• No results found

Методичні рекомендації до організації і проведення практики педагогічної (практики літньої) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» денної форми навчання

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Методичні рекомендації до організації і проведення практики педагогічної (практики літньої) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» денної форми навчання"

Copied!
45
0
0

Повний текст

(1)

Мукачівський державний університет Педагогічний факультет

Кафедра теорії та методики дошкільної освіти

Методичні рекомендації до організації і проведення практики педагогічної (практики літньої)

для здобувачів денної форми навчання спеціальність 016 «Спеціальна освіта»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Мукачево – 2022

(2)

УДК 378.147.091.33-027.22(072)(075.8)

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри теорії та методики дошкільної освіти

протокол №13 від «7» квітня 2022 року

Розглянуто та рекомендовано до друку науково-методичною радою Мукачівського державного університету

протокол №10 від «17» травня 2022 року Укладачі:

Кас’яненко О.М. – к.пед.н., доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти МДУ.

Чекан О.І. – к.пед.н., доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти МДУ.

Барна Х.В. – к.пед.н., доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти МДУ.

М54

Методичні рекомендації до організації і проведення практики педагогічної (практики літньої) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 016 «Спеціальна освіта» денної форми навчання / укладачі О.М. Кас’яненко, О.І. Чекан, Х.В. Барна, Мукачево:

МДУ, 2022. 41 c. (1,8 др.ар).

Методичні рекомендації з проходження практики педагогічної (практики літньої) зі спеціальності 016 “Спеціальна освіта” розраховані для здобувачів 3 курсу педагогічного факультету і є складовою частиною навчальної програми їх підготовки. Методичні рекомендації спрямовані на надання здобувачам вищої освіти допомоги в організації та проведенні практики педагогічної (практики літньої) практики, формування практичних умінь та навичок у здійсненні освітнього процесу з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами у літньо-оздоровчий період.

© МДУ, 2022

(3)

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 4

Частина І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 6

Частина ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

13 Частина ІІІ. ЗМІСТ ПРАКТИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ

(ПРАКТИКИ ЛІТНЬОЇ)

18 Частина ІV. ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ТА ПІДВЕДЕННЯ

ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

ДОДАТКИ 37

(4)

ПЕРЕДМОВА

Проблема виховання й навчання дітей дошкільного віку з відхиленнями в розвитку є однією з найбільш важливих й актуальних проблем корекційної педагогіки. На даному етапі розвитку системи освіти на перший план висувається створення умов для становлення особистості кожної дитини відповідно до особливостей її психічного й фізичного розвитку, можливостями й здатностями.

Завдяки впровадженню інклюзивного навчання, діти з особливими освітніми потребами мають змогу відвідувати заклади дошкільної освіти.

Інклюзивна освіта доступна для дітей, які мають інтелектуальні порушення, затримку психічного розвитку, порушення зору, слуху та мовлення, порушення функції опорно рухового апарату, розлади спектру аутизму тощо.

творення таких груп це крок назустріч дитині через новий підхід до виховання та навчання. Важливим є те, щоб не дитина підлаштовувалась під систему, а щоб система враховувала її потреби. Перш за все, потрібно правильно облаштувати простір в інклюзивній групі, забезпечити рівні умови перебування для всіх дітей та виконання корекційно-розвиткового та навчально-виховного процесів, організувати психолого-педагогічний супровід.

Розвиток рухової активності у дитини з особливими освітніми потребами є також «особливими». Так, у таких дітей мають потребу в увазі медиків, педагогів і психологів як фізичне, так і психологічне здоров’я, які ніяким чином не можуть бути відокремленими від повсякденного життя дитини. Як дитина з проблемами у руховій активності, так і дитина з проблемами у розвитку саморегуляції, потребують психолого-педагогічного супроводу у фізичному розвитку.

Оздоровлення дітей у літній період  надзвичайно важлива складова діяльності закладу дошкільної освіти, спрямована на зміцнення

(5)

та збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, зокрема і дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних та інклюзивних групах.

Однак лише правильно спланована та організована робота щодо літнього оздоровлення дошкільників буде результативною. Задля досягнення максимального ефекту оздоровчої роботи з дітьми з ООП в закладі дошкільної освіти в літній період слід подбати про: максимальне перебування дітей на свіжому повітрі дотримання режиму дня рухову активність дошкільників систематичне проведення загартовувальних процедур, використовуються засоби профілактики захворювань – загартування, фізіотерапевтичні процедури, фітотерапія, киснева терапія тісну співпрацю педагогів, батьків та медичних працівників урахування індивідуальних особливостей дошкільників. Під час проведення будь-яких загартовувальних процедур діти мають отримувати лише позитивні емоції.

Практика педагогічна (практика літня) здобувачів 3 курсу спеціальності 016 «Спеціальна освіта» проводиться з метою ознайомлення з роботою вихователів спеціальних груп та асистентів вихователів загальноосвітніх ЗДО у літньо-оздоровчий період. Опанування програмами, методами та прийомами теоретичних дисциплін «Основи інклюзивної освіти», «Асистування у системі інклюзії», «Теорія і практикум з логопедії»,

«Спеціальна методика розвитку мовлення», «Методика навчання здоров’я та здорового способу життя», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень», «Інноваційні логопедичні технології».

Дана практика є важливою складовою програми підготовки фахівця-корекційного педагога . Проводиться у 6 семестрі для здобувачів першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання тривалістю 2 тижні, а на базі спееціальних та інклюзивних груп закладів дошкільної освіти.

(6)

Частина І

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ практики педагогічної (практики літньої)

Метою практики є формування у здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок планування та організації цілісного освітнього процесу в спеціальних та інклюзивних групах закладів дошкільної освіти в літньо-оздоровчий період і самостійне оволодіння функціями діяльності вихователя та асистента вихователя.

Основними завданнями практики педагогічної (практики літньої) є:

- поглиблення та закріплення теоретичних знань здобувачів вищої освіти зі спеціальної педагогіки та психології при здійсненні корекційно- розвиткової роботи впродовж освітнього процесу та в повсякденній діяльності у літньо-оздоровчий період;

- вивчення особливостей діяльності закладу дошкільної освіти, роботи вихователя спеціальних груп і асистента вихователя інклюзивних груп у літньо-оздоровчий період;

- cамостійне виконання здобувачами-практикантами всіх функцій вихователя спеціальних груп та асистента вихователя інклюзивних груп ЗДО;

- оволодіння основними методичними підходами до роботи з дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами в літньо-оздоровчий період;

- організація різних видів заходів у літній період дошкільника з особливими освітніми потребами (ігри, праця, самостійна діяльність, дослідницька діяльність, індивідуальна робота, розваги);

- розвивати уміння використовувати здоров’язбережувальні технології при проведенні режимних моментів та компенсаторно-корекційних заходів у літньо-оздоровчий період;

(7)

- формування комунікативних навичок в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, добір методично відповідного мовного матеріалу, наочних і технічних засобів для заняття для дітей з особливими освітніми потребами;

- формування індивідуального стилю в педагогічній діяльності корекційного педагога;

- удосконалення культури педагогічної діяльності (культура мовлення корекційного педагога, культура спілкування, культура зовнішнього вигляду);

- виховання інтересу до майбутньої професії та бажання працювати з дітьми з ООП в літній період, враховуючи їх особливості;

- вивчення інформаційних матеріалів групи і закладу для батьків дітей з особливими освітніми потребами.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні знати:

- нормативно-правові основи роботи вихователя та асистента-вихователя дітей з особливими освітніми потребами;

- специфіку роботи у спеціальних та інклюзивних групах закладів дошкільної для дітей з різними нозологіями у літньо-оздоровчий період;

- мету, зміст і форми роботи асистента вихователя дітей з порушеннями психофізичного розвитку за різними напрямами виховної діяльності;

- самостійно організовувати дітей з ООП для проведення різних видів ігрової навчальної та ігрової діяльності;

- види та особливості планування навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку з ООП;

- здійснювати групові та індивідуальні види роботи з дітьми з особливими освітніми потребами з різних розділів програми;

(8)

- організовувати роботу з батьками дітей з ООП, вивчати кращий досвід сімейного виховання.

Здобувачі вищої освіти повинні уміти:

- спостерігати та аналізувати роботу вихователя спеціальної групи (асистента вихователя), помічати та вивчати кращий досвід, вести щоденник;

- планувати свою професійну діяльність як асистента вихователя інклюзивних груп і вихователя дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

- проводити організаційно-педагогічні заходи з дітьми з ООП (підготовка та проведення свят, розваг, днів і тижнів здоров’я; участь у міських заходах);

- самостійно готувати та проводити різні види корекційно-розвиткових занять, застосовувати нетрадиційні форми їх проведення;

- здійснювати роботу в оздоровчий період (специфіка роботи з дітьми з ООП влітку з розвитку рухів, загартування, ознайомлення з рідною природою, безпеки життєдіяльності тощо);

- аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності;

Компетентності

Інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми спеціальної та інклюзивної освіти у процесі корекційно- педагогічної, діагностико-консультативної, дослідницької та культурно- просвітницької діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій і методів дефектології і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

(9)

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК-4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так письмово.

ЗК-6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-8. Здатність працювати в команді.

ЗК-9. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК-10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

СК-1. Усвідомлення сучасних концепцій і теорій функціонування, обмеження життєдіяльності, розвитку, навчання, виховання і соціалізації осіб з особливими освітніми потребами.

СК-2. Здатність до аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду становлення і розвитку спеціальної та інклюзивної освіти.

СК-3. Здатність застосовувати психолого-педагогічні, дефектологічні, медико-біологічні, лінгвістичні знання у сфері професійної діяльності.

СК-4. Здатність планувати та організовувати освітньо-корекційну роботу з урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, мовлення, слуху, зору, опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних можливостей осіб із особливими освітніми потребами.

(10)

СК-5. Здатність реалізовувати ефективні корекційно-освітні технології у роботі з дітьми, підлітками, дорослими з особливими освітніми потребами, доцільно обирати методичне й інформаційно-комп’ютерне забезпечення.

СК-6. Здатність працювати в команді, здійснювати комплексний корекційно-педагогічний, психологічний та соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю в різних типах закладів.

СК-7. Здатність дотримуватися вимог до організації корекційно- розвивального освітнього середовища.

СК-9. Здатність застосовувати теоретичні, емпіричні методи психолого-педагогічного дослідження, статистичні методи обробки отриманої інформації, визначати достовірність результатів дослідження.

СК-11. Здатність дотримуватися основних принципів, правил, прийомів і форм суб’єкт-суб’єктної комунікації.

СК-12. Здатність організовувати дитячий колектив, створювати в ньому рівноправний клімат і комфортні умови для особистісного розвитку вихованців та їхньої соціальної інтеграції.

СК-13. Здатність будувати гармонійні відносини з особами з психофізичними порушеннями, їхніми сім’ями та учасниками спільнот без упередженого ставлення до їх індивідуальних потреб.

СК-14. Здатність до роботи із спільнотою – на місцевому, регіональному, національному, європейському і більш широкому глобальному рівнях з метою формування толерантного, гуманного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами, розвитку здатності до рефлексії, включаючи спроможність обдумувати як власні, так й інші системи цінностей.

СК-15. Здатність аргументовано відстоювати власні професійні переконання, дотримуватись їх у власній фаховій діяльності.

(11)

СК-16. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

СК-17. Здатність усвідомлення сучасних тенденцій у спеціальній освіті, прогнозувати їх потенційні наслідки та моделювати сучасний освітній процес відповідно з технологіями.

СК-20. Здатність проектувати індивідуальні корекційні програми для дітей з психофізичними та мовленнєвими порушеннями.

СК-22. Здатність до поєднання теорії та практики, прагнення до удосконалення професійної компетентності.

Результати навчання

РН1 Знати сучасні теоретичні основи спеціальної освіти відповідно до спеціалізації, застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження у професійній діяльності, релевантні статистичні методи обробки отриманої інформації, узагальнювати результати дослідження.

РН2 Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування конкретних задач спеціальної та інклюзивної освіти.

РН3 Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності у контексті професійних завдань.

РН4 Застосовувати для розв’язування складних задач спеціальної освіти сучасні методи діагностики психофізичного розвитку дітей, критично оцінювати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рекомендації щодо створення найоптимальніших умов для здобуття освіти.

РН5 Розуміти принципи, методи, форми та сутність організації освітньо-корекційного процесу в різних типах закладів.

(12)

РН6 Планувати освітньо-корекційну роботу на основі результатів психолого-педагогічної діагностики осіб з особливими освітніми потребами з врахуванням їхніх вікових та індивідуально-типологічних відмінностей.

РН7 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом.

РН9 Мати навички комплектування та організації діяльності спеціальних закладів освіти, спеціальних груп у закладах дошкільної освіти, спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти тощо.

РН10 Здійснювати спостереження за дітьми з психофізичними порушеннями (інтелекту, мовлення, зору, слуху, опорно-рухових функцій тощо), реалізовувати корекційно-педагогічну роботу з урахуванням їхніх психофізичних, вікових особливостей, індивідуальних освітніх потреб, можливостей та здібностей.

РН11 Застосовувати у професійній діяльності знання про методики, технології, форми і засоби реабілітації та корекційно- розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами.

РН12 Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня розвитку і функціонування, обмеження життєдіяльності дитини з особливими освітніми потребами.

РН13 Володіти методиками сприяння соціальній адаптації осіб з особливими освітніми потребами, їхньої підготовки до суспільної та виробничої діяльності.

РН14 Реалізовувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії у ролі вчителя- дефектолога, асистента вихователя закладу дошкільної освіти тощо.

(13)

РН15 Застосовувати у професійній діяльності сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти; бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; спеціальну апаратуру та інструменти.

РН16 Приймати обґрунтовані рішення з урахуванням цілей, ресурсних і законодавчих обмежень, ціннісних орієнтирів.

РН17 Мати навички самостійного навчання та пошуку необхідної інформації.

РН23 Мати навички самостійного навчання та удосконалення педагогічної майстерності, вирішувати професійні проблеми, дотримуючись етичних норм поведінки.

(14)

Частина ІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Організація практики педагогічної (практики літньої) Практика педагогічна (практика літня) проводиться у шостому семестрі. Базами практики є: спеціальні група для дітей з особливими потребами та інклюзивні групи закладів дошкільної освіти міста Мукачево.

Перед початком практики методисти проводять діагностику рівня готовності здобувачів до практики у формі методичного допуску, метою якого є діагностика рівня педагогічних знань та практичних навичок роботи з дітьми дошкільного віку, що мають ООП, у а також накопичення здобувачами методичного матеріалу для практики. З цією метою здобувачі- практиканти самостійно добирають дидактичні та рухливі ігри для дітей 3-6 років (не менше десяти), загадки, вірші, інший мовленнєвий матеріал. У

«методичних скарбничках» практиканти можуть також подати зразки чи описи цікавих наочних посібників для роботи з дітьми дошкільного віку, створені самими здобувачами, чи запозичені з методичної літератури, фахових журналів.

Проводиться настановча конференція, під час якої здобувачі ознайомлюються з програмою практики: керівники роз'яснюють їм мету практики, ставлять конкретні завдання, інформують про зміст діяльності під час проходження практики, форму звітності, критерії оцінювання тощо.

Режим роботи здобувачів під час практики визначається керівниками практики та узгоджується з правилами внутрішнього розпорядку бази практики.

Практикант призначається у одну з спеціальних груп для дітей з ООП або інклюзивних груп ЗДО, у якій він працює протягом усього періоду практики за розкладом свого фахівця-наставника.

(15)

Тривалість робочого дня практиканта – 6 годин. Робочий день розпочинається о 8 год., закінчується о 14 год. (перша зміна). Друга зміна розпочинається о 12 год., закінчується о 18 год.

На період практики в кожній підгрупі здобувачів призначається староста, який веде облік відвідування здобувачами практики, організовує і координує роботу підгрупи, виконує доручення керівника практики, методистів, адміністрації і працівників базового навчального закладу щодо організації і перебігу практики, інформує здобувачів про консультації, семінари.

Послідовність реалізації завдань практики здобувач визначає в індивідуальному плані проходження практики. Він складається у перші дні практики, схвалюється викладачем-методистом та керівником від бази практики. Кожен здобувач працює відповідно до свого індивідуального плану.

Протягом практики педагогічної (практики літньої) практиканти ведуть щоденник педагогічних спостережень, у якому фіксують інформацію, необхідну для виконання завдань практики, висвітлюють хід їх виконання (згідно індивідуального плану проходження практики), в тому числі й роботу зі складання психолого-педагогічних характеристик дитини чи академічної групи здобувачів, з вивчення та аналізу ділової документації навчального закладу. Матеріли щоденника використовують для звіту про виконану під час практики роботу.

Педагогічна практика завершується підсумковою конференцією. У ході конференції здобувачі звітують про свою роботу під час практики, дають узагальнений аналіз її результатів, обмінюються досвідом у формі презентації перебігу практики, обговорюють причини труднощів та висловлюють пропозиції щодо покращення практичної підготовки здобувачів до майбутньої професійної діяльності.

(16)

Практикант має право:

 до початку практики отримати у навчальному закладі всі необхідні організаційно-методичні матеріали та консультацію щодо їх оформлення;

 вносити пропозиції щодо методичного забезпечення практики;

 одержувати від керівників консультації щодо організації і проведення різних видів і форм роботи;

 на подовження терміну походження практики при наявності поважних причин та відповідних документів, що їх підтверджують.

Практикант зобов'язаний:

 своєчасно прибути на місце практики і приступити до роботи;

 дотримуватись трудової дисципліни, правил трудового розпорядку, техніки безпеки та інших норм;

 проводити роботу на місці практики згідно з отриманим завданням у режимі роботи ЗДО;

 регулярно відвідувати керівника практики від ЗВО у дні його консультацій на кафедрі;

 виконати поставлені завдання у повному обсязі відповідно до програми практики та рекомендацій від ЗВО та ЗДО;

 провести залікове заняття;

 нести відповідальність за якість виконуваної роботи;

 вчасно і на належному рівні оформити звітну документацію та скласти звіт з практики;

 захистити звіт практики у визначений термін.

До практики допускаються здобувачі які:

 до початку практики отримали у навчальному закладі всі необхідні організаційно - методичні матеріали та консультацію щодо їх оформлення;

(17)

 пройшли інструктаж з техніки безпеки та з питань охорони життя і здоров’я дітей;

 розробили папку-скарбничку з конспектами занять з різних розділів програми, різними видами ігор, розваг, форм роботи з батьками та ін.;

 пройшли медичний огляд.

Після отримання допуску здобувачів отримують направлення на педагогічну практику в ЗДО, де працюють на посаді вихователя (спеціальна група) або асистента вихователя (інклюзивна група). Кожний практикант закріплюється на час практики за окремою віковою групою.

Практиканти повинні мати з собою такі документи:

 медичну книжку з печаткою про допуск до роботи;

 направлення на педагогічну практику;

 методичні матеріали для роботи з вихованцями.

Контроль за проходженням педагогічної практики (практики літньої) організовує кафедра теорії та методики дошкільної освіти, керівники практики перевіряють документацію здобувачів, консультують їх, надають методичну допомогу.

Безпосередній контроль за роботою практикантів здійснює викладач кафедри, який здійснює керівництво практикою та фахівець від ЗДО за яким закріплений практикант.

Обов’язки керівника практики від ЗВО полягають у:

 наданні оцінки стану та відповідності баз практики основним вимогам, що пред’являються ЗВО до них, та визначенні рівня готовності їх для прийняття здобувачів;

 забезпеченні проведення комплексу організаційних заходів перед відправленням здобувачів на практику, забезпечення здобувачів необхідними документами: щоденником практики та програмою практики;

(18)

 складанні графіка виконання програми практики;

 забезпеченні завданнями щодо збирання здобувачами- практикантами матеріалів для виконання наукових досліджень;

 проведенні регулярних (згідно зі складеним і затвердженим графіком) консультацій;

 контролюванні дотримання термінів виконання завдань із практики, їх корегування при необхідності та складання звітів;

 перевірці звітів з практики і допуску їх до захисту;

 організуванні роботи комісії, що створюються на кафедрі для захисту звітів з практики;

Керівництво здобувачами  практикантами на робочих місцях здійснються керівниками та провідними фахівцями організації, які мають повну вищу освіту.

Основні обовязки керівників практики від ЗДО – об’єкта практики:

 організування робочого місця та створення необхідних умов для проходження практики; забезпечення здобувачів необхідною інформацією про діяльність ЗДО;

 залучення здобувачів - практикантів до активної участі у роботі,

 забезпечення необхідними методичними матеріалами та технічними засобами;

 контроль за виконанням як окремих завдань, так і всієї програми практики в цілому;

 перевірка підсумкового звіту здобувача та оформлення відгуку.

(19)

Частина ІІІ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Опис предмета практики педагогічної (практики літньої) Таблиця 3.1

Педагогічна

практика Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання Кількість

кредитів: 3

Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка Нормативна

Загальна кількість годин: 90

Спеціальність:

016 Спеціальна освіта Рік підготовки:

3-й Семестр

6-й

Лабораторна робота

Тижнів - 2

Перший (бакалаврський) рівень

60 год.

Самостійна робота 30 год.

Індивідуальні завдання:

не передбачені Вид контролю:

диференційований залік Зміст та завдання практики педагогічної (практики літньої)

Зміст діяльності здобувачів-практикантів:

Виконання завдань практики відбувається поетапно.

На підготовчому етапі, в перші дні перебування закладі дошкільної освіти, практиканти ознайомлюються з організацією його роботи, вивчають документацію, спостерігають та аналізують роботу вихователя (асистента вихователя) (проведення режимних процесів, організацію різних видів дитячої діяльності), готуються до самостійної роботи на посаді вихователя (асистента вихователя): складають календарні плани навчально-виховної роботи на період практики, конспекти режимних процесів, занять з фізичної

(20)

культури та розваг, виготовляють необхідні дидактичні посібники, ігровий матеріал. На кінець підготовчого періоду здобувачі завершують складання індивідуального плану проходження педагогічної практики, затверджують його у методиста.

Основний етап практики. Здобувачі самостійно працюють на посаді вихователя (асистента вихователя) в першу і другу половину дня.

Здійснюють всебічне виховання дітей, добираючи для цього конкретний зміст роботи і засоби педагогічного впливу. Проводять режимні процеси, ігри, спостереження, екскурсії та інші форми навчально-виховної роботи.

Особливу увагу приділяють проведенню загартовуючих процедур (повітряні і сонячні ванни, ходьба босоніж, обтирання, обливання водою) та інших фізкультурно-оздоровчих заходів (заняття з фізкультури, рухливі ігри, пішохідні переходи, спортивні розваги, дні здоров'я тощо).

Враховуючи потреби дітей і специфіку навчально-виховних завдань, практиканти організовують предметно-ігрове середовище групи, створюють умови для самостійної дитячої діяльності (ігрової, трудової, художньої, пізнавальної); створюють і підтримують у групі психологічно комфортний клімат, забезпечують охорону здоров'я дітей, запобігають виникненню травм;

щотижня практиканти організовують свята і розваги для дітей із своєї групи або об'єднані вечори дозвілля для дітей різних вікових груп.

Вечори дозвілля та свята для дітей різних вікових груп практиканти можуть готувати і проводити разом.

На підсумковому етапі практики здобувачі проводять залікові режимні процеси та заняття з фізичної культури на повітрі. Розваги і вечори дозвілля проводяться як відкриті заходи для здобувачів та педагогів ЗДО.

Наприкінці практики здобувачі оформлюють звітну документацію, беруть участь у педагогічній раді (чи виробничій нараді), присвяченій обговоренню підсумків педагогічної практики (практики літньої).

Змістовий модуль І

Спостереження і аналіз педагогічної діяльності вихователя (асистента вихователя) групи дітей дошкільного віку

Самостійному проведенню освітнього процесу в групі передує ознайомлення здобувачів-практикантів з закладом дошкільної освіти, організацією його роботи. Практика розпочинається із бесіди здобувачів з керівником ЗДО, у ході якої практиканти отримують загальні відомості про заклад дошкільної освіти (його тип, вид, контингент вихованців, основні

(21)

напрями освітнього процесу з дітьми, пріоритетні завдання, на розв’язання яких спрямована робота закладу), дізнаються. Ознайомлення з системою побудови корекційної роботи з дітьми з ООП та які форми планування навчально-виховної роботи в літній період прийняті в закладі дошкільної освіти. Консультація зі спеціалістами з питання аналізу анамнезу, визначення структури дефекту, первинного, вторинного та третинного дефекту. Бесіди з батьками та вихователями щодо збору інформації про історію розвитку дитини, мікросоціального умов виховання. Спостереження за поведінкою дітей, особливостями їх ігрової діяльності, спілкування, емоційно-вольової

сфери. Директор ЗДО проводить також інструктаж здобувачів щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль ІІ. Самостійне виконання здобувачем- практикантом обов’язків вихователя (аситента вихователя) Основний етап практики (середина першого тижня – другий тиждень).

Здобувачі самостійно працюють на посаді вихователя спеціальної групи або асистента вихователя інклюзивної групи в першу і другу половину дня.

Здійснюють всебічне виховання дітей, добираючи для цього конкретний зміст роботи і засоби педагогічного впливу. Проводять режимні процеси, ігри, спостереження, екскурсії та інші форми освітньої роботи. Особливу увагу приділяють проведенню фізкультурно-оздоровчим заходам (заняття з фізкультури, рухливі ігри, пішохідні переходи, спортивні розваги, дні здоров’я тощо). Враховуючи потреби дітей з особливими освітніми потребами і специфіку корекційних та розвиваючих занять, вивчення методики проведення занять з дітьми із ООП, практиканти організовують предметно-ігрове середовище групи, створюють умови для самостійної дитячої діяльності (ігрової, трудової, художньої, пізнавальної); створюють і підтримують у групі психологічно комфортний клімат, забезпечують охорону здоров’я дітей, запобігають виникненню травм; щотижня здобувачі організовують свята і розваги для дітей своєї групи або об’єднані вечори дозвілля для дітей різних вікових груп. В цей період здобувачі складають психолого-педагогічну характеристику на дитину з ОПП; проводять роботу з батьками: бесіди, консультації з різних питань виховання дітей, залучають батьків до участі у святах, розвагах, екскурсіях та інших формах роботи з дітьми. За потреби закладу дошкільної освіти практиканти виконують окремі доручення методичного характеру: беруть участь у методичній роботі

(22)

закладу, виступають перед вихователями з доповідями, повідомленнями, щодо особливостей розвитку дітей з ООП. Для успішного виконання завдань практики здобувачі, які працюють в одній віковій групі, раціонально розподіляють між собою педагогічну діяльність, координують свої дії.

Наприклад, один з них проводить роботу з дітьми, інший – спостерігає навчально-виховний процес, потім – навпаки; розваги та свята в групі здобувачі організовують спільно. Вечори дозвілля та свята для дітей різних вікових груп практиканти можуть готувати і проводити разом.

При виконанні функцій вихователя (асистента вихователя) надається право використовувати варіативні програми і методики.

1. Охорона і зміцнення здоров’я дітей (материнська функція) Виділення цієї функції в самостійну і значущу пов’язано з тим, що слабкий організм дітей дошкільного віку з обмеженими можлтвостями здоровне спроможний так, як організм школяра боротися з захворюванням і переносить їх важче.

Здобувачі повинні створювати найкращі умови для фізичного розвитку дітей, охорони здоров’я, необхідно приділяти увагу і загартуванню дитячого організму. Ця функція виявляється також і в забезпеченні позитивного емоційного стану кожної дитини з ООП і групи, в турботливому, лагідному відношенні до дітей. Вона включає уміння створювати умови для нормального протікання процесів життєдіяльності, психологічно комфортний клімат кожній дитині з ООП.

В період літньої практики здобувачі проводять наступні форми роботи з фізичного виховання:

 фізкультурний відпочинок (кожного тижня);

 фізкультурне свято (на останньому тижні практики);

 ранкову гімнастику з елементами танцю, аеробіки на свіжому повітрі (щодня) (якщо дозволяє нозологія);

 заняття з розвитку рухів в ігровому сюжеті або з рухливих ігор (щодня) (якщо дозволяє нозологія);

 індивідуальну роботу з розвитку рухів (щодня) (якщо дозволяє нозологія).

Конспекти всіх форм роботи по фізичному вихованню здобувачі- практиканти розробляють самостійно і представляють в звітній документації.

2. Розвиваюча (виховуюча та навчальна)

(23)

Здобувач в процесі своєї взаємодії з дітиної з особливими освітніми потребами повинен намагатися формувати в них цілісні основи відношення до дійсності.

Навчальна функція виражається в стимуляції і управлінні активністю дошкільника з ООП, в результаті якої у нього формуються знання, уміння і навички. Головна мета навчання дошкільників не передавання готових знань, а формування здібностей, інтересу до самостійного їхнього здобування.

Розвиваюча функція передбачає реалізацію освітньої програми дошкільного закладу.

Особливу увагу під час літньої педагогічної практики слід звернути на вирішення задач екологічного виховання дошкільників з ООП. Під час практики проводяться:

 екологічні свята;

 екологічні розваги (1 раз на тиждень);

 екологічні заняття (4-6, в тому числі з використанням екологічної казки).

Робота з екологічною казкою ведеться за визначеною системою, яка включає розповідь казки, її театралізацію, гру-бесіду дійових осіб з дітьми, гру-драматизацію.

Конспекти екологічних казок, занять, свят і розваг здобувачі розробляють самостійно і представляють їх у звітній документації.

3. Діагностична і корекційна

Реалізація цих функцій передбачає наявність у здобувача умінь використовувати елементарні засоби діагностики рівня інтелектуального і особистісного розвитку дитини з ООП. Дуже важливо виявити і ті затруднення, які відчуває дитина в значущих для нього видах діяльності, в установленні взаємовідношень з оточуючими.

З цією метою здобувачі:

 вивчають особливості сюжетно-рольової гри;

 вивчають особливості взяття дитиною на себе ролі в сюжетно- рольовій грі;

 досліджують особливості усвідомлення дошкільниками 5-7 років з ООП сумісної гри і праці як різних видів діяльності.

4. Комунікативна.

Ця функція виявляється в стилі взаємовідносин між здобувачем і вихователем (асистентом вихователя), здобувачем, дітьми з ООП та їх батьками. Вона включає вміння встановлювати педагогічно доцільні

(24)

відносини з дітьми з ООП, регулювати спілкування і взаємовідносини в групі дітей не тільки одного віку, але й різного віку.

Регулюючи взаємодію дітей, здобувачам рекомендується затвердити у спеціальній групі (інклюзивній групі) наступні правила:

 нормотипові (старші) допомагають дітям з ООП (молодшим), коли ті просять;

 не можна відбирати іграшку у іншої дитини, бити чи ображати його, руйнувати його роботу або псувати продукти праці;

 діти з ООП завжди можуть бути присутніми при будь-якому занятті і по мірі сил і бажання брати участь в ньому;

 практикант не змушує дітей брати участь у заходах.

5. Конструкторсько-організаторська функція.

Ця функція включає:

 вміння здобувачі створювати умови для успішного розвитку і виховання дитини з особливими освітніми потребами;

 планувати освітній процес;

 володіти набором варіативних програми та методик корекційної роботи, здійснювати їх підбір і застосовувати у відповідності до порушення;

 творчо брати участь у перетворенні предметного середовища, яке оточує дитину з ООП;

 проектувати розвиток дитини з ООП в системі навчально- виховної взаємодії.

6. Координуюча.

Реалізація цієї функції полягає в об’єднанні і узгодженні змісту і направленні корекційного впливу на дитину з ООП.

Здобувач здійснює координацію діяльності корекційного педагога (дефектолога), вихователя інклюзивної групи, помічника вихователя, музичного керівника та інших співпрацівників закладу дошкільної освіти.

Узгоджує свою діяльність з вихователем-напарником, методистом, медичних персоналом в рамках освітнього процесу всього дошкільного закладу;

систематично співпрацює з батьками і особами, які їх замінюють.

В ході практики педагогічної (літньої) здобувачі повинні встановити діловий, побудований на довірі контакт в роботі з колективом, батьками.

Перший етап – трансляція батькам «сильних сторін» дитини іхньої дитини з ООП. Завдяки цьому з самого початку між молодим вихователем і

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічної практики (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Г 28 Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Політична наука»

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Протипожежна профілактика виробничих

Методичні рекомендації для проведення практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світлотехнічні установки та системи» (для студентів

креслення з проставленими розмірами (перетинами і розрізами), перспективне або аксонометричне зображення об’єкта/предмета, ергономічна

Мета навчальної дисципліни «Проєктування» полягає в ознайомленні студентів з методикою проєктування предметів/об’єктів у контексті трьох

мультимедійних об’єктів, варто розуміти під цим визначенням розвиток образотворчих мистецтв, кіно- та музичного мистецтва, а також

– універсальні модульні системи – каркасні, безкаркасні, комбіновані, рамні, просторово-стрижневі. Експозиційна практика останніх десятиліть

– вказати на залежність послідовностей у побудові об’єктів із матеріалу деревини та її впливу

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна

На вигляді збоку звіряючись із власним зображенням намічаємо його довжину і форму, далі змінюючи вигляд додаємо крила носа і проробляємо його

Наприклад, якщо у всесвіті Warhammer 40 000 розміри та конструкція броні мають гармонізуюче з умовами всесвіту пояснення із

Вступ до літературознавства: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та

Щоб підтримувати папір вогким, не давати висохнути повністю до закінчення роботи над етюдом, на нього час від часу розбризкують чисту воду за допомогою

Бренд – комплекс інформації про продукт, символічно втілений за допомогою атрибутів бренду (ім’я, термін, знак, символ, дизайн або комбінація всього

Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 013

Методичні вказівки до організації та проведення комплексного фахового екзамену з спеціальності 053 «Психологія» для студентів денної /

– перед початком практики забезпечує проведення інструктажу з охорони праці та техніки безпеки в галузі, – повідомляє студентів про систему

Методичні рекомендації включають поради щодо проходження педагогічної практики: підготовки і проведення уроків

«Методичні рекомендації до організації та проведення викладацької практики» регламентують форми, організацію, здійснення та захист

Вона містить створення у групі умов для адаптації до дошкільного закладу дітей, які прибувають у групу за час

Загальна оцінка за проходження дефектологічної практики здобувачем складається із суми оцінок, які виставлені керівником практики від бази практики,

Оцінка за проходження педагогічної практики студентом складається із суми оцінок, які виставлені керівником практики від бази практики,