• No results found

РОЗДІЛ IV. ДЕМОКРАТИЧНЕ

Тема 3. Громада

1. Поняття місцевого та територіального громадського самоврядування

Важлива роль у  системі демократичного правління належить місцевому самоврядуванню. Воно є тим інститутом публічної вла­

ди, у  діяльності якого може брати участь кожний громадянин.

Завдяки цьому місцеве самоврядування відіграє роль своєрідної проміжної ланки між громадянським суспільством і  державою, належачи більше до першого, ніж до другої. У  сучасній Європі розуміння місцевого самоврядування визначається прийнятою в  1985 р. Радою Європи Європейською хартією місцевого само­

врядування.

У демократичному суспільстві однією з  важливих складових місцевого самоврядування вважають територіальне громадське самоврядування. Це самоорганізація громадян за місцем їхнього проживання для самостійної під власну відповідальність реалі­

зації своїх ініціатив у  питаннях місцевого значення. Для здій­

снення цього вони утворюють добровільні самоврядні територі­

альні організації  — громади.

Відповідно до особливостей функціонування місцевого само­

врядування традиційно розрізняють англосаксонську (англо­аме­

риканську) і  континентальну (європейську, французьку) моделі.

В  основі першої моделі лежить принцип «позитивного регулю­

вання», за якого перелік прав та  обов’язків місцевого самовря­

дування визначає законодавство. англосаксонській моделі при­

таманні такі риси:

значна автономія органів місцевого самоврядування стосовно держави;

відсутність прямого підпорядкування центру органів терито­

ріального рівня;

відсутність уповноважених представників центральної влади, що контролюють органи місцевого самоврядування на місцях;

контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування не­

прямим шляхом через суд і  центральні міністерства;

виборність ряду посадових осіб місцевого самоврядування те­

риторіальною громадою;

діяльність органів місцевого самоврядування в  межах закрі­

плених у  законодавстві повноважень.

В основу континентальної моделі місцевого самоврядування покладено принцип «негативного регулювання», за яким дозво­

лено робити все, що не заборонено законом.

Право громади самостійно вирішувати свої справи має такий самий природ- ний і  невід’ємний характер, як права і  свободи людини.

Джон Локк Громадська діяльність — це така праця, таке напруження фізичних і духовних сил, коли для людини особистим стає те, що належить не їй особисто, а  громаді.

Василь Сухомлинський Разом люди можуть здійснити те, що їм не під силу зробити поодинці; єднан- ня умів і  рук, зосередження їхніх сил може стати майже всемогутнім.

Джин Вебстер Чого громада забажає, того і  пан не поламає.

Українське прислів’я

РОЗДІЛ IV. ДеМОКРаТичНе СУСПІЛьСТВО Та ЙОГО ЦІННОСТІ

80

Для неї є  характерним:

значно вищий рівень централізації по­

рівняно з  англосаксонською моделлю;

наявність системи вертикальної (ієрар­

хічної) підпорядкованості органів місце­

вого самоврядування центру;

поєднання місцевого самоврядування на місцях із прямим державним управлін­

ням і  функціонуванням на одному й  то­

му самому територіальному рівні обра­

них територіальною громадою органів місцевого самоврядування й  посадовців, призначених центральною владою, що здійснюють адміністративний нагляд за діяльністю самоврядування.

В Україні основним елементом місцево­

го самоврядування є територіальна громада, яка здійснює самоврядування в  порядку, встановленому законом як безпосередньо, так і  через обраних представників, а  також через виконавчі органи місцевого самовря­

дування  — сільські, селищні та міські, ра­

йонні та обласні ради. На них покладені окре мі повноваження органів виконавчої вла­

ди, що стосуються таких сфер життя:

планування соціально­економічного й куль­

тур ного розвитку території громади;

формування й  використання місцевого бюджету;

управління комунальною власністю;

управління житлово­комунальним госпо­

дарством, закладами побутового, торго­

вельного обслуговування, громадського харчування, підприємствами транспорту та зв’язку;

будівництва;

освіти, охорони здоров’я, культури, фіз­

культури та спорту;

регулювання земельних відносин та охо­

рони навколишнього природного сере­

довища;

соціального захисту населення;

зовнішньоекономічної діяльності;

оборонної роботи;

адміністративно­територіального устрою;

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і  законних інтересів громадян тощо.

У демократичному суспільстві місцеве самоврядування виконує такі функції:

уособлює один із найдавніших інститу­

тів демократії та  важливий елемент по­

літичної системи суспільства;

відіграє роль з’єднувальної ланки між населенням і  державними структурами;

здійснення загальнодержавних і  регіо­

нальних програм на місцевому рівні;

зміцнення територіальної цілісності держави, зниження соціального напру­

ження й  ризику міжнаціональних кон­

фліктів;

формування адаптованої до місцевих особ­

ливостей економіки;

втілення в  життя механізму реалізації населенням своїх громадянських прав і  свобод;

розв’язання широкого кола найбільш близьких для населення соціальних проб­

лем і  задоволення його основних соці­

альних потреб;

вирішення державних завдань силами місцевих органів шляхом передачі їм від­

повідних державних повноважень.

Діяльність місцевого самоврядування має важливе значення для розвитку суспіль­

ства. Завдяки місцевому самоврядуванню документ

із Європейської хартії місцевого самоврядування 1. Під місцевим самоврядуванням розуміють пра-

во і реальну спроможність органів місцевого са- моврядування регламентувати значну частину державних справ та управляти нею, діючи в ме- жах закону, під свою відповідальність і  в інте- ресах місцевого населення.

2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких обрані шляхом вільного, таємного, рівного, прямого й  загального голосування. Ра- ди або збори можуть мати у  своєму розпоря- дженні підзвітні їм виконавчі органи.

3. …не виключено звертання до зборів громадян, референдуму або будь-якої іншої форми прямої участі громадян там, де це допускається законом.

Принцип місцевого самоврядування має бути визнаний у  законодавстві країни і, за можливості, у  конституції країни.

?

1) Як у джерелі визначено, що таке місцеве само- врядування?

2) Як, відповідно до Хартії, громадяни здій снюють право на місцеве самоврядування?

ТеМа 3. ГРОМаДа

81

у  громадян розвиваються такі якості, як самостійність, енергійність і  підприємли­

вість, вони перестають очікувати всього

«згори», а  звикають покладатися на себе.

За наявнос ті повноцінного функціонуван­

ня системи місцевого самоврядування гро­

мадське життя не зосереджується в центрі, а  рівномірно розподіляється всією держа­

вою. Поряд із приватним інтересом у  гро­

мадян виникає та розвивається суспільний.

Місцеве самоврядування сприяє тому, що громадяни отримують можливість для прак­

тичного знайомства й участі в громадських справах. Одночасно із цим воно стає своє­

рідною школою для підготовки майбутніх

державних діячів високого рівня, обізна­

них у  соціальних проб лемах пересічних громадян.

?

Чому в демократичному суспільстві розвине- не самоврядування громадян?

2. людина і  громада

Термін «громада» використовується не лише в  значенні територіальної громади як ланки системи місцевого самоврядування, закріпленої в законодавстві України. Іншим його значенням є розуміння громади як фор­

ми об’єднання людей, що ставить перед со­

бою певні спільні завдання. Характерними рисами, притаманними цій спільноті, вва­

жаються такі:

спільна територія проживання її членів, що дозволяє їм спілкуватися й  контак­

тувати між собою;

наявність повного або часткового само­

врядування;

спільне вирішення своїх соціально­побу­

тових проблем на основі активної спів­

праці;

підтримка одне одного та взаємодо ­ помога;

морально­виховний вплив на членів гро­

мади.

Із життям у складі великої чи малої гро­

мади пов’язане життя кожної людини, хоча ми часто не замислюємося над цим.

Громадою для людини стають сім’я, клас, школа, сусіди по під’їзду, будинку, вулиці, жителі її села або міста, спільноти за ін­

тересами тощо. Проте необхідно розуміти, що громада  — це не люди, які лише пере­

бувають поряд, керуючись своїми власни­

ми приватними інтересами. Громада  — це співпраця, партнерство заради загальної ко­

ристі. Можна роками жити в  будинку або на одній вулиці й  не знати своїх сусідів, а участь у спільній, корисній для всіх спра­

ві здатна об’єднати малознайомих людей у  громаду.

Що дає людині участь у  житті громади?

Завдяки цьому вона усвідомлює, що, об’єд­

навши зусилля, завжди легше досягти ба­

жаного. Громада допомагає людині зрозумі­

ти, як вона залежить від її активної позиції документ

із книги французького державного діяча й  політолога XIX ст. алексіса де токвіля

«демократія в  америці»

…Саме в громаді полягає сила свободи наро- ду. Громадські інститути відіграють для встановлен- ня незалежності ту саму роль, що й початкові шко- ли для науки, і  вони відкривають народу шлях до свободи й навчають його послуговуватися тією сво- бодою, насолоджуватися її мирним характером. Без громадських інститутів нація може сформувати віль- ний простір, однак справжнього духу свободи во- на так і  не набуде.

?

1) У чому вбачав роль громади мислитель?

2) Поясніть, як ви розумієте порівняння гро- мадських інститутів із початковими школами для науки.

3) Наведіть приклади того, як участь у громад- ському житті впливає на формування особи- стості молодої людини.

?

Які сторони взаємодії людини та громади ілю- струє фотографія?

РОЗДІЛ IV. ДеМОКРаТичНе СУСПІЛьСТВО Та ЙОГО ЦІННОСТІ

82

та небайдужості до проблем спільноти. Вона сприяє соціалізації індивіда, формуючи в ньо­

му чимало необхідних для життя соціальних якостей. Саме із цим пов’язана важлива роль

громади у  формуванні громадянського су­

спільства.

?

Чи завжди людина належить до громади?

висновки

Демократичне правління передбачає наявність місцевого й громадського самоврядування. Саме завдя- ки цьому кожний громадянин має змогу брати участь у  вирішенні питань, які стосуються його безпосеред- ньо, і  бути учасником демократичного процесу.

Для європейських країн важливе значення має прийнята Радою Європи Європейська хартія місце- вого самоврядування, що визначає стандарти само- врядування, на які мають орієнтуватися всі демокра- тичні держави.

заПитання та завдання

1. Що таке місцеве самоврядування?

2. У чому полягає значення діяльності місцевого самоврядування для розвитку суспільства?

3. Що таке громада?

4. Охарактеризуйте роль і місце місцевого й терито- ріального громадського самоврядування в  демо- кратичному суспільстві.

5. Якими є особливості, функції та значення діяльно- сті місцевого самоврядування?

6. Проаналізуйте висловлювання про громаду й гро- мадську діяльність, наведені в  епіграфах до теми.

Поясніть, як ви їх розумієте.

7. Яку роль відіграє для людини участь у  житті громади?

8. Підготуйте повідомлення про діяльність орга- нів місцевого самоврядування у вашому населе- ному пункті.

9. Ознайомтеся з діяльністю шкільного самовряду- вання у вашому навчальному закладі. На підста- ві яких принципів, правил і цінностей воно функ- ціонує? Якою є  його структура?

10. Існує думка, що вміння людини жити в громаді є за- собом формування та розвитку громадянського су- спільства. Чи поділяєте ви це твердження? Чому?

11. Кардинал Української греко-католицької церкви Лю- бомир Гузар сказав: «Люди творять громаду». Цим він звертав увагу, що якими є  люди, такою й  буде громада і  життя в  ній. Напишіть есе на цю тему.

цікаво знати

Останнім часом в Україні одним з етапів роз- витку місцевого самоврядування стало залучення громади до розподілу місцевих бюджетів. Це від- бувається шляхом голосування громадою за про- екти з покращення місцевого добро буту. Ці про- екти фінансують місцеві бюджети. Така практика отримала назву «бюджет громадської участі», «гро- мадський бюджет» тощо.

?

Дізнайтеся про місцеві проекти своєї громади. Які з них були вті- лені в життя?

1. форми соціальної активності громадян у  межах владних інституцій

Усі люди живуть у  суспільстві, але всі вони неоднаковою мі­

рою залучені до нього. Іншими словами, у  житті однієї людини спілкування з  іншими людьми посідає набагато важливіше місце, ніж у житті іншої. Громадян, які з власної ініціативи беруть участь у  загальних для спільноти заходах, спрямованих на вирішення проблем усієї спільноти, називають соціально активними.

Важливими ознаками соціальної активності особистості є силь­

не, стале прагнення впливати на соціальні процеси та дієва участь у  суспільних справах, прагнення змінити, перетворити або, на­

впаки, зберегти, зміцнити існуючий соціальний лад, його форми та елементи. Отже, соціально активна людина не просто активно виражає своє ставлення до певних соціальних проблем, але й  до­

кладає зусиль для їх вирішення.

У демократичному суспільстві існує чимало способів соціаль­

ної активності. Деякі з  них було розглянуто в  попередніх темах.

Це, наприклад, право кожного громадянина України брати участь у місцевому самоврядуванні. Реалізувати це право він може, узяв­

ши участь у:

місцевому референдумі;

місцевих виборах (депутатів місцевої ради, інших посадових осіб місцевого самоврядування);

загальних зборах (конференції) громадян за місцем прожи­

вання;

місцевих ініціативах;

громадських слуханнях;

роботі органів самоорганізації населення.

Місцевий референдум  — це форма прийняття територіаль­

ною громадою рішень із питань, що належать до відання місце­

вого самоврядування, шляхом прямого голосування. Виключно місцевими референдумами вирішуються питання про наймену­

вання або перейменування сіл, селищ, міст, районів, областей.

Загальні збори громадян за місцем проживання  — це зі­

брання всіх або частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення. Їх скликають за місцем про живання в  разі необхідності, але не рідше одного разу на рік для обговорення найважливіших питань місцевого життя. До ком­

петенції зборів належить велика кількість питань, що стосують­

ся всіх сфер життя громади й  місцевого самоврядування.

ПРигадайте

1. Що таке громадянське життя?

2. Як люди можуть захищати свої права?

Ні в  чому іншому, як у  веденні справ громадянського суспільства, не  знаходить людина настільки широкого застосування для своїх талан- тів і  настільки вдалого об’єкта для прояву своїх найкращих якостей.

Адам Фергюсон Добрі справи ніколи не можна відкладати: будь-яка затримка нероз- важлива й часто небезпечна.

Мігель Сервантес Найголовніший ефект від благодійності та волонтерства — не зібрані гроші, а те, що ми навчаємося бути відповідальними.

Святослав Вакарчук

тема 4. гРомадянська участь