• No results found

РОЗДІЛ IV. ДЕМОКРАТИЧНЕ

Тема 4. Громадянська участь у житті

1. форми соціальної активності громадян у  межах владних інституцій

Усі люди живуть у  суспільстві, але всі вони неоднаковою мі­

рою залучені до нього. Іншими словами, у  житті однієї людини спілкування з  іншими людьми посідає набагато важливіше місце, ніж у житті іншої. Громадян, які з власної ініціативи беруть участь у  загальних для спільноти заходах, спрямованих на вирішення проблем усієї спільноти, називають соціально активними.

Важливими ознаками соціальної активності особистості є силь­

не, стале прагнення впливати на соціальні процеси та дієва участь у  суспільних справах, прагнення змінити, перетворити або, на­

впаки, зберегти, зміцнити існуючий соціальний лад, його форми та елементи. Отже, соціально активна людина не просто активно виражає своє ставлення до певних соціальних проблем, але й  до­

кладає зусиль для їх вирішення.

У демократичному суспільстві існує чимало способів соціаль­

ної активності. Деякі з  них було розглянуто в  попередніх темах.

Це, наприклад, право кожного громадянина України брати участь у місцевому самоврядуванні. Реалізувати це право він може, узяв­

ши участь у:

місцевому референдумі;

місцевих виборах (депутатів місцевої ради, інших посадових осіб місцевого самоврядування);

загальних зборах (конференції) громадян за місцем прожи­

вання;

місцевих ініціативах;

громадських слуханнях;

роботі органів самоорганізації населення.

Місцевий референдум  — це форма прийняття територіаль­

ною громадою рішень із питань, що належать до відання місце­

вого самоврядування, шляхом прямого голосування. Виключно місцевими референдумами вирішуються питання про наймену­

вання або перейменування сіл, селищ, міст, районів, областей.

Загальні збори громадян за місцем проживання  — це зі­

брання всіх або частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення. Їх скликають за місцем про живання в  разі необхідності, але не рідше одного разу на рік для обговорення найважливіших питань місцевого життя. До ком­

петенції зборів належить велика кількість питань, що стосують­

ся всіх сфер життя громади й  місцевого самоврядування.

ПРигадайте

1. Що таке громадянське життя?

2. Як люди можуть захищати свої права?

Ні в  чому іншому, як у  веденні справ громадянського суспільства, не  знаходить людина настільки широкого застосування для своїх талан- тів і  настільки вдалого об’єкта для прояву своїх найкращих якостей.

Адам Фергюсон Добрі справи ніколи не можна відкладати: будь-яка затримка нероз- важлива й часто небезпечна.

Мігель Сервантес Найголовніший ефект від благодійності та волонтерства — не зібрані гроші, а те, що ми навчаємося бути відповідальними.

Святослав Вакарчук

тема 4. гРомадянська участь

РОЗДІЛ IV. ДеМОКРаТичНе СУСПІЛьСТВО Та ЙОГО ЦІННОСТІ

84

члени територіальної громади мають пра­

во ініціювати розгляд у раді (у порядку міс­

цевої ініціативи) будь­якого питання, що сто­

сується місцевого самоврядування. Внесена до розгляду належним чином місцева ініці- атива має бути обов’язково розглянута орга­

ном самоуправління.

Територіальна громада має право прово­

дити громадські слухання з питань, винесе­

них законом до сфери її відання.  Громад­

ське слухання  — це офіційне засідання місцевої ради, органу місцевої влади або міс­

цевого самоврядування, на якому депутати та посадові особи ознайомлюються з  думка­

ми, враженнями, зауваженнями та пропози­

ціями жителів міста (села, селища, району) із проблеми чи заходу, які орган влади зби­

рається реалізувати. Головними ознаками громадських слухань, які роблять їх одним із найбільш ефективних інструментів спіл­

кування громадянина з  владою, є  те, що:

кожен охочий може взяти участь у громад­

ських слуханнях  — як фізична особа, так і  представник тієї чи іншої організації;

на відміну від усіх інших форм громад­

ської участі, громадські слухання прово­

дять безпосередньо перед прийняттям владою того чи іншого рішення;

Громадські слухання можуть також про­

вести з  метою:

дізнатися думку громадян щодо так тики, стратегії керівництва міста (села, сели­

ща), правильності прийнятих керівниц­

твом рішень;

ознайомити громадян із планами керів­

ництва територіальної громади та резуль­

татами його діяль ності (заслуховування керівництва громади);

забезпечити прозорість діяльності органів і  посадових осіб місцевого самоврядуван­

ня задля підвищення довіри в  жителів до місцевої влади;

отримати пропозиції та поради від членів громади щодо розв’язання поточних проб­

лем та підтримки громади в  разі лобію­

вання її інтересів перед іншими владни­

ми структурами;

отримати поради від жителів міста (села, селища)  — споживачів послуг, як краще розв’язати певну проблему.

Проте й  поза межами владних інститу­

цій існують способи вияву позиції щодо то­

го чи іншого питання, важливого для су­

спільства.

Участь людини в таких масових заходах, як демонстрації, мітинги, пікети, марші та походи, уже є  формою соціальної активно­

сті. У  такий спосіб вона демонструє іншим свою підтримку тієї чи іншої спільноти, її цінностей, уявлень про найкращий шлях розвитку для соціуму.

активна участь громадянина в інститу ціях місцевого самоврядування є  однією з  основ побудови демократичного громадянського суспільства.

?

Як соціальна активність впливає на діяльність державних органів?

Характеристика рівнів місцевих ініціатив Формальний

рівень

Проміжний рівень

Первинний рівень

Правові норми, державні

органи управління,

державні та  приватні

інститути

Механізм узгодження формальних

інститутів і  первинного

рівня людини

Звичаї та  традиції,

норми поведінки,

цінності, переконання

й принципи Місцеві ініціативи

Господарські та інфраструктурні

Соціально-культурні

Освітні

Рекреаційні

Історико-краєзнавчі

Екологічні

РІВНІ МІСЦеВиХ ІНІЦІаТиВ ВиДи МІСЦеВиХ ІНІЦІаТиВ

?

Яку інформацію про місцеві ініціативи можна отримати за наведеними схемами?

ТеМа 4. ГРОМаДЯНСьКа УчаСТь У жиТТІ СУСПІЛьСТВа

85

2. волонтерська діяльність

Однією із форм соціальної активності та важливим чинником побудови громадянсько­

го суспільства є волонтерська діяльність. Во­

на може відбуватися як організовано, волон­

терськими групами за підтримки державних та громадських орга нізацій, так і безсистем­

но, у  вигляді спонтанної допомоги іншим людям. Переваж но це хворі, люди з  особли­

вими фізич ними потребами, літні люди, без­

притульні, багатодітні сім’ї та сироти. Во­

лонтерство також може спрямовуватися на будь­яку особу чи групу осіб, що потребу­

ють допомоги.

Спектр благодійної діяльності волонтерів дуже великий. Вони можуть виступати орга­

нізаторами заходів, спрямованих на залучен­

ня широкого загалу: освітніх проектів, зма­

гань, фестивалів, концертів, збору коштів та речей для благодійних ініціатив. Крім цього, самі волонтери можуть безкоштовно працю­

вати консультантами з  юридичних та фінан­

сових питань, веб­розробниками, переклада­

чами, соціальними робітниками тощо.

У Європі волонтерство є  одним із давно усталених соціальних інституцій. У 2012 р. бу­

ло затверджено Європейську хартію прав та обов’язків волонтерів, що встановлює стандар­

ти волонтерської діяльності та рекомендації.

Існують рекомендації агенції ООН із волонтер­

ства, що пропонують способи ефективної взає­

модії волонтерів із державними органами вла­

ди. Для розвитку міжнародної волонтерської діяльності серед молоді було створено Європей­

ську конвенцію про заохочення міжнародної довгострокової волонтерської служби для мо­

лодих осіб, яка вста новлює правову основу для міжнародного волонтерства. Таким чином, єв­

ропейське волонтерство має чіткі стандарти ді­

яльності. В  Україні правовий статус волонтер­

ської діяль ності перебуває в стадії формування.

?

Що таке волонтерство?

висновки

Соціальна активність  — одна із форм взаємодії людини із суспільством, спосіб долучення до вирішен- ня суспільно важливих питань. Вона може набувати

різних форм, таких як участь у місцевому самоуправ- лінні або волонтерській діяльності, і  відбуватися у  співпраці з  державною владою або автономно.

заПитання та завдання

1. Що таке соціальна активність? У яких формах проявляється соціальна активність громадян?

2. Проведіть дискусію, чи може соціальна активність заважати діяльності державних органів влади.

3. Чи є  волонтерство формою соціальної активно- сті суспільства?

4. Які чинники сприяють розвитку волонтерства?

5. З’ясуйте, чим волонтерство відрізняється від благо дійності.

6. Що спонукає людей до волонтерської діяльності?

7. обговоріть у  групах. Чи дійсно у  2014 р. во- лонтерство стало «рятувальним колом» України?

8. Поясніть, як ви розумієте епіграфи до теми.

9. За допомогою пошукових систем знайдіть в  Ін- тернеті інформацію і  підготуйте повідомлення про діяльність волонтерів у  світі або сучасній Україні.

10. Напишіть есе на тему «Добро починається з  тебе».

цікаво знати

Революція Гідності й  агресія Росії проти нашої країни призвели до розгортання в  Україні потужно- го волонтерського руху. Так, завдяки волон терству протес тувальники були забезпечені всім необхідним, тривалий час постачали до армії продовольство, одяг, амуніцію, медичні засоби, ремонтували бойову тех- ніку, надавали психологічну підтримку тощо. Саме волонтери стали рушіями змін у  реформуванні мі- ністерства оборони, системи охорони здоров’я, освіти тощо. За короткий час виникла низка волон- терських організацій, які стали впливовою силою в  суспільному й  політичному житті.

цікаво знати

Із 1970-х рр. великі світові компанії почали стра- тегічно планувати свою участь у вирішенні важливих для суспільства питань. Одним зі способів цієї актив- ності стало стимулювання своїх працівників до во- лонтерської діяльності — від виділення окремих днів у  робочому графіку для спільної праці на користь громади до спеціальних волонтерських відпусток. Ко- жен працівник такої компанії може взяти певну кіль- кість днів відпустки як за власний рахунок, так і  за рахунок підприємства для участі в  цих заходах.

?

Наведіть приклади діяльності волонтерів у су- часній Україні.

1. Шкільна громада та шкільне самоврядування (учнівське, учительське, батьківське)

Одним із визначальних чинників соціалізації індивіда виступає школа. Це стало можливим завдяки тому, що в  сучасному суспіль­

стві шкільна освіта для всіх доступна й  обов’язкова. через систему взаємодії вчителів та учнів молодь ознайомлюється з  накопичени­

ми в  суспільстві знаннями, духовними надбаннями й  соціальним досвідом. Школа дозволяє дитині навчатися, використовувати влас­

ні індивідуальні ресурси й  можливості, орієнтуватися в  основних видах суспільно корисної діяльності й  підготуватися до виконання суспільних обов’язків. Учителі, учні та їхні батьки об’єднані у шкіль- ну громаду. Завданням шкільної громади є  взаємовигідна співпра­

ця заради підготовки учнів до дорослого життя поза межами на­

вчальних планів. активна участь учнів у  житті шкільної громади допоможе їм набути корисних соціальних навичок. Також така фор­

ма спів праці передбачає спільну відповідальність за освітні успіхи.

Однією з  можливих для учнівської молоді форм участі в  жит­

ті шкільної громади є шкільне самоврядування. Завдяки йому во­

на має можливість впливати на розвиток свого навчального закла­

ду й  одночасно набувати необхідних у  майбутньому соціальних навичок  — співпраці з  іншими людьми, уміння знаходити спіль­

ну мову, розв’язання конфліктних ситуацій, об’єднання осіб із різ­

ними поглядами для досягнення спільної мети, уміння почути іншого та прийняти його позицію, якщо вона об’єктивно краща для спільної справи, тощо.

Шкільне самоврядування сприяє усвідомленню того правила, що те, яким є  й буде навколишній світ, залежить від самої люди­

ни, і  ніхто за неї не змінить його на краще. Діяльність у  громаді сприяє також тому, що в  людській спільності виділяються й  фор­

муються особи з якостями лідерів. Небезпідставно в багатьох сучас­

них розвинених демократичних країнах активна участь у  діяльно­

сті органів самоврядування своїх навчальних закладів вважається одним із визначальних чинників формування особистості майбут­

ніх громадсько­політичних діячів у  демократичному суспільстві.

В об’єднаннях різних людей вони завжди необхідні для того, щоб цей колектив міг працювати, підпорядковуючись спільній ме­

ті, якою у  школі є  організація навчання. У  ній беруть участь усі учасники шкільної громади  — учні, батьки, учителі.

?

Якою є  мета існування шкільного самоврядування?

ПРигадайте

1. Що таке соціальні ролі?

2. Що ви знаєте про шкільне само врядування у  своєму на- вчальному закладі?

Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя.

Адольф Дістервег Школа  — це майстерня, де формується думка мо- лодого покоління, треба міцно тримати її в  руках, якщо не хочеш випустити з  рук майбутнє.

Анрі Барбюс Після хліба найважливіше для народу  — школа.

Жорж Жак Дантон Метою школи завжди має бути виховання гармо- нійної особистості, а не спеціаліста.

Альберт Ейнштейн