• No results found

Çíàéä³òü ñêëàäíîï³äðÿäíå ðå÷åííÿ ç ï³äðÿäíîþ ÷àñòèíîþ ÷àñó, îá´ðóíòóéòå ñâ³é âèá³ð

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 93-97)

ÑÊËÀÄÍÎϲÄÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß

II. Ñåðåä íàâåäåíèõ ðå÷åíü çíàéä³òü ñêëàäíîï³äðÿäíå ñïîñîáó 䳿

²². Çíàéä³òü ñêëàäíîï³äðÿäíå ðå÷åííÿ ç ï³äðÿäíîþ ÷àñòèíîþ ÷àñó, îá´ðóíòóéòå ñâ³é âèá³ð

на). 3. Не чекай від пташки пісень тоді, … . 4. Гни дерево, …, навчай дітей, … . 5. … молодиці метнулися оглядати кожний куточок (М. Коцюбинський).

Д о в і д к а: ßê ò³ëüêè Ñåìåí âèéøîâ ç õàòè, … ;êîëè â³í âòðà÷åíèé (Г. Сковорода); … êîëè âîíà â³ä÷óº ñåáå ïîëîíÿíêîþ

(В. Сухомлинський); … êîëè âæå îäãóëè áî¿, … ; … ïîêè ìîëîäå, …

ïîêè ìàë³ (Народна творчість).

132. Виконайте тестові завдання.

². Ïðàâèëüíî ïîäàí³ çàñîáè çâ’ÿçêó ó ñêëàäíîï³äðÿäíîìó ðå÷åíí³

§ 23. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ Написання заяви

Заява – це документ, який засвідчує офіційне письмове повідомлення або звернення особи (заявника) до керівника якоїсь установи чи організації з проханням, скаргою, пропо- зицією тощо. Заяву пишуть власноруч і в одному примірнику.

Правильно оформлена заява повинна містити таку обов’яз- кову інформацію (реквізити):

1) відомості про адресата (службову особу, на ім’я якої пишемо заяву, – прізвище, ім’я та по батькові або ж ініціали, вказуємо точну назву організації) – пишемо праворуч на аркуші, починаючи від половини сторінки;

2) відомості про заявника (прізвище, ім’я та по батькові у родовому відмінку (без прийменника від), у разі потреби зазначаємо домашню адресу, посаду та інші відомості);

3) назву документа пишемо посередині аркуша з великої літери чи усіма великими літерами: Заява або ЗАЯВА;

4) текст заяви, який викладається нижче, має бути стис- лим, лаконічним; починаємо його писати з абзацу і з великої літери;

5) перелік додатків (з абзацу пишемо: «До заяви додаю:

… а далі – перелік);

6) підпис заявника (під текстом заяви, справа на аркуші);

7) дата заяви (під текстом заяви, зліва на аркуші).

Ç ð à ç î ê :

Директору Герцаївської ЗОШ № 1 Гросу Віорелу Йоновичу

учня 9 класу Крилюка Віталія Дмитровича, який проживає в с. Глибока

Глибоцького району Чернівецької області

ЗАЯВА

У зв’язку з переїздом моєї сім’ї на постійне місце проживання до міста Герца прошу зарахувати мене до 10 класу Герцаївської ЗОШ № 1.

До заяви додаю:

1. Свідоцтво про закінчення 9 класу Великокучурівської серед- ньої школи.

2. Автобіографію.

3. Дві фотокартки.

30.06.2017 Підпис

Якщо заяву пишуть на офіційному бланку, то власноруч вписують лише відповіді на уже заготовлені запитання чи заповнюють певні відомості, ставлять дату і підпис.

§ 24. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНОЮ ЧАСТИНОЮ УМОВИ

Складнопідрядним реченням умови називається таке речення, підрядна частина якого вказує на умо- ву, за якої має відбутися чи відбувається те, про що розповідається у головній частині. Підрядна частина залежить від усієї головної та відповідає на запитання за якої умови? Наприклад: Завжди шумить ріка (за якої умови?), коли вона мілка (Народна творчість). Якби я турбувався лиш про себе (за якої умови?), вже б онімів давно від самоти (Д. Павличко).

Підрядні частини приєднуються до головних за допомо- гою сполучників підрядності якщо, якби, коли (у значенні якщо), якзначенні якщо), коли б, раз та ін., за допомо- гою сполучення слів за тієї умови, за тих умов і под.

Наприклад: Коли (якщо) весело живеться, до роботи серце рветься (Народна творчість). Пригадай собі голос матері, як (якщо) хочеш почути совість (Д. Павличко). Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила золотую арфу… (Леся Українка). Коли б не печаль, чи спізнала б я радість? (Г. Тарасюк). Раз добром нагріте серце, вік не прохолоне (Т. Шевченко).

134. Спишіть, поділившись на два варіанти, складнопідрядні речення умови. Визначте головну та підрядну частини, засіб зв’язку. Складіть схеми речень. Поясніть розділові знаки.

І. 1. Коли ж Вітчизни щирий гнів тебе послав на ворогів, здолати їх зумій (Л. Первомайський). 2. Якщо прийде журба, то не думай її розвести у веселощах гучних1 (Леся Українка).

3. Шлях тоді проляже в світ, коли йтимуть за тобою! (Д. Пав- личко). 4. А для чого ті слова, як плаче музика? (Б. Олійник).

5. Кожна людина повинна в душі бути поетом, якщо вона залюблена у світ (І. Цюпа).

ІІ. 1. Чи пізнала б я друзів, коли б не біда? (Г. Тарасюк).

2. До тебе летіла б край світу.., якби не минули літа (М. Ткач).

3. Як закохаюсь – будь терплячим ти… (Н. Гнатюк). 4. Коли

1 Гучнbй – веселий, шумний.

біда докучить1, то й розуму научить (Народна творчість).

5. Не кажи гоп, якщо не перескочив (Народна творчість).

135. Прочитайте складнопідрядні речення зі сполучниками коли, як.

Які з них з’єднують складнопідрядні часу, а які – умови? Спробуйте усно підібрати синонімічний сполучник для речень умови (напри- клад, якщо).

1. Навіть тоді, як людина згорить2, совість людини продовжує жить (М. Вінграновський). 2. Як будеш, земле, ти щасливою, то буду в щасті жить і я (П. Сингаївський). 3. Вогонь горить, як в ньому щось згорає (Т. Севернюк). 4. Ох, не такою я була й малою, коли летіла зірка над Сулою (Л. Костенко). 5. Коли добром ніхто не дасть нам світла, його здобути треба (І. Ко- черга). 6. Як пишно в кульбаб золотилися вії, коли на лугах проростала трава (Д. Луценко). 7. Полетіла б я до хмари, коли б крильця мала (Народна творчість). 8. Як страшно буває, коли корчують сад, коли красу десь на грошву міняють (Г. Світлична).

136. Як ви розумієте зміст речення «Пригадай собі голос матері, якщо хочеш почути совість» (Д. Павличко)? Які роздуми викли- кає у вас цей вислів? Напишіть невеликий твір-роздум (0,5 сторінки) на цю тему, використовуючи складнопідрядні речення умови.

137. I. Уважно прочитайте текст та знайдіть у ньому складнопідрядні речення умови. Зверніть увагу на використання у реченнях тире.

Запам’ятайте народні прикмети, які вас зацікавили.

ВІСНИКИ ПОГОДИ

Життя птахів дуже залежить від стану погоди. Багато віків взаємодіючи з природою, довкіллям, вони виробили в собі високу чутливість до її різноманітних змін. На- ступні зміни в погоді раніше «проявляються»

у поведінці птахів: їх- ньому співі, криках, тер- мінах прильоту та від- льоту. По мічено: при- мовкли птахи – буде грім. Купаються в пилю- ці – бути дощеві.

1 Докучfти – набридати.

2 Згорbть – тут: покине цей світ.

Ось як реагують на найближчі зміни погоди деякі птахи.

Коли влітку ворони каркають вранці, сидячи на верхів’ях де- рев, буде дощ. Якщо голуби воркочуть – буде теплінь. Граки навесні прилетіли – сніг зійде через місяць. Якщо рано при- летіли, сідають прямо на гнізда – весна буде теплою. Ластівки прилетіли – скоро грім загримить. Якщо ж ластівки літають низько, над водою, – піде рясний дощ (З часопису).

II. Поставте запитання до тексту, побудуйте діалог у формі запитань і відповідей.

138. Добудуйте складнопідрядне речення, дібравши з довідки відповідну підрядну частину умови.

1. … ти зі мною заспівай (М. Ткач). 2. … не витрачай мар- но часу (Народна творчість). 3. Як ми можемо бути щирими з іншими, … . 4. … , мало діла (В. Кисельов).

Д о в і д к а: ßêùî ñåðöå íå áàéäóæå, … ; … êîëè ÷àñòî-ãóñòî íàì íå âèñòà÷ຠâ³äâàãè íà ùèð³ñòü ³ç ñîáîþ? (Ірина Вільде); êîëè áàãàòî ñóìí³â³â, … ; ÿêùî õî÷åø ìàòè äîçâ³ëëÿ… .

139. Виконайте тестові завдання.

1. Ïðàâèëüíî íàçâàí³ çàñîáè çâ’ÿçêó ï³äðÿäíî¿ ÷àñòèíè ç ãîëîâíîþ

In document ÑÊËÀÄÍÎÑÓÐßÄÍÅ ÐÅ×ÅÍÍß (сторінка 93-97)

Outline

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ