• No results found

Значення «виразний» у тексті має слово

Складне реченняСкладнеречення

6. Значення «виразний» у тексті має слово

А логічний В естетичний

Б творчий Г експресивний

ІІІ. Керуючись поданими у тексті порадами щодо використання різних типів речень, розкажіть про свої враження від фільму, який вам дуже сподобався, або від цікавої мандрівки. Оберіть спосіб, щоб розповідь звучала: а) схви- льовано, напружено; б) плавно, спокійно, уповільнено.

Вправа 176. Інтелектуальна розминка. Розв’яжіть пунктуаційні зада- чі-жарти. Поясніть свої «розв’язки». Наведіть власні приклади.

Задача 1. Двоє учнів, Василь і Мишко, зустріли свого старшо- го друга Андрія, якого давно не бачили. Андрій два роки тому закінчив школу і пішов працювати на завод. Василь запитав Андрія: «Як ти вчишся?» А Мишко запитав так: «Як, ти вчишся?»

Хто з учнів не знав, що Андрій не лише працює, а й вчиться.

Задача 2. Один дотепник написав у листі своєму другові:

«У нас у селі багато дерев: троянд, соняшників». А той не зро-

зумів жарту й у своїй відповіді звинуватив друга в неуцтві. Яка пунктуаційна основа цього «неуцтва»?

Задача 3. «Усі речовини доводять: вчені складаються з атомів», – написав один дотепник. Як «примусити» вчених зай- матися своєю справою?

Задача 4. На дошці оголошень написано: «Громадяни, корови, телята та інша худоба можуть випасатися тільки на спеціально відведених місцях». То що кому належить робити?

Задача 5. Рябчики кажуть: мисливці люблять подрімати на деревах. Хто чим любить займатися?

Словник

в’зко – itt:süppedve, ingoványosan зáвше (завжд) – mindig, állandóan воздáти – megad, megfi zet поблáжливий – türelmes, megértő грядýщий – közelgő, eljövendő цýпко – itt: keményen, erősen

§ 31. Повторення й узагальнення вивченого у 5–9 класах

Пригадайте!

Фонетика – розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови.

Графіка – розділ науки про мову, в якому розглядаються способи передання звуків мовлення на письмі.

Орфоепія – розділ граматики, що регулює норми вимови.

Орфографія – розділ граматики, що вивчає правильне написання слів.

Вправа 177. Відгадайте звуки і складіть з них слова.

І. 1) приголосний, дзвінкий; моя пара [с];

2) приголосний, сонорний; моя пара [ф];

3) голосний, наголошений, в алфавіті позначають двад- цять четвертою літерою.

4) приголосний, глухий, моя пара [ґ].

ІІ. 1) приголосний, дзвінкий; моя пара [п];

2) голосний, наголошений, в алфавіті позначають двад- цять четвертою літерою;

3) приголосний, глухий; моя пара [ґ];

4) приголосний, сонорний; моя пара [ф];

5) голосний, ненаголошений, в алфавіті позначають першою буквою.

ІІІ. До якого розділу граматики належить перше слово-від- гадка, до якого – друге? Дайте визначення цим термінам.

Вправа 178. Інтелектуальна розминка. Поділіться на дві групи. Відпо- відайте по черзі на питання. Якщо якась група не може відповісти одразу, право відповіді переходить до наступної групи. Переможцем стає група, у якої більше правильних відповідей.

1. Що таке алфавіт?

2. Скільки літер в українському алфавіті?

3. Які букви можуть позначати два звуки?

4. Яка буква не має звукового вираження?

5. За допомогою чого утворюються звуки?

6. Скільки звуків в українській мові?

7. Скільки голосних звуків? Назвіть їх.

8. Наведіть приклади приголосних звуків.

9. Якими можуть бути приголосні звуки?

10. Назвіть дзвінкі та глухі звуки.

11. Які звуки в українській мові завжди вимовляються твердо?

12. Який звук завжди м’який?

13. Які два звуки позначаються двома літерами?

14. Коли у слові вони можуть позначати не один, а два са- мостійних звуки?

Вправа 179. «Хто швидше?» І. Позмагайтеся, хто швидше знайде слово, в якому тільки

а) тверді приголосні звуки: маяк, м’ясо, мак, маківка, мітла, мию;б) сонорні приголосні звуки: силоміць, син, мишка, ліжко, бабуся, манна, манка;

в) пом’якшені приголосні звуки: біб, сіль, лінь, мюслі, вікно;

г) дзвінкі приголосні звуки: дзвінок, дзвін, вінок, килим, борошно, зірочка;

д) відкриті склади: маска, вареник, морозиво, мішечок, мірка, ліжко;

е) однакова кількість звуків і букв: джерело, день, сірий, якір, річенька, Юля.

ІІ. Хто швидше правильно запише у транскрипції знайдені у попередньому завданні слова?

ІІІ. Дайте відповіді на мовні жартівливі запитання.

1. Що стоїть посеред школи?

2. З чого починається урок?

3. Чого нема в дельфіна, але є в кита, акули, краба?

4. Чого нема в яблуні, але є у вишні, черешні, груші?

5. Чим закінчується літо і починається осінь?

6. Що стоїть посеред городу? А посеред лісу?

7. Чого немає в дині, але є в кавуні, гарбузі?

8. Чим кит відрізняється від кута; нірка від кірки?

Вправа 180. І. Запишіть слова за алфавітом. Вкажіть кількість звуків і букв. Виділіть м’які приголосні, дзвінкі та глухі. Поясніть на прикладах, як позначається м’якість приголосних на письмі.

Первоцвіт, Маруся, білочка, гілка, сім’я, самоповага, гід- ність, ріпка, танець, цариця, чекаю, зелений, дякувати, швид- кий, хвиля, дзеркальний, майор, індієць, цокотати, льох. ІІ. Назвіть орфограми у виділених словах.

Вправа 181. Спишіть, уставляючи, де потрібно, пропущені букви або знаки і об’єднуючи приклади за орфограмами: 1) правопис апострофа;

2) правопис м’якого знака; 3) правопис -н- і -нн- у різних частинах мови;

4) правопис дзвінких і глухих приголосних; 5) спрощення в групах приголо- сних; 6) подовження та подвоєння приголосних. Усно поясніть свій вибір.

Юніст.., юніст..ю, юн..ат, кіс..лявий, чотир..ма, св..ято, прем..єра, якіс..ний, сервіс..ний, п..ятнадцять, шіс..надцять, попідтин..ю, дит..ясла, арф..яр, во..зал, я..би, п’я..десят, ател..є, моло..ьба, фля..ка, пля..ка, знан..я, стат..ей, стат..я, Монтеск..є, бон..а, дол..ар, Іл..їн, Мар..їн, миш..як, голу..ка, залю..ки.

Вправа 182. Ти – коректор. Прочитайте і спишіть, виправляючи помилки.

Усно обґрунтуйте свої виправлення відповідними правилами.

Мариво, зхопити, росписати, безхрішний, диветься, сціпи- ти, шчепити, майак, св’ято, меньший, чотирьма, шішнадцять, пяддесять, понні, доллар.

Пригадайте!

Слово складається з основи та закінчення. Закінчення можуть мати тільки змінні слова. Закінчення, що не має звукового вираження, називається нульовим.

До основи входять корінь, префікс, суфікс.

Слова творяться морфологічним (безафіксним, префік- сальним, суфіксальним, суфіксально-префіксальним спосо- бами, складанням слів або основ, за допомогою абревіації) та неморфологічним (перехід однієї частини мови в іншу, переосмислення значення слова, злиття сполучень слів в одне слово) способами.

Вправа 183. Згрупуйте і запишіть слова: 1) що не мають закінчень; 2) що мають корінь і закінчення; 3) що мають префікс, корінь, суфікс і закінчення.

Які слова зайві? Як вони утворені?

Наяву, перехід, проводити, хор, хорист, провідник, переко- типоле, приїхав, дуб, Маша, самовивіз, підберезовик, дев’яти-

класник, щоденник, двоповерховий, ознака, знаковий, метеор, будиночок, цвіт, яблуня, олівець.

Вправа 184. І. Прочитайте текст, визначте його головну думку. Чи пого- джуєтесь ви з позицією автора?

Кожне завтра починається сьогодні. Щоб життя ставало кращим, треба багато й добре працювати. З дитячих років готуйте себе до праці. «Працею красна людина», – говорить народна мудрість. У праці, хоч яка вона на перший погляд непомітна, зміст і радість життя. Ваше сьогоднішнє навчання – це теж праця. І праця нелегка, яка вимагає великої впертості й наполегливості. Адже треба оволодіти знаннями, які у вік наукових і технічних відкриттів дуже швидко зростають (За Л. Гордєєвою).

ІІ. До слова праця випишіть з тексту його форми і спільнокореневі слова.

Доповніть ряд спільнокореневих слів власними прикладами.

ІІІ. Випишіть з тексту слова, що не мають закінчень. Якими частинами мови вони є?

ІV. Розберіть за будовою слова непомітна, мудрість.

Вправа 185. На основі таблиці пригадайте, як групуються слова за значенням. Дайте визначення синонімів, антонімів, омонімів, паронімів.

Запишіть по чотири приклади кожної групи слів. По два омоніми та пароніми уведіть у речення.

Група слів За звуковою формою За значенням

Омоніми однакові зовсім різні

Синоніми різні однакові або близькі

Антоніми різні протилежні

Пароніми схожі різні

Вправа 186. Складіть речення зі словами «вивершувати» і «завзятий» у кожному зі значень. Доведіть, що ці слова багатозначні.

Вивершувати – 1. Робити верх на будівлі, скирті і т. ін.

2. Наповнювати щось вище країв, із верхом. 3. Закінчувати щось будувати, створювати.

Завзятий – 1. Дуже діяльний, енергійний; який наполег- ливо домагається мети. 2. Який пристрасно віддається якійсь справі. 3. Непохитний, непримиренний (про вдачу, характер тощо).

Вправа 187. І. Оберіть варіант правильного тлумачення слова. Відповідь звірте зі «Словником іншомовних слів».

Дайджест – 1) коротка прес-конференція; 2) короткий огляд новин.

Ексклюзивний – 1) витончений; 2) виключний.

Менталітет – 1) образ мислення особи або групи осіб; 2) ав- торитет.

Електорат – 1) коло виборців; 2) електроприлад.

Моніторинг – 1) спостереження; 2) облік.

ІІ. Уведіть у речення українські відповідники кожного слова.

Вправа 188. І. Установіть відповідність між словами та групами лексики, до яких вони належать.

1. Загальновживана лексика А рать

2. Застаріле слово Б веб-сайт

3. Неологізм Вгіпербола

4. Термін Г зошит

ІІ. Установіть відповідність між словами і стилістичними групами, до яких вони належать.

1. Просторічна лексика А морфологія, морфема

2. Професіоналізми Б я сидю, злодюга

3. Наукова лексика В черевики, вечеряти

4. Побутова лексика Г ринг, аут

ІІІ. Установіть відповідність між фразеологізмом і синонімом.

1. Пасти задніх А два чоботи – пара

2. Обоє рябоє Б замовкнути

3. Потрібен як рибі парасолька В відставати

4. Прикусити язика Г зайвий

Вправа 189. Поділіться на дві групи. По черзі давайте відповіді на запи- тання. Якщо якась група не відповість одразу, черга переходить до супер- ника. Переможцем стає група, яка отримає більше балів.

1. Що вивчає морфологія?

2. Скільки частин мови в українській мові?

3. На які дві групи поділяються частини мови?

4. До якої групи належать частини мови, що мають лексичне значення, відповідають на запитання і можуть бути членом речення?

5. Яка з частин мови не належить до жодної з груп?

6. Які частини мови є іменними?

7. Які частини мови називають змінними?

8. Яка частина мови є незмінною? Яка з форм дієслова не змінюється?

9. Які частини мови відмінюються?

10. Яка частина мови змінюється за дієвідмінами?

11. До якої групи частин мови належать прийменник, спо- лучник і частка?

12. Яка з частин мови вказує на дію або стан предмета?

Вправа 190 (з ключем). Перевір себе. Запишіть слова такими групами:

1) іменники; 2) прикметники; 3) дієслова; 4) прислівники.

Уповільнюй, удосконалення, величний, віч-на-віч, сумка, паросток, Ірина, намагатися, чимскоріш, абияк, хата, активний, натщесерце, нашвидкуруч, іменник, інколи, ароматизувати, вікно, малесенький.

Êëþ÷: з перших букв записаних слів прочитайте побажання.

Вправа 191. І. Перепишіть словосполучення, розкриваючи дужки і став- лячи слова, що в дужках, у відповідній формі.

1. Вийшов з (кімната), трохи (морозиво), багато (сніг),