• No results found

Аналіз інформаційного забезпечення аудиту в сучасних умовах

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Аналіз інформаційного забезпечення аудиту в сучасних умовах"

Copied!
5
0
0

Повний текст

(1)

5. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/

reyting_investiciynoyi_privablivosti_regioniv_2014_1.pdf.

УДК: 657.6

Пархоменко О. П., к.е.н., доцент, Пархоменко В. П., к.н.держ.упр., доцент Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ В СУЧАСНИХ

УМОВАХ

Стаття присвячена дослідженню проблем автоматизації аудиту сьогодення.

Розглянуто порівняльну характеристику функціональних можливостей програм аудита. Розглянуто існуюче аудиторське програмне забезпечення та проблеми щодо його запровадження на підприємствах України.

Ключові слова: аудит, програмне забезпечення, комп`ютерізація, інформаційні системи.

The article is sacred to the questions of audit automation today. The comparative characteristic features of audit programs are considered. The existing audit software and problems of its implementation on the enterprises of Ukraine are investigated.

Key words: audit, software, computerization, information systems..

Статья посвящена исследованию проблем автоматизации аудита сегодня.

Рассмотрена сравнительная характеристика функциональных возможностей программ аудита. Рассмотрено существующее аудиторское программное обеспечение и проблемы его внедрения на предприятиях Украины.

Ключевые слова: аудит, программное обеспечение, компьютеризация, информационные системы.

Вступ. Процес автоматизації та комп’ютеризації пройшли розвинені країни Східної Європи, Заходу, включаючи і Україну. Застосування автоматизованих систем як під час перевірки так і в ході аналізу одержаних результатів забезпечує швидкість точність у виявленні відхилень, ефективність у проведенні аудиторської перевірки. Автоматизація бухгалтерського обліку спричинила впровадження інформаційних технологій в сферу аудиту. Проте недостатній розвиток аудиторського ринку, порівняно з європейськими країнами, рівень комп’ютерної грамотності користувачів та необхідність фінансових інвестицій у розробку аудиторського програмного забезпечення вимагають більш детального вивчення питання впровадження інформаційних систем в аудиторську діяльність.

(2)

Аналіз останніх досліджень. Використання інформаційних систем в аудиті було досліджено багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими, серед яких С.

В. Івахненков, П. В. Іванюта, Н. В. Бойко, С. Ф. Лазарєва, А. В. Дегтяренко, С. П.

Суворова, Ф. Ф Бутинець. Проте, формулювання вимог щодо автоматизації аудиту та перспективи розвитку комп’ютеризації аудиту в Україні та комп’ютеризація різних напрямків аудиту все ще залишаються актуальними.

Як зазначає Івахненков, брак інформації про інформаційні системи, призначені для аудиторської діяльності, є основним чинником, що стримує зростання автоматизації аудиту, разом з іншим чинником – низькою якістю наявних пропозицій [2, с. 105].

Не дивлячись на підвищення якості програмних продуктів для аудиту за останні роки, все ще існує ряд невідповідностей. На думку Ходаківської, основною проблемою використання аудиторських програм для аудитора є те, що на підприємствах, які він перевіряє, використовується програмне забезпечення різних розроблювачів [5, с. 24].

Методика досліджень. В сучасному світі інформаційних технологій неможливо уявити якісного проведення аудиту без використання передових технологій. Проте існують деякі проблеми щодо їх запровадження на підприємстві, які викликані невідповідною матеріально-технічною базою або низьким рівнем її організації. Також все більш актуальним постає питання комп’ютеризації аудиту, адже неможливо уявити собі галузь діяльності людини, пов’язану з обробкою інформації, без використання обчислювальної техніки.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження існуючого програмного забезпечення аудиту та проблем ефективності його використання на різних підприємствах.

Результати досліджень. Підвищення ефективності аудиторської роботи можливо за рахунок використання комп'ютерних технологій. Так, при здійснення аудиту на середніх та великих підприємствах, де кількість контрагентів може бути дуже значною, в даному випадку бажано використовувати всі передові інформаційні технології протягом всього процесу аудиту даної частини обліку, зокрема: на етапах планування, контролю та складання аудиторського висновку. В Україні ринок аудиторського програмного забезпечення на сьогодні тільки починає розвиватися.

Аудиторські програми різних типів, що представлені на світовому ринку, можна поділити на три види (рис. 1).

Пакети прикладних програм загального та проблемно-орієнтованого призначення являє собою готові універсальні програми, такі як бухгалтерські програми, програми фінансового аналізу, спеціалізовані статистичні пакети тощо.

Найпоширенішими програмами серед провідних зарубіжних аудиторських фірм, в тому числі й «великої четвірки», є «Vector6», «My Client», «Audit System/2». До спеціалізованого аудиторського програмного забезпечення також можна віднести програмний продукт «Асистент Аудитора» (розробник фірма

(3)

«Сервіс-аудит»), програмний продукт «Помощник Аудитора» (фірма «Гольдберг- аудит»), програмний комплекс «ЭкспрессАудит: ПРОФ» та програмний продукт

«IT Audit: Аудитор» (КСБ «Мастер-Софт») [4, с.124].

Рис. 1. Аудиторське програмне забезпечення [3].

Кожна з цих програм має свої особливості. Наприклад, «КІТ.Аудит»

дозволяє встановити відповідність міжнародним та національним стандартам проведення аудиту, скороти трудомісткість робіт та забезпечити прозорість аудиторської діяльності.

«ЭкспрессАудит: ПРОФ», в свою чергу, забезпечує створення проектної документації, розроблення програми аудиту, комплексний аналіз бухгалтерського обліку та формування аудиторського висновку.

Комп'ютеризація процесу аудиту вимагає захисту інформації, що використовується під час діяльності об’єктів аудиту. Така потреба обумовлена можливістю несанкціонованого доступу до комп’ютерної інформаційної системи з боку осіб, які не мають відповідних повноважень. З огляду на це, Audit Vault має значну перевагу, адже акумулює інформацію аудиту в окреме сховище даних, де аналіз проводиться відповідно до встановлених правил безпеки. Це дає змогу попередити несанкціоноване застосування інформації, яка є вхідною та вихідною для аудиту. Але разом з тим існують проблеми щодо впровадження власної методики аудиту.

Використання Excel дає можливість проводити складні математичні розрахунки, адаптувати під будь-які стандарти обліку та введення робочих документів аудиту тощо. Excel застосовується як окремий продукт, так і у взаємозв’язку з Audit System, що впливає на швидкість роботи аудиторів. Audit System поєднує можливості текстового і табличного редакторів і програми для складання оборотно-сальдової відомості. Audit System є однією з програм, які застосовуються лідерами ринку аудиту, наприклад, Deloitte Touche Tohmatsu [1, с. 52].

«IT Audit: Аудитор» є сумісною з різними операційними системами та дає можливість взаємодії з «1С: Підприємство», «Парус» тощо. «IT Audit: Аудитор»

орієнтований на роботу з великими підприємствами, але є економічно недоцільним для аудиту малих та середніх підприємств, оскільки вимагає

Аудиторське програмне забезпечення

Спеціальні програмні засабо комп'ютерного аудиту

Програмні засоби підтримки аудиторських процедур

Пакети прикладних програм загального і проблемно-орієнтованого призначення

(4)

значних витрат на індивідуальне налагодження та підтримання в належному стані. Саме це і впливає на популярність даного продукту серед аудиторських фірм.

Таблиця 1.

Порівняльна характеристика функціональних можливостей програм аудита на підприємстві

Функціональні можливості програм

IT Audit: Аудитор Экспресс Аудит Audit System

- автоматичне заповнення робочих документів даними бухгалтерського обліку

+ + +

- виконання стандартів аудиторської діяльності + + +

- систематизацію методологічної роботи + + +

- організація ефективного і раціонального планування аудита за

допомогою убудованих у програму коштів +

- підвищення оперативного й наступного контролю за ходом проведення аудита

+ + +

- зниження трудомісткості проведення аудита + + +

- можливості імпорту в програму даних бухгалтерського обліку + - можливість формування аналітичних форм звітності на підставі

даних бухгалтерських звітів +

- підвищення якості проведення аудита + + +

- систематизацію і архівування інформації + + +

- поєднує можливості текстового і табличного редакторів і

програми для складання оборотно-сальдової відомості +

Комп’ютеризація аудиту має орієнтуватися не лише на потреби великих підприємств, а також малого та середнього бізнесу, що дозволить розширити коло користувачів аудиторськими послугами.

В епоху «інформації та високих технологій» інформаційні системи посідають важливе місце в системі аудиту. Але, разом з тим, не варто переоцінювати значення комп’ютерних програм в аудиторській діяльності.

Адже жодна з них не в змозі замінити аудитора, вона призначена лише допомагати. На результати аудиторської перевірки більшою мірою впливають досвід, вміння та навики самого аудитора, а також його вміння скористатися можливостями інформаційних систем. Для посилення якості аудиторських послуг при аудиті дебіторів і кредиторів необхідно організувати підвищення кваліфікації аудиторів у сфері аудита інформаційних технологій (поза програмою обов'язкової сертифікації).

Проте враховуючи тенденції розвитку застосування інформаційних технологій при проведення аудиті на практиці виникають наступні проблеми:

- специфіка аудиторської діяльності (щодо неможливості повністю формалізувати процес аудиту, щодо формування професійного висновку);

- застосування підприємством, на якому проводиться аудит, різноманітного програмного забезпечення та із використанням численних своїх

(5)

внутрішніх аналітичних реєстрів накопичення інформації про наявність, склад та розміри активів та пасивів конкретного підприємства;

- аудитори змушені виїжджати на підприємства для проведення аудиту;

- різноманітна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм (з урахуванням таких динамічних змін, які спостерігаються зараз в Україні, звісно створюються негативні передумови щодо детального налагодження спеціалізованих систем на усі можливі випадки, їх необхідно постійно коригувати на програмному рівні, що призводить до збільшення капіталовкладення в ці спеціалізовані аудиторські програми).

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що не зважаючи на проблематику застосування інформаційних технологій під час проведення аудиту - використання інформаційних систем є не тільки актуальним завданням і найважливішим фактором успішної роботи аудитора, а й необхідною умовою її виконання для якісного аудиту. Необхідно залучати аудиторів до процесу створення програмного забезпечення, що дозволить врахувати характеристики наповнення елементів програм. Також доцільним буде за створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення капіталовкладень в розробку і створення вітчизняного програмного забезпечення, що дозволить врахувати особливості підприємницької та аудиторської діяльності нашої країни. Українські фірми повинні усвідомити, що тільки якнайшвидше освоєння інформаційних технологій дозволить їм одержати необхідні конкурентні переваги в боротьбі на вітчизняних і закордонних ринках.

Список використаних джерел

1. Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики [Текст] / С. Івахненков //

Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №4. – С. 52-58.

2. Іванюта П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Текст]: Навчальний посібник. / П. В. Іванюта – К. : Центр учбової літератури, 2007-180с.

3. Бойко Н. В. Проблеми аудиту в Україні: автоматизація аудиторських перевірок [Електронний ресурс] / Н. В. Бойко, О. Г. Євтушенко. // Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64

4. Лазарєва С. Ф. Методологічне і методичне забезпечення аудиту інформаційних технологій [Текст] / С. Ф. Лазарєва, Р. Л. Ус. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1(128) – С. 117-125.

5. Дегтяренко А. В. Перешкоди на шляху розповсюдження комп’ютерного аудиту в Україні [Текст] /А. В. Дегтяренко. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2012. – Випуск 4 (52). – С. 20-25.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Отже, зважаючи на всі недоліки бібліотеки graphql-dotnet та складнощі роботи з нею, можна зробити висновок, що наразі її використання

чинниками (численні вибори в країні, використання під час агітації матеріалів, що на- правлені на роз’єднання, а не на

Визначено, що для оцінки ефективності розвитку системи державного внутрішнього аудиту в умовах використання цифрових технологій доцільно використати

Програмні засоби системи, що використовує аудитор під час проведення аудиту, повинні забезпечувати аналіз вмісту бази бухгалтерських даних, контроль

Таким чином можна зробити висновок, що у осіб з низьким рівнем тривожності при зниженні рівня задоволеності життям відбувається

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що, хоча головні засади інформаційної безпеки (у тому числі, в умовах пандемії) визначені Законом

В результаті проведеного аналізу змісту та необхідності здійснення ІРО можна зробити висновок, що, не дивлячись на численну кількість

Таким чином, слід зробити висновок, що використання знань психології в оперативно-розшуковій діяльності сприятиме вдоско-

Таким чином, можна зробити загальний висновок, що частка аморти- зації у структурі витрат має пряму залежність від виду

Беручи за основу положення МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту», метою

Аналіз наукових праць дозволяє зробити висновок про актуальність проблеми з розрахунку висот геодезичних знаків не тільки під час побудови нових, але

ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ОНЛАЙН- НАВЧАННЯ....

Сертифікат на право проведення екологічного аудиту видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у

Таким чином, слід підкреслити, що вивчення зарубіжного досвіду діяльності поліції щодо охорони громадського порядку під час проведення

відсутність інформаційного забезпечення щодо застосування найкращих з доступних технологій та оцінки відповідності існуючих сучасному рівню

Таким чином, можна зробити висновок, що основні причини зміни чистого доходу та інших фінансових показників з метою ефективного управлінського процесу

Таким чином, узагальнюючи вище сказане, можемо зробити висновок, що підбираючи казки відповідно до мети і вікового розвитку дитини, можна

Таким чи- ном, можна зробити висновок, що в різні часи всі представники біофізичного економіксу від фізіократів до наших сучасників вважали

Таким чином можна зробити висновок, що приготовлений на нату- ральній основі безалкогольний напій « Обліпиховий» не потребує синтетичних

З метою посилення гарантій прав підозрю- ваного законодавець встановив вимогу до слі- дчого судді, суду відмовляти у застосуванні запобіжного

Проаналізувавши два методи маркетингових досліджень, можна зробити висновок, що при дослідженні поведінки споживача під час здійснення купівлі

Це означає, що навчальні матеріали, розроблені у відповідності даному стандарту, можуть бути використані у різних системах дистанційного навчання,

Аналізуючи зазначене, можна зробити висновок, що така ак- тивність є не тільки процесуальною діяльністю суду, спрямованою