• No results found

Óñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ñêëàäíîï³äðÿäíèì ðå÷åííÿì ³ âè- äîì ³ ì³ñöåì ï³äðÿäíî¿ ÷àñòèíè â³äíîñíî ãîëîâíî¿

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 113-117)

ÑÊËÀÄÍÎϲÄÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß

II. Ñåðåä íàâåäåíèõ ðå÷åíü çíàéä³òü ñêëàäíîï³äðÿäíå ñïîñîáó 䳿

1. Óñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ñêëàäíîï³äðÿäíèì ðå÷åííÿì ³ âè- äîì ³ ì³ñöåì ï³äðÿäíî¿ ÷àñòèíè â³äíîñíî ãîëîâíî¿

Ðå÷åííÿ Âèä ³ ì³ñöå ï³äðÿäíî¿ ÷àñòèíè 1 У карих очах було стільки

щастя, що Оксані за цілий вік не вичерпати його (Я. Ка- чура).

2 Струмками, що рвалися з-під снігових підошов, бринів березень (П. Інгульсь кий).

3 Він розуміє, що ця байду- жість страшніша за стогони й сльози (М. Стельмах).

4 Коли ти маєш чоботи, то ноги тебе несуть, мов пташині крила (М. Стельмах).

А підрядна обставинна частина умови перед головною части- ноюБ підрядна з’ясувальна части- на після головної частини В підрядна обставинна частина міри і ступеня після головної частини

Г підрядна обставинна час- ти на часу всередині головної частини

Д підрядна означальна части- на всередині головної частини 2. Óñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ñêëàäíîï³äðÿäíèì ðå÷åííÿì ³ çà-

ïèòàííÿì â³ä ãîëîâíîãî äî ï³äðÿäíîãî

Ðå÷åííÿ Çàïèòàííÿ

1 Поки боярин вернувся зі свого невда- лого посольства, Максим сидів у його шатрі (І. Франко).

2 Так було і цього дня, який народ- жувався з синіх присмерків снігів і зелених сосен (І. Цюпа).

3 Коли визначено прижиттєвий діа- гноз, то можна сподіватися, що існує реальний шлях вчасного розпізнаван- ня та лікування інфаркту (За В. Кня- зюком).

4 Сьогодні, навпаки, було приємно думати, що я цим розкішним лісом іду до життя (М. Грушевський).

А За якої умови?

Б Про що? Що саме?

В Доки? До якого ча су?

Г Якого?

ІV рівень

● Завдання відкритого типу

Íàïèø³òü òâ³ð-ðîçäóì íà òåìó «Êíèãè ìàþòü ñâîþ äîëþ...»

ϳä ÷àñ íàïèñàííÿ âèêîðèñòîâóéòå âèâ÷åíèé ìàòåð³àë ³ç òåìè

«Ñêëàäíîï³äðÿäíå ðå÷åííÿ».

§ 30. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Контрольний письмовий переказ тексту наукового стилю

167. І. Напишіть письмовий переказ за текстом наукового стилю. Скористай- теся порадами додатка 2 на с. 258.

ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА

У IV–ІІІ тисячолsттях до нfшої ери досяглb значнjго рjз- витку хліборjбські племенf Правоберtжної Украyни та Молдj- ви. Культeра цих стародfвніх хліборjбів відjма нам під нfзвою трипsльської (за нfзвою с. Трипsлля на Кbївщині). Їy відкрbв 1893 рjку украyнський археjлог Вікtнтій Хвjйка (1850–1914), який дослsджував скsфські городbща. Спрfвжню сенсfцію у свsті вbкликали знfйдені гончfрні вbроби трипsльців.

Наукjвці знайшлb пjнад тbсячу трипsльських посtлень, сtред них і в басtйні Дністрf, на теритjрії сучfсної Тер- нjпільської jбласті. Культeра трипsльців булf дeже схjжа на культeру Кукутtні, що існувfла на теритjрії сучfсної Румeнії (нfзва похjдить від сучfсного селf Кукутtні, де цю культeру дослsджено впtрше).

У трипsльців оснjвою суспsльного лfду булb родовs традb- ції. Велbкі сsм’ї об’qднувалися в родb, а родb, своqю чtргою, – у племенf. У посtленнях жилb вbхідці з рsзних родsв, оскsльки шлuби між члtнами одногj рjду булb заборjнені. На дeмку істjриків, на чолs плtмені стоzв старsйшина, який керувfв суспsльним і господfрським життzм трипsльців.

Основнbм занzттям трипsльців булj землерjбство. Вонb вирjщували пшенbцю, ячмsнь, прjсо, конjплі, бобjві куль- тeри. Зtмлю орfли дерев’zним рfлом, використjвуючи волsв.

Крім хліборjбства, трипsльці знfли й скотfрство (розвjдили велbку й дрібнe рогfту худjбу, кjней тjщо). Трипsльці оброб-

лzли шкeри тварbн, прzли, ткfли, виготовлzли jдяг і взуттz.

Особлbво велbкої майстtрності досяглb трипsльці в гончfрстві, у вbготовленні глbняного пjсуду. Вонb залишbли унікfльну мальjвану керfміку з використfнням червjних, чjрних і жjвтих фарб.

Висjка культeра хліборjбів-гончарsв проіснувfла 15 сто- лsть.

На трипsльських стоzнках булb знfйдені модtлі жbтел, фігeрки тварbн, жінjчі статуtтки. У трипsльців існувfв культ бикf (символізувfв сjнце і чоловsчу сbлу) та змsя (сbмвол охорjнця дjму).

Причbни знbкнення трипsльської культeри на рубежs ІІ тис. до н. е. остатjчно не з’ясjвані. За одніqю з вtрсій, вонf знbкла під тbском войовнbчих кочівникsв (З підручника).

ІІ. Дайте відповіді на запитання.

1. На який період припадає трипільська культура?

2. Чому вона так називається?

3. Хто першим відкрив і дослідив пам’ятки цієї культури?

4. Де розселялися племена трипільців?

5. На яку культуру схожа культура трипільців?

6. Яким був суспільний лад трипільців?

7. Якими були господарське життя і побут трипільців?

8. Якими були гончарні вироби трипільців?

9. Які символи зображували трипільці на предметах побуту?

10. Коли і чому зникла трипільська культура?

ІІІ. Поясніть значення слів.

Сенсація, припущення, племена, стоянка, хлібороб- ство, скотарство, рало, унікальний, войовничий, кочівник, кераміка.

Схема розбору складнопідрядного речення

1. Вказати, що речення складне, складається з двох або більше частин.

2. Сполучникове, складнопідрядне.

3. Охарактеризувати засіб зв’язку (сполучник чи сполучне слово).

4. Визначити головну та підрядну частини.

5. За допомогою запитання до підрядної частини визначити, чи підрядна частина пояснює якесь слово або словосполучення у головній, чи пояснює головну частину загалом.

6. Визначити тип підрядної частини.

7. Вказати місце підрядної частини у реченні та пояснити роз- ділові знаки.

168. Перевірте свої знання. Наводьте приклади. Називайте сполучні засоби.

1. Що називається складнопідрядним реченням? 2. Чим складнопідрядне речення відрізняється від складносуряд- ного? 3. У чому відмінність сполучників та сполучних слів?

4. Які види підрядних речень ви знаєте? 5. Що називається складнопідрядним означальним реченням? 6. Що нази- вається складнопідрядним з’ясувальним реченням? 7. Що називається складнопідрядним обставинним реченням?

8. В яких складнопідрядних реченнях підрядна частина пояснює в головній якийсь один член речення чи словоспо- лучення, а в яких підрядна частина пояснює головну частину загалом? 9. Що називається складнопідрядним реченням умови? 10. Що називається складнопідрядним допустовим реченням? 11. Що називається складнопідрядним реченням причини? 12. Що називається складнопідрядним реченням мети? 13. Що є спільного та відмінного в них з реченнями спо- собу дії, міри та ступеня? 14. Які розділові знаки ставляться у складнопідрядних реченнях?

§ 31. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ ЧАСТИНАМИ

Крім складнопідрядних речень, що складаються з однієї головної та однієї підрядної частини, є ще й такі конструкції, до складу яких входять дві або більше підрядних частин.

Наприклад: 1. Там, (де?) де ятрань круто в’ється, з-під ка- меня б’є вода, (де саме?) там дівчина воду брала чорнобрива й молода (Народна творчість). Це речення складається з трьох частин: перша (Там … з-під каменя б’є вода); друга (де?де ятрань круто в’ється) – підрядне місця; третя (де саме? там дівчина воду брала чорнобрива й молода).

2. Тому я мрію так життя прожити, щоб кров і піт віддать землі своїй, щоб у плодах мої хилились віти, щоб розроставсь в глибинах корінь мій (М. Стельмах). Це речен- ня складається з чотирьох частин: перша – головна; друга, третя та четверта пояснюють першу. Всі вони однакові за значенням – підрядні способу дії.

Наведені речення різняться характером зв’язку підряд- них частин з головною та між собою. Складнопідрядні речен- ня з кількома підрядними частинами за характером зв’язку підрядних частин із головною та між собою поділяються на чотири різновиди: а) із послідовною підрядністю; б) із одно- рідною супідрядністю; в) із неоднорідною супідрядністю;

г) змішаного типу.

1. Послідовною підрядністю називається така пі- дрядність, за якої перша підрядна частина залежить від головної, друга підрядна – від першої підрядної, що є для неї головною, третя підрядна залежить від другої підрядної, що є головною для неї, і т.д. Наприклад:

1 2 3

Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль…

(Леся Українка).

Структурна схема цього речення:

до якого часу?

чого?

1 2 3

– головна частина

– підрядна обставинна частина часу

– підрядна з’ясувальна частина.

Лінійна схема: [ ], поки ( ), що ( ).

2. Однорідною супідрядністю називається така під-

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 113-117)

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ