• No results found

Київське обласне бюро судово-медичної експертизи

Резюме. Правильно організована тактика прове- дення експертизи (дослідження) із залученням необхід- них спеціалістів та проведенням усіх необхідних ін- струментальних та лабораторних досліджень на базі ведучих наукових закладів або багатопрофільних ліка- рень, взаємодія зі слідчими органами дає можливість комісії експертів об’єктивно та науково-обґрунтовано

відповідати на питання, що ставляться на вирішення при розслідувані кримінальних справ із приводу неза- конного вилучення органів та тканин людини.

Ключові слова: комісійна експертиза, незаконне вилучення органів.

Рецензент – проф. В.Т. Бачинський Buk. Med. Herald. – 2013. – Vol. 17, № 3 (67), рart 1. – P. 152-153 Надійшла до редакції 08.06.2013 року

© J. Sidlo, 2013

cation of cases, it is necessary to modernize and im- prove the effectiveness of the electronic database of autopsy reports conducted by Health Care Surveil- lance Authority [1].

Literature

1. Sidlo, J. Quality of the monitoring of drug-related deaths in Slovak republic (in Slovak) / J. Sidlo // Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. – 2012. – P. 70-81.

2. Sidlo J. Psychoactive substances related to the deaths.

Bratislava / J. Sidlo// Medical J. – 2012. – P. 26-29.

3. Sidlo, J. Somatic and fatal consequences of opiates and opioids abuse (in Slovak) / J. Sidlo //Alkoholizmus a drogové závislosti. – 2012. – P. 271-284.

УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА СМЕРТНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В СЛОВАКИИ

Д. Сидло

Резюме. Употребление наркотических и других психотропных веществ есть серьезной проблемой здравоохра- нения. Мониторинг смертности в результате употребления наркотических и психотропных веществ есть основой формирования антинаркотической политики и стратегии не только на национальном, но и на международном уров- не. В роботе описано управление мониторинга смертей вследствие употребления наркотиков и создание специаль- ного реестра этих смертей в Словакии. Проведен анализ всех случаев, зарегистрированных в период с 2004 по 2010 год.

Ключевые слова: наркотические вещества, токсикологический анализ, мониторинг, управление.

УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГУ СМЕРТНОСТІ В РЕЗУЛЬТАТІ ДІЇ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У СЛОВАЧЧИНІ

Д. Сідло

Резюме. Вживання наркотичних та інших психотропних речовин є серйозною проблему охорони здоров'я.

Моніторинг смертності, пов'язаної з вживанням наркотичних та психотропних речовин, є однією з основ для фор- мування антинаркотичної політики і стратегії не тільки на національному, але й на міжнародному рівні. У роботі описано управління моніторингу, пов'язаних з наркотиками смертей і створення так званого спеціального реєстру, пов'язаних із наркотиками смертей у Словаччині. Проведений аналіз усіх випадків, зареєстрованих у період із 2004 по 2010 рік.

Ключові слова: наркотичні речовини, токсикологічний аналіз, моніторинг, управління.

Інститут Судової Медицини, Школа Медицини, Університет ім. Коменіуса (Братислава, Словаччина)

У відділі комісійних судово-медичних експе- ртиз Київського обласного бюро судово- медичної експертизи (КОБСМЕ) проведено одне комісійне судово-медичне дослідження та дві комісійні судово-медичні експертизи з приводу встановлення наявності чи відсутності органа (нирки) у заявниці та осіб, що проходили як пост- раждалі по кримінальній справі. Дослідження проведені на підставі вивчення представлених оригіналів медичної документації, та обстеження осіб членами експертної комісії із виконанням необхідних інструментальних досліджень для об’єктивізації наявності чи відсутності органа.

До складу експертних комісій залучались співро- бітники Інституту урології АМН України, Націо- нального медичного університету ім. О.О. Бого- мольця, обласні спеціалісти Головного управлін- ня охорони здоров’я Київської обласної держав- ної адміністрації. Обстеження громадян проводи- лися на базі вищевказаного інституту, Київської обласної клінічної лікарні (КОКЛ), Білоцерківсь- кої міської клінічної лікарні.

Випадок № 1. З направлення відомо: «Під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) гр. В.

отримала тілесні ушкодження, у результаті чого госпіталізована до ЦРЛ, де була прооперована в хірургічному відділенні даної лікарні. Згідно з наданою медичною документацєю виявлено, що до ДТП у гр. В. було в наявності дві нирки, а піс- ля проходження курсу лікування після ДТП вияв- лено відсутність правої нирки, у зв’язку з чим гр. В. звернулася до органів внутрішніх справ». З наданої медичної документації відомо, що гр. В., 1990 р.н., доставлена ЦРЛ у тяжкому стані. УЗД органів черевної порожнини: права і ліва нирки бобоподібні, краї чіткі, рівні. Протокол операції.

Верхньосерединна лапаротомія. У черевній поро- жнині до 1л гемолізованої крові зі згустками.

При ревізії виявлено розрив лівої частки печінки до 6 см, рана забита згустками. Пошкодження інших органів черевної порожнини не виявлено.

Виписана з діагнозом: розрив капсули печінки.

Перелом правої ключиці, правого плеча, правого стегна, кісток лівої гомілки.

Після лікування в ЦРЛ гр. В. звернулась у відділення нефрології КОКЛ, де їй було встанов- лено діагноз: єдина уроджена ліва нирка без по- рушення функції. За даними УЗД: єдина ліва нир- ка. На КТ органів черевної порожнини: ліва нир- ка типово розміщена, 47х55х106. Права нирка – не візуалізується. Заключення: єдина ліва нирка.

Радіонуклідна ренографія: задовільна секретор- но-видільна функція лівої нирки, відсутність фу- нкції правої нирки. Динамічна реносцинтиграфія:

фільтраційно-екскреторна спроможність лівої нирки уповільнена, за час дослідження права ни- рка не візуалізується.

У ході проведення даного комісійного судо- во-медичного дослідження гр. В. була обстежена на базі Інституту урології АМН України, де їй проведено: 1. Цистоскопія: об’єм сечового міхура до 200мл, слизова його блідо-рожева, вічка сечо-

водів у типовому місці, ліве вічко ритмічно ско- рочується, скорочення правого вічка меншої інте- нсивності; 2. УЗД: сечовий міхур – форма овалу, контур чіткий, викиди сечі з обох вічок сечово- дів, з правого вічка меншої інтенсивності; права нирка погано диференціюється від прилеглих тканин, контур нечіткий хвилястий 4,48-1,6см, паренхіма витончена 0,32см, відсутня диференці- ація корково-медулярного шару, помірна васку- ляризація лише у воротах; ліва нирка в типовому місці, форма овалу, контур чіткий 11,4-5,2-6,2 см, паренхіма 1,9 см рівномірна, однорідна, ангіоар- хітектоніка лівої нирки не змінена.

Підсумки. При обстеженні гр. В., 1990 р.н., на базі клініки Інституту урології АМН України виявлена гіпоплазована (зменшена у розмірах – 4,48х1,6 см) практично не функціонуюча права нирка. Встановлена у гр. В. патологія правої нир- ки є досить рідкісною, тому лікарі, що обстежу- вали пацієнтку до проведеного їй комісійного судово-медичного дослідження, могли у своїй практиці з такими випадками не зустрічатися, тому і не взяти до уваги при проведенні обсте- жень. Значно зменшені розміри правої нирки утруднили її візуалізацію при УЗД, а майже від- сутність її функціонування не дало змогу виявити нирку при проведенні екскреторної урографії та реносцинтиграфії, що в результаті і призвело до встановлення неправильного діагнозу.

Випадок № 2. З постанови відомо, що в ході досудового слідства допитаний гр. Л., 1974 р.н., показав, що йому, як донору, за його згодою, проведено операцію з вилучення нирки. Медичну документацію, що підтверджувала проведення операції з видалення нирки, надати не представ- ляється можливим, оскільки оперативне втручан- ня проводилось поза межами України. (Примітка:

за даною кримінальною справою обстеження в КОБСМЕ проходили двоє постраждалих, віднос- но яких були складені аналогічні підсумки).

При освідуванні гр. Л., 1974 р.н., в КОБСМЕ виявлено: на передньо-боковій поверхні черевної стінки справа на рівні пупка горизонтально роз- ташований рубець білувато-коричнюватого ко- льору, подовженої форми, розмірами 19х0,2- 0,5см, щільнуватий, практично не спаяний з при- леглими тканинами, на деяких ділянках зі сліда- ми від медичних швів по периферії, передній кі- нець рубця розташований на відстані 11,5 см від середньої лінії. Гр. Л., 1974 р.н., стаціонарно об- стежений в урологічному відділенні Київської обласної клінічної лікарні. УЗД ОЧП: права нир- ка не візуалізується (видалена), ліва нирка розта- шована типово, звичайної форми, розмірами 115х55мм. На КТ ОЧП: права нирка відсутня, ліва у нормі. Діагноз: єдина ліва нирка. Уродина- міка не порушена. Стан після донорської нефрек- томії справа. КТ-знімок ОЧП проконсультований членом експертної комісії, рентгенологом КОБС- МЕ: єдина ліва нирка.

Підсумки. Дані обстеження гр. Л., 1974 р.н., в урологічному відділенні КОКЛ, свідчать про

відсутність у пацієнта правої нирки. Локалізація, форма, розміри та морфологічні особливості ви- явленого у гр. Л. при його освідуванні рубця вка- зують на те, що він може являтися наслідком за- гоєння післяопераційної рани, яка виникла при проведенні оперативного втручання з метою ви- далення правої нирки. У коментарі до ст. 143 Кримінального кодексу України вказано: «…

Вилучення в людини органа або тканини, вчине- не без примушування або обману, за добровіль- ною згодою потерпілого, який повністю усвідом- лює характер і небезпеку для життя і здоров'я таких дій, кваліфікується за ч. 1 ст. 143, а в разі заподіяння йому внаслідок таких дій тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження – дода- тково за ст. 121 або 122. Аналогічно кваліфіку- ється будь-яке порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин від живої людини, пов’язане із заподіянням їй тілес- них ушкоджень…». Виходячи із зазначеного,

відповідно до пункту 2.1.1.б «Правил судово- медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень», затверджених Наказом № 6 від 17.01.1995 р. МОЗ України, проведене гр. Л. опе- ративне втручання з приводу видалення правої нирки можна розцінювати як спричинення йому ТЯЖКИХ тілесних ушкоджень (п.2.1.1.б «Тяжке тілесне ушкодження ... втрата будь-якого органа або втрата органом його функцій»).

Література

1. Чеботарева Г.В. Торговля человеческими органами и уголовно-правовые проблемы обеспечения безвозмез- дного донорства органов и тканей / Г.В. Чеботарева //

Підприємництво, господарство і право. – 2002. –

№ 11. – С. 97-100.

2. Чеботарьова Г.В. Характеристика злочинів, які пося- гають на життя при трансплантації органів і тканин людини / Г.В. Чеботарьова, В.М Купцов // Вісн. Нац.

ун-ту внутр. справ. – 2003. – Вип. 21: Частина 1. – С. 28-33.

ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОМИССИОННЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО НЕЗАКОННОМУ УДАЛЕНИЕ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА (ИЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

ГРАЖДАНИНА ПО АНАЛОГИЧНОМУ ПОВОДУ). СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ В.Г. Скичко, К.Ф. Ворошилов, Н.А. Горденчук

Резюме. Правильно организованная тактика проведения экспертизы (исследования) с привлечением необхо- димых специалистов и проведением всех необходимых инструментальных и лабораторных исследований на базе ведущих научных или многопрофильных больниц, взаимодействие со следственными органами дает возможность комиссии экспертов объективно и научно-обоснованно отвечать на вопросы, относящиеся на решение при рассле- довании уголовных дел по поводу незаконного изъятия органов и тканей человека.

Ключевые слова: комиссионная экспертиза, незаконное изъятие органов.

PRACTICE OF PERFORMING COMMISSION FORENSIC-MEDICAL INVESTIGATIONS AND EXAMINATIONS ASSIGNED ON THE BASIS OF THE MATERIALS CRIMINAL CASES,

REGARDING AN ILLEGAL REMOVAL OF HUMAN ORGANS OR TISSUES (OR A PRETRIAL VERIFICATION UPON A CITIZEN’S, APPLICATION ACCORDING TO A

SIMILAR GROUND). CASES FROM PRACTICE V.G. Skichko, K.F. Voroshilov, M.O. Hordenchuk

Abstract. A properly organized approach of carrying out an examination (investigation) involving appropriate spe- cialists and a fulfillment of all the necessary instrumental and laboratory studies based on the leading scientific institutions or multi-field hospitals, an interaction with the investigating bodies enable the expert commission to answer questions ob- jectively and in a scientifically-grounded manner that are set for solving during the investigation of criminal cases, concern- ing an illegal removal of human tissues and organs.

Key words: expert commission, illegal organ removal.

Regional Office of Forensic-Medical Examination (Kyiv) Рецензент – проф. В.Т. Бачинський Buk. Med. Herald. – 2013. – Vol. 17, № 3 (67), рart 1. – P. 153-155

Надійшла до редакції 12.06.2013 року

© В.Г. Скічко, К.Ф. Ворошилов, М.О. Горденчук, 2013

УДК 616-001.5-053.

В.Г. Скічко, В.Л. Кондратенко

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ