РЕЧЕННЯМИ

Синонімічними називаються взаємозамінні речен- ня, тобто такі, що виражають спільний зміст. Синоніміч- ними є складнопідрядні речення з підрядною означальною частиною та прості речення з відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими зворотами. Порівняйте:

Просте речення з відокремленим означен-

ням, вираженим дієприк- мет никовим зворотом

Складнопідрядне речення з підрядною означальною

частиною Він дихав легко, як спортсмен,

дбаючий зберегти темп.

ГаннапідхопиламалуГалю, аж захриплу від плачу (Ю. Яновсь- кий).

Вода стікає на поріг, вищерблений взимкучобітьми (Я. Шпорта).

Віндихавлегко, якспортсмен, який дбає зберегти темп.

Ганна підхопила малу Галю, яка аж захрипла від плачу.

Вода стікає на поріг, який взимкувищербиличоботи. Щоб замінити підрядну означальну частину речення дієприкметниковим зворотом, треба опустити сполучне слово; дієслово (теперішнього або минулого часу) замінити дієприкметником того ж самого часу та виду; дієприкметник узгодити в роді, числі та відмінку з тим словом, до якого він належить.

Порівняймо речення означального змісту:

Просте речення,

ускладнене означенням Складне речення з підрядним означальним Кінь, наляканий громовицею,

тихо заіржав.

Земля, стомлена літом, дихає рівно й спокійно.

Ми йшли полями, залитими весняними водами.

Кінь, якого налякала громови- ця, тихо заіржав.

Рівно й спокійно дихає земля, яку стомило літо.

Ми йшли полями, що їх залили весняні води.

Увага!

Замінити підрядну означальну частину дієприк- метниковим зворотом можна не завжди, а лише в тих випадках, коли сполучні слова який або що стоять у називному чи знахідному відмінках без прийменника,

а також коли від дієслова-присудка можливо утворити дієприкметникову форму. Наприклад: Збережи на- завжди рушник, що вишили мамині руки. – Збережи назавжди рушник, вишитий маминими руками. Але:

Не зрадь дороги, що веде додому (заміна неможлива).

Синонімічними вважаються також складнопідрядні обставинні речення (часові, умови, причини, допустові) з простими, ускладненими відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами. Порівн.:

Просте речення з відокремленою обстави-

ною, вираженою дієпри- слівниковим зворотом

Складнопідрядне речення з підрядною обставинною

частиною Чоловік аж посміхнувся, вираз-

но побачивши таке видовисько (М. Стельмах).

Смерть несучи, ворог сам зустріне смерть (За М. Рильсь- ким).

Почистивши зброю, бійці ля- гають спати (Олесь Гончар).

Одержавши завдання найпі- зніше, Сергій виконав його одним із перших.

Чоловік аж посміхнувся, оскіль- ки побачив таке видовисько (складнопідрядне причини).

Якщо ворог нестиме смерть, то сам її зустріне (складнопідрядне умови).

Після того як почистили зброю, бійці лягають спати (складнопід- рядне часу).

Хоч Сергій одержав завдання найпізніше, він виконав його од- ним із перших (складнопідрядне допустове).

Отже, дієприслівниковий зворот можна замінити відпо- відною підрядною частиною, і навпаки. При заміні підрядної обставинної частини складного речення сполучник підрядного речення треба опустити, а дієслово-присудок замінити дієпри- слівником того ж самого виду; підмет або опустити, або перене- сти в головну частину, якщо він був виражений займенником 3-ї особи (див. наведені приклади).

Увага!

Замінити дієприслівникові звороти підрядними частинами можна не завжди, а лише в тих випадках, коли в головній і підрядній частинах вжито той самий підмет. Наприклад: Повернувшись зі школи, я не за- став мами вдома. – Коли я повернувся зі школи, мами вдома не застав.

174. Спишіть речення, визначте їх тип. Перетворіть наведені складно- підрядні речення на прості, ускладнені відокремленими членами.

З р а з о к: Хоч Миколка був наймолодшим у команді, він не втрачав надії на перемогу – ðå÷åííÿ ñêëàäíîï³äðÿäíå (2 – ãîëîâ- íå, 1 – ï³äðÿäíå), ç ï³äðÿäíîþ äîïóñòîâîþ ÷àñòèíîþ (â³äïîâ³äຠíà ïèòàííÿ незважаючи на що?). Óñíå ïåðåòâîðåííÿ: // Ìèêîëêà, íàéìîëîäøèé ó êîìàíä³, íå âòðà÷àâ íà䳿 íà ïåðåìîãó – ðå÷åííÿ ïðîñòå, óñêëàäíåíå â³äîêðåìëåíèì îçíà÷åííÿì.

1. Хоч Миколка був наймолодшим у команді, він не втрачав надії на перемогу. 2. Поля, що їх пробудило від сну зимове сонце, злегка парували. 3. Мені зігрівав руку теплий кусень хліба, що я взяла з рук мами. 4. Хижак, якого сполохало світло автомобіля, дивився просто на нас. 5. Через те, що хлопець добре знав історію, він непогано орієнтувався і в подіях сучас- ності. 6. Якщо раз почав справу, доведи її до кінця.

175. Спишіть прості речення, підкресливши граматичні основи. Подумайте над тим, як би зміст цього речення передати (усно) складнопідрядним реченням.

З р а з о к: Ñêàæåíà ñîáàêà ³ ñâîãî õàçÿ¿íà êóñàº. – ßêùî ñîáà- êà ñêàæåíà, òî ³ ñâîãî õàçÿ¿íà êóñຠ(ñêëàäíîï³äðÿäíå ðå÷åííÿ ç ï³äðÿäíîþ îáñòàâèííîþ ÷àñòèíîþ óìîâè). – Ñîáàêà ³ ñâîãî õàçÿ¿íà êóñàº, òîìó ùî âîíà ñêàæåíà (ñêëàäíîï³äðÿäíå ðå÷åííÿ ç ï³äðÿäíîþ îáñòàâèííîþ ÷àñòèíîþ ïðè÷èíè).

1. Старого вола не навчиш орати. 2. Старого лиса не зама- ниш у пастку. 3. У веселій хаті – веселі і люди. 4. У ведмежо- му барлозі1 жолудів2 не збирають. 5. Добра робота і старого бадьорить3. 6. Дощовий день – орачеві свято. 7. Роботящій людині безділля – мука. 8. Слухняному синові батьків наказ – найлегша ноша. 9. Після дощу парасолька уже не потрібна.

10. Одинокому всяка дорога довга (Народна творчість).

176. Зробіть повний синтаксичний розбір кожного речення (спочатку за схемою розбору складного речення, а потім кожну частину склад- ного речення – за схемою синтаксичного розбору простого речен- ня). Скажіть, які виникали труднощі і чи вдалося вам їх подолати (обговоріть з учителем).

І. 1. Щоб зібрати чайну ложку меду, бджілці треба облетіти п’ятдесят тисяч квітів. 2. Як не любить той край, де вперше ти

1 Барлsг – лігво (covru, culcuş) ведмедя.

2 Жjлудь – плід дуба.

3 Бадьорbти – розвеселяти.

побачив солодкий дивний світ, що ми звемо життям! (В. Сосю- ра). 3. Я кожен раз хвилююся, коли в село своє здалека при- їжджаю (М. Бакай).

ІІ. 1. Той щасливий, хто може бути самим собою (Олесь Гон- чар). 2. Найщасливіша людина та, котра щедро і безкорисливо дарує щастя іншим (Петро Панч). 3. Невесело в світі жити, як нема кого любити (Народна творчість).

ІІІ. 1. Так, як плаче румунський най1, – так лиш сироти круглі плачуть (М. Матіос). 2. Ледар ховається від робо- ти, як пес від мух (Народна творчість). 3. Після того як не стало батька, доля розлучила нас на декілька років (Г. Тютюнник).

ІV. 1. Зараз Василь із сумом пригадував, скільки важливого він забув сказати (Ю. Яновський). 2. Чим пізніше сонце схо- дить, тим яскравіше світить (Народна творчість). 3. Хто шукає приятелів бездоганних, той ніяких не має (А. Кримський).

177. Які думки викликає у вас висловлювання: «Хто шукає приятелів бездоганних, той ніяких не має» (А. Кримський)? Яким, на вашу думку, має бути справжній друг? Розкажіть про свого друга (свою подругу).

178. Прочитайте текст, знайдіть у ньому складнопідрядні речення. Визначте їх тип. Як ви ставитеся до цих міркувань чеського письменника Іржі Томана з книги «Мистецтво говорити»?

Говоріть лише тоді, коли вам є що сказати. Цікаво не може говорити той, хто нічого не читає, не бере участі в громад- ському житті, не відвідує культурних закладів, не дискутує з товаришами, не подорожує і нічого не переживає.

Хто говорить надто тихо, той справляє враження людини, яка не вірить у власні сили.

Той же, хто говорить надто голосно, справляє враження агресивної людини.

179. І. Виразно прочитайте текст, знайдіть у ньому складнопідрядні речення.

Поясніть розділові знаки в реченнях.

ХЛІБ І ЛЮДИ

Хліб щоднz прихjдить у наш дім – рум’zний, тtплий, запашнbй. Усе, чим живt людbна, стоyть пsсля хлsба на- сeщного.

Украyнський і румeнський нарjди з дfвніх-давtн стfв- ляться до хлsба з велbкою повfгою. Недармf ж лuди шано-

1 Най (рум. nai) – духовий музичний інструмент.

блbво кажуть про нього: хліб – бfтечко, хліб – усьjму головf…

У цьj му втsлилось стfвлення до хлsба багатьjх поколsнь людtй.

Хліб – сbмвол гостbнності й добротb. З вікопjмних1 часsв зустрічfють госпjдарі шанjваних гостtй хлsбом і сsллю на вbшитих рушникfх. Піднjсять хліб-сіль натрeджені руки, засмfглі від сjнця, мозолzсті від прfці. Ті рeки, що влsтку жfли хліб, а взbмку, колb білоснsжним покривfлом встелzв- ся степ, з вbрощених конопtль прzли тонкe прzжу, вишивfли рушникb червjними та чjрними ниткfми, які, за дfвнім повsр’ям, символізувfли зtмлю і сjнце.

Є щось тривjжне й осо- блbво врочbсте в самjму чекfнні хлsба. Адже від пtршої секeнди, колb живf зернbна пfдає в зtмлю, і до тjї порb, колb настаq мить нарjдження хлsба, землерjб не знfє ні втjми, ні спjкою. І томe такbм важлbвим для нас є дбай- лbве стfвлення до хлsба.

Вbкинути скbбку хлsба вважfється велbким гріхjм, томe що в ньjму – прfця, свящtнний труд людськbй.

ІІ. Перекажіть текст своїми словами, використовуючи складнопід- рядні речення.

ІІІ. Які ви знаєте прислів’я та приказки про хліб? Долучіть їх до роз- повіді.

180. Дайте відповіді на запитання (бліц-опитування).

І. 1. Як поділяються речення з кількома підрядними частинами? 2. Що називається послідовною підрядністю?

3. Що називається супідрядністю? 4. Які ви знаєте види супідрядності?

ІІ. 1. Накресліть структурну схему речення з послідовною підрядністю. 2. Накресліть структурну схему та запишіть лінійну схему речень з однорідною та неоднорідною су- підрядністю. 3. Накресліть схему складнопідрядного речення з підрядністю змішаного типу.

1 Вікопjмний – якого пам’ятатимуть віками, незабутній.

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 118-127)

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ