• No results found

Базовий рівень підготовки

II. Гіпоталамо-нейрогіпофізарні захворювання

2. Базовий рівень підготовки

Сурфактант – мономолекулярний шар на поверхні розділу між епітелієм альвеол і повітрям, який є ліпопротеїном.

Склад сурфактанту: 90% ліпідів і 10% білків.

► Переважну частку ліпідів (70%) становить фосфатидилхолін, 60% якого припадає на дипальмітоїлфосфатидилхолін, саме він сприяє зниженню поверхневого натягу.

► Фосфатидилгліцерол і фосфатидилінозитол разом складають 15%.

► На частку інших фосфоліпідів припадає 5%,

► холестерин, тригліцериди, ненасичені жирні кислоти, сфінгомієлін складають 10%.

► Білкова фракція представлена білками-апопротеїнами,

► із яких А і D – гідрофільні виконують захисну функцію в організмі,

► а В і С – гідрофобні – знижують поверхневий натяг альвеол за рахунок абсорбції фосфоліпідів на поверхні аерогематичного бар’єру.

Сурфактант синтезується альвеолоцитами ІІ типу з 20-24 тижня вагітності, але найбільш активний його синтез (достатній для забезпечення ефективного газообміну) відбувається починаючи з 34 тижня. Він накопичується у вигляді гранул, секреція здійснюється шляхом екзоцитозу.

Основними функціями сурфактанту є:

o зниження поверхневого натягу в альвеолах, o участь в антибактеріальному захисті легенів, o гальмування медіаторів запалення,

o поліпшення функції мукоціліарної системи.

Стимулюють синтез сурфактанту: глюкокортикоїди, тиреоїдині гормони, естрогени, адреналін, норадреналін.

Сприяють розвитку дефіциту сурфактанту шляхом гальмування його синтезу або руйнування:

- інсулін, - гіпотермія,

- патологічний ацидоз, - гіповолемія,

- поліцитемія, - гіпероксія, - інфекція.

Чинники, що спричиняють виникнення СДР:

1. Недоношеність (ГВ менше 34 тижнів).

2. Цукровий діабет у матері.

3. Кровотеча у матері.

4. Важка асфіксія.

5. Внутрішньоутробна інфекція.

Чинники, що підвищують ризик розвитку СДР:

1. Гіпофункція щитоподібної залози і наднирників.

2. Холодова травма.

3. Кесарський розтин без пологової діяльності.

4. Друга дитина з двійні.

5. Резус-гемолітична хвороба.

6. Чоловіча стать.

Чинники, що зменшують ризик виникнення СДР:

1. Тривалий безводний період.

2. Затримка внутрішньоутробного розвитку (останнім часом дискутується).

3. Материнський стрес (наприклад, гіпертензія).

4. Наркоманія матері (героїн).

Патогенез

Недоношеність

Функціональна і структурна незрілість дихальної системи

Дефіцит сурфактанту

Ателектази легень

Гіповентиляція

Порушення газообміну

Респіраторна гіпоксія

Легенева вазоконстрикція

Гіпертензія в малому колі кровообігу

Синдром персистуючого фетального кровообігу

Легенева гіпоперфузія

Циркуляторна гіпоксія

Транссудація білків плазми в інтерстиційний простір і просвіт альвеол

Утворення гіалінових мембран , які складаються з фибринного матриксу та клітинного детриту.

Методи пренатальної діагностики СДР:

 співвідношення лецитин/сфінгомієлін більше 2:1,

 наявність фосфатидилгліцеролу в амніотичній рідині,

 позитивний «пінний тест»

До простих експрес-методів відноситься етанолів «пінний» тест Клементса. Шляхом амніоцентезу одержують 3-5 мл амніотичної рідини (використовують також шлунковий або трахеальний аспірат новонародженого), поміщають її в пробірку й додають 1 мл 95% етилового спирту. Пробірку струшують двічі протягом 15 секунд із перервою в 5 хвилин. Позитивним (що свідчить про достатню зрілість легенів) вважається тест при наявності пухирців, що покривають поверхню рідини, сумнівним – при наявності пухирців по окружності пробірки, негативним – при відсутності пухирців.

Клініка СДР:

1. Клінічні симптоми з’являються відразу після народження або протягом перших 6 годин.

2. Відзначається тахіпное, втягнення податливих місць грудної клітки, роздування крил носа на вдиху, стогін на видиху, ціаноз.

3. По мірі прогресування захворювання зростають артеріальна гіпотензія, тахікардія, гепатомегалія, периферичні набряки, набряк легень.

4. Аускультативно в легенях вислуховується послаблене дихання і крепітація.

5. Рентгенологічна картина: дифузний сітчасто-зернистий малюнок (нодозно-ретикулярна сітка), повітряна бронхограма, переважно у недоношених дітей з ННМТ можуть виявлятися

«білі» легеневі поля (знижена пневматизація легеневих полів).

6. Класичний перебіг з поліпшенням через 3-5 днів характерний для відносно великих новонароджених.

7. Класична клінічна картина рідко виявляється у дітей з ННМТ, оскільки вони мають проблеми з початковим самостійним диханням. Перебіг захворювання – тривалий і ускладнений, відносно висока летальність.

Оцінка ступеню дихальної недостатності здійснюється за шкалою Сільвермана (таблиця 1) або Доунса (таблиця 2).

Шкала Сільвермана Оцінка

(бал)

Роздування крил

носа

Експіраторний стогін

Втяжіння грудної клітки

Ретракція мечо- подібного відростка

Рухи на вдосі грудної клітини та живота

0 відсутнє відсутній відсутнє відсутня синхронні

1 незначне визначається при аускультації

помірне Помірна відставання нижнього відділу грудної клітини 2 значне, рот

відкритий

чутний на відстані

значне значна Парадоксальне дихання

Шкала Доунса (1970) Оцінка

(бал)

Частота дихання за хвилину

Втяжіння грудної клітки

Експіраторний стогін

Ціаноз Аускульта- тивні дані (на фоні крику)

0 60 Немає Немає Немає Пуерильне

1 60-80 Незначне Визначається

при

аускультації

Є при диханні повітрям

Ослаблене

2 Більше 80 або епізоди апное

Помірне або виражене

Чутний на відстані

Є при

диханні 40%

киснєм

Ледь чути

Оцінка «0» свідчить про відсутність дихального дистресу. Оцінка 1-3 бали свідчить про мінімальний дихальний дистрес. Оцінка 4-6 балів означає дихальний дистрес помірного ступеню. Оцінка 7-10 балів свідчить про важкий дихальний дистрес.

Диференціальний діагноз

Таблиця 1 Диференціально-діагностичні критерії СДР і синдрому меконіальної аспірації

Діагностична ознака СДР Синдром меконіальної

аспірації

Гестаційний вік Менше 34 тижнів Більше 40 тижнів

Перкусія легень Загальне зниження перкуторного тону

Помірне притуплення Аускультація легень Ослаблене дихання,

крепітація

Ослаблене або жорстке дихання, велика кількість вологих хрипів

Рентгенограма Сітчастий малюнок,

повітряна бронхограма

Зливні вогнищеві тіні більше справа

Лецитин/сфінгомієліновий коефіцієнт

Менше 2 Більше 2

Таблиця 2 Диференціально-діагностичні критерії СДР і вроджених вад серця «синього» типу

Діагностична ознака СДР Вроджена вада серця

Анамнез Передчасні пологи,

кровотеча у матері, цукровий діабет та ін..

Гострі інфекційні

захворювання у першому триместрі вагітності,

цукровий діабет, алкоголізм, проф. шкідливості

Зміни з боку ССС Може бути тахі- або брадикардія, незначне розширення меж серця, непостійний систолічний шум

Тахікардія, значне розширення меж , характерний, частіше систолічний шум Рентгенограма Зниження пневматизації,

сітчастий малюнок

Збільшена тінь серця, посилений легеневий малюнок

Розмір печінки Може бути збільшена в

незначній мірі Часто збільшена Стигми дизембріогенезу Не характерні Зустрічаються Залежність від ГВ У переважній більшості

зустрічається у недоношених

Прямої залежності немає

Лікування

1. Підтримка оптимального температурного режиму, а у дітей з ННМТ – й високої вологості зовнішнього середовища для зменшення втрат рідини через шкіру.

2. Харчування.

Діти з середньоважким і важким СДР не повинні одержувати ентерального харчування в першу добу життя. Питання про можливість і час початку годування дітей з СДР вирішується індивідуально.

Мінімальну фізіологічну потребу у воді й калоріях у перші 2-3 доби життя забезпечує внутрішньовенне введення 10% розчину глюкози в об’ємі, що залежить від маси тіла при народженні (таблиця 3). Дітям з масою тіла 800-1000 г інфузійну терапію доцільно починати із введення 7,5% розчину глюкози, дітям з масою 500-800 г – із введення 5% розчину глюкози.

Таблиця 3

Орієнтовні потреби в рідині на першому тижні життя (мл/кг/доб) 1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 5-7 доба Доношені

(маса більше 2500 г)

50-60 60-70 70-90 90-120 120-150 Недоношені (маса більше 1500

г)

60 60-80 80-100 100-120 120-140 Недоношені (маса менше 1500

г)

60-80 80-100 100-110 110-130 120-140

При проведенні інфузійної терапії необхідний контроль за основними біохімічними константами крові дитини (концентрація глюкози, сечовини, креатиніну, загального білка, Nа, Са і К).

Забезпечення потреб організму в електролітах:

 парентеральне введення кальцію починають з першої доби життя для профілактики ранньої гіпокальціємії, використовуючи 10% розчин глюконату кальцію,

 парентеральне введення натрію починають з моменту встановлення адекватного діурезу, використовуючи концентрований розчин NаСl (3%, 5% або 10%),

 для забезпечення фізіологічної потреби в калії використовують 7,5% розчин KCl,

 потреба в магнії задовольняється шляхом парентерального введення 0,2 мл/кг 25% розчину магнію сульфату.

При стабілізації стану дитини після пробного введення стерильної води через зонд починають проведення мінімального трофічного харчування. Ідеальним є використання нативного грудного молока.

Протипоказання до ентерального харчування:

► наявність значної кількості застійного вмісту в шлунку,

► блювота з домішками жовчі,

► млява перистальтика,

► кров у стільці.

У випадку неможливості ентерального харчування, призначається – парентеральне. В перші 5-7 днів життя застосовують розчини амінокислот і глюкози, а при необхідності тривалого парентерального харчування з 8-10 доби підключають жирові емульсії.

3. Антибактеріальна терапія.

Оскільки при лікуванні СДР застосовують інвазивні методи лікування (ШВЛ через інтубаційну трубку, катетеризація пупкової вени), а також частий розвиток пневмонії у таких дітей показане проведення емпіричної антибіотикотерапії однією з двох комбінацій антибіотиків: напівсинтетичні пеніциліни + аміноглікозиди або цефалоспорини 2 покоління + аміноглікозиди.

4. Нормалізація функції серцево-судинної системи.

Препаратом вибору лікування гіповолемії є фізіологічний розчин. Для підтримки гемодинаміки застосовують рефортан 6% розчин в дозі 10-15 мл/кг.

З метою лікування дисфункції міокарду і артеріальної гіпотензії застосовують інотропні препарати. Препаратом першого вибору є допамін (стартова доза 5 мкг/кг/хв, потім 10-20 мкг/кг/хв.). При відсутності ефекту призначають добута мін 10-20 мкг/кг/хв., можливо в комбінації з допаміном.

5. Седативна терапія.

Призначається з метою адаптації до вентиляції. Оптимальним є використання наркотичних анальгетиків (морфін – доза насичення 0,1 мг/кг, підтримуюча 5-20 мкг/кг.год).

Крім того, призначають транквілізатори (діазепам – доза насичення 0,5 мг/кг, підтримуюча 60 мкг/кг.год) або ГОМК (50-100 мг/кг).

6. Замісна терапія екзогенним сурфактантом Види екзогенних сурфактантів:

Натуральний сурфактант людський, що отримують із амніотичної рідини, яку збирають від час операції кесарського розтину при доношеній вагітності.

Натуральний сурфактант тваринний, що отримують з легень свиней (Curosurf – Chisi, Pharmaceuticals Ltd, Італія, Сукрим – Докфарм, Україна) та великої рогатої худоби (Аlveofact - Boehringer Ingelheim, Германія).

Напівсинтетичний сурфактант, що отримують з екстракту легень великої рогатої худоби з додаванням синтетичних фосфоліпідів (Survanta - Ross Laboratories, США).

Повністю синтетичний сурфактант, який містить суміш ДПФХ, дисперсних та емульгуючих речовин Ехоsurf Neonatal – Wellcom Foundation, Ltd., Великобританія).

Показання до застосування 1. Профілактичне :

1) недоношеним новонародженим з ГВ менше 30 тижнів і масою тіла при народженні менше 1250 г,

2) дітям з масою тіла більше 1250 г з підтвердженою об’єктивними методами незрілістю легенів.

2. З лікувальною метою показане новонародженим із клінічно й рентгенологічно підтвердженим діагнозом СДР, яким проводиться ШВЛ через ендотрахеальну трубку.

Розрізняють раннє лікування – в перші 2 години після народження, та пізнє лікування – в перші 8 годин, але не пізніше 24 годин життя.

При використанні з профілактичною метою сурфактант вводять 1 раз, з лікувальною – 1- 3 рази. Повторну дозу вводять через 6 (не пізніше 8) годин після введення першої, якщо до цього дитині проводиться апаратна ШВЛ через ендотрахеальну трубку з фракцією кисню, що вдихається більше 0,4.

Сурфактан вводять ендотрахеально – шприцом через зонд, який введено в інтубаційную трубку.

Можливі ускладнення: синдром витікання повітря, гіпероксія, гіпокапнія, легенева кровотеча (на тлі зростання ліво-правого скидання крові через відкриту артеріальну протоку).

Профілактика цих ускладнень передбачає зміну параметрів ШВЛ після введення сурфактанту, підтримку належного тиску в кінці видоху не менше 4-5 см вод.ст. у дітей з масою менше 1250 г.

Введення сурфактанту є недоцільним при несумісній з життям ваді розвитку, значному порушенні життєвих функцій і метаболізму (гіпотермія – менше 35 о С, брадикардія.

Артеріальна гіпотензія, метаболічний ацидоз – рН менше 7,1 і ВЕ менше – 15 ммоль/л, важкому органічному ураженні мозку.

7. Киснева терапія Показання:

клінічні ознаки респіраторного дистресу (оцінка за шкалою Сільвермана або Доунса 1-3 бали),

недостатній рівень оксигенація крові ( SpО2 менше 88% або РаО2 менше 50 мм.рт.ст.)

Засоби:

введення кисню у внутрішній простір кувезу (максимальна концентрація кисню, яку можна досягнути становить 40%),

кисневий намет,

лицьова киснева маска,

носові канюлі або носовий катетер.

Умовою застосування цього методу є здатність дитини витримувати значні дихальні зусилля (маса більше 1500-2000 г), відсутність нападів апное.

В залежності від способу подачі кисню, швидкість його потоку може бути від 0,2 л/хв при використанні носових канюль до 5 л/хв. при застосуванні лицьової маски, і 8-10 л/хв., якщо кисень подають до кувезу або намет.

8. Спонтанне дихання з постійним позитивним тиском у дихальних шляхах (СДППТ).

Показання:

 недостатній рівень оксигенації крові (ціаноз слизових оболонок ротової порожнини і губ, SpО2 менше 88% або РаО2 менше 50 мм.рт.ст.), незважаючи на збільшення концентрації кисню у вдихуваному повітрі понад 50%,

 початкова дихальна підтримка новонароджених з масою менше 1500 г при оцінці 1-3 бали, а дітей з масою більше 1500 г при помірному дистресі (4-6 балів),

 дихальна підтримка після екстубації трахеї,

 апное недоношених.

Протипоказання:

аномалії верхніх дихальних шляхів (атрезія хоан, вовча паща, трахеоезофагальна нориця),

діафрагмальна кила, синдром витоку повітря.

Механізм дії: розправлення альвеол, збільшення залишкового об’єму легенів і поліпшення вентиляційно-перфузійних співвідношень, що призводить до помітного підвищення РаО2. Крім того, в результаті рефлекторних реакцій зменшується частота і нормалізується ритм дихання. Усунення гіпоксемії сприяє нормалізація легеневого й системного кровотоку, збільшує скоротливість міокарда.

Методи застосування СДППТ:

◊ за допомогою носових канюль або назальної ендотрахеальної трубки,

◊ за допомогою спеціальної носової маски.

Прийнятий рівень тиску на видиху становить 3-10 см вод. ст.

9. Штучна вентиляція легень.

Показання:

1) клінічні

прогресивне зростання важкості респіраторного дистресу, незважаючи на

застосування СДППТ з FіО2 більше 60% і тиском на видосі 9-10 см вод.ст. або оксигенотерапії з FіО2 більше 60%,

важкий СДР (вище 6 балів), а у дітей з масою тіла менше 1500 г 4-6 балів за шкалою Доунса,

рецидиви патологічних апное (3 і більше, які вимагали тактильної стимуляції або ШВЛ мішком і маскою),

стійка брадикардія (ЧСС менше 80 за хв.) або артеріальна гіпотензія, масивна легенева кровотеча.

2) лабораторні:

РаО2 менше 50 мм.рт.ст., незважаючи на застосування СДППТ з FіО2 60% або оксигенотерапії з FіО2 більше 60%

РаСО2 більше 60 мм рт.ст., рН менше 7,25.

Початкові параметри ШВЛ:

 ЧВ 30-60 за хв.,

 РІР 15-20 см вод.ст.,

 РЕЕР 4-5 см вод.ст.,

 FiO2 0,6,

 Тіn 0,3-0,5 сек,

 потік 6-8 л/хв.,

 дихальний об’єм 4-6 мл/кг.

Ефективна вентиляція повинна забезпечувати наступні показники газового складу крові:

► РаСО2 40-60 мм.рт.ст. при рН більше 7,25,

► РаО2 50-70 мм.рт.ст.,

► SаО2 92-94%.

10. Високочастотна осциляторна вентиляція (HFOV) Показання:

 РДС у новонароджених з масою тіла менше 700 г,

 неадекватність показників газів крові при РІР більше 30 см вод.ст. та FiО2 більше 0,6.

Механізм дії: молекулярна дифузія газів на тлі збільшення частоти дихання і зниження дихального об’єму (менше мертвого анатомічного простору).

Параметри: співвідношення вдих/видих – постійне 1:2, видих активний, частота дихань 300-1800 за хвилину.

ВЧО ШВЛ дозволяє швидко відмовитись від токсичних концентрацій кисню, скоротити термін перебування на ШВЛ, зменшує ризик розвитку синдрому витоку повітря, хронічних захворювань легень.

Ускладнення СДР:

 легенева гіпертензія,

 синдром витоку повітря (пневмоторакс, інтерстиціальна емфізема легень, пневмомедіастінум, пневмоперикард, пневмоперитонеум),

 бронхолегенева дисплазія,

 відкрита артеріальна протока,

 ретинопатія недоношених,

 внутрішньошлуночковий крововилив (ВШК).

Основною причиною загибелі дітей з СДР є не дихальні порушення, а розвиток ВШК, що пов’язано з незрілістю судин термінального матриксу і недосконалістю регуляції мозкового кровотоку.

Профілактика СДР:

 профілактика загрози передчасних пологів (накладання швів на шийку матки, профілактика і лікування запальних захворювань статевих органів, що викликані TORCH- інфекцією, токолітична терапія),

 призначення стероїдів всім вагітним із загрозою передчасних пологів в терміні 24-34 гестації, у разі потреби – до 36 тижнів, особливо якщо пренатальний тест виявляє незрілість легенів:

 бетаметазон (2 введення по 12 мг з інтервалом 24 години внутрішньом’язово) або

 дексаметазон (4 введення по 6 мг з інтервалом 12 годин внутрішньом’язово)

Протипоказання до стероїдної профілактики СДР: тиреотоксикоз, кардіоміопатія, активна інфекція або хоріоамніоніт, виразкова хвороба шлунку й 12-палої кишки.

 Мукосольван (амброксол) призначається у випадках, коли кортикостероїди протипоказані і застосовується у вигляді інфузійного розчину (1 флакон 1000 мг в 500 мл 5%

розчину глюкози), вводять внутрішньовенно краплинно з розрахунку 1000 мг на добу протягом 4 годин впродовж 5 днів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Тяжка О.В., Крамарєв С.О., Петренко В.І. Педіатрія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / За ред. проф.. О.В. Тяжкої // Видання 3-тє. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 1136 с.

2. Бережний В.В. Педіатрія: національний підручник / За ред. Бережного В.В. // Т1. – К,2013. – 1040 с.

3. Бережний В.В. Педіатрія: національний підручник / За ред. Бережного В.В. // Т2. – К,2013. – 1024 с.

4. Прохоров Е.В., Островский И.М. Алгоритмы дифференциальной диагностики в педиатрии:

издание второе, дополненное. – Донецк: Норд-Пресс, 2011. – 30 с.

5. Невідкладна педіатрія: Навч. Посіб. – Приватна друкарня ФО-П Сторожук О.В., Марушко Ю.В., Шеф Г.Г., 2011. – 352с.

Контрольні питання:

1. Визначення СДР.

2. Склад сурфактанту.

3. Функції сурфактанту.

4. Які фактори стимулюють синтез сурфактанту?

5. Які фактори пригнічують синтез сурфактанту?

6. Механізм утворення гіалінових мембран.

7. Методи пренатальної діагностики СДР.

8. Клінічні ознаки СДР.

9. Рентгенологічні ознаки СДР.

10. Шкала Сильвермана.

11. Шкала Доунса.

12. Диференційна діагностика СДР і меконіальної аспірації.

13. Диференціальна діагностика СДР і вроджених вад серця.

14. Принципи харчування новонароджених ізСДР.

15. Види сурфактантів.

16. Показання щодо введення сурфактанту.

17. Методи оксигенотерапії

18. Показання для проведення СДППТ.

19. Показання для проведення ШВЛ.

20. Профілактика СДР.

МІНСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

„ Затверджено”

на методичній нараді кафедри педіатрії № 5

протокол №2 від 07.09.2016 р.

Завідувач кафедри професор Лукашук В.Д.

„____‖__________________2016 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна Педіатрія

Модуль № 3 Неонатологія

Змістовний модуль №11 Перинатальні інфекції

Тема заняття Бактеріальні інфекції новонародженого

Курс 5

Факультет медичний № 4

Київ 2016

1. Конкретні цілі:

- Визначати етіологічні та патогенетичні та фактори ризику гнійно-запальних захворювань та сепсису новонародженого;

- Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину гнійно-запальних захворювань та сепсису новонародженого

- Визначати особливості перебігу та ступеню важкості гнійно-запальних захворювань та сепсису новонародженого;

- Складати план обстеження при гнійно-запальних захворювань та сепсисі новонародженого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень: загально клінічного аналізу крові, лейкоцитарного індексу, біохімічного аналізу крові, С-реактивного протеїну, полімеразної ланцюгової реакції, бактеріологічного дослідження, імуноферментного аналізу;

- Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики гнійно-запальних захворювань та сепсису новонародженого;

- Проводити диференціальну діагностику гнійно-запальних захворювань та сепсису новонародженого з іншими захворюваннями;

- Здійснювати прогноз життя при гнійно-запальних захворювань та сепсисі новонародженого;

- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в неонатології.

2. Базовий рівень підготовки Назви попередніх

дисциплін Отримані навички

Біохімія

Норми біохімічних показників у новонароджених дітей.

Мікробіологія Характеристика збудників, які викликають гнійно-запальні захворювання та сепсис

Фармакологія Фармакологічні особливості антибіотиків Пропедевтика дитячих

хвороб Анатомо-фізіологічні особливості шкіри та підшкірної клітковини у новонароджених

Акушерство і гінекологія

Хвороби шкіри, пупкової ранки та токсикоз-септичні захворювання у новонароджених