• No results found

1 0

Немає нічого більш хвилюючого, ніж пошуки життя і розуму у сесвіті. юдина не заспокоїться, поки не розгадає загадку свого походження. ля цього потрібно дізнатися таємницю народження сесвіту, вирішити проблему походження життя і зрозуміти природу розуму. строноми і фізики вивчають сесвіт, досліджують його походження та еволюцію. іологи і психологи вивчають живі істоти та розум.

походження життя хвилює всіх астрономів, фізиків, біологів, хіміків. На жаль, ми знаємо тільки одну форму життя білкову та лише одне місце у сесвіті, де це життя існує, планету емля. кби вдалося виявити інші населені планети, тоді загадку життя було б розгадано набагато швидше. якби на цих планетах були б розумні істоти... ух перехоплює, варто тільки уявити перший діалог з братами по розуму.

§ 3 . Л ДИНА У ВСЕСВІТІ. ПО УК ЖИТТЯ ЗА МЕЖАМИ ЗЕМЛІ

1. А І

иття одні ю з велики та мниць Всесвіту. а емлі різноманітні иві організми, але ми нічого не зна мо про інші орми иття на інши планета . Усі иві істоти народ ують дітей, а потім рано чи пізно поми- рають, то то ї ні тіла перетворюються в не иву матерію. Але на емлі

е ні то не спостерігав езпосередн зарод ення иви іологічни клі- тин з не иви імічни сполук. з цього приводу англійський іолог

рен і рік (1916 2004) висловився так: «Ми не ачимо шля у від пер- вісного ульйону до природного від ору. Мо на дійти висновку, о по о- д ення иття чудо, але це свідчить лише про наше незнання».

нтро ни рин и ми спостеріга мо Всесвіт таким, як ми його ачи- мо, о ми існу мо. Відкрита система о міню ться з довколишнім середо- ви ем енергі ю та ін ормаці ю.

м ін ормації, який з еріга тільки одна клітина ивого організ- му, 1022 102 іти. м ін ормації, яку з ерігають сучасні комп ютер- ні диски, у мільярди разів менший. авдяки комп ютерам на сучасному етапі розвитку нашої цивілізації тако спостеріга ться значне з ільшення потоку ін ормації, якою володі людство. а допомогою автоматични мі планетни станцій (АМС) ми почали з ирати ін ормацію на далеки планета та приступили до езпосередні пошуків позаземни орм ит- тя. мовірність існування иття на інши тіла Сонячної системи досить мала, тому сьогодні пошуки нови цивілізацій ведуться по лизу інши зір.

е одавно виявлено десятки темни супутників зір, о свідчить про існу- вання інши планетни систем, де мо уть ути досі невідомі цивілізації.

Контакти мі цивілізаціями, перш за все, означають о мін ін ормаці- ю. Як о у Всесвіті існують інші цивілізації і вони мають певний о сяг

Ро з діл

1 1

ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ

ін ормації про свою частину Галактики, то о мін ін ормаці ю мі ними мо е привести до загального зростання ін ормації, тому такий процес, згідно з теорі ю іологічної еволюції, мо на вва ати прогресивним.

Сутність антропного принципу поляга в тому, о поява иття, розуму невід мною частиною Всесвіту, природним наслідком її еволюції. аш Всесвіт дивно пристосований до виникнення та розвитку в ньому иття.

ак, з нескінченної розмаїтості початкови умов і значень ізични ста- ли , які, імовірно, виникали в ранньому Всесвіті, реалізувалися тільки придатні для існування розумного иття. сь кілька прикладів. 1. Ми ивемо у просторі трьо вимірів. Але тільки в такому просторі мо ливі стійкі планетні ру и (гравітаційна вза модія). 2. Як о гравітаційна ста- ла ула в кілька разів ільшою, то й час иття Сонця як стійкої гарячої кулі у вигляді плазми вимірювався кількома десятками мільйонів років.

. Як о маса електрона ула втричі ільшою за сучасну, то й час иття протона ув и малим. ід час вза модії протона з електроном протон розпадався на нейтрон і нейтрино. оді зорі й галактики складалися з нейтронів, а ільш складни орм не могло існувати. 4. Як о середня густина речовини у Всесвіті ула значно меншою, то сили інерції (розльо- ту) перева али над силами тя іння. ому не встиг ли утворитися зорі й галактики. цей ряд мо на продов ити. т е, висновок один: наш Всесвіт диним цілим, погод еною системою, у якій ма місце й існу- вання иття.

2. С иття це складна систе-

ма імічни та іологічни сполук з високим ступенем упорядкованості, яка з еріга величезний о м ін ормації про се е та довколишній світ.

а ра унок з ільшення неста ільності в довкіллі зроста о м ін ормації усередині ивого організму, а потім ця ін ормація переда ться на ад- кам у май утн . емля за агатьма параметрами закритою системою, тому про лема ви ивання людства пов язана з осво нням космосу. аша цивілізація зро ила перші кроки в цьому напрямку ми почали дослі- д ення Сонячної системи. Але у процесі проникнення людства в космос виникають про леми контактів з іншими цивілізаціями.

нші орми иття цікавили людство віддавна. Колись люди думали, о заселено всі планети, навіть Місяць. Але о ільше дослідники дізна- валися про планети, то менш оптимістичними ставали ї ні прогнози.

з часом вчені дійшли висновку про мо ливість існування иття на Венері та Марсі. днак вивчення повер ні Венери показало, о ні о иве не мо е ви ити на цій планеті. ай ільш імовірно придатною до иття планетою дослідники вва ають найзагадковішу планету Марс.

Головною метою польотів автоматичної ор ітально-посадкової станції

«Вікінг» до Марса ув пошук иття на цій плане- ті. Було виконано кілька складни іологічни експериментів. У оді аналізу марсіанського рун- ту не уло виявлено одни слідів органічни спо- лук продуктів итт діяльності мікроорганізмів.

акий самий прилад при про а антарктичного рунту знайшов значну кількість викопни орга- нічни сполук. У 1976 р. станція «Вікінг» переда- ла на емлю ото загадкового о кта (з о ласті Сідонія) розміром 1, км, його назвали «головою с інкса» (мал. 8.1).

Було висунуто гіпотезу, о це ар ітектурне споруд ення давньої цивілізації. Але у 2001 р.

космічний апарат Mars Global Surveyor передав на емлю ільш детальний знімок цього о кта (мал. 8.2).

Ìàë. 8.1. ото «голови с інкса» на Марсі (1976 р.)

1 2

а новому зо ра енні до ре видно, о «голо- ва с інкса» природна структура. оді як пошуки иття на Марсі не увінчалися успі ом, космічний апарат «Галілео», який вивчав систе- му Юпітера, передав повідомлення, о на одно- му з велики супутників вропі виявлено океан теплої води, який пере ува під кри а- ним панциром. овер ня вропи вкрита водя- ним льодом з трі инами й аосами.

Аналіз отримани у різний час зо ра ень показав, о лід тро и змі у ться (поді ну кар- тину мо на спостерігати на земни полярни моря під час весняного танення льоду). Ви о- дячи з розмірів і геометрії кри ани трі ин учені припустили, о на супутнику вропа тон- кий кри аний шар вкрива воду а о талий лід.

мовірною причиною появи таки структур мо е ути дія гідротермальни д ерел (гейзе- рів). т е, як о на вропі тепла вода, то мо уть існувати і які-не удь орми иття. Але виявити ї мо на тільки «приземлившись» на повер ню.

3. Сучасна наука

визнача позаземні цивілізації як гіпотетичні суспільства розумни істот, які мо уть виникнути й існувати за ме ами емлі.

ля оцінки числа позаземни цивілізацій у Галактиці американський радіоастроном ренсіс рейк запропонував таку ормулу: N = RfnkdqL, äå N число позаземни цивілізацій у Галактиці R швидкість утво- рення зір у Галактиці ( лизько 10 зір за рік) f частина зір, о мають планетні системи n середн число планет, о в одять у планетні сис- теми й екологічно придатні для иття k частина планет, на яки дійсно виникло иття d частина планет, на яки після виникнення иття розвинулися його розумні орми q частина планет, на яки розумне иття досягло ази, о за езпечу мо ливість зв язку з іншими світами, цивілізаціями L середня тривалість існування таки неземни (космічни , те нічни ) цивілізацій.

У цій ормулі всі величини, крім першої, мають ду е невизначений арактер і визначаються на основі експертни оцінок учени . ому оцін- ка загальної величини N невизначена. дні підра унки показують, о в наш час лише кілька геоподі ни цивілізацій галактик (у яки 1011 зір) готові до контакту з нами. гідно з іншими, ільш оптимістичними, таки цивілізацій мо е ути значно ільше. Як один з аргументів на користь того, о позаземні цивілізації яви е досить рідкісне, висува-

ться відсутність видими проявів ї ньої діяльності.

ерші ро оти з пошуку сигналів позаземни цивілізацій провів у 1960 р.

рейк. Він дослід ував радіовипромінювання най ли чи зір (τ Кита й ε ридана) на вилі 21 см. тучні сигнали виявити не вдалося, але еру пошуків сигналів неземни цивілізацій уло відкрито. У наш час косміч- ний простір прослу ову ться одночасно на агатьо частота . рийняті радіотелескопом сигнали о ро ляються комп ютерами. У 1967 р. вперше заре стрували періодичні сигнали, які над одили з мі зоряного просто- ру, і ї назвали пульсарами. Аналіз сигналів показав, о пульсари од- ного стосунку до інопланетни цивілізацій не мають, о періодичні сиг- нали випромінюють нейтронні зорі.

аралельно ведеться ро ота з повідомлення позаземним цивілізаціям ін ормації про нашу земну цивілізацію. У 1974 р. з радіоастрономічної Ìàë. 8.2. ото «голови

с інкса», отримане з кра- ою роздільною здат ністю

(2001 р.)

1

ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ

о серваторії в Аресі о в ік кулястого скупчення Ì 1 (сузір я Геркулеса), о пере ува від емлі на відстані 24 тис. св. років, уло спрямовано послання, о містить закодований текст про иття та цивілізацію на емлі. н ормаційні повідомлення про земну цивілізацію уло запу ено в космос на орту 4 автоматични стан- цій: « іонер-10» (старт .0 .1972),

« іонер-11» (6.04.197 ), «Вояд ер-2»

(20.08.1977) і «Вояд ер-1» ( .09.1977).

а орту « іонерів» уло прикріплено позолочені та лички з даними про зем- лян (координати одо пульсарів і

одо планет, зовнішній вигляд чоло- віків, інок, дітей то о). «Вояд е-

ри», крім того, несли пластинку із сотнями кольорови і чорно- іли зо ра ень емлі, тварин, людей, міст, те ніки, звукозаписами привітань на агатьо мова планети, пісень, голосів тварин та природни шумів (мал. 8. ). н ормація про нас звичайно не повна, але загальні уявлення отримати мо на. кода, о ці зонди летітимуть мільйони років, і малоймовірно, о взагалі на ни натраплять коли-не удь представники іншого розуму. Створено мі народну організацію (англ. Search of пошуки позаземного розуму), яка розро ила широку програму пошуків иття у Всесвіті.

Як о інша цивілізація за інтелектом на агато випередила землян, то вон а мо е в е здійснювати мі зоряні перельоти. Контакти мі цивілі- заціями мо уть призвести до мі зоряни кон ліктів, і ми ма мо ути готовими до цього.

станнім часом серед учени і ілосо ів дедалі ільше стверд у ться думка, о людство самотн , як о не в усьому Всесвіті, то принаймні в нашій Галактиці. з цього виплива найва ливіший висновок про значен- ня, цінність та унікальність нашої цивілізації. т е, людство величезною мірою відповідальне не тільки за нашу планету, а й за Всесвіт у цілому.

А о загро у нашій цивілізації й планеті кологічна катастро а, яка мо е виникнути внаслідок за руднення довколишнього середови а промисловими від одами наши підпри мств. міна клімату на емлі через з ільшення кількості вуглекислого газу в атмос ері, з ільшення парникового е екту та підви ення температури. ільшення озонови дір в атмос ері мо е спричинити підви ення частки ультра іолетового випромінювання Сонця, унаслідок чого мо уть загинути лора і ауна нашої планети.

Катастро ічне зіткнення з астероїдом а о кометою мо е призвести до різкого зни ення температури та виникнення нового льодовикового періо- ду. ивілізація мо е закінчити иття самогу ством через атомну війну.

одії останні років показують, о така загроза існу , поки атомна з роя поширю ться серед дер ав, які не в змозі її нале но контролювати.

аким чином, емля, на якій не просто иття, а иття розумне, уні- кальним витвором природи і чи не диним носі м того дивови ного з ігу космічни о ставин, о за езпечили появу иття і розуму. як о умаць- кий ля справді поз авлений присутності інши представників розумного

иття, то ва ливо ро ити все, о з ерегти його одай на емлі.

4. М Все-

світ це весь існуючий матеріальний світ, езме ний у просторі і часі.

Він езперервно зміню ться і постійно розширю ться.

Ìàë. 8.3. а личка з посланням, адресована представникам поза зем-

ни цивілізацій

1 4

У ву чому сенсі Всесвіт світ не есни тіл із законами ї нього ру у та розвитку, ї ній розподіл у часі і просторі. Матерія у Всесвіті розподілена ду е нерівномірно, значна частина її зосеред ена в окреми ільш а о менш густи космічни тіла : галактика , зоря і туманностя . Відстані мі окремими о ктами вимірюють у світлови рока , то то відстаня , які світло про одить за один рік (від Сонця до най ли чої до нас зорі воно йде понад 4 роки).

орівняно вузькі ме і мо ливи змін ундаментальни ізични ста- ли , коли е мо ливе існування иття, говорить про унікальність ї ні значень у нашому Всесвіті. Саме ця ї ня винятковість за езпечу мо ли- вість існування иття. точки зору антропного принципу, наш Всесвіт пройшов через нескінченну послідовність циклів розширення і стиснен- ня. а початку ко ного з ни складався свій на ір ізични стали , о змінювався від циклу до циклу. Ми ивемо в тому циклі, у якому с ор- мувалося по днання ізични стали та інши властивостей, сприятливе для виникнення складни структур і иви систем. е виняток, о в матеріальному космосі існу нескінченна кількість різни всесвітів, водночас у ко ному з ни свій на ір, свій комплекс ізични стали і властивостей.

У нашому Всесвіті, з нашим комплексом ізични яви , зв язків і ун даментальни ізични стали , його ста ільність за езпечу ться саме тими законами природи, які реалізувалися в довколишньому світі.

Але мо уть існувати й інші, незвичні для нас комплекси яви , ста іль- ність яки за езпечу ться іншими законами. Мо на припустити існуван- ня всесвітів з іншими законами, іншими властивостями простору часу і світовими константами, не менш організовани , ні наш, і навіть таки , о за езпечують існування негуманоїдни орм иття і розуму. т е, ми існу мо в тому Всесвіті, властивості якого сприяють ормуванню иви організмів. Мо уть існувати інші всесвіти, де діють інші унда- ментальні закони, і мо ливе існування принципово інши орм иття.

«Мультивсесвіт», «Великий Всесвіт», «Мультіверс», «Гіпервсесвіт»,

« адвсесвіт» різні переклади англійського терміна . ласті Всесвіту пере увають на величезни відстаня , на агато ільши за роз- мір горизонту подій, та еволюціонують незале но одна від одної. Будь- який спостерігач ачить тільки ті процеси, які від уваються в домені, о дорівню за о сягом с ері радіусом, о становить відстань до горизонту подій. акі домени мо на розглядати як окремі всесвіти, поді ні до нашого: вони так само однорідні й ізотропні на велики масшта а . о д- нання таки утворень і у тив е віто . аотична теорія припуска нескінченну різноманітність Всесвітів, ко на з яки мо е мати відмінні від інши Всесвітів ізичні сталі. В іншій теорії всесвіти розрізняються за квантовим виміром. а визначенням ці припу ення не мо на експе- риментально перевірити.

итання про нескінченну кількість мо ливи мультивсесвітів у ізиці та космології, стика ться з непорозумінням. Як о інші мультивсесвіти існують, то ї н існування підкоря ться принципово іншим законам, ні існування нашого Всесвіту. А це означа , о ми не мо емо отримати від ни ін ормацію, ад е ізичний зв язок мі різними о ктами мо ли- вий тоді, коли вони ивуть за поді ними законами.

к діснити в ок тим о рин и ово не с о е на на світ кремі вчені припускають, о каналами зв язку мо уть слугувати чорні діри. Мо ливо, о ар ри простору часу, які відокремлюють наш Все- світ від інши всесвітів, не такі в е й неприступні. е виняток, о із часом наука подлола ці ар ри і виведе наші уявлення про космос на якісно новий рівень.

1

ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

1. У чому поляга сутність антропного принципу

2. а яки планета Сонячної системи вчені перед ачають існування иття 3. Як мо на оцінити кількість позаземни цивілізацій у нашій Галактиці 4. ому ормула рейка да невизначеність в оцінці кількості цивілізацій

у Галактиці, готови до контакту з нами

5. Як людство намага ться встановити контакти з неземними цивілізація- 6. им відрізняються поняття: ми сесвіт, космос, Мета а актика

7. о таке Мультивсесвіт ÐÎÇÂ’ßÇÓЄÌÎ ÐÀÇÎÌ

авдан . и існу иття у Всесвіті

ід овід озаземні цивілізації нале ать до числа гіпотетични о к- тів, пошук яки представля величезний інтерес. ривають суперечки про реальність позаземни цивілізацій, але лише подальші спостере ен- ня та експерименти дадуть змогу з ясувати, чи існують де-не удь населе- ні світи а о ми самотні принаймні в ме а нашої Галактики. Сьогодні мо на дійти висновку, о досі вчені всього світу не довели, самотні ми у Всесвіті і чи розумне иття на інши планета . Ми часто ставимо загальні запитання, о стосуються існування і властивостей Всесвіту в цілому. Але, як о запитання поставлено, це е не означа , о на нього мо е ути отримана відповідь. и правомірно ставити запитання: чому світ, у якому ми ивемо, саме такий, а не якийсь інший ля того о отримати на поді не запитання вичерпну відповідь, нам тре а уло ви йти за рамки спостере уваного Всесвіту й о опити світ у всьому його нескінченному розмаїтті. А це, на аль, немо ливо. розуміло, усе у світі в принципі пізнаване. У тому сенсі, о всі яви а мають природні причини і підпорядковуються природним закономірностям. Але практич- но ми мо емо дізнатися далеко не все. асамперед тому, о сам процес пізнання нескінченно різноманітного Всесвіту нескінченний у часі і на удь-якому рівні розвитку науки в довколишньому світі зав ди зали- шиться для нас чимось невідомим. а й не про всі світові процеси ми мо емо отримати потрі ну ін ормацію.

авдан . Біля зір яки спектральни класів з най ільшою імовірні- стю мо е виникнути і розвинутися иття Відповідь поясніть.

ід овід ля еволюції иття від найпростіши до найви и орм потрі ні величезні промі ки часу ( 4 млрд років). ому гарячі ілі та лакитні зорі, які мо уть про ити не ільше як 4 млрд років, навіть як о в ни планетні системи, май утнього не мають. орі на агато меншої маси, ні Сонце, тако погані кандидати. о отримати потрі - ну кількість тепла від такої зорі, планета ма ути до неї на агато ли - че, ні емля до Сонця. Вона уде о ернена до Сонця одним оком. е значно уповільнювало утворення складни імічни сполук. Крім того, тре а відкинути ті зорі, які в центральни района зоряної системи, оскільки смертоносний рівень радіації, який там пану , зни ить иття в самому зародку. ому иття мо е виникнути і розвинутися іля зір пізні спектральни класів, то то зір, с о и на Сонце, о час иття ци зір достатній для розвитку иття.

1 6

ÇÀÄÀ×І ÒÀ ÂÏÐÀÂÈ

8.1. Яку роль відіграють космічні катастро и в еволюції иття на емлі

8.2. Які існують підстави для пошуків иття за ме ами Сонячної системи

8.3.Скільки часу сучасні космічні кора лі летіли до най ли чої зорі 8.4. и мо на за допомогою сучасни радіотелескопів установити кон- такт з позаземними цивілізаціями

8.5. о означа вислів «звичайне иття» Які інші орми иття мог- ли існувати у Всесвіті

8.6. ому пілотовані космічні кора лі для мі планетни польотів тре- а удувати в космічному просторі за ме ами земної атмос ери

8.7*. Скільки часу летітиме космічний кора ель на Марс по еліпсу з найменшою витратою енергії

8.8*. ід час тривали космічни польотів виника про лема неваго- мості та створення штучного тя іння. яким періодом ма о ертатися навколо осі станція діаметром 2 км, о створити земне тя іння

8.9*. а не і з явився диск , який за кутовими розмірами такий, як Місяць. Які вимірювання слід провести додатково, о визначити висоту над повер нею емлі та його лінійний діаметр у метра

8.10*. и мо уть існувати паралельні світи ÏÅÐÅÂІÐ ÑÂÎÞ ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍІÑÒÜ

онтро ні за итанн

1. о потрі но для виникнення розумного иття 2. Як з явилося иття на емлі

. и иття в Сонячній системі

4. азвіть умови, потрі ні для иття в космосі о зна і в і робити

зна і в і розв зувати зада і з а троно і

1. Яка ваша думка одо мо ливості існування комп ютерної цивілізації 2. асто з являються повідомлення про невизначені літаючі о кти ( ) на доказ відвідування емлі космічними ко ра лями інши цивіліза- цій. Як о ви колись спостерігали незвичайне не есне яви е, яке не уло с о е на відомі космічні світила (зорі, планети, комети, оліди то о), то опишіть його. Ука іть дату й час його спостере ення, яск равість порівня- но із зорями а о планетами, швидкість перемі ення по не ос илу.

. оясніть, чому в астрономії з явилася гіпотеза про існування інши всесвітів

ÒÅÑÒÎÂІ ÇÀÂÄÀÍÍß

1. Синергетика це нова наука, о вивча ...

À космічне право

Á еволюцію складни систем Â світову економіку

à світову екологію Ä екологію космосу

1 7

ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ

2. Контакти з інопланетними цивілізаціями визначають...

À зоряні війни із чу ими цивілізаціями Á о мін ін ормаці ю

 спортивні змагання з інопланетянами à торгівлю з інопланетянами

Ä передачу ін ормації інопланетянами 3. Як розши рову ться а ревіатура

A нелітаючі легкі о кти Á невизначені легкі о кти B невизначені літаючі о кти Ã нові літаючі о кти

Ä наднові літаючі о кти

4. ад якою про лемою працю мі народна організація À пошуки иття у Всесвіті

Á пошуки иття за ме ами Всесвіту

 пошуки радіосигналів від інши цивілізацій à пошуки інопланетни космічни кора лів Ä пошуки марсіан

5. о означа термін «антропний принцип»

À усе в космосі існу для того, о на емлі или люди

Á нео ідною умовою виникнення розумного иття певні ізичні властивості Всесвіту

 у космосі мо уть ути розумні істоти, які с о і на людей

à з усі розумни істот у Всесвіті найрозумнішими люди на емлі Ä перші розумні істоти у Всесвіті з явилися тільки на емлі

6. Як розши рову ться а ревіатура К À демогра ічна невизначеність космосу Á ди ло осонуклеїнова кислота

 до ровільна народна команда à дезоксири онуклеїнова кислота Ä диксонуклеїнова кислота

7. Які речовини основою всі иви організмів на емлі À водень Á кисень Â кремній Ã вода Ä вуглець

8. Який о м ін ормації переда людина своїм на адкам за допомо- гою генів

À 10 Г айт Á 102 айт Â 1020 К айт Ã 102 М айт Ä 10 айт 9. Які з подій мо на вва ати контактами з позаземними цивілізація- ми третього типу

À о мін ін ормаці ю з позаземною цивілізаці ю за допомогою елек- тромагнітни виль

Á мі планетні спортивні змагання з марсіанами

 о мін студентами з інопланетянами для навчання в галактичному університеті

à космічна війна із чу ими цивілізаціями

Ä о мін ін ормаці ю з інопланетянами за допомогою ро отів

10. а яку відстань від емлі в е поширились у космос «розумні сиг- нали» наши радіостанцій

À 100 св. р. Á 1000 св. р. Â 200 св. р. Ã 0 св. р. Ä 10 св. р.