• No results found

Звернення стягнення на пенсії провадиться відповідно до законодавства про пенсії.

У загальному випадку стягнення відбувається шляхом опису майна і продажу. Також опис провадиться у випадку, коли є підстави вважати, що боржник може приховати майно.

Опис здійснюється у присутності повнолітнього члена сім'ї, а за відсутності такого - за участю представника виконкому органу місцевого самоврядування. За фактом опису складається акт відповідної форми. Реалізація описаного майна відбувається шляхом продажу.

При сплаті правопорушником штрафу, він зазначає відповідних нестатків та обмежень матеріального характеру, тобто досягається певна мета адміністративного стягнення та адміністративної відповідальності.

13. Адміністративна діяльність у сфері цивільного захисту,

організацій та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Складати протокол у разі порушення посадовими особами підприємств, громадянами - суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (стаття 175КУпАП), здійснення суб’єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально- технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки (стаття 1752 КУпАП) чи невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку (стаття 1888КУпАП), згідно зістаттею 255 КУпАП мають право уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку. Працівники відомчої, місцевої пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об’єднань громадян мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 120, 175, 1888 КУпАП.

Уповноважені посадові особи ДСНС України мають право складати протокол у разі порушення законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (стаття 18837 КУпАП).

Посадові особи органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки складають протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 164, 18816 КУпАП, і направляють його для розгляду в районні, районні в місті, міські, міськрайонні суди.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) Головний державний інспектор України з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки та його заступники, головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та

Севастополі та їх заступники - штраф на громадян до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

11) старші державні інспектори України з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки - штраф на громадян до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - штраф на громадян до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) державні інспектори з нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Центральним органом у сфері залізничного транспорту є Державна адміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця).

Стаття 224 Кодексу встановлює, що органи залізничного транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил користування засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (частина перша статті 120).

Частина друга цієї ж статті наводить перелік посадових осіб органів залізничного транспорту, які мають право розглядати справи про зазначені вище адміністративні правопорушення та накладати штрафи за результатами їх розгляду.

При цьому частина третя статті обмежує розмір штрафу, що може бути накладено начальниками пасажирських поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів. Це

означає, що у випадку, коли адміністративне правопорушення, справу за яким має право розглядати посадова особа органу залізничного транспорту, передбачає штраф, його можуть накласти посадові особи органів залізничного транспорту, визначені частиною другою цієї статті, за винятком начальників пасажирських поїздів (механіків- бригадирів пасажирських поїздів), дорожніх майстрів, начальників відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів.

Господарська діяльність - це будь-яка діяльність особи, спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Безпосередня участь - це зазначена діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу.

Правопорушення статті 164, полягає у здійсненні діяльності, що містить ознаки підприємницької, без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, або порушенні ліцензійних умов.

Відповідно до положень Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ліцензія - це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензіат — це суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Провадження господарської діяльності без одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а також надання суб’єктом господарювання до ДСНС України або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки визначається як адміністративне правопорушення.

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, указується конкретна суть порушення - провадження господарської діяльності без одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або здійснення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення з порушенням умов ліцензування, або надання суб’єктом господарювання до ДСНС або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Складений протокол про адміністративне правопорушення, разом із повідомленням та матеріалами, що підтверджують учинення адміністративного правопорушення, у триденний строк надсилається до районного, районного в місті, міського, міськрайонного судів.

У складених протоколах про адміністративне правопорушення, а також відносно осіб віком від 16 до 18 років дата та час розгляду адміністративної справи не зазначаються (ставиться прочерк), а вказуються тільки найменування районного (районного у місті, міського, міськрайонного) суду та його адреса.

Достовірність інформації щодо відповідності матеріально- технічної бази вимогам чинного законодавства, заявленої в декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, перевіряється під час планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання.

Об'єктом правопорушення за статтею 175 є суспільні відносини у сфері забезпечення пожежної безпеки, під якою необхідно розуміти проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

Дане правопорушення, полягає у дотриманні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.

Вимоги пожежної безпеки містяться у Кодексі цивільного захисту, Правилах пожежної безпеки в Україні та інших нормативних актах, які є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами. Такі вимоги поширюється також на житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах.

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, указується, які саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки вчинила особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

При накладенні адміністративного стягнення застаттею 1752 КУпАП вказується, коли і де, на підставі чого (договори оренди, свідоцтво про право власності тощо) розпочато роботу новоствореного підприємства чи використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки, для яких подання такої декларації є обов’язковим.

Посадові особи органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки можуть складати протокол за статтею 183 в разі завідомо неправдивого виклику пожежної охорони при встановленні особи, яка її викликала, та направляти його на розгляд адміністративних комісій при виконавчих органах міських, сільських і селищних рад або виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад.

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 1888, указуються дати складання та вручення приписів або постанов посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, номери невиконаних пунктів або запропонованих заходів, установлений строк виконання яких на момент перевірки минув. Також вказуються дата, до якої захід мав

бути виконаний, та дата виявлення такого порушення (невиконання) з посиланням на те, чи є це порушення (невиконання) триваючим.

Якщо строки виконання запропонованих заходів, зазначених у приписі (постанові), не минули, посадові особи підприємств до адміністративної відповідальності за їх невиконання не притягаються.

При накладенні адміністративного стягнення згідно зі статтею 1888 КУпАП зазначаються дата складання та вручення припису чи постанови посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, номери невиконаних пунктів або заходи, які не виконано в установлений строк, а також дата виявлення такого порушення (невиконання) з посиланням на те, чи є це порушення (невиконання) триваючим. Зазначається нормативний акт, який передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення.

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченестаттею 18816 КУпАП, зазначається, які саме законні вимоги посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань цивільного захисту, нагляду та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, не виконано з обґрунтуванням відповідно до чинного законодавства. Якщо порушення призвели до виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного характеру, сприяли її розвитку або перешкоджали ліквідації, це обов’язково зазначається в протоколі при викладенні суті порушення.

Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

У протоколі про адміністративне правопорушення за статтею 18837, зазначається хто, коли та які саме законні вимоги посадових

осіб ДСНС України та її територіальних органів як органів ринкового нагляду не виконано, чи яку інформацію, передбачену Законами України«Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»та«Про загальну безпечність нехарчової продукції», не надано, чи яку недостовірну інформацію надано, чи які створено перешкоди для виконання покладених на них обов’язків.

Сплата штрафу не звільняє виробника або розповсюджувача від відповідальності за шкоду, завдану споживачам (користувачам) продукції.

Виробник не несе адміністративної відповідальності, якщо доведе, що:

1) він не вводив відповідну продукцію в обіг;

2) з урахуванням усіх обставин відповідна продукція після введення її в обіг стала небезпечною внаслідок дій або бездіяльності інших осіб чи обставин непереборної сили;

3) відповідна продукція є небезпечною внаслідок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов'язкових для нього приписів органів державної влади;

4) виробник є виробником комплектувального виробу чи складової частини продукції, а продукція є небезпечною внаслідок конструкції готової продукції, до якої входить цей виріб чи складова частина, або інструкцій, наданих такому виробнику виробником готової продукції.

Розповсюджувач не несе відповідальності, встановленої статтею 15 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», якщо доведе, що:

1) продукція стала небезпечною внаслідок недодержання іншим розповсюджувачем умов її зберігання, за умови, що іншого розповсюджувача такої продукції може бути встановлено;

2) поставлена ним продукція відповідає встановленим вимогам щодо забезпечення безпечності продукції, однак, незважаючи на це, є небезпечною.

При вирішенні питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності у вигляді попередження або штрафу уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і

техногенну безпеку та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності, виносить постанову про накладення адміністративного стягнення.

Контрольні завдання на самопідготовку

1. Які особи не підлягають адміністративній відповідальності?

2. Основна мета адміністративного правопорушення?

3. Які стягнення можуть застосовуватись за вчинення адміністративних правопорушень?

4. Назвіть обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративні правопорушення?

5. Назвіть обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення?

6. За які правопорушення і, яка сума адміністративного штрафу накладається по статті 120 Кодексу України про адміністративні правопорушення?

7. За які правопорушення і, яка сума адміністративного штрафу накладається по статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення?

8. За які правопорушення і, яка сума адміністративного штрафу накладається по статті 1752 Кодексу України про адміністративні правопорушення?

9. Заякі правопорушення і, яка сума адміністративного штрафу накладається по статті 1888 Кодексу України про адміністративні правопорушення?

10. Заякі правопорушенняі, яка сума адміністративного штрафу накладається по статті 18816 Кодексу України про адміністративні правопорушення?

11. Заякі правопорушення і, яка сума адміністративного штрафу накладається по статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення?

12. Яка інформація містить у протоколі про адміністративні правопорушення?

13. Яка інформація містить у постанові про адміністративні правопорушення?

14. Які права має особа, яка притягається до адміністративної відповідальності?

15. Який порядок розгляду справи про адміністративні правопорушення?

16. Які рішення можуть бути винесені при розгляді адміністративної справи?

17. Порядок подання та розгляду скарг на постанову про адміністративні правопорушення?

18. Які рішення можуть бути винесені при розгляді скарги на постанову про адміністративні правопорушення?

19. Який порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення всуді?

20. Порядок оскарження рішення постанови суду про адміністративні правопорушення?

21. Які рішення може винести апеляційний суд на скаргу чи протест, що подано на постанову суду про адміністративну відповідальність?

22. Який порядок та терміни виконання постанови про адміністративні правопорушення?

23. Які справи про адміністративні правопорушення розглядаються виключно судами?

24. Які питання необхідно вирішити посадовим особам центрального органу виконавчої влади з питань пожежної та техногенної безпеки при підготовці до розгляду справ про адміністративні правопорушення?

25. Які документи долучаються до протоколу при розгляді справи про адміністративні правопорушення?

Контрольні завдання для виконання практичних завдань.

1. Оформити протокол про адміністративне правопорушення за статтею 175 КУпАП.

2. Оформити постанову про адміністративне правопорушення за статтею 175 КУпАП.

3. Оформити протокол про адміністративне правопорушення за статтею 1752 КУпАП.

4. Оформити постанову про адміністративне правопорушення за статтею 1752 КУпАП.

5. Оформити протокол про адміністративне правопорушення за статтею 164 КУпАП.

6. Оформити протокол про адміністративне правопорушення за статтею 1888КУпАП.

7. Оформити постанову про адміністративне правопорушення за статтею 1888 КУпАП.

8. Оформити протокол про адміністративне правопорушення за статтею 18816 КУпАП.

9. Оформити протокол про адміністративне правопорушення за статтею 18837 КУпАП.

10. Оформити постанову про адміністративне правопорушення за статтею 18837 КУпАП.

Додаток А. Основні положення КУпАП

Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні