• No results found

СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УПРОДОВЖ 2010-2012 РОКІВ

1Ужгородський національний університет

2Закарпатське обласне бюро судово-медичної експертизи, м. Ужгород

3Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, м. Ужгород

Резюме. У статті проведено аналіз кількості випа- дків залучення лікарів до проведення судово-медичних експертиз Закарпатського обласного бюро судово- медичної експертизи у 2010-2012 роках. Проаналізова- но розподіл кількості консультацій, наданих лікарями при проведенні судово-медичних обстежень живих осіб, а також структуру участі лікарів у проведенні

комісійних судово-медичних експертиз. Встановлено високе значення питомої ваги експертиз, проведених за участю лікарів у Закарпатському обласному бюро судо- во-медичної експертизи за останні три роки.

Ключові слова: експерт, спеціаліст-консультант, комісійна судово-медична експертиза.

Вступ. Залучення лікарів до проведення су- дово-медичних експертиз регламентовано низ- кою законодавчих актів, а саме: Кримінальним процесуальним кодексом України, Наказом МОЗ України №6 «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України», Законом України «Про судову експертизу», іншими нор- мативними документами. Зокрема, у Наказі МОЗ України №6 зазначено: «При виконанні експер- тиз, в яких виникла необхідність вирішення спе- ціальних питань, що не входять до компетенції судово-медичного експерта, і потрібна консуль-

тація фахівця у відповідній галузі медицини або в разі потреби у проведенні огляду особи, яка під- дається судово-медичній експертизі в лікаря- фахівця, що працює в іншому закладі охорони здоров’я, судово-медичний експерт за погоджен- ням з особою, яка призначила експертизу, має право залучати цього фахівця для проведення всіх необхідних досліджень, для вирішення пи- тань, поставлених перед експертизою» [3].

Таким чином, до проведення судово- медичних експертиз залучаються лікарі різних спеціальностей, яких слід розділити на дві кате- Рецензент – проф. В.Т. Бачинський Buk. Med. Herald. – 2013. – Vol. 17, № 3 (67), рart 1. – P. 171-173 Надійшла до редакції 27.05.2013 року

© С.М. Федорчук, 2013

Література

1. Звягин В. Н. Методика краниоскопической диагности- ки пола человека / Н.В. Звягин // Суд.-мед. экспертиза.

– 1983. – № 3. – C. 15-17.

2. Бонч-Осмоловский Г.А. Палеолит Крыма. Кисть иско- паемого человека из грота Кник-коба / Г.А. Бонч- Осмоловський. – М., 1941. – 250 с.

3. Бунак В.В. Антропометрия / В.В. Бунак. – М.: Учпед- гиз, 1941. – 368 с.

4. Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях / В.Ю. Урбах. – М.: Ме- дицина, 1975. – 295 с.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КОСТЕЙ КИСТИ В ДЕФИНИТИВНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА С.М. Федорчук

Резюме. В статье приводятса результаты ренгенограмметрического анализа пястковых костей у юношей 17-21 года с целью дифференциации их возрастной и соматотипической принадлежности.

Ключевие слова: соматотип, возраст, пястковые кости.

A DIFFERENTIATION OF THE HAND BONES DURING THE DEFINITIVE PERIOD OF ONTOGENESIS

S.M. Fedorchuk

Abstract. The paper presents the results of a roentgen metric analysis of the metacarpus bones in male youths aged 17-21 years for the purpose of differentiating their age-related and somatotypical identity.

Key words: somatotype, age, metacarpal bones.

National Medical University (Ivano-Frankivs’k)

Таблиця Розподіл кількості обстежень живих осіб з направленням на консультації до лікарів

в Ужгородському міжрайонному відділені упродовж 2010-2012 років

Роки Кількість обстежень живих осіб Кількість обстежень із направленням на консультації до лікарів

2010 1165 431

2011 1114 479

2012 1118 455

103

73

246

77

50

206

0 50 100 150 200 250 300

1 2 3

Кількість

2010 2011 2012 Роки Рис. Розподіл кількості комісійних експертиз за участю лікарів по роках

горії: лікарі, які беруть участь у проведенні комі- сійних судово-медичних експертиз – експерти (експерти-спеціалісти [4]); інша категорія – це лікарі певних спеціальностей, які надають консу- льтативну допомогу судово-медичним експертам бюро (спеціалісти-консультанти).

Мета дослідження. Провести аналіз кількості випадків залучення лікарів до проведення судово- медичних експертиз Закарпатського обласного бю- ро судово-медичної експертизи у 2010-2012 роках.

Матеріал і методи. На базі курсу судової медицини Ужгородського національного універ- ситету проаналізовано 3397 «Актів судово- медичного обстеження» та «Висновків експерта», проведених в Ужгородському міжрайонному від- діленні судово-медичної експертизи за останні три роки, а також 422 комісійні судово-медичні експертизи, виконані у Закарпатському обласно- му бюро судово-медичної експертизи упродовж 2010-2012 років. Отримані дані оброблені варіа- ційно-статистичним методом.

Результати дослідження та їх обговорення.

При аналізі судово-медичних експертиз, викона- них в Ужгородському міжрайонному відділенні судово-медичної експертизи за останні три роки, встановлено, що упродовж цього терміну прове- дено 3397 судово-медичних обстежень потерпі- лих, обвинувачених та інших осіб. При цьому у 2010 році проведено 1165 обстежень, у 2011 році – 1114, у 2012 році – 1118 (таблиця).

Судово-медичними експертами відділення на консультаційні обстеження до спеціалістів- консультантів було направлено 1365 осіб. Таким чином, середнє значення відсоткового відношен- ня кількості обстежень за участю лікарів- консультантів до загальної кількості обстежень за три роки становило 40,1 % (у 2010 році – 36,9 %, у 2011 році – 42,9 %, у 2012 році – 40,7 %). Якщо аналізувати кількість наданих кон- сультацій у структурі обстежень потерпілих, об- винувачених та інших осіб, то їх частка в загаль- ній кількості проведених експертиз виявилась більшою. Так, відсоток наданих консультацій у 2010 році до загальної кількості обстежень за цей рік становила 53,7 %, у 2011 році – 60,1 %, у 2012 році – 57,3 % (у середньому за три роки – 56,9 %). Це пояснюється тим, що при проведенні частини обстежень потерпілі були направлені на консультації до більш ніж одного спеціаліста (двох і більше). При аналізі консультацій лікарів залежно від спеціальності встановлено, що найбі- льшу кількість консультацій надано лікарями- нейрохірургами, дещо меншу – лікарями- рентгенологами та лікарями-травматологами.

Другу групу за кількістю наданих консультацій складають отоларингологи, хірурги та офтальмо- логи; третю – невропатологи, акушери- гінекологи та кардіологи.

Слід відмітити, що велика кількість виснов- ків сформульована на основі даних медичної до-

кументації (медичних карток стаціонарного хво- рого, амбулаторних карток, консультацій, дослі- джень тощо). Оскільки в подібних випадках, як правило, наявні ґрунтовні і достовірні медичні дані, то направлення на консультації до спеціалі- стів-консультантів проводилися переважно в осо- бливо складних чи сумнівних випадках або по- вторно для визначення динаміки змін клінічного перебігу захворювання чи травми.

Залучення лікарів до проведення комісійних судово-медичних експертиз звичайно залежить від категорії (профілю) експертизи. Особливо це стосується проведення комісійних експертиз у випадках розслідування кримінальних справ що- до медичних працівників за порушення ними професійних обов’язків [2], коли участь лікарів є необхідною умовою вирішення всіх питань та якісного виконання цих досліджень. Зрозуміло, що до участі в комісійних судово-медичних екс- пертизах, як найбільш складних видів експертиз, долучаються найбільш кваліфіковані та досвідче- ні лікарі відповідних спеціальностей [1]. За останні три роки в Закарпатському обласному бюро судово-медичної експертизи проведено 422 комісійні судово-медичні експертизи. При аналізі їх структури встановлено, що з цього числа кіль- кість експертиз за участю лікарів склала 333 (78,9 %). При цьому (рис.) у 2010 році із 103 про- ведених експертиз – 77 складені комісіями фахів- ців, членами яких були лікарі (що становить 74,8 %).

У 2011 році із 73 комісійних експертиз у 68,5 % з них (50 експертизах) брали участь лікарі відповідних спеціальностей. У 2012 році прове- дено 246 комісійних експертиз, з цього числа за участю лікарів складено 206 висновків, що стано- вить 83,7 %. Значна кількість комісійних експер- тиз, проведених у 2012 році, та відповідний висо- кий відсоток участі лікарів у їх проведенні пояс- нюється великою кількістю (174) експертиз.

Загальна кількість випадків участі лікарів у проведенні комісійних експертиз упродовж 2010- 2012 років становила 733. Таке високе значення зумовлено значним відсотком експертиз (65,5 %), членами комісій яких одночасно були два і біль- ше лікарі. При аналізі комісійних судово- медичних експертиз за три роки виявлено, що найчастіше (387 разів) до їх проведення залуча- лися лікарі-травматологи, що становить 52,8 % від загальної кількості випадків участі лікарів у проведенні експертиз. Друге місце посідає голова МСЕК, який брав участь у проведенні 174 вище- зазначених комісійних експертиз (23,7 %). Насту-

пні за кількістю – лікарі-нейрохірурги, які брали участь у проведенні комісійних експертиз 49 ра- зів (6,7 %), дещо меншу кількість разів (27) чле- нами експертних комісій були лікарі- рентгенологи (3,7 %). Кількість випадків участі лікарів-хірургів, невропатологів, отоларингологів та кардіологів у проведенні комісійних експертиз коливається в межах 10-18 і складає в сукупності за три роки 8,2 %. У невеликій кількості випадків членами експертних комісій були лікарі- ендокринологи, акушери-гінекологи, пульмоно- логи, інфекціоністи, реаніматологи, патологоана- томи, офтальмологи, гастроентерологи та педіат- ри – до 10 разів з кожної спеціальності упродовж 2010-2012 років.

Висновки

1. Внесок лікарів у проведення судово- медичних експертиз Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи є вагомим.

2. Відсоткове відношення судово-медичних обстежень живих осіб із залученням спеціалістів- консультантів у структурі загальної кількості обстежень, проведених в Ужгородському міжра- йонному відділенні на протязі останніх трьох років, є практично незмінним і становить 36,9-43,9 %.

3. Питома вага кількості комісійних експер- тиз за участю лікарів, проведених у Закарпатсь- кому обласному бюро судово-медичної експерти- зи упродовж 2010-2012 років, становила 68,5- 83,7 %; величина цього показника залежить від профілю експертиз, які призначаються судово- слідчими органами.

Перспективи подальших досліджень. Вра- ховуючи отримані результати, перспективним є вивчення структури залучень лікарів різних спе- ціальностей до певних слідчих дій.

Література

1. Анализ неблагоприятных исходов оказания стомато- логической помощи по материалам комиссионных судебно-медицинских экспертиз БСМЭ Департамента здравоохранения Москвы / Ю.И. Пиголкин, Т.В. Мур- зова, В.В. Жаров [и др.] // Суд.-мед. экспертиза. – 2012. – № 2. – С. 25-27.

2. Завальнюк А.Х. Професійні правопорушення медич- них працівників: аналіз ситуації, зміст поняття, пропо- зиції / А.Х. Завальнюк, І.Ю. Юхимець, О.Ф. Кравець //

Укр. суд.-мед. вісник – К., 2009. – № 24 (2). – С. 30-34.

3. Наказ МОЗ України № 6 від 17.01.1995 р. «Про розви- ток та вдосконалення судово-медичної служби Украї- ни».

4. Хохлов В.В. Судебная медицина: Руководство. Изд-е 2-е перераб. и доп./ В.В. Хохлов. – Смоленск, 2003. – С. 22-24.

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ВРАЧЕЙ В ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ЗАКАРПАТСКОГО ОБЛАСНОГО БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1В.Л. Фенцик, 1В.М. Шимон, 2Я.В. Товтин, 3Ю.Р. Фенцик

Резюме. В статье проведен анализ количества случаев привлечения врачей к проведению судебно- медицинских экспертиз Закарпатского областного бюро судебно-медицинской экспертизы в 2010-2012 годах. Про- анализировано распределение количества консультаций врачей при проведении судебно-медицинских обследова-

Рецензент – проф. В.Т. Бачинський Buk. Med. Herald. – 2013. – Vol. 17, № 3 (67), рart 1. – P. 173-176 Надійшла до редакції 08.06.2013 року

© В.Л. Фенцик, В.М. Шимон, Я.В. Товтин, Ю.Р. Фенцик, 2013

© В.В. Франчук, Я.Я. Боднар, С.В. Трач-Росоловська, А.З. Миколенко, 2013

УДК 378.1:37.022:340.6

В.В. Франчук, Я.Я. Боднар, С.В. Трач-Росоловська, А.З. Миколенко

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

У ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУДОВА МЕДИЦИНА,

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ