• No results found

На скільки 2•4 більше, ніж 2•3? Якщо важко від­

повісти, заміни обидва вирази додаванням.

Виконай обчислення з допомогою клітинок.

4•4 6•3

5•4

Кожний крок чоловічка має довжину 2 клітинки.

Скільки клітинок пройде чоловічок за 4 кроки?

Повернемо малюнок.

Запам’ятай назви чисел при множенні.

3•4=12 4•3=12

• = • =

• = • =

Виконай обчислення за допомогою клітинок.

У тижні 7 днів. Скільки днів у трьох тижнях?

Від перестановки множників добуток не змінюється.

Сплети «мереживо»: 4 + 4  ... до 40.

477

480

481

482

483 484 478

479

3 4 = 12

Множник Множник Добуток Добуток

Обчисли суми і з їх допомогою склади таблицю множення на 2.

Не виконуючи обчислень, дай відповіді на питання.

1) У якій купці більше купюр?

2) У якій купці купюри дорожчі?

3) У якій купці більше грошей?

Не обчислюючи, визнач, який із добутків найбіль­

ший, а який — найменший.

4•3 2•4 2•3

Скільки сторін у трикутника? У всіх три­

кутників? Запиши розв’язання додаван­

ням і множенням.

На цій сторінці зображено дві купки купюр. Об­

числи кількість грошей у кожній купці додаванням і множенням.

2 + 2 2 • 2 8 + 8

3 + 3 3 • 2 8 • 2

4 + 4 4 • 2 9 + 9

5 + 5 5 • 2 9 • 2

6 + 6 6 • 2

7 + 7 7 • 2 Сплети «мереживо»: 2 + 2  ... до 20.

Накресли прямокутники за зразком. Порахуй клі­

тинки.

Запам’ятай таблицю множення числа 2.

2•2 = 4 2•4 = 8 2•6 = 12 2•8 = 16 2•3 = 6 2•5 = 10 2•7 = 14 2•9 = 18 489

490

491

492 485

487

488 486

Зразок. 2•4  2•6 2•3 2•9 2•5

Заповни порожні клітинки, використовуючи табли­

цю множення числа 2.

Четверо лижниць ідуть по снігу. Скіль­

ки лиж у всіх лижниць?

Розв’яжіть і порівняйте задачі.

1) На столі 6 тарілок і 2 ложки. Скільки всього предметів на столі?

2) На столі 6 тарілок. Біля кожної тарілки лежить по 2 ложки. Скільки всього ложок?

3) На столі 6 тарілок. У двох тарілках є ложки.

Скільки тарілок без ложок?

Лісник саджає 2 ялинки за день. Скільки ялинок він посадить за тиждень?

Множник 2 2 2 Множник

Добуток 12 8 18 4 10 6 16 14 Розплети «мереживо»: 20 – 2  ... .

а

2 5 8 3 9 6 4 7

а

2

Оля любить ходити «ліліпутськими» кроками.

Подивись на ланцюжок її слідів і поясни, як вона це робить. Яку відстань подолає Оля за два кроки? три кроки? п’ять кроків? вісім кроків?

2 дм

498 499 493

494

495

496

497

Оля пройшла «ліліпутськими» кроками 14 дм.

Скільки кроків вона зробила?

2• = 14 (дм)

У країні Ананасії грошова одиниця називається ананас, а в країні Лимонії — лимон. Якщо тре­

ба, один ананас міняють на два лимони. Скільки лимонів можна виміняти за два ананаси? чотири ананаси? шість ананасів? вісім ананасів?

За допомогою дії додавання обчисліть вирази на множення.

Два зайці з’їли по 8 морквин, а 2 козулі — по 28 морквин. Скіль­

ки морквин з’їли зайці? Скільки морквин з’їли козулі?

20•2 = + = 25•2 = + = 44•2 = + =

36•2 = + = 40•2 = + = 54•2 = + =

Розмісти букви у порядку зростання добутків. Чи обов’язково для цього проводити обчислення?

Прочитай слово.

50•2 А

2•10 С

30•2 У

15•2 Е

2•40 Н

20•2 К

45•2 Д 2 дм

14 дм 503

504 500

501

502

Розглянь запис і поясни розв’я­

зання.

Склади і розв’яжи задачу за малюнком.

Обчисли.

2• = 10 2• = 16

2• = 18 2• = 12

2• = 4 2• = 6

2• = 8 2• = 14

?

2 л 2 л

2 л 2 л

2 л

Усно. Помнож на 2 числа: 8, 4, 9, 6, 2, 7, 5, 3.

Скільки коліс у 8 мотоциклів?

Турист має гроші лимони й ананаси. Скільки всього лимонів буде в туриста, якщо він поміняє кожен ананас на 2 лимони?

Розв’яжи задачу спочатку дією дода- вання, а потім — дією множення.

У Петрика й Оленки було по 5 марок. Скільки всьо­

го марок мали діти?

Якщо у виразі без дужок є дії множення і додавання або віднімання, то спочатку

виконують дію множення.

2•9 + 5 2•4 – 3

2•8 + 3 2•7 – 5 9 + 2•6

10 – 2•3

4 + 2•2 8 + 2•5 2•4 + 3 = 2•4 = 8 8 + 3 = 11 507

508 509

510

511

512 505

506

Знайди різницю між сусідніми відпо відями в таб­

лиці. Яке це число? Чому?

Випиши спочатку букви, що стоять біля відповідей з таблиці множення числа два, а потім — решту букв. Отримаєш два слова.

1) Подивись на свої ноги. Що таке пара взуття?

2) Скільки пар «ліліпутських» кроків зробила Оля?

Яку відстань вона подолала кожною парою?

12 М

17 Ш

4 А

7 О

18 С

6 К

19 Л

14 А

9 О

15 М

5•2 + 25 62 – 2•6 2•9 + 29 23 + 7•2 3•2 + 32 44 – 2•4 2•2 + 18 2•8 – 14 22 23 24 25 26 27 28 29

4 6 8 10 12 14 16 18

Доповніть умову задачі й поставте запитання. Розв’яжіть задачу.

Кожен із трьох жовтих блоків має висоту 2 м, а висота синього блока

Знайди периметр квадрата зі стороною 2 см.

Розглянь малюнок. Чи можна стверджувати, що зріст великої пташки в два рази більший, ніж зріст малої?

Щоб збільшити число в 2 рази, треба його помножити на 2.

2 дм 515

516

518 519 513

514

517

Чи можна ці цукерки розділити порівну між двома дітьми? трьома дітьми? чотирма дітьми?

Прочитай рівності.

12 : 2 = 6 8 : 2 = 4 20 : 4 = 5 6 : 3 = 2 Шість груш розклали порівну на 3 тарілки. Скільки груш на кожній тарілці?

Придумай задачу про колеса мотоцикла й авто­

буса, використовуючи слова «в 2 рази більше», та розв’яжи її.

2•8 + 48 70 – 2•2 2•4 + 45 37 – 2•3 2•6 + 39 18 – 2•9 2•5 + 30 47 + 2•7 На скільки клітинок треба збільшити від різок АВ, щоб його довжина стала в 2 рази більшою, ніж довжина відрізка CD?

А B

C D

ДІЛЕННЯ

Це задача на дію ділення.

Розв’язання: 6 : 3 = 2 (гр.) Відповідь: 2 груші.

6 : 3 = 2

Двокрапка (:) — знак ділення.

Рівність на ділення читають так:

шість поділити на три буде два.

523

524 525 520

521

522

Обчисли.

Виріж смужку завдовжки 4 см і поділи її на дві рівні частини. Виміряй довжину однієї частини смужки.

Склади і запиши вираз на ділення.

Дві білки поділили між собою 8 горіхів. Скільки горіхів отримала кожна білка?

Склади задачу на ділення за малюнком.

За малюнком складіть і запишіть два вирази на ділення. Знайдіть значення цих виразів.

9 см

? см

•2 = 8

•2 = 14

•2 = 6

•2 = 18

•2 = 12

•2 = 4

•2 = 16

•2 = 10 Склади задачі за малюнками.

1) 2)

3)

5•2 = 10 10 : 2 = 5

10 : 5 = 2

Дія ділення — обернена до дії множення. Із кожної рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення (якщо множники різні) або одну рівність (якщо множники однакові). Наприклад:

2• 6 = 12 12 : 2 = 6 12 : 6 = 2 532

528

531 526

527

529

530

Кожен «ліліпутський» крок має довжину 2 дм. Скіль­

ки тут «ліліпутських» кроків?

Накресли смужку, в два рази більшу від даної.

За кожні 2 лимони дають 1 ананас. Скільки ана­

насів отримають за 18 лимонів?

2•2 = 4 3•2 = 6 4•2 = 8 5•2 =10

4 : = 6 : = 8 : = 10 : =

6 : = 8 : = 10 : =

За зразком із попереднього завдання склади рів­

ності на ділення.

Шестеро козликів хваляться свої­

ми ріжками. Скільки всього у них ріжків?

2•7 5•2 9•2

12 : 2 14 : 2 6 : 2

10 : 2 8 : 2 4 : 2 1 м 2 дм 535

536 533

534

537

538

Розплети «мереживо»: 100 – 12  ... .

У клоуна є 10 черевиків. Скільки пар черевиків він може скласти?

Оля зробила 10 «ліліпутських» кроків. Скільки кро­

ків вона зробила лівою ногою?

За таблицею множення числа 2 з’ясуй, як отри­

мали таблицю ділення на 2.

4 : 2 = 2 6 : 2 = 3 8 : 2 = 4 10 : 2 = 5 12 : 2 = 6 14 : 2 = 7 16 : 2 = 8 18 : 2 = 9 2•2 = 4

2•3 = 6 2•4 = 8 2•5 = 10 2•6 = 12 2•7 = 14 2•8 = 16 2•9 = 18

Якщо у виразі немає дужок, то спочатку виконують дії множення і ділення, а потім — додавання і віднімання.

18 : 2 + 16 45 – 2•5

2•8 – 15 58 + 6 : 2 14 : 2 – 6

29 + 8 : 2

12 : 2 + 25 35 – 16 : 2

2 дм 542

543 539

540

541

Порівняй розв’язання і відповіді задач.

1) Десять м’ячів поділили на 2 однакові групи.

Скільки м’ячів у кожній групі?

Розплети «мереживо»: 99 – 18  ... . Усно. Назви пропущені числа.

Висота зеленої колони 18 дм. Яка висота половини червоної колони?

Який відрізок у два рази довший, ніж відрізок АВ?

2•6 4•2 2•5

7•2 9•2 8•2

8 : 2 6 : 2 4 : 2

18 : 2 14 : 2 16 : 2

C E

O P

D K

M N

A B

Множник 2 2 2 2 2 2 2 2 Множник

Добуток 10 8 12 4 18 6 14 16

10 : 2 = 5 (м.) Відповідь: 5 м’ячів.

2) Десять м’ячів поділили на групи, по 2 м’ячі в кожній. Скільки груп отримали?

10 : 2 = 5 (гр.) Відповідь: 5 груп.

547

548 549 546 545 544

У крамниці покупцеві розміняли купюру 10 грн монетами по 2 грн.

Скільки монет отримав покупець?

У рівності з таблиці множення числа 2 всі числа зашифрували буквами. Яка буква позначає най­

більше число?

А • Б = В Назви′ числа при діленні.

14 : 2 = 7 18 : 3 = 6 10 : 5 = 2 Кожне число при діленні має свою назву.

2•7 – 14 6 : 2 + 17

45 + 18 : 2 66 – 2•4

2•6 + 12 18 : 2 + 28

42 – 14 : 2 19 + 4 : 2

14 : 2 = 7

Ділене Дільник Частка

2•9 7•2 2•6

4•2 2•5 8•2

16 : 2 12 : 2 18 : 2

10 : 2 14 : 2 6 : 2

Ділене 10 12 8 14 6 18 4 16 Дільник 2 2 2 2 2 2 2 2

Частка

Частка

Усно. Назви′ пропущені числа.

Розв’яжіть і порівняйте задачі.

1) Рибальський човен коштує 16 ли­

монів. Скільки таких купюр по­

трібно, щоб купити човен?

2) За два однакові весла заплатили 16 лимонів.

Скільки лимонів коштує одне весло?

557 553 550

551 552

556 555 554

Два букети, по 5 квіток у кожному, поста­

вили в одну вазу. Скільки квіток у вазі?

Скільки монет залишиться, якщо їх кількість зменшити у 2 рази? Чи змен­

шиться при цьому вдвічі кількість гро­

шей?

Розглянь малюнок. Чи можна ствер­

джувати, що зріст малої пташки в два рази менший, ніж зріст ве­

ликої?

У парку є 6 гойдалок, на кожній з яких може гойдатися двоє дітей.

Скільки дітей чекатимуть своєї черги погойдатися, якщо в парк їх прийшло 16?

План розв’язування

1) Скільки дітей може гойдатися на гойдалках од­

ночасно?

2) Скільки дітей чекатимуть своєї черги погойда­

тися на гойдалках?

Жук має 2 вусики. Скільки жуків мають 12 вусиків?

2•6  + 4  : 2  : 2  – 2 

Щоб зменшити число в 2 рази, треба його поділити на 2.

6•2 9•2 2•4

5•2 7•2 2•8

10 : 2 8 : 2 4 : 2

12 : 2 18 : 2 14 : 2 562

558 559 560

561

563

564

Оленка намалювала 4 квадрати, а кругів — у 3 рази більше. Скільки кругів намалювала Оленка?

1) В Олиного батька довжина «ліліпутського» кроку 3 дм. Тато зробив сім кроків. Яку відстань він подолав?

2) Якою ногою (лівою чи правою) тато зробив перший крок? останній крок?

Поясни, чому збігаються відповіді у двох попе­

редніх завданнях.

Запам’ятай таблицю множення числа 3.

Сплети «мереживо»: 3 + 3  ... до 30.

3•2 = 6 3•3 = 9 3•4 = 12 3•5 = 15

3•6 = 18 3•7 = 21 3•8 = 24 3•9 = 27

Щоб збільшити число в 3 рази, треба його помножити на 3.

3 дм 569

565 566

567

568

Збільш довжину відрізка АВ у 3 рази.

Усно. Помнож на 3 числа: 8, 4, 9, 6, 2, 7, 5, 3.

Розташуй букви у порядку зростання добутків і прочитай слово. Чи обов’язково для цього про­

водити обчислення?

В країні Апельсинії грошова одиниця називається апельсин. Купюру вартістю 3 апельсини можна обміняти на 1 ананас або 2 лимони. У якій купці грошей більше?

3•6 Н

3•9 Я

3•3 О

3•7 И

3•5 У

3•8 Ц

3•2 П

3•4 Л 3•8

3•5

6•3 5•2

4•3 3•2

2•8 9•3

7•3 2•4

3•3 8•2 Від чоловічка до прапорця 12 клітинок. Скільки клітинок залишиться до прапорця, коли чоловічок зробить 3 стрибки по 3 клітинки?

А В

573 574 575 571

572 570

Які числа є водночас відповідями з таблиці мно­

ження числа 2 і з таблиці множення числа 3?

576

Скільки коліс у 7 двоколісних велосипедів?

Склади і розв’яжи задачу за малюнком та планом.

Оля та її тато залишили однакові за довжиною до­

ріжки своїх слідів. Хто з них зробив більше кроків?

План розв’язування

1) Скільки гривень коштують ляльки?

2) На скільки менше гривень коштує машинка, ніж ляльки?

3 грн 3 грн 3 грн 3 грн 5 грн

6•3 9•3 2•3

5•3 7•3 3•8

4•3 3•3 8•2

16 : 2 10 : 2 14 : 2

а

6 3 9 4 2 5 8 7

а

2

а

3

Знайди периметр трикутника ОКР.

К

О Р

3 дм 2 дм

12 дм

Усно. Назви′ пропущені числа.

581 577

578

579 580

582

3•7 + 29 17 + 16 : 2

45 + 3•9 66 – 5•3

3•4 – 12 14 : 2 + 28

2•8 + 42 46 – 8•3 У рівності з таблиці множення числа 3 всі числа зашифрували буквами. Яка буква позначає най­

більше число?

А • Б = В

Стрибок зеленого чоловічка становить 2 клітинки, а стрибок червоного чоловічка — 3 клітинки. Яка відстань буде між чоловічками, коли зелений зро­

бить 4 стрибки, а червоний — 3?

Ранок, день, вечір і ніч становлять добу.

В країні Апельсинії поширені тільки купюри вар­

тістю 3 апельсини. Чи можна такими купюрами заплатити суму 12 апельсинів?

20 апельсинів? 27 апельсинів?

40 апельсинів? 60 апельсинів?

100 апельсинів?

Цей годинник показує 3 годину 5 хвилин.

На які числа вказуватиме хвилинна стріл­

ка кожного годинника через 10 хвилин?

585

587 583

584

588 586

В 1 добі 24 години.

В 1 годині 60 хвилин. 1 доба = 24 год 1 год = 60 хв

На стоянці було 5 червоних ванта­

жівок, а зелених — у 3 рази більше.

Скільки всього вантажівок було на стоянці?

Відстань від чоловічка до прапорця 18 клітинок.

Скільки клітинок залишиться подолати чоловічкові, коли він зробить 2 стрибки по 3 клітинки?

Розв’яжи задачу за допомогою схеми. Розв’язання запиши діями з поясненням і виразом.

Мама купила 3 альбоми, по 8 грн кожний, і книжку за 9 грн. Скільки грошей витратила мама?

У рівностях із таблиці множення частину чисел замінили буквами. Яке число більше: Б чи В? По­

ясни, чому ти так вважаєш.

2•А = Б 3•А = В

Хлопці їдуть у село на 5 мотоциклах, по двоє на кожному, та ще четверо — машиною. Скільки всьо­

го хлопців їдуть у село?

•  +  2• = 16

3• = 27

2• = 14 3• = 15

2• = 12 3• = 18

2• = 18 3• = 9 3•6  + 6  – 12  : 2  : 2  590

591

592

593

594 589

595

Якщо кожен із чоловічків зробить 3 стрибки по 4 клітинки, то вони зустрінуться. Яка відстань між чоловічками?

Сім триголових драконів купили кра­

ватки для кожної шиї, але 5 кра­

ваток загубили. Скільки краваток залишилося у драконів?

Сім триголових драконів надягли капелюхи. Скільки капелюхів у цих драконів?

Розв’яжи задачу за допомогою схеми. Розв’язання запиши діями з поясненням і виразом.

До свята купили 3 коробки з тістечками, по 6 тісте­

чок у кожній коробці. Десять тістечок з’їли. Скільки тістечок залишилося?

•  –  2• = 12

2• = 18

3• = 24 3• = 15

2• = 8 3• = 9 2• = 14

3• = 18

3• = 12 3• = 18 2• = 18

3• = 21 3• = 27 2• = 12

3• = 24 3• = 15 2• = 16

3• = 9 3• = 6 2• = 8

Обчисли і порівняй відповіді.

1) Число 4 збільш у 3 рази, а тоді результат збільш на 3.

•  +  598

599

600

601

602 596

597

Петро­велет може підняти одночасно 5 гир, а гантелей — у 3 рази більше.

На скільки більше гантелей, ніж гир, може підняти Петро?

2) Число 4 збільш на 3, а тоді результат збільш у 3 рази.

+  • 

Оля та її тато хочуть пройти «ліліпутськими» кро­

ками так, щоб доріжки їхніх слідів були однакової довжини. Скільки кроків має зробити Оля і скіль­

ки — тато?

Поясни, як за таблицею множення числа 3 склали таблицю ділення на 3.

4•3 8•3 2•7

2•5 3•6 3•9

5•3 3•3 8•2

12 : 2 8 : 2 16 : 2 2 дм 3 дм

18 дм

3 • 2 = 6 3 • 3 = 9 3 • 4 = 12 3 • 5 = 15 3 • 6 = 18 3 • 7 = 21 3 • 8 = 24 3 • 9 = 27

6 : 3 = 2 9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8 27 : 3 = 9 606

603

604

605

Триголовий дракон з’їв 27 яблук — кожна голова порівну. Скільки яблук з’їла кожна голова?

У рівності з таблиці ділення на 3 всі числа заши­

фрували буквами. Яка буква позначає найбільше число?

А : Б = В

У перший вагон поїзда сіло 27 па сажирів, у другий — в три рази менше, ніж у перший, а в третій — на 5 пасажирів більше, ніж у другий. Скільки пасажирів сіло в третій вагон?

Дев’ять жабок розмістилися на листках латаття по троє. Скільки таких листків знадобилося жабкам?

27 : 3 + 14 18 : 3 + 29

21 : 3 + 21 35 + 15 : 3 90 – 9 : 3

18 – 6 : 3

Щоб зменшити число в 3 рази, треба його поділити на 3.

2•9  : 3  + 6  : 2  : 3  Числа Знайти

15 і 3 частку 15 і 3 суму

7 і 3 добуток 7 і 3 різницю

Числа Знайти 6 і 3 добуток 6 і 3 частку 12 і 3 різницю 12 і 3 суму

:3 6 18 24 12 9 27 15 21 610

611 607

608 609

614 613 612

У рівностях із таблиці ділення частину чисел замі­

нили буквами. Яке число більше: Б чи В? Обґрун­

туй свою думку.

А : 2 = Б А : 3 = В Розв’яжи задачу за допомогою схе- ми. Розв’язання запиши виразом.

Батько зліпив 18 вареників, а донь­

ка — у 3 рази менше. Скільки варени­

ків зліпили батько з донькою разом?

1) Зменш у 3 рази числа: 21, 18, 9, 27, 15, 6.

2) Збільш у 3 рази числа: 7, 2, 4, 9, 6, 5.

40 + 15 : 3 39 – 12 : 3

9•3 – 17 7•3 + 24

27 + 24 : 3 47 – 21 : 3

8•3 + 19 3•6 + 35

:  + 

В одному центнері 100 кілограмів.

1 ц = 100 кг

Знайди на малюнку парні та непарні числа.

Числа, які діляться на 2, називають парними. 2, 4, 6, 8, ...

Числа, які не діляться на 2, називають непарними. 1, 3, 5, 7, ...

0 2 1

3 4

6 5

7 8

10 9

11 12

14 13

15 16

18 17

19 20

1 ц 1 кг 1 ц 10 ц

1 ц 10 кг 5 ц 6 ц

1 ц 100 кг 6 ц 6 кг 617

618

619

620 615

616

На грядці росло 28 морквин. Три зайці взяли по 6 морквин кожен.

Скільки морквин залишилося на грядці?

Два однакові відрізки поділили на рівні частини:

перший — на дві половини, а другий — на три частини. Що більше: половина чи третя частина?

Поділимо кружечки на 3 рівні частини.

Поділимо кружечки на 2 рівні частини.

12 : 2 18 : 2 14 : 2

15 : 3 27 : 3 16 : 2 12 : 3

18 : 3 21 : 3

На кожній із трьох вантажівок везуть по 3 шафи та ще 2 шафи — на причепі. Скільки всього шаф перевозять?

6 : 3 = 2. Число 2 — це третя частина від числа 6.

Третя частина має також назву третина.

Знайди третю частину від чисел: 12, 9, 18.

6 : 2 = 3. Число 3 — це половина від числа 6.

Знайди половину від чисел: 12, 4, 18.

24 : 3 + 42 25 – 15 : 3

73 – 7•3 53 + 5•3

18 : 2 + 82 27 : 3 + 51 Половина — це одна з двох

рівних частин цілого.

624

625

626

627 623 621

622

Поясни, чому значення виразів із попереднього завдання збігаються з відповідями таблиці мно­

ження числа 4. Запам’ятай цю таблицю.

Сплети «мереживо»: 4 + 14  ... до 60.

Розділи один прямокутник нав­

піл, а інший — на три рівні части­

ни. Порівняй кількість клітинок у половині і третині.

Випиши спочатку букви біля чисел, що діляться на 2, а потім — біля чисел, що діляться на 3. От­

римаєш два слова.

8 Б

9 К

12 О

27 Л

16 Р

15 Н

4 А 14

Д 21

І

18 О

2•3 + 2 3•3 + 3

4•3 + 4 5•3 + 5

6•3 + 6 7•3 + 7

8•3 + 8 9•3 + 9

4•2 = 8 4•3 = 12 4•4 = 16 4•5 = 20 4•6 = 24 4•7 = 28 4•8 = 32 4•9 = 36

Скільки потрібно паличок, щоб побудувати 4 такі квадратики, як зображено вище? 6 квадратиків?

9 квадратиків?

630 631

632

633 628

629

Розв’яжи задачу за допомогою схеми.

Розв’язання запиши виразом.

П’ять машин мають по 4 колеса і ще 7 запасних коліс — у багажниках.

Скільки всього коліс у цих машин?

Розв’яжи задачу за допомогою схеми.

Розв’язання запиши діями з поясненням.

У кімнаті стоїть 6 стільців і один триногий табурет. На скільки більше ніжок у всіх стільців, ніж у табурета?

Поділи кружечки на дві частини так, щоб зліва їх було на 4 більше, ніж справа.

Збільш у 4 рази числа: 2, 4, 6, 3, 9, 7.

У країні Кокосії поширені купюри вартістю 4 коко­

си. Кожну таку купюру можна обміняти на 1 ананас.

Скільки кокосів потрібно, щоб виміняти 3 ананаси?

5 ананасів? 7 ананасів? 9 ананасів?

•  + 

•  – 

Знайди різницю між сусідніми відповідями в та­

блиці. Яке це число? Поясни, чому.

2•4 3•4 4•4 5•4 6•4 7•4 8•4 9•4 8 12 16 20 24 28 32 36 634

636 635

639 638 637

Три трактори мають по 4 колеса, при­

чому половина цих коліс — маленькі.

Скільки маленьких коліс у тракторів?

Половину всіх гривень, що лежали на столі, закри­

ли паперовою смужкою. Скільки гривень лежало на столі?

Знайди третю частину від: 6 м, 12 ц, 18 см, 24 дм, 27 грн.

Навесні маленький дубок був за­

ввишки 8 см, а восени став у 4 рази вищим. Знайди висоту дубка восени.

За кожні 4 кокоси дають 2 лимони. Скільки лимонів можна отримати за 12 кокосів?

7•4  – 10  : 3  •4  – 17 

4• = 12 3• = 18 4• = 16

4• = 36 3• = 27 4• = 24

3• = 24 4• = 28 2• = 16

4• = 32 4• = 20 3• = 12 Числа 8 і 4 8 і 4 8 і 4 8 і 4 Знайти добуток різницю частку суму

Множник 4 4 4 4 4 4 4 4 Множник

Добуток 16 8 36 24 32 20 12 28 Усно. Назви′ пропущені числа.

640

641 642

643

645

648 646

647 644

Котру годину показує годинник справа?

Скільки часу минуло між показами годин­

ників А і Б? між показами годинників В і Г?

Мама купила 4 альбоми, по 5 грн кожний, і по­

дала в касу купюру 50 грн. Скільки гривень здачі отримала мама?

Кожне з чисел 2, 3, 4 збільш у 2, 3, 4 рази.

Біля театру 7 жовтих ліхтарів, а зелених — у 4 рази більше. На скільки більше зелених ліхтарів, ніж жовтих, біля театру?

Чоловічок повинен пройти 40 клітинок. Скільки клі­

тинок йому залишиться пройти, коли він зробить 6 кроків по 4 клітинки?

Порядок виконання дій у виразах з дужками 1) Дії в дужках.

2) Множення і ділення (по порядку).

3) Додавання і віднімання (по порядку).

Знайди значення виразів. Номери над знаками арифметичних дій тобі допоможуть.

Числа 9 і 3 9 і 3 9 і 3 9 і 3 Знайти добуток різницю частку суму 649

652

653 651

654

655 650

15 – 15 : (45 – 42)

3 2 1

(5 – 3)•(5 + 3)

1 3 2

Третю частину всіх грошей, що лежали на столі, закрили паперовою смужкою. Скільки грошей ле­

жало на столі?

Знайди значення виразів. Номери над знаками арифметичних дій тобі допоможуть.

Множення на 4 можна записати як подвійне мно­

ження на 2. Знайдіть значення виразів.

Усі сторони трикутника АВС одна­

кові за довжиною. Знайди довжину сторони АВ, якщо периметр трикут­

ника дорівнює 9 см.

А С

В

а

6 3 9 4 2 5 8 7

а

2

а

3

а

4

2•2•2 3•2•2

4•2•2 5•2•2

6•2•2 7•2•2

8•2•2 9•2•2

4• = 24 3• = 21 4• = 12

4• = 8 3• = 9 3• = 6

4• = 36 4• = 16 3• = 15

4• = 32 4• = 20 3• = 18 Усно. Назви′ пропущені числа.

656

657

658

659

661 660

8•4 – 8 : 4

1 3 2

(8 – 4) : 2•4

1 2 3

Поясни, як за таблицею множення числа 4 склали таблицю ділення на 4.

У баскетболіста Івана кожен «лі­

ліпутський» крок завдовжки 4 дм.

Скільки кроків йому потрібно зро­

бити, щоб пройти 8 дм? 16 дм?

24 дм? 36 дм?

Тато купив 4 цукеркові слоники, по 5 грн кожний, і тістечко за 26 грн. На скільки більше гривень коштувало тіс­

течко, ніж цукеркові слоники?

Який із цих виразів є розв’язанням задачі?

а) 5•4 + 26; б) 26 – 5•4; в) 5•4.

7•4 + 42 33 – 3•3 78 – 5•4 15 : 3 + 75 36 – 4•6 8•4 + 24 25 – 3•4 16 : 2 + 28

4•2 = 8 4•3 = 12 4•4 = 16 4•5 = 20 4•6 = 24 4•7 = 28 4•8 = 32 4•9 = 36

8 : 4 = 2 12 : 4 = 3 16 : 4 = 4 20 : 4 = 5 24 : 4 = 6 28 : 4 = 7 32 : 4 = 8 36 : 4 = 9

На 4 яхтах порівну розмістилися 32 моряки. Скільки моряків сіло на кожну яхту?

4 дм 664

665

666 662

663

Які числа з таблиць ділення водночас діляться на 2 і на 3? на 3 і на 4? на 2, на 3 і на 4?

Чоловічок збирається подолати шлях завдовжки 20 клітинок стрибками по 4 клітинки. Скільки таких стрибків йому доведеться зробити?

Випиши спочатку букви біля чисел, що діляться на 4, а потім — решту букв. Отримаєш два слова.

Знайди значення виразів. Номери над знаками арифметичних дій тобі допоможуть.

Цей квадрат склали із 4 плиток. На­

малюй квадрат, який можна скласти із 16 таких плиток.

18 Г

16 С

22 О

24 В

12 І

6 Л

20 Ч

34 О

36 К

14 В

8 А

30 А

32 : 4 + 32 28 : 4 + 48 21 : 3 + 14

48 – 16 : 4 24 – 36 : 4 25 – 8 : 4

36 + 24 : 4 42 + 12 : 42 58 + 20 : 4 Усно. Знайди частки.

Ділене 32 28 8 36 16 12 20 24 Дільник 4 4 4 4 4 4 4 4

Частка

У лісовій школі вчаться 24 учні. Третя частина з них — зайченята, а решта — єнотики. Скільки єнотиків навчається у лісовій школі?

668

669

670

673

674 671

672 667

25 – 24 : (24 – 20)

3 2 1

3•6 : (4 : 2)

2 3 1

Усно. Заповни таблицю, назвавши потрібні числа.

Запиши вирази, використавши, де потрібно, дуж­

ки. Знайди значення виразів.

1) Суму чисел 10 і 6 поділити на 4.

2) Від добутку чисел 8 і 4 відняти їх частку.

3) Суму чисел 6 і 3 поділити на їх різницю.

Висота даної вежі 6 клітинок. Скільки клітинок становитиме висота вежі, по­

будованої із 5 таких червоних і 4 синіх цеглинок?

Числа 6 і 4 24 і 4 24 і 4 Знайти добуток різницю частку

Склади і розв’яжи задачу на ділення за малюнком.

46 – 24 : 4 36 : 4 + 28 79 – 18 : 2 59 – 16 : 4 28 : 4 + 43 28 + 27 : 3 42 – 12 : 4 2 : 3 + 16 41 – 32 : 4

Чи є в таблиці ділення на 4 рівність, у якій частка більша, ніж ділене? більша, ніж дільник?

а

36 24 16 8 28 32 20 12

а

: 4

Знайди четверту частину від чисел: 8, 16, 28, 36.

Поділимо кружечки на 4 рівні частини.

12 : 4 = 3. Число 3 — це четверта частина, або чверть від числа 12.

Чому дорівнюють половина і третина від числа 12?

Яка частина найбільша? найменша?

675

678 677

681

682 679

680 676

На полиці стояло 40 книжок. Хлопчик 8 ра­

зів брав із полиці по 4 книжки. Скільки книжок залишилося на полиці?

Випиши літери в порядку виконання дій. Отримаєш два слова.

У двох братів було 12 гривень. Олег узяв собі половину, а Юрко — третю частину від загальної кількості. На скільки більше гривень узяв Олег, ніж Юрко?

Випиши спочатку букви біля чисел, що діляться на 4, а потім — біля чисел, що діляться на 3. От­

римаєш два слова.

План розв’язування 1) Скільки гривень узяв Олег?

2) Скільки гривень узяв Юрко?

3) На скільки більше гривень узяв Олег, ніж Юрко?

28 Ч

16 О

24 Б

21 О

9 Л

15 О

27 О 20

І

12 Т

² Ê

Ñ Ò Ê Ó

+ • + ( – ) :

6•4  : 3  •4  – 20  : 2 

28 : 4•2 21 : 3•4 36 – 20 : 4 8 : 4 : 2 16 : 4•3 18 + 12 : 4 24 : 4 : 3 14 : 2 – 7 28 – 36 : 4 685

686 683

687

688 684

У кожній парі зображених годинників перший по­

казує час до обіду, а другий — час після обіду.

Скільки часу минуло між показами годинників А і Б? між показами годинників В і Г?

Випиши літери в порядку виконання дій. Отримаєш два слова.

Олин тато і баскетболіст Іван пройшли «ліліпут­

ськими» кроками по 24 дм. На скільки більше кроків зробив тато, ніж Іван?

а

24 16 28 8 36 Зменш

а

на 4

Зменш

а

в 4 рази

Деякі числа в рівностях замінили буквами. Яке число більше: Б чи В?

А : 4 = Б А : 3 = В

Висота цієї вежі 7 клітинок. Скільки клітинок становитиме висота вежі, по­

будованої із 6 таких червоних і 4 синіх цеглинок?

6•3  : 2  •4  – 12  : 4  3 дм

689

690

691

692

693

695 694

4 дм

На скільки клітинок шлях зеленого чоловічка буде довшим, ніж шлях червоного, коли кожен із них зробить по 4 стрибки?

Випиши літери в порядку виконання дій. Отримаєш два слова.

24 : 4 : 2 36 : 4 + 48 18 : 3•4 32 : 4 : 2 20 : 4 + 25 27 : 3•4 16 : 4 : 2 16 : 2 + 39 15 : 3•4

Поясни, чому відповіді в двох попередніх завдан­

нях збігаються.

Прочитай таблицю множення числа 5.

Сплети «мереживо»: 5 + 5  ... до 50.

2•4 + 2 4•4 + 4 6•4 + 6 8•4 + 8 3•4 + 3 5•4 + 5 7•4 + 7 9•4 + 9

Що є спільним у відповідях кожного рядка таблиці?

Що є спільним у відповідях кожного стовпчика?

Восьминогий павучок так змерз, що одягнув на кожну ніжку по 5 шкарпеток.

Скільки шкарпеток одягнув павучок?

6•5  – 10  : 4  + 13  : 3 

Ð È

Ñ Ì Ó Ñ

)

( ( )

– • – – • :

697 698

699

700

701

702 703 696

704

5•2 = 10 5•3 = 15

5•4 = 20 5•5 = 25

5•6 = 30 5•7 = 35

5•8 = 40 5•9 = 45

Мандрівник, подорожуючи Індією, побачив шести­

руку статую. Кожен її палець був прикрашений каблучкою. Скільки всього каблучок на пальцях статуї?

Складіть і розв’яжіть задачу за малюнком.

Обчисли вирази.

Одна цукерка коштує 5 грн. Скільки гривень кош­

тують 6 таких цукерок?

5•4 6•5

5•7 7•4

4•8 5•3

5•9 4•6

2•8 4•3

5•5 8•5

5 грн 5 грн 5 грн 5 грн 5 грн 5 грн

6•5 – 6 8•5 – 8

9•5 – 9 3•5 – 3

7•5 – 7 2•5 – 2

4•5 – 4 5•5 – 5 Поміркуй! Чому значення цих виразів збігаються з відповідями таблиці множення числа 4?

Випиши спочатку букви біля відповідей з таблиці множення числа 5, а потім — біля відповідей з та­

блиці множення числа 4. Отримаєш два слова.

12 О

25 С

36 З

45 К

15 Е

16 Е

24 Р

32 О

30 Л

35 Я 707

708

709 705

706

710

Випиши спочатку букви біля відповідей з таблиці множення числа 5, потім — біля відповідей з та­

блиці множення числа 4, а тоді — біля відповідей з таблиці множення числа 3. Отримаєш три слова.

Усно. Заповни таблицю, назвавши потрібні числа.

Випиши літери в порядку виконання дій. Отримаєш два слова.

У першому вагоні трамвая їде 8 пасажирів, а в дру­

гому — у 5 разів більше. Скільки пасажирів їде у трамваї?

Е Д

М Л В Е

• ( – ) • – :

( )

18 + 4•5 48 – 5•3 5•5 + 45 9•5 – 16 26 + 6•5 22 – 7•5 8•5 + 28 5•7 – 18

Множник 5 5 5 5 5 5 5 5 Множник

Добуток 45 25 15 35 30 20 10 40

27 К

20 М

24 О

35 А

9 Л

32 Р

12 Е

25 С

18 С

15 О 10

Л Торт масою 16 кг розрізали на 4 од­

накові частини. Знайди масу четвертої частини торта.

Розв’яжи задачу за допомогою схеми. Розв’язання запиши виразом.

У кожному з 5 будиночків заховалося по 4 мишенят і ще 2 мишенят залишилося надворі. Скільки було всіх мишенят?

4•  +  711

712

715

716 713 714

717

Паркан складається із 5 цегляних стовпчиків шириною 1 м і 4 щитів з дощок шириною 5 м. Яка ширина всього паркана?

Брат заплатив за зошит ціною 42 грн 9 купюр по 5 грн. Скільки гривень здачі він отримає?

Усно. Заповни таблицю, назвавши потрібні числа.

Висота будинку 9 м, а вежа коло нього у 5 разів вища. На скільки метрів вежа вища за будинок?

Випиши літери в порядку виконання дій. Отримаєш два слова.

У країні Бананії поширені тільки купюри вартістю 5 бананів. Якщо потрібну суму неможливо запла­

тити купюрами, тоді додають справжні банани.

Скільки купюр і скільки плодів знадобиться, щоб заплатити суму 15 бананів? 42 банани? 30 бана­

нів? 28 бананів?

а

2 4 5 3 8 9 6 7

а

•5 718

719

724 723 722 721 720

4•9 – 35 3•8 + 12

32 : 4•2 9•3 : 3

40 – 16 : 4 (40 – 16) : 4

28 – 14 : 2 (28 – 14) : 2

Поясни, як за таблицею множення числа 5 склали таблицю ділення на 5.

Скільки купюр по 5 грн треба взяти, щоб отримати 15 грн? 20 грн? 30 грн? 35 грн? 45 грн?

Знайди значення виразів. Номери над знаками арифметичних дій тобі допоможуть.

На мірній лінійці вказано тільки десятки, а між ними розташовані поділки без чисел. Які числа там повинні бути?

10

0 20 30 40 50

48 – 24 : (36 – 30) 2•6 : (8 : 2) У книжці 36 сторінок. Петрик прочи­

тав четверту частину книжки. Скільки сторінок йому залишилося прочитати?

5• = 45 4• = 12

5• = 10 4• = 36

5• = 35 3• = 15

5• = 30 4• = 20

5•2 = 10 5•3 = 15 5•4 = 20 5•5 = 25 5•6 = 30 5•7 = 35 5•8 = 40 5•9 = 45

10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 5• = 25

4• = 24

3• = 21 3• = 12

5• = 20 5• = 15

4• = 32 5• = 40 725

726

727

730

731 728

729

3 2 1 2 3 1

Щоб зв’язати одну шкарпетку, бабусі Олі потрібно 5 годин. Скільки шкарпеток зв’яже бабуся Оля за 40 годин? Скільки пар можна скласти з цих шкар­

петок?

Два чоловічки повинні пройти шлях завдовжки 20 клітинок. Якому чоловічку доведеться зробити більше кроків?

У зоопарку живе 25 страусів, а фаза­

нів — у 5 разів менше. На скільки менше фазанів, ніж страусів, живе в зоопарку?

Усно. Заповни таблицю, назвавши потрібні числа.

Чашка чаю коштує 5 грн. Якщо продати весь чай із чайника, можна отримати 45 грн. Скільки чашок чаю в чайнику?

Із 5 прутиків можна скласти ось таку зі­

рочку. Скільки зірочок можна скласти з 35 прутиків?

25 : 5 + 24 35 : 5 + 58

15 – 20 : 5 81 + 45 : 5

(45 – 30) : 5 (75 – 50) : 5

35 : 5 24 : 4

15 : 5 16 : 4

25 : 5 15 : 3

45 : 5 28 : 4

30 : 5 24 : 3

20 : 5 18 : 3

Ділене 30 25 10 45 15 20 35 40 Дільник 5 5 5 5 5 5 5 5

Частка 735

733 732

738

739 737 736 734