• No results found

РОЗДІЛ V. СВІТ ІНФОРМАЦІї

Тема 1. Комунікація, інформація, медіа

інформація  — відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і  визнані ним як значущі.

медіа  — способи та засоби передачі інфор мації, а  також середовище, яке вони утво- рюють.

Реклама (від фр.  — викри- кувати)  — поширення ін- формації про когось або щось із метою створення популярності; інформація про товари, послуги тощо, покликана стимулювати по- пит на них.

ТеМа 1. КОМУНІКаЦІЯ, ІНфОРМаЦІЯ, МеДІа

99

Багатофункціональність: засоби мас­ме­

діа здійснюють вплив на аудиторію че­

рез інформування, переконання та вплив.

Масова аудиторія: споживачі медіатек­

стів характеризуються як різнорідна ауди­

торія, об’єднана «лише елементарним знанням мови», не пов’язана спільними цілями та інтересами.

Особливий характер зворотного зв’яз- ку: він обмежений, мінімізований або зовсім відсутній, відкладений у часі й про­

сторі, має імітаційний характер (наприк­

лад «масовка» в  телепередачах, «боти»­

комен татори в  Інтернеті).

У сучасному світі мас­медіа відіграють роль основного передавача й  поширювача інформації для широкого загалу. Проте во­

ни не лише інформують, але й  пропонують ставитися до неї певним чином. Завдяки цьо­

му вони мають унікальні можливості з фор­

мування громадської думки, привертання уваги суспільства до одних питань та ігно­

рування інших («якщо про проблему не го­

ворять у  мас­медіа, вона не є  важливою, і  навпаки»), поширення, а  подекуди і  тво­

рення його ідеалів та цінностей.

?

Якою є  роль медіа в  сучасному світі?

2. Різновиди медіа

Майже будь­який засіб передачі інфор­

мації (медіа) може стати масовим (перетво­

ритися на мас­медіа). Усі медіа мають свої особливості, які визначають, яку саме ін­

формацію та для якої аудиторії вони можуть передавати.

Найбільш поширеними у  світі медіа є  книги, преса, фото, радіо, кіно та Інтер­

нет. чим менше зусиль споживач витрачає на отри мання інформації, тим масовішим буде використання конкретного виду медіа.

Найлегше сприймаються короткі повідом­

лення простого змісту, що не виходить за межі звичних для споживача уявлень про світ, а  також яскраві прості зображення.

Крім того, для сучасних мас­медіа важли­

вим є викликати в аудиторії сильні вражен­

ня, такі емоції, як обурення, гнів, гордість, співчуття.

Тому з  різних видів медіа найменш здат­

ним до масового поширення є  книга, оскіль­

ки вона вимагає певного, досить високого рів­

ня грамотності та освіти, а  також порівняно значної кількості часу для опрацювання вмі­

щеної в  ній інформації. Також виробництво книги вимагає значного часу й ресурсів, а то­

му коштує порівняно дорого і не надто швид­

ко реагує на події. Порівняно з  книгою пре­

са (газети, журнали) пропонує більш просту інформацію різного характеру, згруповану за тематичними блоками та проілюстровану. Во­

на менша за обсягом, дешевша, досить швид­

ко реагує на події.

Нині радіо є  менш популярним засобом мас­медіа. Воно оперативно передає інформа­

цію, але позбавлене видовищності, доступної кіно та телебаченню. Телебачення та кіно пропонують доступний широкому загалу ме­

діатекст, що поєднує функції інформування та розважання аудиторії. Завдяки сучасним технологіям телебачення може не просто ре­

агувати на події, але й вести прямі трансля­

ції, таким чином долучаючи свою аудиторію до них, що сприяє емоційному контакту гля­

дача з  людьми «по той бік екрана».

Останнім часом Інтернет набув знач­

ної  популярності. Його головною особли­

вістю порівняно з  іншими медіа є  те, що

?

Як зв’язок між мас-медіа та суспільством символічно зображено на малюнку?

РОЗДІЛ V. СВІТ ІНфОРМаЦІЇ Та МаС­МеДІа

100

документ

дослідник мас-медіа а. чорних про їх сучасний стан Дані опитувань громадської думки постійно де-

монструють існування в  людей відчуття, що їм пові- домляють занадто багато поганих новин. При цьому респонденти більше стурбовані обсягом поганих но- вин, а  не власне новинами такого роду, які для них є одночасно захопливими та відразливими. Синдром поганих новин загострюється схильністю засобів мас-медіа показувати проблеми, але не їх вирішен- ня, сприяючи виникненню серед споживачів медіа- текстів відчуття безсилля. Повідомляючи новини,

мас-медіа часто нехтують мобілізуючою інформаці- єю  — пропозиціями щодо дій і  необхідними для цього деталями, такими як номери телефонів та адре- си. Крім того, у  межах викривальних статей тради- ційні інститути часто подають як неефективні й  не здатні вирішувати соціальні проблеми.

?

1) Які проблеми сучасних мас-медіа бачить автор?

2) Як описаний автором сучасний стан мас-медіа впливає на суспільство?

спо живач  має найбільше можливостей для вибору медіатексту, а також для долучення до його творення та реагування на вже не існуючі тексти. Також він поєднує різні ви­

ди медіатекстів: візуальні, звукові, власне текстові.

?

Які бувають медіа?

3. вплив медіа на суспільство та людину

Засоби мас­медіа значно впливають на становлення сучасної особистості, її соціалі­

зацію, а  також на формування суспільної думки. Звичайна людина не може бути учас­

ником більшості подій, що відбуваються навколо неї, не кажучи вже про більш від­

далені місця, тому вона мусить покладати­

ся на інформацію, яку надають їй мас­ме­

діа. Оскільки більшість інформації про світ люди отримують саме в  такий спосіб, вони використовують її в  приватному спілкуван­

ні. Отриману інформа цію передають роди­

чам, друзям, знайомим. У  такий спосіб ме­

діатексти непомітно проникають до всіх сфер життя людини, навіть якщо вона особисто мало користується мас­медіа.

Сучасна людина майже повністю формує свої смаки та уявлення про навколишній світ не з  особистого досвіду, а  за посередництва мас­медіа. Тут спрацьовує такий механізм людського сприйняття: «якщо це є  в  мас­ме­

діа, то так роблять усі (або  ж певна спільно­

та, із якою себе асоціює споживач медіатек­

сту), тому я  робитиму так само». Мас­медіа часто моделюють ситуації і  пропонують пев­

ні зразки поведінки. Особ ливо це стосується преси та телебачення. Наприклад, якщо ти талановитий, то маєш узяти участь у  шоу та­

лантів, а перемога в таких шоу вважається со­

ціальним успіхом. У газетах та журналах роз­

міщують різноманітні поради на всі випадки життя. Якщо не йдеться про вузькоспеціалі­

зовану наукову літературу, то більшість із цих порад базується на неперевіреній інфор­

мації та чутках, міфах, припущеннях. Їх мо­

жуть роками, а  то й  десятиліттями запози­

чувати одне в  одного різні мас­медіа. Тому та картина світу, яку вони зображують, що багатьом може вважатися реальною, насправ­

ді не є  такою.

Таким чином, мас­медіа можуть викону­

вати в  суспільстві такі функції:

Основні функції

Інформаційна Формування громадської думки Освітня

Управлінська Комунікативна Маркетингова

фУНКЦІЇ МаС­МеДІа В  СУСПІЛьСТВІ

?

Наведіть приклади реалізації перелічених у  схемі функцій мас-медіа.

ТеМа 1. КОМУНІКаЦІЯ, ІНфОРМаЦІЯ, МеДІа

101

Інформаційна — збір і передача аудиторії відомостей, що стосуються будь­якої зі сфер суспільного життя (економічної, со­

ціальної, політичної, культурної).

формування громадської думки  — мас­

медіа висловлюють, інколи й нав’язують певну точку зору щодо різних суспіль­

них, політичних, культурних явищ.

Освітня  — донесення знань, розширен­

ня пізнавальних здібностей людини.

Управлінська — мас­медіа можуть висту­

пати засобом мобілізації для вирішення

конкретних соціальних, економічних, по­

літичних завдань.

Комунікативна  — спілкування, нала­

годження контакту (листи, дзвінки, обмін думками), пошук однодумців, висвітлен­

ня різних поглядів.

Маркетингова  — рекламування як това­

рів та послуг, так і  політичних сил та ідеологій.

?

Як проявляється вплив медіа на суспільство?

4. Реклама

Оскільки завданням мас­медіа є  інфор­

мування з  певною метою, то до однієї з  не­

від’ємних складових мас­медіа дослідники відносять і  рекламу. Реклама є  способом масового поширення інформації про товар або послугу, її переваги порівняно з  інши­

ми товарами та послугами, а  також пере­

конання споживачів у тому, що рекламова­

не є  для них необхідним і  вартим їхніх коштів. Такий вид реклами, спрямованої на отримання прибутку, називається комерцій- ною. Існує також і неприбуткова реклама — соціальна реклама. Її завданням є  при­

вернення уваги суспільства до соціальних проблем: забруднення навколишнього се­

редовища, насилля в сім’ї, популяризуван­

ня волонтерства та благодійності. Є  й тре­

тій вид реклами  — політична реклама.

Вона є  засобом, який використовують по­

літичні сили для боротьби за голоси вибор­

ців, а також для інформування громадськос­

ті про існування політичних організацій, політичних діячів та їхні позиції.

У сучасному суспільстві реклама є  необ­

хідною умовою існування торгівлі, підпри­

ємництва, політичного життя, а  також ви­

конує низку інших функцій:

економічна (отримання прибутку);

соціальна (досягнення суспільно корис­

них завдань);

політична (формування лояльності до іс­

нуючої системи управління суспільством, політичних партій);

ідеологічна (вплив на становлення й фор­

мування світогляду людини, суспільної думки);

?

Поясніть, як ви розумієте зміст ілюстрації. Чи відображає вона ідею, що кожен може долучити- ся до медіапростору?

РОЗДІЛ V. СВІТ ІНфОРМаЦІЇ Та МаС­МеДІа

102

психологічна (апелює до бажань і  мрій покупця);

естетична (культурна). Для того щоб справляти ефективний вплив, творці ре­

клами мають ураховувати психо логію людини, суспільно­політичні настрої в су­

спільстві, культурні особливо сті соціуму,

а  також закони естетики, дизай ну, зна­

ти правила роботи з  інформацією. Тому якісна реклама є  продуктом, виробни­

цтво якого потребує значних зусиль і мо­

же прирівнюватися до творів мистецтва.

?

Які ознаки мас-медіа має реклама?

висновки

Мас-медіа є  невід’ємною частиною становлення особистості та життя соціуму. Їх безпосереднім завдан- ням є  передача інформації широкому загалу, проте перелік їхніх функцій у суспільстві є значно ширшим.

Можна стверджувати, що сьогодні мас-медіа є  творцями світу. Складовою мас-медіа є  реклама, яка інфор мує аудиторію з  метою продати певний продукт.

заПитання та завдання 1. Що таке медіа та мас-медіа?

2. Як ви розумієте поняття «медіатекст»?

3. Проаналізуйте епіграфи до теми. Поясніть, як ви їх розумієте.

4. Якими є  особливості сучасних мас-медіа?

5. Що таке реклама? Чому реклама є  формою мас-медіа?

6. Якими є  функції реклами в  сучасному соціумі?

7. Яким чином мас-медіа впливають на соціаліза- цію особистості?

8. Яку мету можуть мати мас-медіа, подаючи ін- формацію та пропонуючи ставитися до неї пев- ним чином?

9. Існує думка, що сучасній людині в житті найбіль- ше бракує вражень. Тому реклама спрямована

на продаж не стільки товару, а  емоцій, які він нібито має викликати. Чи погоджуєтеся ви з  та- кою думкою? Які емоції, на ваш погляд, будуть найбільш ефективними «продавцями»?

10. Складіть таблицю, у  якій порівняйте переваги та  недоліки різних медіа. Поясніть, чому ви так вважаєте.

11. Проведіть дослідження, упродовж тижня про- стеживши, як різні види реклами впливають на людину, та на прикладах покажіть, як рек- лама виконує свої функції. Результати дослі- дження подайте у  вигляді повідомлення або презентації.

12. Напишіть есе на тему «Вплив мас-медіа на сучас- ну людину — це позитивне чи негативне явище?».

?

Як ілюстрація відображає вплив реклами на людину?

1. свобода слова

Свободу слова вважають однією з  головних цінностей демо­

кратичного суспільства. Свобода слова — це право вільно вислов­

лювати свої думки як усно, так і  письмово. Право людини на свободу слова закладене в  Загальній декларації прав людини та Конституції України.

Відповідно до норм міжнародного права, обмеження свободи слова повинні відповідати трьом умовам: суворо узгоджуватися із законом, мати праведну мету й  бути необхідними й  адекват­

ними для досягнення цієї мети. Закони, які вводять обмеження, повинні бути недвозначними і не створювати можливостей для різ­

них тлумачень. Легітимними цілями вважають захист репутації, гідності особи, національної безпеки, громадського порядку, ав­

торського права, здоров’я та моралі.

Існують два підходи до розуміння свободи слова в суспільстві.

Перший із них називають утилітарним — він сформувався в XVII ст.

в  англії та стосується перш за все політичної сфери. Право на свободу слова було законодавчо закріплено для того, щоб у  пар­

ламенті політики могли вільно висловлювати своє ставлення до різних питань, а  також щоб вони мали можливість отримувати достовірну інформацію про стан справ у  країні. Відповідно до цього підходу, суспільству свобода слова потрібна для того, щоб воно могло отримати всю необхідну інформацію про кандидатів та політичні сили на виборах, а  також щоб мати можливість на­

лежно інформувати громадськість про владу та політику.

Інший підхід до пояснення свободи слова називають лібераль­

ним, іноді  — етичним, або емоційним. У  цьому випадку за ос­

нову беруть невід’ємні права людини та її гідність, яка не може бути забезпечена без свободи слова. а  обмеження свободи слова можуть накладатися виключно за крайньої необхідності для га­

рантування безпеки інших людей.

?

Чим відрізняються існуючі підходи до розуміння свободи слова в су- спільстві?

2. мас-медіа в  демократичному суспільстві

Без доступу громадян до інформації та безперешкодного обміну нею неможливе успішне функціонування механізмів сучасного демо­

кратичного суспільства. чим повнішу інформацію мають учасники Якщо правду можна казати тільки пошепки, отже, країну захопили вороги.

Вільгельм Швебель Без свободи слова нас можна вести німими та тихими, як овець.

Джордж Вашингтон Різні правила щодо того, що читати варто, а  що  — ні, безглузді. Сучасна куль- тура більш ніж наполовину тримається на тому, що читати не варто.

Оскар Вайлд Правда те, що вільна преса може бути і  доброю, і  поганою. Проте ще більша правда, що невільна преса може бути лише поганою.

Альбер Камю

тема 2. медіа і  демокРатія. свобода,