• No results found

В2В дослідницький погляд. Визначення сучасного маркетолога: від реального до ідеального

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "В2В дослідницький погляд. Визначення сучасного маркетолога: від реального до ідеального"

Copied!
9
0
0

Повний текст

(1)

Е К О Н О М І К А З Н А Н Ь

Яким є сучасний маркетолог?

За останні кілька років ми стали свід- ками глибоких змін того, як маркетологи виконують свою роботу. Вийшовши зі світу, в якому аутбаунд (від англ. Outbo- und - вихідні) кампанії, характеризували- ся переважанням реклами та інтуїції, теперішній "сучасний маркетолог" сти- кається з новою парадигмою - інбаунд (англ. Inbound, - вхідних) маркетингових програм, обумовлених цифровими кана- лами, що обслуговуються кількома доти- ками, і вимірюються за допомогою складних технологій, де аналіз даних є королем. Складністю нового світу, де

маркетологи ведуть переговори, є досить часта обмеженість бюджету і персоналу.

У цьому документі ми розглянемо еле- менти сучасного маркетингу, які застосо- вуються сьогодні, а також погляди на те, ким є «ідеальний» маркетолог і можливі засоби досягнення цього рівня.

«Ідеал»: об`єктивне оцінювання

Сучасні маркетологи розуміють вмін- ня, які вимагаються від них на робочих місцях, але також визнають, що не дотя- гують до “ідеалу”, який поєднує в собі ці вміння. На діаграмі видно як вони оціни- ли відносне поєднання і важливість п'яти

В2В ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПОГЛЯД

ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНОГО МАРКЕТОЛОГА:

ВІД РЕАЛЬНОГО ДО ІДЕАЛЬНОГО

У січні 2013 року, компанія B2B опитала 556 фахівців з промислового маркетингу, які беруть активну участь в цифровому маркетингу, про їхні погляди і практичне розуміння

"сучасного маркетингу"- а саме, що в даний час вони роблять у таких областях, як циф- ровий маркетинг, технології, ключові маркетингові вміння, про найбільш важливі кана- ли збуту і транспортні засоби, а також, яку роль приймають в рамках своєї організації.

В цьому дослідженні, автором якого є Eloqua, представлені результати, які включають показники,що визначають «ідеал» сучасного маркетолога, думка респондентів про те, де вони знаходяться по відношенню до кращих в своєму класі фахівців, і як далеко вони повинні піти, щоб стати кращими. Також включені ключові моменти для майбутнього розгляду.

ДЖОН ДІСТЕФАНО, керівник по дослідженням, В2В: [email protected]

КРІСТОФЕР ХОСФОРД, начальник бюро східного узбережжя, В2В: [email protected]

НІК БЕЛЛ, віце-президент з корпоративного маркетингу, Eloqua: [email protected]

(2)

Е К О Н О М І К А З Н А Н Ь

основних вмінь, що впливають на їхню роботу, а також на можливість стати гар- ним фахівцем та на особистий розвиток.

Порівнюючи з ідеалом, сьогоднішні мар- кетологи оцінили себе тільки на 65% від ідеального, і показали де вони хотіли б бути

Як видно, кожна компетенція спроек- тована кращими із маркетологів потре- бує більше уваги, ніж маркетологи це роблять сьогодні. Найбільш помітно це виражається у таргетингу - з урахуванням того, хто залучений до закупівельного процесу, розуміння їхніх ролей та обов'язків, а також співставлення марке- тингових зусиль з урахуванням мінливих потреб. Залучення, конверсія, аналітика та маркетингові технології кожного з них ширше розгорнуті ідеальним маркетоло- гом, ніж респондентами дослідження. Ці результати є орієнтиром для маркетоло- гів в тому, чого вони хочуть досягти, і

показують відповідну частку кожного з них.

Боротьба із мінливим середовищем

Сучасні маркетологи стикаються з масовими і прискореними змінами у своїй професії, які не збираються упо- вільнюватися. Більшість з того, що змі- нює маркетинг не тільки відкриває нові можливості в адресності, персоналізації і забезпечення продажів, але й формує попит на нові навички та додаткові ресурси.

Як видно на графіку нижче, можли- вість відстежувати маркетинговий ROI за допомогою технологій розглядається як найбільш трансформуючий фактор, з яким зустрічаються сьогодні маркетоло- ги. Слідом за цим фактором йде підйом маркетингу в соціальних мережах, далі -

Питання: Який відсоток загального успіху можна віднести до цих маркетингових вмінь?

(3)

Е К О Н О М І К А З Н А Н Ь

перехід сили від брендів до покупців і перспектив, нові можливості в генеру- ванні попиту і вирощуванні лідів, поява мобільного маркетингу і фрагментація ЗМІ. Важливо відзначити, що кожна з цих руйнівних змін обумовлена новими технологіями, і в значній мірі або повніс- тю існує всього 5 років.

“Найбільш трансформаційний фактор, з яким сьогодні зустрічаються маркето- логи - відстеження маркетингового ROI завдяки технологіям”.

У визнанні важливості ROI у марке- тингу, як показано на графіку нижче, важливим є те, що інші ключові показни- ки в значній мірі орієнтовані на продажі.

Маркетологи кажуть, що на фоні всіх змін, які впливають на їхню професію, більшість призводить до забезпечення можливостей для продажу. Наступним по

маркетинг, є здатність маркетолога впли- вати на продажі.

Інші ключові показники аналогічно підтримують продажі, в тому числі швид- кість конверсії і дохід на одного клієнта.

Утримання клієнтів і досвід роботи з ними, також можна розглянути як такі, що підтримують продажі, забезпечуючи довічну споживчу цінність, а також мож- ливість додаткових та перехресних про- дажів.

Вміння: покращення загальної картини

Незважаючи те що сучасні маркетоло- ги вважають себе далекими від ідеалу, вони вірять що справляться відносно добре з новим світом маркетингових змін. Зокрема, маркетологи вводять поняття, які зумовлені сьогоднішніми маркетинговими реаліями, і роблять успіхи в цьому напрямку.

Питання: Які зміни внесли найбільший вклад у сучасного маркетолога?

(4)

Е К О Н О М І К А З Н А Н Ь

Як видно на графіку, маркетологи заявили, що покращення практик виходу на ринок, прийняті їхніми компаніями, не так давно в 2011 році відставали від сьогоднішніх: 44% опитаних відповіли, що у них взагалі не було впроваджень або були наявні деякі з ефективніших мето- дів і тільки 26% відчувають "сильне" або

"повне" їх прийняття. У 2012 році істотні впровадження сучасних маркетингових вмінь виросли до 37%. Цього року 68%

маркетологів заявили, що їхні компанії переживатимуть сильні або повні впро- вадження та інтеграції сучасних концеп- цій в їхні продажі і маркетингові ініціа- тиви.

“Важливо відзначити, що ключові показники, які в значній мірі орієнтовані на продажі, також допомагають керува- ти потоком клієнтів і доходами”.

Значна частина цих покращень з`яви- лась з впровадженням методів діджитал маркетингу. Електронна пошта - це ключ цифрового каналу, який охопив сучасних маркетологів і зберігає свою провідну роль після кількох років засвоєння. Як видно на графіку нижче, кілька інших пізніших інструментів легко використо- вуються в даний час, допомагаючи безпе- рервному прогресу.

Зростання соціальних мереж до 2 місця є найбільш яскравим доповненням до цього списку маркетингових інстру- ментів і каналів, феномен який навряд чи очікували побачити ще декілька років тому. Вебінари, які являються відносно новим явищем віртуальних подій, також піднялися, щоб стати істотним марке- тинговим інструментом. Тим часом, пошуковий маркетинг, як основний, так і

Питання: Які заходи є найбільш важливими у вимірюванні маркетингового успіху?

(5)

Е К О Н О М І К А З Н А Н Ь Питання: Як би Ви оцінили застосування сучасних практик маркетингу ваших компаній в минулому і сьогодні?

Питання: Які складові цифрового маркетингу найбільш важливі для вас?

(6)

Е К О Н О М І К А З Н А Н Ь

через плату за кліки кампанії, залишаєть- ся одним з основних продуктів.

Зазначимо, що тут приділено особливу увагу контент маркетингу. Соціальні мережі обумовлені високим вмістом таких інструментів, як PR, блоги, спо- живчі тематичні дослідження, діджитал події і білі книги – які приводять у рух медіа.

“Багато інструментів сучасного мар- кетингу наповнюються завдяки сильному маркетинговому контенту”

Примітка: Хоч і існує багато інстру- ментів діджитал маркетингу, сучасні мар- кетологи запевняють, що багато з них наповнюються завдяки сильному марке- тинговому контенту.

Маркетингова наука проти мистецтва маркетингу

Сучасний маркетолог все більше і біль-

ше потребує використання аналітики, таргетингу та Великих даних (Big Data), тому керівники-маркетологи вважають, що вони повинні мати більше наукового підґрунтя, ніж будь-коли раніше. Але, як видно на графіку нижче, маркетологи відчувають, що питання "боротьби науки та мистецтва" змінило відповіді залежно від підручних маркетингових ініціатив.

Не дивно, що брендінг і повідомлення більшою мірою залежать від мистецтва, а на створення і впровадження кампаній впливає наука. Маркетологи переконані, що наука контролює показники, а інтуї- тивні маркетингові якості грають неве- лику роль.

Фактори і проблеми

Маркетологи уважно ставляться до всіх ключових факторів, які формують їх новий світ. Всі ці можливості притаманні сучасному маркетологу, але, як видно на графіку нижче, вони також можуть бути

Питання: Що більше характеризує подані 3 показники маркетингу, наука чи мистецтво?

(7)

Е К О Н О М І К А З Н А Н Ь

Питання: Які фактори впливають на потреби сучасних маркетологів?

Питання: Наскільки ви задоволені ресурсами, наданими зовнішніми консультантами?

(8)

Е К О Н О М І К А З Н А Н Ь

охарактеризовані як проблеми, якщо не має перешкод для подолання.

“Сучасні маркетологи досить задоволені тим, як їх обслуговують зовнішні марке- тингові консультанти”

Із загальною обмеженістю ресурсів і збільшенням необхідності швидкого реа- гування на зміни ринку з урахуванням ефективних повідомлень, багато марке- тологів звертаються до зовнішніх кон- сультантів. І вони в достатній мірі задо- волені тим, як їх обслуговують консуль- танти з маркетингу.

“Маркетологи хочуть поліпшити про- цес використання технології і краще вико- ристовувати підручні ресурси.

Ключові моменти

Сучасний маркетолог однаково балансує між творчими навичками, необхідними для традиційних кампаній, нарівні зі знаннями маркетингових тех- нологій. Ідеальний сучасний маркетолог повинен освоїти ідеї та стратегії, а також наукові знання, необхідні для досягнен- ня високої окупності інвестицій у маркетинг.

Сучасний маркетолог фінансово під- кований. Він знає, яке вміння надасть можливість продажам зробити свою роботу, і як маркетинг може підштовхну- ти конверсію, продажі і доходи.

Дані все більше управляють сучасним маркетингом і визначають роль ідеального сучасного фахівця.

Потенційні клієнти («інтереси» та

«ліди») голодні на якісний контент і мар-

кетологи знають про це. Серед найбільш важливих підходів, які використовують для інформування, застосовують зусилля по генеруванню лідів, тактику інтенсив- ного контенту, наприклад як білі книги і веб–трансляції, що займають чільне місце.

В цілому маркетологи хочуть покра- щити використання технологій і більш ефективно використовувати підручні ресурси. Це може означати, що для кра- щого впровадження технологій деякі функції генерування і вирощування лідів можуть бути віднесені на аутсоурсинг.

Сучасні маркетологи для досягнення визначеного статусу "ідеального сучасно- го маркетолога" мають пройти довгий шлях. Вони оцінюють себе тільки на 65 з 100%, при вимірюванні по п'яти основ- них вміннях маркетингу. Якщо маркето- логи хочуть краще працювати в даних областях і стати по-справжньому сучас- ними маркетологами, то повинні знати:

ü Маркетингові технології – автомати- зовані процеси та функції маркетингу, інтегровані з CRM, а також включно з соціальними медіа та бізнес- аналітикою.

ü Аналітика - використання великих даних, розуміння окупності інвести- цій у маркетинг, вимірювання внеску маркетингу у доходи.

ü Конверсія - розробка ефективної стратегії як проходити шлях від стату- су «інтереса» та «ліда» - до «клієнта», опрацьовуючи разом з продажами всі питання по генеруванню та вирощуванню високоякісних лідів.

ü Залучення - створення правильного контенту через правильне середовище

(9)

Е К О Н О М І К А З Н А Н Ь

і в потрібний час, при цьому викорис- товуючи відповідний мікс тактик мар- кетингу, - таких як PR, веб-сайт, соці- альні медіа / блоги, івенти та генерування попиту.

ü Таргетинг – знати, хто бере участь в процесі закупівлі, чітко визначаючи їхні ролі та обов'язки, і використову- вати динамічне профілювання: все це уможливлює ефективний таргетинг в умовах мінливих ринків та потреб біз- несу.

Додатки Методологія

У січні 2013 року, компанія B2B опита- ла 556 фахівців з промислового марке- тингу, які представляють ринок: 54% рес- пондентів заявили, що виручка їх компа- нії складає менше $ 100 млн, 18% повідо- мило про дохід від $ 100 млн до $ 499 млн, 8% заявили, що їхні компанії мають виручку починаючи з $ 500 млн. до $ 999 млн., а 20% повідомили, що їх річний дохід $ 1 млрд. і більше. Маркетологи з технологічних компаній складають 29% з усіх опитаних, з фінансових компаній (у тому числі бухгалтерського обліку, бан- ківської справи, страхування і нерухо- мості) на 9% від загального обсягу, та консультаційних компаній, видавництво / медіа-компаній і компаній-виробників один на рівні 8%.

Про BtoB

BtoB це єдиний медіа-бренд, який спеціа- лізується на інтегрованому В2В марке- тингу. Журнал, його інформаційні бюлете- ні та зміст веб-сайту читають 140 000 В2В маркетологів, з кожним заповненим питанням змінюються звичні стратегії і тактики гри, необхідні для успіху, в тому числі новини, аналітика, тестування і передові практики. B2B публікує широкий спектр електронних бюлетенів, присвяче- них конкретним областям В2В маркетин- гу і проводить веб-трансляції, віртуальні виставки та живі події. Крім того, B2B публікує «Медіа-бізнес для B2B», необхід- ний керівникам бізнес-видавництв.

Про Eloqua

Eloqua, стовідсоткова дочірня компанія Oracle, є провідним постачальником сучас- ного програмного забезпечення з управління ефективністю за допомогою автоматиза- ції маркетингу і доходів, що забезпечує більш сильну і ефективну роботу кожного з компонентів маркетингу для управління доходами. Програмне забезпечення Eloqua тепер є центральною частиною Oracle Marketing Cloud. Компанії різних галузей промисловості покладаються на хмарні технології програмного забезпечення Elo- qua, їхні професійні послуги та освітні програми, щоб допомогти автоматизува- ти свої маркетингові процеси по декількох каналах, мати на меті і виховувати пер- спективи, а також залучення висококвалі- фікованих лідів по нижчій вартості для відділів продажів.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Але розуміння, що пізнання не є просто процес розумової активності окремих індивідів, а є також чимось колективним або загальнолюдським, родовим, підводило

■захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі. Інші існуючі визначення поняття «гендер» мають відношення до того, що

Рисунок 1 - Схеми до визначення зусиль, які діють на ніж його роботи З метою визначення зусиль, що діють на ніж під час його роботи,

Стокса, проаналізована його наукову спадщину, дано оцінку дослідженням вченого в гідромеханіці та оптиці, розглянуто праці Стокса, які

Але, на наш погляд, врахування тільки факторів конкурентоспроможності і елементів, які входять до складу моделі «4Р», є недостатнім, тому що це не

дитини не перебуває у шлюбі і дитина народилася в результаті за- стосування допоміжних репродуктивних технологій за допомогою

Вони ґрунтуються на принципі «від загального до часткового», який є не тільки законом розвитку сприймання в онтогенезі, а й закономірністю

Особливістю вузла навантаження є не тільки широкий діапазон амплітуд повторно-змінних механічних напружень (від 100 Па до 880 Па),

На думку Лук’янець Т., поняття ІМК поєднує в собі всі інструменти маркетингових комунікацій, призначені для формування звернень,

Агенція також повинна сприяти присутності клієнта на визначе- них стадіях польових досліджень, за умови, що це не призведе до затримки

Редакції українських видань, які починають впроваджувати такі вимоги до анотацій, скаржаться, що автори не розуміють їх суті та причин необхідності

Розгляд цих способів опису показує значен- ня поняття стану як єдності якісних і кількісних моментів, що містять у собі не тільки знання про

При дослідженні стоп спортсменів–легкоатлетів, а саме хлопців та дівчат віком від 12 – 16 років важливо дослідити, який тип стопи характерний для них, а також виявити,

Тому розробка та встановлення таблиць з QR-кодами в місцях особливого зацікавлення туристів в містах краю та прилеглих до них територій

На відміну від напружень σ rr напруження σ zz та σ ϕϕ в цьому перерізі є різними за величиною для защемленого та незащемленого циліндрів

ватизація, створення акціонерних товариств), без сумніву, приве- дуть до такого розподілу і в нашій країні. В Російській Федерації

Моделювання посади відноситься до ідеального чи уявного моделювання (на відміну від матеріального, предметного, коли йде моделювання фізичних

МАКРОЕКОНОМІКА.. кових платежів) раціонально встанови- ти, щоб частина відповідних надход- жень від них, що зараховується до бюд- жету розвитку, не

Сучасні інноваційні конкурентні стратегії, зорієнтовані на споживача та ґру- нтуються на уникненні чи зміні форми конкуренції (що призводить до розширен-

СРСР від зайвих, не пов’язаних із виробницт- вом і роботою установ, а також від куркульсь- ких, кримінальних та інших антисуспільних елементів, що

Однак будь-які нові положен- ня завжди потребують їх ретельного аналізу з ме- тою визначення умов їх реалізації, що обумовлює актуальність

Зазначеним наказом також передбачало- ся, що до охорони громадського порядку на вулицях та в інших громадських місцях слід щоденно залучати

Використання ЕАВР, який поєднує в собі властивості коагулянту та антисептику, в процесі підготовки живильної води для екстрагування сахарози є