• No results found

Висновки

In document UIdt Rdt (сторінка 152-176)

елементів. В місцях проходження через стінки проводи повинні бути в достатній мірі захищені від ушкодження ізоляції. Електрообладнання повинне бути сконструйоване, виготовлено та встановлено таким чином, щоб його елементи могли протистояти явищам корозії. Місця під’єднання провідників до рівнемірів палива повинні бути надійно ізольовані і не допускати появи іскріння. Ізоляційний матеріал бортових електромереж повинен бути виконаний з важкогорючого матеріалу. Контактні з’єднання провідників повинні бути надійно ізольовані від корпусу автомобіля.

Забороняється монтаж додаткового електрообладнання, яке не передбачено заводом-виробником. Магістральні електропроводи повинні обдуватися потоком повітря з повітропроводів з метою їх охолодження.

Повний опис вищевказаного нормативного документа наведено у додатку.

колісних транспортних засобів, яка захищена патентом України на корисну модель №122357.

3. Науково обґрунтовано вихідні дані та розроблено схемні рішення системи для запобігання затоплення колісних транспортних засобів. Запропоновано типові місця розміщення компонентів даної системи на транспортному засобі.

4. Розроблено проект доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.97р. № 1128 «Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння».

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. За результатами аналізу статистики пожеж на колісних транспортних засобах виявлено, що у світі щорічно відбувається понад 1 млн. пожеж на колісних транспортних засобах, на яких гине 2,8-3 тис. людей, а матеріальні збитки щороку перевищують 1 млрд. дол. США. За останні п'ятнадцять років в Україні виникло понад 50 тис. таких пожеж, внаслідок яких загинуло 546 осіб та завдано лише прямих матеріальних збитків на суму близьку 1 млрд. грн.

Найчастіше горять пасажирські транспортні засоби, зокрема легкові автомобілі, автобуси та тролейбуси (68,1%; 6,6% і 0,5% відповідно від загальної кількості таких пожеж).

Основними причинами пожеж колісних транспортних засобів під час їх експлуатації є іскріння або коротке замикання бортових електромереж; порушення герметичності паливної системи. За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США (FEMA), найчастіше пожежі колісних транспортних засобів виникали у моторному відсіку – 62%.

2. На підставі аналізу національних та міжнародних нормативних документів з питань розробок систем забезпечення пожежної безпеки колісних транспортних засобів висунуто ідею, що шляхами підвищення ефективності протипожежного захисту є удосконалення систем запобігання і реагування на виникнення горіння у підкапотному просторі, а також нормативно-правових актів у цій сфері.

3. Із застосуванням математичного моделювання електротеплових процесів бортових електромереж, викликаних іскровими розрядами, виявлено квадратичну залежність зміни температури нагріву мідних провідників Т ºС

від їх діаметра d, мм та проміжку часу від початкової температури t, c, яка описується залежністю виду T=1421,51- 830,86d-2127,5t+134,3d2+437,85dt+1536,46t2, при цьому енергія, яка виникає при іскровому розряді у бортовій електромережі колісних транспортних засобів, може перевищувати значення 10 Дж, що достатньо для джерела займання газоповітряного горючого середовища у підкапотному просторі колісних транспортних засобів;

4. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що у контурі бортової електромережі колісних транспортних засобів з провідником площею поперечного перерізу 1 мм2 струм короткого замикання сягає 59 А і він здатний нагріти цей провідник до температури самозаймання ізоляційного матеріалу (понад 355 ºС) за 25 с, а у випадку площі поперечного перерізу провідника 2,5 мм2 величина струму короткого замикання досягає 65 А і він здатний нагріти провідник до температури самозаймання ізоляційного матеріалу за 180 с.

5. На підставі експериментальних досліджень, проведених згідно з вимогами ГОСТ 12.1.044-89, встановлено, що ізоляційний матеріал на основі полівінілхлориду, який найчастіше використовується у бортових електромережах колісних транспортних засобів, відноситься до горючих середньої займисті, що обумовлює можливість його займання за умов виникнення іскріння або струмів короткого замикання та струмового перевантаження для мідних провідників з діаметром меншим за 2,5 мм.

6. Науково обґрунтовано вихідні дані та розроблено схемні рішення пристрою для аварійного відключення електроенергії у бортовій електромережі колісних транспортних засобів, яка захищена патентам України на

корисну модель №122357, а також розроблено схемні рішення системи для запобігання затоплення колісних транспортних засобів. Запропоновано типові місця розміщення компонентів даної системи на транспортному засобі.

7. Розроблено проект доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.97р. № 1128 «Про забезпечення колісних транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння».

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А Л

Автомобільний транспорт

10, 46,47 Легковий автомобіль

31, 50 Акумуляторна

батарея

78, 126,137 Лакофарбове покриття

41

Автобус 23, 24, 26 М

Аварійний режим

43, 87 Модуль

пожежогасіння

125, 127 Б Моторний відсік 25, 37,

43, 78 Бортова

електромережа

11 Н

Блок двигуна 86 Напруга 65, 67,

69, 79, 80 Багажний

відсік

21, 121, 144 О

Блок живлення 127 Опір 44, 47,

53, 57, 61, 63, Бензин 34, 37, 146 Охолоджуюча

рідина

38

В П

Вантажний автомобіль

31,50 Провідник 44, 47, 53, 54, 57, 58 Вогнегасник 52, 141 Перенаван-

таження

20, 25, 53, 57, 87, 97 Пожежний

приймально- контрольний пристрій

127, 128

Г

Генератор 25, 77, 87, 138

С

Гасіння 141, 147 Сповіщувач 125, 126, 129, 130 Д Самозаймання 40, 56, 84,

97, 104, 105, 106

Дорожньо- транспортна пригода

21, 48, 140 Струм 37, 42, 44, 45, 47, 62, 77

Дослідний

зразок

94 Система

пасивної безпеки

137, 138, 141, 147

Е Система

протипожежно го захисту

13, 16, 49, 53, 141 Енергія 68,72,105,1

47

Стартер 44, 80, Електро-

обладнання

26,42,43,44, 56,146,147

Т електромережа 8,9,56,63,78 Термо-

перетворювач

90, 91, 97, 111

З трансформатор 108, 110,

111 К

Займистість 24, 27, 35, 36, 46, 77

Контур 58, 63,

65, 69, 71

І Конденсатор 42

Коротке замикання

20, 44, 149 Іскровий розряд 55, 62, 82,

87

Контакти 77

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Закон України № 233/94-ВР від 10.11.1994 р. Про транспорт: за станом на 13.05.2010 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2010. – 15с. – (Бібліотека офіційних видань).

2. Закон України № 3492-IV від 23.02.2006 р. Про автомобільний транспорт: за станом на 04.07.2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид- во., 2013. – 69с. – (Бібліотека офіційних видань).

3. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання: ДСТУ 3649:2010. – [Чинний від 2010-12-11] – К.:

Держспоживстандарт України, 2010. – 32 с. – (Національний стандарт України).

4. Закон України № 2953-XII від 28.01.1993 р. Про дорожній рух: за станом на 04.07.2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2013. – 32с. – (Бібліотека офіційних видань).

5. Кодекс цивільного захисту України: за станом на 01.04.2014р./ Верховна Рада України. – Офіц. Вид. – К:

Парлам. в-во, 2014. –132 с. – (Бібліотека офіційних видань).

6. ПКМУ №1306 від 10.10.2001р. «Про правила дорожнього руху»

7. ПКМУ № 394 від 03.09.2009р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р.

№ 1128 і від 10 жовтня 2001 р. № 1306».

8. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України: НАПБ В.01.054-

98/510. – [Чинний від 1999-04-01] – К.:Мінтранс України, 1999. – 32 с. (Нормативний акт пожежної безпеки).

9. Про затвердження правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників (затверджені наказом МВС України від 15.01.2018 №25, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.02.2018 за №225/31677).

10. Пожежна техніка. Терміни та визначення: ДСТУ 2273 – [Чинний від 2006-01-01] – К.: Мінтранс України, 2006. – 31 с. (Державний стандарт України).

11. Пожар в автомобиле: как установить причину? / Булочников Н.М. Зернов С.И., Становенко А.А., Черничук Ю.П., – М: «ФЛИГИСТОН», 2006. – 224 с.

12. Исхаков Х.И. Пожарная безопасность автомобіля / Исхаков Х.И.., Пахомов A.B., Каминский Я.Н. – М:

Транспорт, 1987. – 86 с.

13. Смелков Г.И. Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах – М.: Энергоиздат, 1984. – 183 с.

14. Автомобильные подогреватели и отопители. // Полезные страницы, выпуск №9, М., За рулем, 2001. 198–205 с.

15. Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення: ДСТУ 2984-95 [Чинний від 1996-01-01] – К.:

Мінтранс України, 1996. – 31 с. (Державний стандарт України).

16. Современные отечественные и зарубежные установки пожаротушения автотранспортных средств: Обзорная информация/ Литвинов В.А., Быстров Ю.В., Смирнов В.И. – М.: ЦНИИТЭстроймаш, 1989, вып. 1.

17. U.S. Fire Administration's (USFA) Topical Fire Report Series Volume 13, Issue 11 / January 2013.

18. Кузык Б.Н. Россия: стратегия перехода к водородной энергетике / Б.Н. Кузык, Ю.В., Яковец М.: Институт экономических стратегий, 2007. – 400 с.

19. Мищенко А.И. Применение вородода для автомобильных двигателей / В.Ф. Крутенев, В.Ф. Каменев // Конверсия в машиностроении. 1997. – С.73 – 79.

20. Евдокимов А.А. Высокие технологии, водородная энергетика, платиновые металлы: сборник документов и материалов традиционного «груглого стола», посвященного Дню космонавтики. МИРЭА, 12 апреля 2005 года / А.А. Евдокимов – Моск.гос. ин-т радиотехники, электроники и автоматики. – М.: АСМИ, 2005. – 288с.

21. Ажажа В.М. Материалы для хранения водорода. Анализ тенденций развития на основе данных об информационных / В.М. Ажажа, М.А. Тихоновский, А.Г. Шепелев. // Вопроси атомной науки и техники. – 2006. –№1. – С. 23 – 27.

22. Fires of passenger cars in Poland [Електронний ресурс]

режим доступу за посиланням:

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=fires%20of%2 0passenger%20cars%20in%20poland&source=web&cd=1&c ad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http://yadda

23. Офіційний сайт Національної асоціації протипожежної служби США (National Fire Protection Association. The authority on fire, electrical and building safety) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nfpa.org

24. Офіційний сайт Центру пожежної статистики (CTIF, International association of fire and rescue service) [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// www.ctif. org

25. Метрологія. Терміни та визначення: ДСТУ 2681-94 [Чинний від 1995-01-01 ] – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с. – (Державний стандарт України).

26. Поліщук Є.С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. Л.: «Львівська політехніка», 2000.– С. 48-51.

27. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения:

ГОСТ 12.1.044-89 [Чинний від 1991-01-01 ] – М.:Стандартиформ, 2006. – 85 с. – (Государственный стандарт)

28. Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування: ДСТУ 4809:2007 [Чинний від 2008- 01-01] – К.:Держспоживстандарт України, 2007. – С. 15.

(Національний стандарт України).

29. Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра ГОСТ 24621- 91[Чинний від 01.01.93] – М.: Комитет стандартизации и метрологии, 1991. – С. 8 – (Государственный стандарт) 30. Підгородецький Я.І. Автомобільні транспортні засоби.

Основи конструкції / Я.І. Підгородецький, М.І. Сичевський, А.М. Домінік // – Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – 316 с.

31. Семерак М.М. Определение и анализ погрешности от нагрева термометров сопротивления измерительным током. / М.М. Семерак, М.М. Процевят, А.С. Дячишин //

В кн.: Термомеханические процессы в кусочно- однородных элементов конструкций. Сб. науч. Тр. Киев, Наук. думка, 1978. – с.146 – 150.

32. В.С. Перхач Математичні задачі електроенергетики.

Видання 2-е, перероб. і доповн. – Львів. Вища школа.

Видавництво при Львів. Ун-ті. 1982 – 380 с.

33. Теоретические основы измерения нестационарной температуры.- 2-е изд. Перераб.– Л.: Энергоатомиздат.

Ленингр. Отд. 1990. – 256 с.: ил. ISBN 5-283-04474-2.

34. Электрические схемы VW Passat [Електронний ресурс]–

Режим доступу: http://viamobile.ru/page.php?id=78

35. Гудим В.І. Аналіз систем та агрегатів автотранспортних засобів за рівнем пожежної небезпеки / В.І. Гудим, А.Ф. Гаврилюк // Пожежна безпека : зб. наук. пр. – Львів : ЛДУБЖД, 2013. – №23. – С. 58 – 63.

36. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967.– 600 с.

37. Величко Л.Д. Термодинаміка та теплопередача в пожежній справі / Л.Д. Величко, Р.Я. Лозиський, М.М. Семерак //. – Львів: Вид-во: «СПОЛОМ», 2011. – 504 с.

38. Абраменко І.Г. Проблеми вибухобезпечності електричних кіл освітлювальних установок / І.Г. Абрамов, В.Ф. Рой, Н.Г. Бурма // Світлотехніка та електроенергетика:

Міжнародний науково-технічний журнал ХНАМГ. – №1.

– Харків : ХНАМГ, 2011. –60-64.

39. Смелков Г.И. Пожарная безопасность электропроводок.–

М.:ООО «Кабель», 2009. – 328 с.

40. Семерак М.М. Дослідження режимів нагрівання провідників електричним струмом / М.М. Семерак, В.І. Гудим, О.М. Коваль // Пожежна безпека: Зб. наук. пр.

– Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – №8. – С.73-79.

41. Гудим В.І. Моделювання нестаціонарних електротеплових процесів в побутових електромережах / В.І. Гудим, М.М. Семерак, О.М. Коваль // Пожежна безпека:

Зб. наук. пр. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006. – №9. – С.142-147.

42. Мисюкевич Н.С. Автоматизация предотвращения пожаров кабельных сооружений и электрических проводок // автореф. дисс.к.т.н., МИПБ МВД РФ, 1998 г.

43. L. Makovicka Fire of personal motor vehicle /L. Makovicka J.

Svetlik// Badania i rozwoj №3, 2007. – р. 117 – 121.

44. Системи протипожежного захисту ДБН В.2.5-56:2010 [Чинний від 2011-10-01] – К.: Мінрегіонбуд України, 2011.

– 137 с (Державні будівельні норми України).

45. Пожежна техніка. Проектування, монтування та експлуатація установок автоматичних аерозольного пожежогасіння ДСТУ 4490:2005 [Чинний від 2006-07-01]

Київ: Держспоживстандарт України, 2006. – 18 с.

(Державний стандарт України).

46. Пожарная техника. Классификация пожаров ГОСТ 27331- 87 [Чинний від 01.01.1988] – М.: Государственный комитет по стандартам, 1987. – 15 с. – (Государственный стандарт).

47. Кушнір А.П. Автоматичні сповіщуачі систем пожежної сигналізації – Л: ВОНДРВР ЛДУ БЖД, 2012. – 188 с.

48. Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ (EN 54- 1:1996, IDT) : ДСТУ EN 54-1:2003. – [Чинний від 2004-07- 01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 8 с. – (Національний стандарт України).

49. В. Баканов. Особливості вибору, застосування та побудови теплових пожежних сповіщувачів. Частина 1 / Баканов В. // Пожежна безпека: Науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 7. – С. 34-36.

50. Системи пожежної сигналізації. Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові (EN 54-5:2000, IDT) : ДСТУ EN 54- 5:2003. – [Чинний від 2004-07-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 36 с. – (Національний стандарт України).

51. Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина

14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2004, IDT) : ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. – [Чинний від 2010-01-01]. – К.:

Держспоживстандарт України, 2009. – 57 с. – (Національний стандарт України).

52. Шаровар Ф.И. Устройства и системы пожарной сигнализации / Шаровар Ф.И. – М.: Стройиздат, 1985. – 165 с.

53. Себенцов Д. А. Дымовой? Тепловой? Комбинированный?

Проблема выбора типа пожарного извещателя для вашего объекта / Д. А. Себенцов // Алгоритм безопасности. – 2005. – № 5. – С. 50 – 57.

54. Яцишин С.П. Інтелектуальний пожежний сповіщувач із самовідновлюваними характеристиками / С.П. Яцишин, І.П. Микитин // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – № 18. – С.178 – 182.

55. Смелков Г.И. Методы определения причастности к пожарам аварийных режимов в электротехнических устройствах / Г.И. Смелков, А.А. Александов, В.А. Пехотников //. – Москва: Энергоиздат, 1980 С.38 – 42.

56. Гудим В.І. Дослідження теплового випромінювання під час пожеж / В.І. Гудим, А.Ф. Гаврилюк // Актуальні проблеми технічних та соціально-гуманітарних наук у забезпеченні діяльності служби цивільного захисту:

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції–

Ч.1, 4-5 квітня 2013. – Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013. – С. 70 – 72с.

57. Лабай В.Й. Дослідження та шляхи зменшення теплового випромінювання під час пожеж / В.Й. Лабай, В.І. Гудим, А.Ф. Гаврилюк // Теорія та практика будівництва:

Зб.наук. пр. – Л.: НУ «ЛП», 2013.-№755.-ст. 221226.

58. Гаврилюк А.Ф. Дослідження температурного поля утвореного випромінюванням полум’я пожежі / А.Ф. Гаврилюк, В.І. Гудим // XII Міжнародний виставковий форум «Технології захисту 2013»: Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників, 24-25 вересня 2013. – м. Київ 2013. – с. 91 –93.

59. Гаврилюк А.Ф. Пожежонебезпечні режими електро- обладнання автотранспортних засобів / А.Ф. Гаврилюк, В.І. Гудим // Сучасні проблеми електропостачання промислових та побутових об’єктів: Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів, 17-18 жовтня 2013. – м.Донецьк:

ДНТУ, 2013. – с. 31 – 33.

60. Гудим В.І. Аналіз ізоляції електропровідників бортових мереж автомобілів за рівнем пожежної небезпеки / В. І. Гудим, А. Ф. Гаврилюк, // Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 грудня 2013 – м. Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013. – с.

118 – 120.

61. В.І. Гудим. Теплові стани електрообладнання автотранспортних засобів з точки зору пожежонебезпеки // В. І. Гудим, А. Ф. Гаврилюк // Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 грудня 2013 – м. Харків: НУЦЗ, 2013 с. 14 – 15.

62. В.І. Гудим Аналіз систем та агрегатів автотранспортних засобів за рівнем пожежної небезпеки / В. І. Гудим А. Ф. Гаврилюк // Пожежна безпека: Зб.наук. пр. – Л.: ЛДУ БЖД, 2013. – №23. – с. 58 – 63.

63. А. Ф. Гаврилюк Экспериментальное определение пожарной опасности изоляционных материалов бортовых электросетей транспортных средств /А. Ф. Гаврилюк, В. И. Гудым, В. Л. Петровский// Вестник Командно- инженерного института МЧС республики Беларусь:

Зб.наук. тр. – 2014. – №1 (19). – С. 32 37.

64. А.Ф. Гаврилюк Обоснование необходимости разработки технических средств для предотвращения пожаров на автотранспорте / А.Ф. Гаврилюк, В.И. Гудым, А.П. Кушнир // Вестник Кокшетауского технического института министерства по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан: Сб.наук. тр.– 2014. – №1 (13). – С. 55 – 63.

65. A.F. Gavrilyk The schematic diagrams of implementation of the technical means for extinguishing fires in the vehicles //

A.F. Gavrilyk, V.I. Hudum // Proceedings X International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education”

jone 6-13 2014. – Varna, Bulgaria, 2014 y. 41-45.

66. Гаврилюк А.Ф. Принципова схема реалізації технічних засобів для гасіння пожеж на транспортних засобах / А.Ф.

Гаврилюк, В.І. Гудим // XIІI Міжнародний виставковий форум «Технології захисту 2013»: Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників, 23-24 вересня 2014. – м. Київ 2014, с. 70 – 73.

67. Гаврилюк А.Ф. Теоретичне обґрунтування вибору пожежних сповіщувачів систем запобігання пожеж на автотранспорті / А.Ф. Гаврилюк, А.П. Кушнір //

Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 жовтня 2014 – м.Черкаси: АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2014, с. 102 – 104.

68. Кушнір А.П. Алгоритм роботи теплового пожежного сповіщувача із змінним пороговим рівнем спрацювання / А.П. Кушнір, І.П. Кравець, А.Ф. Гаврилюк // Пожежна безпека: Зб.наук. пр. – Л.: ЛДУ БЖД, 2014. – №25. – с. 62 – 68.

69. Гудим В.І. Дослідження нестаціонарних процесів нагрівання ізольованих провідників електромереж транспортних засобів при дії миттєвих теплових імпульсів / В.І. Гудим, М.М. Семерак, А.Ф. Гаврилюк // Пожежна безпека: Зб.наук. пр. – Л.: ЛДУ БЖД, 2015.– №26.– с. 53 – 58.

70. Гаврилюк А.Ф. Дослідження режимів нагрівання провідників бортових електромереж автотранспортних засобів струмами короткого замикання / А.Ф. Гаврилюк, В.І. Гудим, О.Б. Назаровець, // Науковий Вісник НЛТУ:

Зб.наук. пр. – Л.: РВВ НЛТУ України, 2015. – №25.4 – ст.

133-138.

71. Пат. на корисну модель 96827 Україна, МПК (2006.01), А62С 3/07. Установка пожежогасіння колісних транспортних засобів / А.Ф. Гаврилюк, В.І. Гудим, А.П. Кушнір. № u 2014 06369; заявл. 10.06.2014; опубл.

25.02.2015, Бюл. №4. – 4 с.

72. Пат. на корисну модель 97008 Україна, МПК (2006.01), А62С 3/07. Спосіб передачі оперативного повідомлення про виникнення пожежі транспортних засобів / А.Ф. Гаврилюк, В.І. Гудим, А.П. Кушнір. № u 2014 10461;

заявл. 24.09.2014; опубл. 25.02.2015, Бюл. №4. – 4 с.

73. Белорусов Н.И., Электрические кабели, провода и шнуры / Белорусов Н.И., Саакян А.Е., Яковлева А.И. // – М.:

Энергоиздат, 1987. – 420 с.

74. Кошмаров Ю.А. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле/ Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П., Романенко П.Н. // – М.: «Энергия», 1977. – 415 с.

75. Исследование причин возгорания автотранспортных средств/ Колмаков А.И., Зернов С.И., Богатищев А.И. и др. // Монография М.: ГУ ЭКЦ МВД РФ, 2001г., – 120 с.

76. Корнеенко Л.П., Автомобиль. Пожарная опасность.

Причины пожаров. Источники зажигания. Топливо.

Электрооборудование. Исследование пожаров./

Л.П. Корнеенко, Г.Т. Ерушов, A.A. Прохоров / Отчет ИПЛ УПО ГУВД г. Москвы, 1982. 28 с.

77. Каликин В.И. Зажигание полимерных материалов электрическим разрядом / В.И. Каликин., B.C. Борисов //

Сборник ВНИИПО МВД СССР, Пожарная профилактика в электроустановках, 1989. 215 с.

78. Маковкин A.B. Проведение экспериментальных исследований по установлению причинно-следственной связи аварийных процессов в электросети с возникновением пожара / A.B. Маковкин, В.Н. Кабанов, В.М. Струков. // – М.: ВНИИ МВД СССР, 1990. – 65 с.

79. Офіційний сайт Центру пожежної статистики (CTIF, International association of fire and rescue service): Режим доступу: http://www.ctif.org/ctif/about-ctif

80. Fire Statistics [Electronic resource] – http://www.usfa.fema.gov/statistics/

81. Кротеев А.С. Преспективы использования водорода в транспортных средствах / А.С. Коротеев, В.В. Миронов, В.А. Смоляров // Альтернативная энергетика и экология.

– 2004. – №1. – С. 5-13.

82. Грамолин А.В. Топливо, масла, смазки, жидкости и материалы для эксплуатации и ремонта АТС. / Грамолин А.В, Кузнецов А.С // – М.: «Машиностроение», 1995., –130 с.

83. Синицын А.К. Масла, смазки, технические жидкости и материалы для Вашего АТС. – М.: Литограф, 2000., – 112 с.

84. Цветное руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации АТС ВАЗ-2106, ВАЗ- 21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065, ВАЗ-21065-01, ВАЗ-2103, ВАЗ-21033, ВАЗ-21035. – М.: «Третий Рим», 1998.

85. Калитвянский В.И. Общие закономерности теплового старения полимерних диэлектриков / М: Электричество. – 1955. – № 5. – С.14-18.

86. Котов Г.В. Прикладная термодинамика. – Минск.: КИИ МЧС РБ, 2004. – 422 с.

87. Міщенко С.М. Шляхи підвищення ефективності протипожежного захисту колісних транспортних засобів / С.М. Мищенко, А.В. Антонов // Науковий вісник УкрНДІПБ.– Київ: УкрНДІПБ, 2008. – №2 (18). С. 131–138.

88. Абрамчук Ф.І. Методика визначення електричних величин системи іскрового запалювання ДВЗ / Ф.І. Абрамчук, О.М. Кабанов, Д.В. Швидкий // Автомобільний транспорт:

Зб.наук. пр.– Харків.: , 2013. – №33. – с. 67 – 70.

89. Пойда А.Н. Электронные устройства двигателей внутреннего сгорания. Ч 1. Системы зажигания: учебн.

Пособие /А.Н. Пойда. – К.: ИСИО, 1993. – 88 с.

90. Абраменко І.Г. Проблеми вибухобезпечності електричних кіл освітлювальних установок / І.Г. Абраменко, В.Ф. Рой, Н.Г. Бурма // Світлотехніка та електроенергетика: Зб.наук.

пр. – Харків.:, 2011.– №3.– с. 60 – 64.

91. Дец М.М. Дослідження ефективності використання моторних мастил в Україні і світі / М.М. Дец, Г.Г. Бурлака // Катализ и нефтехимия: Сб. нач. тр.– Киев: – 2000. – №5- 6. – с.51 – 54.

92. Chen Xiaojun, Yang Lizhong, Deng Zhihua, Fan Weicheng. A multi-layer zone model for predicting fire behavior in a fire room, Fire Safety Journal 40 (2005). – P. 267 – 281

93. Сариогло Д.П. Установление причины пожаров на автотранспортных средствах / Криминалистика и судебная експертиза. – Выпуск №65, 2009. – 182 – 192 с.

94. Кревський М.О. Пожежонебезпечні властивості теплозвукоізоляцйних матеріалів, які застосовуються на тролейбусі Богдан – Т 601.11 виробництва ВАТ «Луцький автомобільний завод» / М.О. Кревський, К.В. Романчук, О.В. Новак // Науковий вісник УкрНДІПБ: Зб.наук. пр. – Київ:, 2010. – №2 (22).– с. 177 – 179.

95. Fire Protection Research Foundation Research Advisory Council on Transportation Vehicles,“Fire and Transportation Vehicles- State of the Art: Regulatory Requirements and Guidelines- A White Paper,” Fire Protection Research Foundation, Quincy, MA, October., 2004.

96. M. Spearpoint, S. M. Loenick, J.L. Torero, and T. Steinhaus,

“Ignition Performance of New and Used Motor Vehicle Upholstery Fabrics,” Fire and Materials, 29, 265-282 (2005).

97. Каликин В.И., Зажигание полимерных материалов электрическим разрядом / В.И Каликин, B.C. Борисов //

Сборник ВНИИПО МВД СССР, Пожарная профилактика в электроустановках, 1989. – с 215.

98. Боков Г.В. Выбор источника питания при исследованиях короткого замыкания в электропроводках // Пожарная безопасность в электропроводках, М.: ВНИИПО МВД РФ, 1981. с – 128-135.

99. Иссследование медных проводов в зонах короткого замыкания однопроводной сети / Граненков Н.М.,

Дюбаров Г.А., Трутнев В.Ф., Чиликин М.В. //

Пожаровзрывобезопасность №4,1993.– с. 25-27.

100. Акимов C.B. Электрооборудование автомобилей / Акимов C.B., Чижков Ю.П. // – М.: «За рулем», 2001. – с. 384.

101. Исследование причин возгорания автотранспортных средств /[ Колмаков А.И., и др.] Монография М.: ГУ ЭКЦ МВД РФ, 2001.– с. 120.

102. Рябчинский А.И. Пассивная безопасность автомобиля. – М.:Транспорт. 1983.– с. 112.

103. Seweri derwyn/ Automotive collesion fires.-Pros. Stapp. Ca./

Grash Conf., Ann Arber., 1974.Warrendale. Pa.l974. P. 113 – 1999.

104. Масино М.А. Автомобильные материалы: Справ, инженера-механика. / М.А. Масино, В.Н.Алексеев, Г.В. Мотовилин // – М.: Транспорт, 1979. 75. МГСП 5.01- 94. Стоянки легковых автомобилей.

105. Исследование горения автомобилей //Нэмура С: перевод с японского. ВЦП Г-514. – М.:1981. – 17 с.

106. Автомобильные транспортные средства / [Великанов Д.П.

Бернацкии В.И., Нифонтов Б.Н., Плеханов И.П ] // -М.:

Транспорт, 1977. – с. 326.

107. Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 2825-94 [Чинний від 1995-01-01] – К.: Держстандарт України, 1994. – 22 с (Державний стандартУкраїни).

108. Гудим В.І. Діагностика стану з’єднань в електричних мережах шляхом контролю перехідних опорів / В.І. Гудим, Г.П. Столярчук, Ю.І. Рудик // Пожежна безпека : зб. наук. пр. – Львів : ЛДУБЖД, 2005. – №6. – С.

142-147.

109. Сариогло Д.П. Об экспертизе электрического оборудования при расследовании пожаров на АТС – М.:

НИИСЭ, 1989. –с. 99-103.

110. Исследование электропроводки бульдозеров японской фирмы «КАМАЦУ» на пожарную опасность / [Смелков Г.И., Пехотиков В.А., Шестаков В.А]. //

внеплановая работа, М., ВНИИПО МВД СССР, 1984. – с.12.

111. Коршаков И.К. Послеаварийная безопасность автомобиля. Учебное пособие/МАДИ – М.: 1985.

112. Астапенко В.М., Проблема обеспечения пожарной безопасности на автомобильном транспорте / В.М.Астапенко, Х.И. Исхаков, Ю.А Кошмаров. //

Пожаровзрывобезопасность. М., ВПИИПО, 4,1992.

113. Rosén, F., ”Improving the Fire Safety of Buses and Motorcoaches”, HSToday.com,http://www.hstoday.us/blogs/

best-practices/blog/improving-the-fire-safety-of-buses-and- motorcoaches/fa9ad8e289ee9c098b3e946e551deb9e.html.

114. Meltzer N., Ayres G. & T Minh, “Motorcoach fire safety analysis”, FMCSA report, July 2009

115. Markus Egelhaaf and F. Alexander Berg “Motor Coach Fires- Analysis and Suggestions for Safety Enhancement. DEKRA Automobil GmbH Germany, Paper Number 05-0094

116. Lehtola K., “Bus fires in Finland during 2000”, incident report D1 2000/y, (shortened version translation), Accident Investigation board, Finland 2001

117. Steve Vidal, Charles Dagis, Scott Weinstein, Tom Mckie, Barry Kluger, Ron Epstein and John Fabian “Bus Fire Analysis-PTSB Investigations 2002 thru 2006”

118. Report an Aircraft Accident to the NTSB [Електронний ресурс] Режим доступу до ссилки:

http://www.ntsb.gov/doclib/reports/2007/har0701.pdf

119. FIRE-RESIST Developing Novel Fire-Resistant High Performance Composites, FP7 Grant no 246037, http://www.fire-resist.eu/FireResist/index.xhtml

120. Ahrens, M. ”U.S. Vehicle Fire Trends and Patterns”, National Fire Protection Association report, 2008.

121. Hedefalk, J., Wahlström, B. and Rohlen, P., ”Lessons from the Baku Subway Fire”,Proceedings of the Third International Conference on Safety in Road and Rail Tunnels, pp 15-28 (1998).

122. Kim, H.K., Lönnermark, A and Ingason, H., ”Effective Firefighting Operations in Road Tunnels”, SP Report 2010:10, ISBN 978-91-86319-46-5 (2010).

123. National Transportation Safety Board, “Motorcoach fire on Interstate 45 during Hurricane Rita evacuation near Wilmer, Texas, September 23, 2005”, NTSB/HAR-07/01, NTSB, Washington, DC, February 21, 2007.

124. Motorcoach Fire Investigation and Wheel Well Fire Testing [Електронний ресурс] Режим доступу до ссилки:

http://firesinvehicles.com/

125. Please forgive me for what I'm gonna do': Mother's Facebook message before drowning three of her four children by driving them into Hudson [Electronic resource] Link access mode:http://www.dailymail.co.uk/news/article-

1376427/LaShanda-Armstrong-drives-3-children- HudsonRiver.html#ixzz5BniBvHrP

126. На Львівщині авто з пасажирами впало в річку, є жертви [Електронний ресурс] Режим доступу до ссилки:

https://dyvys.info/2017/03/04/na-lvivshhyni-avto-z- pasazhyramy-vpalo-v/

127. Жахлива ДТП на Закарпатті: машина полетіла в річку з обриву [Електронний ресурс] Режим доступу до ссилки:

https://ukr.segodnya.ua/regions/lvov/zhutkoe-dtp-na- zakarpate-mashina-sletela-v-reku-s-obryva--692105.html

In document UIdt Rdt (сторінка 152-176)