• No results found

Çíàéä³òü ñêëàäíîï³äðÿäí³ ðå÷åííÿ óìîâè

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 97-101)

ÑÊËÀÄÍÎϲÄÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß

II. Ñåðåä íàâåäåíèõ ðå÷åíü çíàéä³òü ñêëàäíîï³äðÿäíå ñïîñîáó 䳿

2. Çíàéä³òü ñêëàäíîï³äðÿäí³ ðå÷åííÿ óìîâè

Ось як реагують на найближчі зміни погоди деякі птахи.

Коли влітку ворони каркають вранці, сидячи на верхів’ях де- рев, буде дощ. Якщо голуби воркочуть – буде теплінь. Граки навесні прилетіли – сніг зійде через місяць. Якщо рано при- летіли, сідають прямо на гнізда – весна буде теплою. Ластівки прилетіли – скоро грім загримить. Якщо ж ластівки літають низько, над водою, – піде рясний дощ (З часопису).

II. Поставте запитання до тексту, побудуйте діалог у формі запитань і відповідей.

138. Добудуйте складнопідрядне речення, дібравши з довідки відповідну підрядну частину умови.

1. … ти зі мною заспівай (М. Ткач). 2. … не витрачай мар- но часу (Народна творчість). 3. Як ми можемо бути щирими з іншими, … . 4. … , мало діла (В. Кисельов).

Д о в і д к а: ßêùî ñåðöå íå áàéäóæå, … ; … êîëè ÷àñòî-ãóñòî íàì íå âèñòà÷ຠâ³äâàãè íà ùèð³ñòü ³ç ñîáîþ? (Ірина Вільде); êîëè áàãàòî ñóìí³â³â, … ; ÿêùî õî÷åø ìàòè äîçâ³ëëÿ… .

139. Виконайте тестові завдання.

1. Ïðàâèëüíî íàçâàí³ çàñîáè çâ’ÿçêó ï³äðÿäíî¿ ÷àñòèíè ç ãîëîâíîþ

§ 25. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНОЮ ДОПУСТОВОЮ ЧАСТИНОЮ

Складнопідрядним допустовим називається речен- ня, підрядна частина якого вказує на умову, всупереч якій або незважаючи на яку відбувається те, про що розповідається у головній частині.

Підрядна частина відноситься до всієї головної і від- повідає на запитання незважаючи на що? Наприклад: Ніч тепла і тиха (незважаючи на що?), хоч уже пахне вологою (В. Василевська). Даю тобі цей меч (незважаючи на що?), дарма що ти не сильна (Леся Українка).

 Підрядна допустова частина приєднується до головної за допомогою сполучників підрядності хоч (хоча), дарма що, хай (нехай), незважаючи на те що, всупереч тому що. Наприклад: Хоч посивіло волосся, – серце моє, не сивій (В. Сосюра). Хай ми хлоп’ятами були у дні народження епохи, ми в крок з великим часом йшли (Л. Дмитерко). День був душний, незважаючи на те що краплі учорашнього рясного дощу іскрились на траві (Марко Вовчок).

Увага!

Якщо підрядна допустова частина стоїть перед го- ловною, то на початку головної частини може стояти протиставний сполучник а, але, зате, проте, однак:

Дарма що сніг хрумкотить під ногами, але весна своє бере (М. Коцюбинський). Хоч мій старший син аж кандидатом наук став, а теж не забуває ні бать- ка-матір, ні степ, ні чабанів (М. Стельмах).

 Серед складнопідрядних допустових речень виділя- ються й такі, які не мають формального показника – підрядних сполучників допусту хоч, незважаючи на те що або дарма що. Проте підрядна частина в таких речен- нях відповідає на запитання незважаючи на що? і має такі фразеологізовані сполучення, до складу яких входить заперечна частка не і подекуди частка би (б), як-от: хто (б) не, що (б) не, де (б) не, скільки (б) не, який (би) не, куди (б) не, як не і под. Наприклад: Хто б що не говорив, Вітчизни без рідної хати не було й не може бути (В. Скура- тівський). Кирило Іванович що не робив – нічого не вдіє

(Панас Мирний). Скільки не кликали Гафійку їсти, вона

не увійшла (М. Коцюбинський). Павло з Маланкою, як не

прислухалися до палких суперечок між батьком і дідом, не могли засвоїти вірної думки (К. Гордієнко). Де вже я не був – такого дива і не чув (Л. Глібов). Сполучник допустовості хоч у цих реченнях ніби пропущений (скорочений). Порівн.:

(Хоч) хто б що не говорив, Вітчизни без рідної хати не було й не може бути. (Хоч) що не робив Кирило Іванович – нічого не вдіє. (Хоч) скільки не кликали Гафійку їсти, вона не увійшла. Павло з Маланкою, (хоч) як не прислухалися до палких суперечок між батьком і дідом, не могли засвоїти вірної думки. (Хоч) де вже я не був – такого дива і не чув.

141. Прочитайте, виберіть самостійно шість речень, запишіть їх. Зверніть увагу на місце підрядної допустової частини, визначте сполучний засіб. Складіть схеми речень. Усно поясніть розділові знаки. Що означає фразеологізм «ні кола, ні двора»?

1. Не стануть святами ніколи будні, хоч як би там не мудру- вали трутні1 (Д. Павличко). 2. Дарма що стояло тихе, сонячне безвітря2, листя тріпотіло на деревах вздовж шляху (Ю. Смолич).

3. І хоч життя послало йому калюжу замість океану, душа в нього була океанська (О. Довженко). 4. Моя мати не бачила моря, хоч в очах мала море синє … (Т. Севернюк). 5. Хоча стояла тільки пер- ша половина травня, сонце пекло немилосердно, по-літньому (В. Малик). 6. А ти для мене й досі молодий, хоч вже і сивий, як стебло полинне (Г. Тарасюк). 7. У бідолашного чоловіка не було ні кола, ні двора, дарма що мав неабиякий талант – гарний голос (Я. Гримайло). 8. Усупереч тому що обіцяли синоптики, дощ падав до самого вечора (З часопису). 9. І все, куди не йду, холодні трави сняться (В. Сосюра). 10. Хай трудно було, а які тут весілля справляли… (Олесь Гончар).

142. Усно доберіть з довідки до складнопідрядних речень відповідний спо- лучник допустовості, вставте його на місці крапок. Поясніть, чому між деякими головними та підрядними частинами речень 1, 2, 6, 10 стоїть не кома, а тире.

1. … не вмовляли його дочки – нічого не допомогло (О. До- вженко). 2. … лине осінь в далях посмутнілих – весняно нам всміхається блакить (В. Сосюра). 3. Гості, … вони були пере- втомлені, привезли з собою бадьорість (Н. Рибак). 4. Хлопець хороший, … гарячий (Ю. Смолич). 5. … Сава живо всім допома- гав, все-таки недоставало3 Михайлових рук (О. Кобилянська).

1 Трeтень – самець бджоли, який не виконує ніякої роботи, перен.

ледар, нероба.

2 Безвsтря – тиха, безвітряна погода.

3 Недоставfлотут: невистачало.

6. … лютує зима – все здолають людські теплі руки (В. Сосюра).

7. Так, я не дуже поспішаю, … маю невідкладні справи (В. Ка- нівець). 8. До селища Дарина поверталася поволі, … думки її летіли на крилах (Ю. Яновський). 9. … була північ, спати не хотілось (І. Цюпа). 10. … серце чує гострий біль – я прагну знов у шторми й дальні рейси (Д. Луценко). 11. …пропонувала опозиція, депутати більшістю голосів схвалили новий закон (З часопису). 12. … там що кажуть, а Даринка йому вірить (Олесь Гончар).

Д о в і д к а: õî÷, äàðìà ùî, íåçâàæàþ÷è íà òå ùî, õàé, íåõàé, âñóïåðå÷ òîìó ùî, ÿê, äå á, êóäè, õòî á, çâ³äêè á, ÿêèé áè.

143. Доповніть усно речення, дібравши з довідки до головних речень підрядні допустові. Складіть схеми складнопідрядних речень.

1. На цих землях ми посадимо сад, … . 2. … , а життя лю- дини завжди в народі оцінюють за добрими справами. 3. Сим- фонія мелодій і звуків супроводжує нас усе життя, … . 4. … , села опустіли. 5. Вигляд у професора був невдоволений, … . 6. … , для сина вірного вона завжди єдина, люба, рідна. 7. … Оксана виїхала того ж дня.

Довідка: Õî÷ ùî òàì íå êàæ³òü … .; ßê íå óìîâëÿëè ¿¿ ðîäè-

÷³, … .; … õî÷ âîíè ïîêè ùî âêðèò³ áóð’ÿíàìè; íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî çåìë³ òóò äóæå ðîäþ÷³ … .; õî÷ áè ìàòè áóëà ñòàðà ³ á³äíà; äàðìà ùî ÿ äóæå ñòàðàâñÿ ïðèãàäàòè â³ðø; õî÷ ÷àñîì íàì áðàêóº ïðîñòî òèø³.

144. Утворіть із кожних двох речень одне складнопідрядне допустове, вста- вивши сполучник допустовості. Утворені речення запишіть.

З р а з о к: Хоч ³ùå çèìà, ÿ ÷óþ â ñí³ãàõ ñîëîäêèé àðîìàò âåñ- íÿíèõ êâ³ò³â. Незважаючи на те що ë³ñ âåëèêèé, ð³âíîãî äåðåâà â íüîìó íå çíàéäåø.

1. Іще зима. Я чую в снігах солодкий аромат весняних квітів. 2. Ліс великий. Рівного дерева в ньому не знайдеш.

3. Десь тут мала бути річка. Її не видно було у пітьмі. 4. Небо ще тільки починало жевріти. На березі вже сиділи рибалки.

5. Люди йшли з роботи з піснями. День був нелегкий. 6. Втома наповнила все моє тіло. Я працюю.

145. Прості речення з обставинами допусту замініть на складнопідрядні з підрядною допустовою частиною.

З р а з о к: Ïðè âñüîìó áàæàíí³ ìè íå çìîæåìî öüîãî ë³òà ïî¿õàòè íà ìîðå. – Ìè íå çìîæåìî öüîãî ë³òà ïî¿õàòè íà ìîðå, íåçâàæàþ÷è íà òå ùî öüîãî äóæå áàæàºìî.

1. При всьому бажанні ми не зможемо цього літа поїха- ти на море. 2. Незважаючи на засушливе літо, в області зібрали високий урожай зернових. 3. При своїй молодості він, проте, мав спортивні перемоги світового масштабу.

4. Степан, незважаючи на мовчазний характер, виступив на зборах. 5. Усупереч сподіванням матері, я не вступив до медінституту.

146. Складіть речення за схемами.

1. Хоч ( ), та [ ].

2. Хай ( ), але [ ].

3. Дарма що ( ), а [ ].

4. Хоч ( ), зате [ ].

5. [ ], незважаючи на те що ( ).

147. Виконайте тестові завдання.

1. Ïðàâèëüíî íàçâàíî ñïîëó÷í³ çàñîáè ñêëàäíîï³äðÿäíîãî äîïó-

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 97-101)

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ