• No results found

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН

Тема 7. Лобіювання інтересів та корупція

1. лобізм

Із характером впливу політичних партій на суспільне життя пов’язують виникнення такого явища, як лобізм, за якого певні групи домагаються від органів влади сприятливих умов для реа­

лізації своїх інтересів.

Лобізм — цілеспрямований вплив груп осіб або різноманітних організацій, що представляють інтереси якоїсь частини економіч­

но потужних прошарків суспільства, на рішення законодавчих ор­

ганів із метою отримання користі. Представників зацікавлених груп називають лобістами, а їхні групи — лобі. Також іноді лобізм називають «публічною адвокацією».

Лобізм поділяють на легальний (виступи на слуханнях у  пар­

ламенті, розробка документів, особисті зустрічі, формування гро­

мадської думки, здійснення й  поширення результатів соціологіч­

них досліджень тощо) та нелегальний (фінансування виборчих кампаній «своїх людей», усування незгодних різними шляхами, прямий підкуп посадових осіб тощо). Легальний лобізм не пору­

шує чинних законів, нелегальний  — ототожнюється з  корупцією.

Легальний лобізм просуває інтереси окремих осіб чи органі­

зацій, що відповідають загальнонаціональним інтересам і  мають важливе значення для економіки всієї країни. Таке лобіювання здійснюють спеціальні структури — рухи, ліги, асоціації, союзи, діяльність яких оцінює та контролює громадськість завдяки до­

ступу до інформації про їхню роботу. Такі лобістські групи на­

магаються оприлюднити свої наміри з  метою залучення на свій бік широкої громадської думки. Також між ними існує конкурен­

ція, що дозволяє їм контролювати одна одну, апелюючи в  разі необхідності до мас­медіа громадськості.

Ставлення до лобізму в  різних країнах відрізняється. У  СШа та Канаді він регулюється спеціальними законами, у  франції  — вважається незаконним, в Індії — прирівнюється до корупції. В Укра­

їні не існує законів, що регулюють лобістську діяльність, хоча є про­

позиції про необхідність прийняття відповідного закону.

?

Чим небезпечний лобізм?

2. корупція

Лобізм не можна назвати ні негативним, ні позитивним яви­

щем. Усе залежить від того, із  якою метою його використовують.

ПРигадайте

Які існують правові основи за- хисту бізнесу?

В уряді реформаторів мають бути три людини, яких усі знева- жатимуть. Один має садити всіх, хто краде. Другий  — знищува- ти перепони. Третій  — прикривати всіх політично.

Каха Бендукідзе Корупція  — то є  духовна недуга.

Любомир Гузар Ніщо так не збільшує суми хабарів, як боротьба з  корупцією.

Народний афоризм Про корупцію в  уряді завжди повідомляють у  минулому часі.

Закони Мерфі

ТеМа 7. ЛОБІюВаННЯ ІНТеРеСІВ Та КОРУПЦІЯ цікаво знати

153

Лобізм походить від англійського lobbу  — кулуари. У 1640-х рр. так називали вестибюль і два коридори в  будівлі палати громад британського парламенту, куди виходили голосувати депутати і  де вони могли зустрітися із зацікавленими осо- бами, яких не допускали до зали на пленарні засідання.

Головна проблема лобізму полягає в тому, що він може вести до корупції.

Корупція (від латин. corrumpere — псува­

ти) — негативне суспільне явище, яке прояв­

ляється в  незаконному використанні службо­

вими особами, громадськими й політичними діячами їхніх прав і  посадових можливостей із  метою особистого збагачення, що завдає шкоди державі.

Корупція відрізняється від лобізму тим, що лобісти не мають прямої вигоди від при­

йняття лобійованих ними рішень. Крім того, різні лобістські групи змагаються між собою за вплив на тих, хто приймає рішення.

Корупція з’явилася в  результаті спокон­

вічного людського бажання збагатитися. Харак­

терною ознакою корупції є  конфлікт між дія­

ми посадової особи та інтересами її праце давця або конфлікт між діями виборної особи й інте­

ресами суспільства. До корупції може бути схильна будь­яка людина, що має повноважен­

ня щодо розподілу ресурсів, які їй не належать, на власний розсуд (чиновник, депутат, суддя, співробітник правоохоронних органів, адміні­

стратор, екзаменатор, лікар тощо). Голов ним стимулом до корупції є  можливість отриман­

ня прибутку, пов’язаного з використанням влад­

них повноважень, а головним стримувальним чинником  — ризик викриття й  покарання.

Розрізняють багато різних видів коруп­

ції: кумівство, розтрата (розкрадання), ха­

барництво, здирництво, шахрайство.

Кумівство (непотизм) — перевага в на­

данні грошових коштів або іншого майна, пільг, послуг, нематеріальних цінностей на­

ближеним особам, родичам тощо.

Розтрата  — витрата посадовою особою законно довірених їй ресурсів, що їй не на­

лежать, із метою особистого збагачення.

Хабарництво — надання посадовою осо­

бою послуг або певних привілеїв фізичній

або юридичній особі в  обмін на матеріальні блага або послуги, що призводить до завдан­

ня збитків державі, іншим фізичним та юри­

дичним особам.

Вимагання (здирництво)  — примушу­

вання приватної або юридичної особи спла­

тити гроші або надати інші цінності в обмін на певні дії або бездіяльність. Здирництво практикується чиновниками, які мають вла­

ду перешкоджати комусь в  отриманні по­

слуг, що належать до компетенції чинов­

ника. Якщо чиновник має повноваження оцінювати суму належних виплат (напри­

клад податків або мит), це також відкриває можливості для здирництва.

Шахрайство  — поведінка, націлена на обман або введення в  оману приватної чи юридичної особи з  метою особистої вигоди або вигоди третьої сторони.

Також проявами корупції вважають ви­

користання інформації, отриманої під час ви­

конання посадових обов’язків, в особис тих ін­

тересах, необґрунтовану відмову в  наданні відповідної інформації, несвоєчасне її надан­

ня, надання недостовірної або неповної служ­

бової інформації. І якщо посадовій особі зроби­

ти подарунок, який теоретично може змінити її ставлення до дарувальника, це також вважа­

тимуть корупцією. Крім того, якщо в  межах однієї державної установи підлеглі дарують подарунки керівнику — це теж буде проявом корупції, тому що подару нок від підлеглого може вплинути на прий няття керівником рі­

шень. При цьому дароване не обов’язково має бути матеріальним  — переваги, пільги, по­

слуги — усе, що надають безкоштовно або за дуже заниженою ціною  відносно ринкової, із  точки зору закону  є  подарунком і  може стати елементом корупції.

?

Чим корупція відрізняється від лобізму?

Засідання британського парламенту

РОЗДІЛ VI. ВЗаЄМОДІЯ ГРОМаДЯН І ДеРжаВи В ДОСЯГНеННІ СУСПІЛьНОГО ДОБРОБУТУ

154

3. наслідки корупції та боротьба з  нею

Дослідники вважають, що корупція є най­

більшою перешкодою до економічного зро­

стання й  розвитку, здатною поставити під загрозу будь­які прогресивні перетворення.

Корупція характерна перш за все для кра­

їн, що розвиваються, де причинами її висо­

кого рівня є  недосконалість політичних ін­

ститутів. Крім того, причинами корупції є:

двозначні закони. Просте, недвозначне, лаконічне й зрозуміле законодавство ско­

рочує потреби у  великому апараті чи­

новників і  полегшує розуміння законів громадянами, але якщо закони двознач­

ні, судді можуть тлумачити їх так, щоб прийняти «правильне» рішення;

незнання або нерозуміння законів насе­

ленням, що дозволяє посадовим особам довільно перешкоджати здійсненню бю­

рократичних процедур або завищувати належні виплати;

залежність стандартів і  принципів, що лежать в основі роботи бюрократич ного апарату, від політики правлячої еліти;

професійна некомпетентність бюрократії;

можливість легалізації незаконно здобу­

тих благ;

кумівство та політичне заступництво, унаслідок чого формуються особисті сто­

сунки (таємні домовленості), що послаб­

люють механізми контролю та запобіган­

ня корупції;

відсутність єдності в  системі виконавчої влади, тобто регулювання однієї і тієї са­

мої діяльності різними інстанціями;

нерозвинене або слабке громадянське су­

спільство, унаслідок чого громадяни не мають достатнього впливу для ефективно­

го контролю за діями законодавчої, вико­

навчої та судової гілок державної влади.

Корупція є  давнім елементом існування держави. Її не можна повністю позбутися.

Проте існують способи, які дозволяють мак­

симально зменшити її рівень:

удосконалення законодавства таким чи­

ном, щоб уникнути двозначності в тлума­

ченні законів та судової системи з  метою невідворотності покарання за корупційні злочини;

створення спеціальних антикорупційних державних органів, що компетентні у ви­

значенні, чи є  та або інша дія або безді­

яльність проявом корупції;

створення економічних механізмів, що дозволяють посадовим особам збільши­

ти свої доходи, не порушуючи закони;

посилення ролі ринків та конкуренції, що може зменшити розмір потенційного прибутку від корупції. До останнього та­

кож належить конкуренція в  наданні державних послуг за умови дублювання одними державними органами функцій інших органів;

виховання в суспільстві нетерпимості до корупції;

можливість громадського контролю за ді­

ями влади.

?

Що є головним у  боротьбі з  корупцією?

доброчесність

боротьба з  корупцією

Прозорість Підзвітність

?

Обґрунтуйте важливість названих шляхів подо- лання корупції.

ШЛЯХи ПОДОЛаННЯ КОРУПЦІЇ

ТеМа 7. ЛОБІюВаННЯ ІНТеРеСІВ Та КОРУПЦІЯ

155

висновки

Лобізм та корупція  — неодмінні супутники іс- нування будь-якої держави. Лобізм  — цивілізована легальна форма впливу зацікавлених осіб на влад- ні органи. Він, на відміну від корупції, не передба- чає  збагачення тих осіб, які здійснюють цей вплив.

Корупція виражається в  тому, що посадові особи

намагаються отримати особисту неправомірну ви- году зі своїх посадових можливостей. Це негатив- не суспільне явище, що перешкоджає еко но мічному, суспільному та політичному розвитку держави, завдає їй матеріальних збитків, підриває легітим- ність  влади.

заПитання та завдання

1. Що таке лобізм? Звідки походить його назва?

2. На які види можна поділити лобізм?

3. Що таке корупція?

4. До яких наслідків для суспільства призводить високий рівень корупції у  країні?

5. Чи може існувати держава, абсолютно вільна від корупції? Відповідь аргументуйте.

6. У  чому, на вашу думку, полягає відмінність між лобізмом та корупцією?

7. Які форми корупції ви можете назвати?

8. Які чинники суспільно-політичного та економіч- ного життя країни найчастіше призводять до ви- сокого рівня корупції?

9. Які, на вашу думку, методи будуть найбільш ефек- тивними для боротьби з  корупцією в  Україні?

10. У  висновках із дослідження про рівень корупції в  Україні міжнародної організації «Трансперенсі Інтернешнл» ідеться: «Більшість корупційних практик в  Україні відбувається внаслідок мов- чазної згоди громадян, які знають про факти ко- рупції, але не збираються про них повідомля- ти». Чи погоджуєтеся ви із  цим твердженням?

Аргументуйте свою відповідь.

11. Поясніть, як ви розумієте епіграфи до теми.

12. За допомогою пошукових систем знайдіть в  Ін- тернеті інформацію про боротьбу з  корупцією в  різних країнах світу. Результати подайте у  ви- гляді повідомлення або презентації.

13. Напишіть есе на тему «Як подолати корупцію в  Україні?»

цікаво знати Прикладом ефективної реалізації антикорупційних

заходів є  Син гапур. На момент здобуття незалежності в  1965  р. Сингапур був країною з  високим рівнем ко- рупції. Тактику боротьби з нею було побудовано на та- ких засадах: удосконалення законодавчого регулюван- ня діяльності чиновників, спрощення бюрократичних процедур, суворий нагляд за дотриманням ними ви- соких етичних стандартів. Було створено автономне Бюро з роз слідування випадків корупції, до якого гро- мадяни можуть звертатися зі скаргами на державних

службовців і вимагати відшкодування збитків. Поряд із цим було підвищено незалежність судової системи (ви- сокі зарплати й  привілейований статус суддів), введе- но економічні санкції за давання хабара або відмову від участі в  антикорупційних розслідуваннях. Також було здійснено інші засоби, у  тому числі звільнення всіх співробітників митниці й інших державних служб.

Це поєднувалося з  дерегулюванням економіки, під- вищенням зарплат чиновників і  підготовкою  кваліфі- кованих адміністративних кадрів.

РОЗДІЛ VI. ВЗаЄМОДІЯ ГРОМаДЯН І ДеРжаВи В ДОСЯГНеННІ СУСПІЛьНОГО ДОБРОБУТУ

156 ПРактичне заняття

Родинний бюджет

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке раціональне споживання?

2. Для чого існує бюджет?

3. Що таке домогосподарство?

4. Яке місце в  економіці належить домогосподарствам?

МЕТА:

„ отримати уявлення про механізм раціонального використання доходів на основі ознайомлення з витратами домогосподарства своєї родини.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 1. Ознайомитися зі структурою витрат домогосподарства своєї

сім’ї.

2. Підготувати матеріал, необхідний для проведення розрахун­

ків бюджету домогосподарства своєї сім’ї.

ХІД РОБОТИ

1. Обчисліть витрати своєї сім’ї протягом місяця, трьох остан­

ніх місяців, на:

1) продукти;

2) відвідування  закладів громадського харчування;

3) комунальні послуги;

4) податки та виплати кредитів;

5) транспортні витрати (громадський транспорт, витрати на обслуговування автомобіля, якщо він є);

6) одяг та взуття;

7) освіту (позашкільні заняття, канцелярські товари, книги тощо);

8) медицину;

9) спорт;

10) розваги;

11) інші потреби;

12) заощадження.

2. Дайте відповіді на запитання.

1) чому ми витрачаємо стільки коштів на певну категорію?

чи можна витрачати менше?

2) чи не варто обмежити певну категорію витрат?

3) Які витрати видаються непотрібними?

4) Які способи економії ви можете запропонувати?

3. Обчисліть, скільки грошей від ваших щомісячних витрат ста­

новить 7  %. Якщо завдяки бюджету ви заощадите цю суму й  щомісяця почнете відкладати її на банківський рахунок під  18  % річних у  гривні, то скільки коштів накопичиться через п’ять  років?

4. Обговоріть у  групах: що більш ефективне  — збільшення до­

ходів чи зменшення видатків?

5. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

ТеМа 7. ЛОБІюВаННЯ ІНТеРеСІВ Та КОРУПЦІЯ

ПеРевіРте себе за темою 157

1. Яку потребу ви задовольнили, переглянувши цікавий кінофільм?

А матеріальна, особиста Б духовна, особиста В матеріальна, суспільна Г духовна, групова

2. Яка з  груп виробничих ресурсів найкраще ілюструє три їх основні види?

А заробітна плата, працівники, гроші Б нафта, таксисти, ціни

В родовище вапняку, вчителі, верстати Г фермери, інвестори, виробники

3. Продукт має корисність, якщо він

А потребує значних ресурсів для виробництва Б попит на нього на ринку завжди однаковий

В здатний задовольнити яку­небудь потребу споживача Г є  доступним за ціною для споживача

4. економічна раціональність передбачає таку поведінку людей, за  якої

А кожен суб’єкт економічних відносин ощадливо витрачає гроші Б кожна людина робить вибір відповідно до своїх вигод

В кожен суб’єкт ринкових відносин має діяти відповідно до інструкцій

Г усі люди діють однаково в  однакових умовах

5. Під економічною категорією «власність» розуміють А належність людини до об’єкта власності

Б відносини між державою та фізичною особою стосовно привласнення державного майна

В відносини між суб’єктами стосовно привласнення економічних  благ

Г відносини між людьми з  приводу використання споживчих благ

6. Основними перевагами ринкової економіки є

А забезпечення ефективного використання ресурсів та економічної свободи

Б рівномірний розподіл особистих доходів і  забезпечення повної зайнятості

В забезпечення стабільності цін і  справедливого розподілу особи­

стих доходів

Г ліквідація дискримінації і  зведення до мінімуму забруднення довкілля

7. У  схемі економічного кругообігу (с. 136) плата за електроенергію власника сімейної кав’ярні Свиридюка відображає рух

А грошових потоків від домогосподарств на ринок товарів Б грошових потоків від підприємств на ринок товарів і  послуг В грошових потоків від підприємств на ринок ресурсів

Г грошових потоків від домогосподарств безпосередньо до підприємств

РОЗДІЛ VI. ВЗаЄМОДІЯ ГРОМаДЯН І ДеРжаВи В ДОСЯГНеННІ СУСПІЛьНОГО ДОБРОБУТУ

158

8. Ринкова система  — це

А система господарювання, заснована на приватній власності, ринковому ціноутворенні та конкуренції

Б система, де поєднуються державні важелі регулювання економі­

ки з  монополістичною конкуренцією

В складний механізм взаємоузгодження економічних відносин між державою й  приватними підприємствами

Г економічна система, яка заснована на приватній власності та традиційних методах господарювання

9. Яке із  тверджень є  правильним?

А у  зв’язку з подорожчанням бензину його пропозиція на ринку зменшилася

Б обсяг попиту на автомобілі зріс у  зв’язку з  підвищенням цін на  бензин

В на ринку апельсинів зросли ціни, тому підвищився попит на мандарини

Г унаслідок зниження ціни на канцелярські товари зменшився обсяг попиту на них

10. Причиною дефіциту товару на ринку є  те, що А ціна на товар перевищує рівноважну ціну Б ціна на товар нижча від рівноважної ціни В товар не відповідає державному стандарту якості Г обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту

11. Ситуація в  Україні, наближена до досконалої конкуренції, швидше за все буде характерна для ринку

А зерна

Б легкових автомобілів В послуг викладачів

Г послуг мобільного зв’язку

12. Обмеженість трудових ресурсів зумовлена

А загальною кількістю населення і  часткою працездатних людей Б загальною кількістю безробітних у  країні

В загальною кількістю робочих місць на підприємствах Г зменшенням потреб виробництва в  робочій силі

україна,

Європа, світ