• No results found

Ñêëàäíîï³äðÿäíèì ç ï³äðÿäíîþ äîïóñòîâîþ ÷àñòèíîþ º ðå÷åííÿ А Настрій у нього був такий, що він хотів обняти весь світ

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 101-110)

ÑÊËÀÄÍÎϲÄÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß

II. Ñåðåä íàâåäåíèõ ðå÷åíü çíàéä³òü ñêëàäíîï³äðÿäíå ñïîñîáó 䳿

2. Ñêëàäíîï³äðÿäíèì ç ï³äðÿäíîþ äîïóñòîâîþ ÷àñòèíîþ º ðå÷åííÿ А Настрій у нього був такий, що він хотів обняти весь світ

1. При всьому бажанні ми не зможемо цього літа поїха- ти на море. 2. Незважаючи на засушливе літо, в області зібрали високий урожай зернових. 3. При своїй молодості він, проте, мав спортивні перемоги світового масштабу.

4. Степан, незважаючи на мовчазний характер, виступив на зборах. 5. Усупереч сподіванням матері, я не вступив до медінституту.

146. Складіть речення за схемами.

1. Хоч ( ), та [ ].

2. Хай ( ), але [ ].

3. Дарма що ( ), а [ ].

4. Хоч ( ), зате [ ].

5. [ ], незважаючи на те що ( ).

147. Виконайте тестові завдання.

1. Ïðàâèëüíî íàçâàíî ñïîëó÷í³ çàñîáè ñêëàäíîï³äðÿäíîãî äîïó-

§ 26. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНОЮ ЧАСТИНОЮ ПРИЧИНИ

Складнопідрядним причини називається таке ре- чення, підрядна частина якого вказує на причину, що викликає, зумовлює дію головної частини речення та відповідає на запитання чому? через що? з якої причи- ни? Наприклад: Поет не боїться від ворога смерті (чому?), бо вільная пісня не може умерти (Леся Українка). Запізнився з відповіддю (через що?) через те, що живу зараз за кордо- ном, а не в Чернігові (М. Коцюбинський).

Підрядну частину приєднують до головної підрядні причинові сполучники: бо, тому що, оскільки, через те що, у звязку з тим що, затим що (тим що), завдяки тому що та ін.

Увага!

Підрядна частина, приєднана сполучником бо, завжди стоїть після головної. Якщо ж вона приєднується іншими сполучниками, то може стояти як після голов- ної, так і перед головною частиною складнопідрядного речення: Не тішся чужою бідою, бо твоя стоїть за тобою (Народна творчість). Мабуть, тому що село коло річки близько, таке все свіже тут, зелене (Марко Вовчок). Порівн.: Таке все свіже тут, зелене, мабуть, тому, що село коло річки близько.

Між частинами складених сполучників причини

(тому, що; через те, що; тим, що та ін.) здебіль-

шого ставиться кома, тобто вони можуть розподілятися між головною та підрядною частинами. Наприклад:

Може, тим без пісні я не можу працювати, жити на- віть дня, що округ1 земля моя хороша (М. Стельмах).

Вкраїнський хліб тому такий смачний, що він завжди замішаний на пісні (Є. Летюк). А через те, що в них була тільки латка2землі, ніхто довго не слав старостів (М. Стельмах).

149. І. Спишіть речення, визначивши головну та підрядну частини. Підкресліть сполучні засоби. Зверніть увагу на особливості їх вживання. Поясніть розділові знаки.

1 Окpeг (присл.) – навкруг; навколо.

2 Лfтка (землі) – тут: мало (землі).

1. Наша відповідальність за хліб потрійна, бо він усьому голова (М. Подолян). 2. Тим трава зелена, що близько вода

(А. Метлинський). 3. На морі ставало темно, тому що з берега

насувала важка чорна хмара (О. Донченко). 4. Завдяки тому, що мистецтво прославляє людину, воно вічне. 5. Я таки при- йду, оскільки дуже хвилююся за свій клас (Розмовне). 6. Вища Білого дому моя Білая хата, бо за правду стоїть (Б. Олійник).

7. Належно прийму належне, бо син виростає в мене (Р. Луб- ківський). 8. А переманювати навіть пташину не можна, бо тоді не буде вірності на світі (М. Стельмах). 9. Я тільки байдужості боюся, бо вона – як пустиня (Б. Лепкий).

ІІ. Висловте свою думку про моральний зміст речення 8. Чи і ви так вважаєте?

150. Добудуйте і запишіть складнопідрядні речення, підібравши з довідки відповідні підрядні обставинні частини причини. Складіть схеми речень.

1. Учив він (учитель) сумління, … . 2. Скільки людського щастя розбилося у друзки тільки від того, … . 3. Найгіркі- ша правда утверджує в душі прагнення бути хорошим, … . 4. Я вважаю правильним відмовитися від поїздки, … . 5. … прагніть зробити бодай можливе. 6. Чекати довелося довго … . 7. Молодь вся була на полі … .

Д о в і д к а: Òîìó ùî âè íå çìîæåòå çðîáèòè âñüîãî áàæàíîãî …;

… áî ïðàâäà çà ñàìîþ ïðèðîäîþ í³êîëè íå ïðèíèæóº ëþäñüêî¿ ã³äíî- ñò³ (В. Сухомлинський); … áî îáñòàâèíè íàäòî íåñïðèÿòëèâ³ òà é ïîãîäà íå òóðèñòè÷íà (З часопису); … ùî îäíå ç äâîõ ñâîº÷àñíî íå âèìîâèëî ñë³âöÿ «ïðîáà÷» (Ірина Вільде); … áî ÿêðàç íàñòàëè æíèâà (Леся Українка); ... ÷åðåç òå ùî äîðîãè áóëè çàíåñåí³ ñí³ãîì (О. Маковей); … áî ñàì áóâ õîäÿ÷à ñîâ³ñòü ëþäñüêà (Остап Вишня).

151. Прочитайте вдумливо і поясніть основні думки, висловлені автором.

Схарактеризуйте структуру виділеного речення.

Ми ж ні від кого нічого не брали, а всім давали щедрою рукою, щоб і собі залишити те, що вічне й незнищенне: життєву мудрість, душевну красу, політ мислі й молодість натхнення, бо жили й живемо на тій самій прекрасній, багатій і сонячній землі, що з арійсько-українських пелюстків. І батьківщини іншої ми ніколи не шукали.

Ми не спізнилися. Ми тільки під ударами історії на хвилинку зупинилися, бо ж живемо на грані світів і нам дано творити нове життя (За Р. Драганом).

152. Використайте подані прості речення з обставинами причини й утворіть на їх основі складнопідрядні речення причини.

З р а з о к: ³ä íåñïîä³âàíî¿ çóñòð³÷³ â³í âèïóñòèâ ç ðóê áóêåò (Î. Æóê). – ³í âèïóñòèâ ç ðóê áóêåò, áî çóñòð³÷ áóëà íåñïîä³- âàíîþ.

1. По рівному, спокійному обличчі Наталі від щастя те-

кли сльози (О. Кобилянська). 2. Вмирав нарцис з журби, з кохання (Олександр Олесь). 3. Його поважали за мужність (О. Довженко).

153. Перекладіть усно речення українською мовою, використовуючи доцільні синонімічні сполучники причини бо, тому що, оскільки, через те що, завдяки тому що або інші.

1. Firul tău se rupe des, Căci gânduri te frământă (G. Coşbuc).

2. Şi amândoi bătrânii aceştea erau albi ca iarna şi posomorâţi ca vremea cea rea, din pricină că nu aveau copii (I. Creangă). 3. Şi atunci fi indcă vom fi departe, vom uita unul de altul (Din ziare).

4. Codrul sună, se frământă, Că rămâne fără noi (Gr. Vieru).

5. Dar se înalţă tot mai sus, Ca să nu-1 pot ajunge (M. Eminescu).

6. El tace pentru că-i e frică de cuvinte (L. Blaga). 7. Ii zice lumea moş, de când era mic, din motiv că vorbea în tâlcuri (A. Vlahu- ţă). 8. Dar turturica, fi indcă e mai uşoară, ajunge mai înainte (I. Creangă).

§ 27. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНОЮ ЧАСТИНОЮ МЕТИ

Складнопідрядним мети називається таке речення, підрядна частина якого вказує на мету того, про що повідомляється в головній частині, і відповідає на за- питання для чого? навіщо? з якою метою? Наприклад:

Щоб рибку з’їсти (для чого?), треба в воду лізти (Народна творчість). Христя (навіщо?), щоб як-небудь скоротити час, почала вишивати сорочку (Панас Мирний).

 Підрядна частина пояснює головну загалом і приєдну- ється до неї найчастіше за допомогою сполучника щоб (рід- ше – щоби, аби), а також за допомогою інших сполучників

(для того щоб, заради того щоб, з тим щоб, з тією

метою щоб). Наприклад: Аби не витрачати зайвих сил, мусив мандрівник залишити рюкзак під каменем (В. Собко).

Хлопці побігли на луки, щоби квітів для дівчат до свята назбирати (Розмовне).

 Складені сполучники для того щоб, з тим щоб мо- жуть розподілятися між головною та підрядною частинами.

Наприклад: Для того щоб любити власний народ, не треба ненавидіти інший народ (О. Кобилянська). – Не треба нена- видіти інший народ для того, щоб любити власний народ.

154. Спишіть речення. Визначте головну та підрядну частини. Поставте запитання до підрядної частини, назвіть її, вкажіть, яким засобом вона приєднується до головної. Складіть схеми речень. Усно по- ясніть розділові знаки.

1. Щоб тих щасливих днів не загубити, потрібно працю-

вати цілий рік (Д. Павличко). 2. Данило б усе віддав, щоб тільки стати таким косарем (М. Стельмах). 3. Зважте кожен крок, аби не наробити помилок (Р. Третьяков). 4. Нарешті Русь-Україна встала, щоб виправити заподіяні їй кривди (Н. Рибак). 5. Для того, щоб цілком покорити дівчину, я й вирішив організувати шкільну виставку кращих вишивок (Ю. Збанацький). 6. Сюди прийшли ми не для того, щоб по- вернутися назад (П. Дорошко). 7. Щоб зірвати одну квітку, треба виростити десять (В. Сухомлинсь кий). 8. Увечері до нас зайшов Павло Попеску, для того щоб попередити про приїзд делегації (З часопису).

155. Як ви розумієте пораду поета Роберта Третьякова «Зважте ко- жен крок, аби не наробити помилок»? Підтвердіть цю думку народними прислів’ями і приказками. Запишіть їх у свій блокнот або зошит.

156. Добудуйте складнопідрядні речення, підібравши з довідки відповідні підрядні обставинні частини мети.

1. Збратався народ з народом, … . 2. … треба великої праці (М. Коцюбинський). 3. Птахи співають для того, … . 4. … щось треба вміти і прощать (В. Крищенко).

Д о в і д к а: Ùîá íå êðèøèëàñÿ ðîäèíà ...; … ùîá îñï³âàòè ñâîþ òåðèòîð³þ, ïîçíà÷èòè ¿¿ ñï³âîì (Р. Дідула); Ùîá ïðèéøëî íà çåìëþ ñïîä³âàíå ùàñòÿ, … ; … ùîá æèòè ì³öíîþ ðîäèíîþ (П. Осадчук).

157. Добудуйте складнопідрядні речення, вставивши відповідні сполучники перед підрядною обставинною частиною мети, і запишіть їх.

1. Дарувала сину мати шиту шовками хустину, … згадував на чужині. 2. … високий урожай отримати, треба застосувати техніку. 3. … прогнати сон, ми почали співати. 4. Він знову пішов у гори, … ще раз на них подивитися і попрощатися з рідними місцями.

158. Виконайте тестове завдання.

ϳäðÿäíó ÷àñòèíó ìåòè ìຠðå÷åííÿ

А Для того ж не міркуй багато, друже, але дай мені руку і будьмо собі рідними братами… (Ю. Федькович).

Б Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен й поплисти (М. Коцюбинський).

В Була такою темною ця ніч, немов всі зорі очі затулили (Т. Се- вернюк).

Г Нема тії драбини, щоб до неба дістала (Народна творчість).

159. Складіть речення за схемами.

1. [ ], щоб ( ).

2. Аби ( ), [ ].

3. Для того щоб ( ), [ ].

4. [Для того], щоб ( ).

160. Перекладіть і запишіть речення українською мовою, використову- ючи синонімічні сполучники мети щоб, для того щоб, аби.

1. In zadar ca să mai cate, tu trimiţi în lume crainic (M. Emi- nescu). 2. Pentru mine numai două merţe de orz şi două de ovăz a dat tata, de am fost primit în Fălticeni (I. Creangă). 3. Oamenii veneau să se spele în lacrimile durerii… (M. Sadoveanii). 4. Ca- pra se duse prin pădure, să-1 caute pe cumătru-său… (I. Creangă).

5. Pentru ca să poată vorbi însă acestui popor, trebuia să-şi dea silinţa de a-i cunoaşte limba (I. Slavici).

§ 28. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНОЮ НАСЛІДКОВОЮ ЧАСТИНОЮ

Складнопідрядним наслідковим реченням нази- вається речення, підрядна частина якого вказує на наслідок, результат того, про що повідомляється у го- ловній частині.

Підрядна наслідкова частина пояснює головну загалом і завжди стоїть після неї. Приєднується підряд- на наслідкова частина за допомогою сполучника так що, який комою не розділяється (тобто обидва його складники стоять у підрядній частині). Наприклад: Калюжний кладе мені руки на голову, так що шапка наповзає аж на очі

(Г. Тютюнник). Вже в березні розвезло шляхи1, так що ні

проїхати, ні пройти (І. Цюпа).

 Сполучник так що може підсилюватися частками і (й), аж. Наприклад: Здоровенний дуб розлігся, розширив-

1 Розвезлj шляхb – бездоріжжя, тобто дороги розмокли.

ся своїм кострубатим1 гіллям, так що аж темно під ним (М. Коцюбинський).

 Складнопідрядні наслідкові речення треба відрізняти від складнопідрядних міри та ступеня, в яких вказівне слово так стоїть у головній частині, а підрядна частина приєдну- ється за допомогою сполучника що. Порівн.:

Складнопідрядне

міри та ступеня Складнопідрядне наслідкове Ми вже так знали одне одного,

що навіть думки одне одного вгадували безпомилково (Олесь Гончар).

Корній Кирилович раптом засмі- явся дзвінко, молодо, так, що аж луна пішла понад річкою (Іван Ле).

Усе було передбачено до найменших дрібниць, так що битву за урожай виграли люди.

Корній Кирилович раптом засміявся дзвінко, молодо, так що аж луна пішла по- над річкою.

161. Спишіть речення. Складіть їх схеми. Зверніть увагу на особливості будови складнопідрядних речень з підрядною наслідковою частиною.

1. На небі збиралися великі хмари, так що можна було спо- діватися дощу (Н. Рибак). 2. Я особисто все перевірив, так що помилки не може бути (В. Канівець). 3. Я тобі все приготую на завтра, так що не запізнишся (Розмовне). 4. Пробрався сюди, так що й жінка не чула, ліг у бур’яні (Олесь Гончар).

162. Спишіть речення у такому порядку: спочатку складнопідрядні з підрядною наслідковою частиною, потім – складнопідрядні з підрядною частиною міри та ступеня. Складіть схеми речень. Чим вони різняться?

1. Молоді чорняві скрипалі позакидали назад голови, так що на їх ледве держались шапки (І. Нечуй-Левицький). 2. Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому (М. Коцюбинський). 3. Він молотом так гепає2, аж іскри сиплються (Ю. Збанацький). 4. Так все пересохло, що не горить, а вибухає, як порох (О. Корнійчук).

5. Знадвору вхід було перекрито, так що однаково ніхто не міг би прорватись (Є. Гуцало). 6. І зорі так низько над землею, що можна говорити до них і чути їх (Ірина Вільде).

163. Добудуйте і запишіть складнопідрядні речення, підібравши з довідки відповідні підрядні обставинні частини наслідку.

1. Сонця так багато, … . 2. Сніг на чоботях встиг розтанути геть чисто, … . 3. Погода стояла тепла і сонячна, … .

1 Кострубfтий – покручений, нерівний.

2 Гtпати (розм.) – стукати.

Д о в і д к а: … òàê ùî øèáêè íà â³êíàõ àæ ìèãîò³ëè (Г. Тютюн- ник); … , ùî íåáî àæ ïîá³ë³ëî â³ä íüîãî (Олесь Гончар); … òàê ùî íà ïóõíàñòîìó ÷åðâîíîìó êèëèì³ êàëþæ³ çá³ëüøèëèñÿ (Н. Рибак).

164. Виконайте тестове завдання.

Âêàæ³òü ñêëàäíå ðå÷åííÿ ç ï³äðÿäíîþ íàñë³äêîâîþ ÷àñòèíîþ òà ïðîàíàë³çóéòå éîãî.

А Нам ніколи не було легко й просто – тим більше навчилися ми цінувати все досягнуте (В. Коротич).

Б Заспіваю чи заграю – з гір покотиться луна (М. Ткач).

В Сніг блищав, аж очі боліли глянути на нього (М. Коцюбин- ський).

Г Зима цього року видалась малосніжною і чимало озимих вимерзло, так що окремі площі довелося пересівати (З часопису).

§ 29. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ Інтонація складнопідрядного речення

165. І. Прочитайте складнопідрядні речення, дотримуючись інтонації, виділяючи то головну, то підрядну частини відповідно до потреб спілкування.

ІІ. Поясніть розділові знаки у реченнях. Запишіть чотири речення, які вам сподобалися, в зошити і визначте тип кожного з них.

1. І пам’ятай, що легко нам усім буває сплутать щирість і підступність (Л. Забашта). 2. Героїв більше, аніж найпомітні- ших пам’ятників їм (В. Коротич). 3. Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці (М. Коцюбинський). 4. Лише тим людина дорожитиме все життя, що далося їй дорогою ціною (В. Сухомлинський). 5. Ще більше, ніж узяв, зумій віддати… (Б. Олійник). 6. Хай буде мій милий щасливий, як дрібна пташка в маю (Леся Українка).

7. Правда, не все так сталося, як жадалося (М. Коцюбинський).

8. Будь-яка праця стає творчістю, якщо ти вкладеш в неї душу (В. Сухомлинський). 9. Того, що вже колись було, ніхто ж не пророкує (О. Ільченко). 10. Хай ніч за ними кинеться в пого- ню – не дожене (О. Пахльовська).

166. І. Осмислено прочитайте текст. Скористайтеся поясненнями слів і виразів до тексту.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ

Різдвj Христjве. Це найбsльше свzто в рjці, що починfє цикл святкувfнь, які закsнчуються Йордfном. Різдвj святкe-

ють три дні. А передeє йомe Святвtчір. Кsлька днів пtред цим хfту і все господfрство привjдять до найкрfщого порzдку.

Жінкb печeть калачs, рjблять голубцs, рsзне солjдке пtчиво та лfсощі. На Святвtчір готeють дванfдцять страв. Стрfви мfють бути піснs. Ще з дjсвіта приго-

товлzють святe вечtрю. Усsх опанjвує святкjвий нfстрій. З поzвою на нtбі пtршої зsрки сім’z сідfла вечtряти…

По вечtрі родbна колядувfла. Дsти спішbли якнайшвbдше вbбігти з хfти і йти з зsркою колядувfти по сусsдах і рjдичах. Пsзно ввtчері прихjдили з вертtпом.

О четвtртій вставfли, щоб не спіз- нbтися до Різдвzної слeжби в цtркві.

І снsдання різдвzне булj корjтким.

Дsти і мjлодь вибирfлися колядувfти.

Батькb готувfлися йти в гостbну або приймfти у сtбе гостtй.

На дрeгий день Різдвf, ще пtред схjдом сjнця, госпjдар накрeчував у хfті перевtсла з «дsдуха», що йогj внj- сили на Святвtчір, і обв’zзував нbми дерtва в садe, щоб крfще родbли.

У хрfмах відправлzли Слeжбу Бjжу.

Трtтій день Різдвf збігfється з днем святjго першомeченика Степf- на. В цей день закsнчувалися колzд-

ки. Врfнці перевtслами перев’zзували всіх Степанsв, співfли їм «Мнjгая лsта» і розв’zзували лишt тодs, колb був обsцяний гfрний вbкуп (За А. Тучапською).

Пояснення слів і виразів з тексту

Різдво Христове – день народження Ісуса Христа, припадає на 7 січня.

Святвечір – передріздвяний вечір (6 січня).

Йордан – свято Водохрестя, Водохреща (19 січня).

Страви мають бути піснs. У пісних стравах відсутні м’ясні та молочні продукти.

Пізно ввечері приходили з вертепом. Вертеп – вистава, пов’язана з переодяганням у біблійних та інших персонажів – ангелів, східних царів, Василz, Маланку та ін.

Перевtсло – джгут зі скрученої соломи (стебел пшениці чи жита) для перев’язування снопів.

Дsдух – сніп жита чи пшениці, який ставили у куток хати (на покутті, під образами) на Святвечір.

ІІ. Як мовою українською і мовою румунською вітаються і як на при- вітання відповідають на Різдвяні свята?

ІІІ. Перекладіть рідною мовою.

Першомeченик – Голубцs –

Святвtчір – Пtчиво –

Різдвj Христjве – Лfсощі – Йордfн – Піснbй – Вертtп – Перевtсло –

Калfч – Йтb в гостbну (у гості) –

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Складнопідрядне речення

І рівень

● Альтернативні тести зі стверджувальною або заперечною відповіддю

1. Ñêëàäíîï³äðÿäíîìó ðå÷åííþ âëàñòèâ³ äâ³ é á³ëüøå ãðàìàòè÷íî

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 101-110)

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ