• No results found

Кілька статей про міську раду Луцька XVI – першої половини XVII ст

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Кілька статей про міську раду Луцька XVI – першої половини XVII ст"

Copied!
23
0
0

Повний текст

(1)

Діяльність раєцького уряду волинських міст тією чи іншою мірою була предметом студій істориків. Загальних питань функціонування міської ради торкався ще М.Грушевський1. Розлогий опис основних функціональ- них обов’язків її в українських містах подали Т.Гошко2 та М.Кобилецький3. Окремі аспекти діяльності райців на прикладі Володимира, Кременця й Луцька висвітлив П.Сас4. Кілька статей про міську раду Луцька XVI – першої половини XVII ст. опублікувала О.Штанько5. Явно невдалу спробу

1 Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.5. – К., 1994. – С.343, 348–353.

2 Гошко Т. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XIV – початок XVII ст.). – Л., 2002. – С.140–171.

3 Кобилецький М. Магдебурзьке право в Україні (XIV – перша половина XIX ст.): історико- правове дослідження. – Л., 2008. – С.201–218.

4 Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI в. – К., 1989. – С.179–185.

5 Штанько О. Урядники Луцького маґістрату ХVІ ст.: реконструкція персонального складу //

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства, Львівський національний університет ім. І.Франка (Львів, Україна), [email protected]

РАЙЦІ ВОЛИНСЬКИХ МІСТ XVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.:

ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ПЕРСОНАЛІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ

Розглядається функціонування у волинських містах головного органу міського самоврядування – ради. Остання з’явилася разом із запровадженням маґде- бурзького права й була покликана займатися проблемами життєдіяльності міста. На конкретних прикладах показано, коли та як проходили вибори рай- ців, адже усталеної процедури у цьому питанні не було. З’ясовано, що зазви- чай чисельність райців становила чотири, але в окремих випадках згадується одночасно п’ять – шість осіб. Установлено, що час перебування райців на сво- їх урядах не завжди обмежувався одним роком – дехто виконував ці обов’язки впродовж триваліших строків. Джерела дозволили простежити суміщення урядів райців з обов’язками лентвійтів та війтів. На ці ж уряди райці нерідко переходили після закінчення роботи в раді. Перебування в міській раді було вигідним для міщан, але траплялися випадки відмови їх від цього почесного обов’язку, що мотивувалося, як правило, або поганим станом здоров’я й по- хилим віком, або ж матеріальною незацікавленістю. Функціональні обов’язки райців передбачали, окрім судових повноважень, захист міщан ратушної юрис- дикції від конкуренції міщан замкової та духовної юрисдикцій. Райці реґламен- тували ремісничі й торговельні заняття міщан, розпоряджалися зібраними коштами і звітували про їх використання, пильнували порядок у місті й ви- ставляли міську сторожу, опікувалися протипожежною безпекою, відсилали своїх колеґ до короля та сейму лобіювати міські інтереси. Удалося виявити в окремих випадках суперництво і протистояння райців між собою. Актив- но займалися вони підприємницькою діяльністю. Маючи у своїх руках реальну владу, райці часом зловживали нею.

Ключові слова: райці, рада, місто, маґдебурзьке право, Волинь.

(2)

розглянути міське самоврядування на прикладі довільно обраних декількох волинських міст зробила А.Бортнікова6. Низку ґрунтовних статей з історії ко- ролівських міст Волині, в яких предметом дослідження стала діяльність ра- туш у житті міщан і самоврядування у Кременці, опублікував В.Кравченко7. Ряд студій, де більшою чи меншою мірою заторкувалися питання діяльності раєцького уряду, надрукувала Н.Білоус8. Цій самій авторці належить не- щодавно виданий покажчик міських урядників Луцька, в якому коротко охарактеризовано раєцький уряд та подано списки райців9. Цікаві спосте- реження про механізм функціонування міського соціуму у середині – другій половині XVI ст. у Володимирі висловила Н.Старченко10. Джерельною базою нашого дослідження стали кілька збережених міських книг (Луцька, Вижви, Милянович, Ковеля, Олики, Рівного) та луцькі, володимирські, кременецькі ґродські й земські книги.

Рада традиційно вважалася головним органом міського самоврядуван- ня11. У класичному посібнику Б.Ґроїцького зазначалося, що райцями пови- нні бути люди «добрі», «розумні», які досягли 25-річного віку, осілі в місті, середнього достатку, «доброї слави» та з порядної сім’ї, богобоязні й такі, що люблять справедливість, не схильні до хабарництва, здатні не поширювати міські таємниці, не п’яниці, не брехливі, не підлабузники, не нав’язливі, не

«чужоложці», не лихварі, не фальшувальники, не сварливі12. Як бачимо, на- бір вимог до кандидатів був серйозним і знайти таких людей серед міщан, якщо слідувати за Б.Ґроїцьким, було, очевидно, непросто. Однак, як відомо,

науки. – Вип.4: На пошану проф .А.О.Копилова. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С.297–305;

Її ж. 1566: один рік з історії Луцького маґістрату // Наукові записки: Зб. пр. молодих вчених та аспірантів. – Т.25. – К., 2012. – С.90–109; Її ж. Вибори міської влади у Луцьку (за матеріалами маґістратської книги 1638–1640 рр.) // Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша. – Луцьк, 2013. – С.188–190; Її ж. Міська рада Луцька: юрисдикція та діяльність у ХVI – першій половині ХVIІ ст. // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Вип.4. – Луцьк, 2010. – С.31–36.

6 Бортнікова А.В. Державна влада та місцеве самоврядування на Волині (кінець ХІV – середина ХVІІ ст.). – Луцьк, 2013. – 552 с.

7 Кравченко В. Ратуша у самоврядному житті громади міста Володимира в кінці XVI ст. //

Український археографічний щорічник. – Вип.13/14. – К., 2009. – С.417–455; Його ж. Документи до історії ратуші в місті Ковелі 30-х – 40-х рр. XVII ст. // Там само. – Вип.16/17. – К., 2012. – С.337–362; Його ж. Книги гродських судів Володимира і Луцька до історії Кременця та його замку // Релігія і церква в історії Волині / Під. ред. В.Собчука. – Кременець, 2007. – С.40–45;

Його ж. Структура міської влади Кременця другої половини XVI ст. // Студії і матеріали з історії Волині: 2009 / Під. ред. В.Собчука. – Кременець, 2009. – С.41–50.

8 Білоус Н. Магдебурзькі привілеї Кременця XV–XVI ст. // Студії і матеріали з історії Волині: 2009. – С.33–40; Її ж. Міський уряд Олики на початку XVII ст. // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Олика і Радзивілли в історії Волині та України. – Вип.18. – Луцьк, 2006. – С.64–67; Її ж. «Вірність» і «зрада» у світосприйнятті міщанства Київщини та Волині в XVI – першій половині XVII ст. // Соціум: Альманах соціальної історії. – Вип.6. – К., 2006. – С.141–

160; Її ж. Насильство над жінками: сюжети з міщанського і селянського повсякдення Волині XVI – початку XVIIІ ст. // Там само. – Вип.11/12. – К., 2015. – С.135–146.

9 Biłous N. Urzędnicy miejscy Łucka w XV–XVII w.: Spisy. – Toruń, 2017. – 111 s.

10 Старченко Н. Конфлікт у Володимирі 1566 р.: варіант мікроісторичного прочитання //

Соціум. – Вип.3. – К., 2003. – С.65–98.

11 Дружчыч В. Магістрат у беларускіх местах з майдеборскім правам у XV–XVII ст. // Запіскі аддзелу гуманітарных навук. – Кн.8: Працы клясы гісторыі. – Менск, 1929. – С.379–381.

12 Groicki B. Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej. – Warszawa, 1953. – S.29.

(3)

реальне життя вносить корективи в письмові приписи. Колишній луцький міський і війтівський писар, райця та лентвійт Ярош Суєтич (1611 р.) за- значав, що бурмистр і райці повинні бути «сторожами и оборонцами прав и волности месткихъ»13, а володимирський ґродський писар (1637 р.) писав про бурмистра та райців, «которые, яко сторожове места того и обывателев в немъ мешкаючих, целости присеги своее на тот уряд выконаное пилнуючи», прийшли в міських справах до ґроду14.

Зазвичай рада засідала в ратуші, або ж у будинку котрогось із міщан (як у Володимирі, поки не було збудовано ратушу)15. У січні 1581 р. луцькі бур- мистр, райці, лентвійт і лавники зібралися для обговорення міських справ у будинку міщанина Матвія Щетинки16.

Вибори бурмистра та райців у містах відбувалися по-різному й у різний час. У королівському привілеї Ковелю (1611 р.) зазначено, що міщани що- року в найближчий після Нового року понеділок вибирають вісім осіб «ста- течних і чесних» на уряд бурмистра і райців, а староста чи його заступник їх затверджує: чотирьох – райцями, а одного – бурмистром. Обрані й затвер- джені райці складали присягу, після чого приступали до виконання своїх обов’язків. Щомісяця один із райців виконував повноваження бурмистра17. Князь Григорій Львович Сангушко, надаючи привілей Горохову (1600 р.), оговорював, щоб до міського уряду в день св. Мартина (11 листопада) самі міщани обирали людей «добрих», «чесних», таких, що «знають право», а стара рада повинна прозвітуватися про власну діяльність перед мешканцями, тоді як нова – виконати присягу перед ревізорами князя18. За королівським при- вілеєм 1570 р., конфірмованим у 1633 р., вибори райців у Володимирі мали відбуватися на Новий рік19. На початку січня, після свята Трьох королів, про- ходили вибори в Луцьку. 12 січня 1639 р. відбувалося це в ратуші за присут- ності війта, чинних та «старих» райців, лавників, цехмістрів і «поспільства».

Двох райців обрали міщани, а двох – війт, після чого новообрані урядовці склали присягу20. Аналогічні вибори в Луцьку відбулися в той самий день і наступного року21. У Миляновичах (1634 р.) елекція міських урядників про- ходила 2 липня22, а в Олиці (1601 р.) – 29 червня23.

Чи завжди раєцькі уряди були бажаними для міщан – не знаємо, але історія з багатолітнім луцьким райцею Матвієм Демковичем наводить на

13 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК України). – Ф.25. – Оп.1. – Спр.90. – Арк.1009.

14 Там само. – Ф.28. – Оп.1. – Спр.72. – Арк.731 зв.

15 Там само. – Спр.7. – Арк.10–11 (у березні 1572 р. райці зібралися в домі Волоса Семеновича). Ратуші у Володимирі й інших волинських містах та її значенню для міського соціуму присвячено кілька ґрунтовних статей В.Кравченка (див. прим.7).

16 Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.23. – Арк.39.

17 Там само. – Ф.35. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.10 зв.

18 Архив Юго-Западной России (далі – АЮЗР). – Ч.5: Акты о городах (1432–1798). – Т.1. – К., 1869. – С.92, 95.

19 Там же. – С.144.

20 ЦДІАК України. – Ф.23. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.80 зв. – 90.

21 Там само. – Арк.130–130 зв.

22 Там само. – Ф.1401. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.101.

23 Там само. – Ф.1237. – Оп.1. – Спр.6. – Арк.49.

(4)

певні міркування. У січні 1614 р. він скаржився до ґроду на війта Андрія Загоровського, котрий за порадою бурмистра Кирила Дем’яновича під час виборів райців заочно подав скаржника на уряд райці. А діялося це якраз тоді, коли він через хворобу та старість не був присутній на виборах. Про себе М.Демкович свідчив: він чоловік уже в літах і хворий, «през килка двадцетъ литъ юж перед тымъ на розных урядехъ будучи, речи посполитой месъта Луцъкого служилъ», а його, не питаючи, обрали і ключі та міську печатку передали. Через возного Станіслава П’яновського він відіслав ці міські атрибути назад війтові, але останній знову повернув їх скаржнико- ві «силою, кгвалътомъ в дому скаржучого покинулъ, грозечи скаржучому»24. Зазначене у скарзі М.Демковичем, напевно, було правдою, адже невдовзі, у лютому 1616 р., він помер25. Не прагнули урядів деякі ковельські райці.

У січні 1556 р. королева Бона визнала, що бурмистр, райці й писар не хочуть тримати свої уряди, оскільки не мають із того жодного зиску, лише збитки і

«кривди»26. Для заохочення кременецьких райців у 1571 р. король підтвер- див привілеї Бони (1536, 1549 рр.)27 та звільнив урядників від сплати чиншу з 1 волоки й дозволив варити 10 солодів для пива28.

Присягали райці не лише при обранні на уряди, але й при вчиненні юри- дичних дій, пов’язаних із правами громади: звітуванні про фінансові витрати чи свідченні про наслідки пожежі в місті тощо. Для прикладу, у луцькій ґрод- ській книзі за 1584 р. збереглася присяга райців щодо розпорядження фінан- сами. Почергово Юсько Богомолець, Іван Андросович, Кузьма Андросович, Ярмола Васильович Чиж та Яцько Степанович Біркоз присягали:

«Я […] присягаю пану Богу всемогущему в Тройци единому, створителеви неба и земли и мене грешного, иже-мъ ни в чомъ посполитого скарбу местского луцкого собе не привлащалъ и на свой властный пожитокъ домовый не оборочал, толко на потребу места Луцкого, водлуг повинности вряду моего верне а справед- ливе доходы все з места приходячие оборочал и выдавалъ. Такъ ми Пане Боже помози, который прийдешъ всего света судит зо всими святыми и мене грешного такъ и евангелия святая»29.

З огляду на пожежу в Луцьку (1639 р.), коли згорів будинок райці Яна Матвійовича, міщанин Шимон Кравець свідчив у ратуші під присягою, під- нявши догори два пальці30.

Про те, що присяги міських урядовців були в полі зору міських мешканців, свідчить ситуація, зафіксована у грудні 1569 р., коли володимирські міщани

24 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.97. – Арк.50 зв.

25 Там само. – Ф.28. – Оп.1. – Спр.47. – Арк.690.

26 Там само. – Ф.35. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.23.

27 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.Вернадського (далі – ІР НБУ). – Ф.2. – Спр.22120. – Арк.5; Российский государственный архив древних актов (далі – РГАДА). – Ф.389. – Оп.1. – Кн.33. – Л. 4.

28 ІР НБУ. – Ф.2. – Спр.22116. – Арк.2.

29 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.31. – Арк.865 зв. – 866.

30 Там само. – Ф.23. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.91.

(5)

скаржилися на райців Степана Заваду й Василя Каплю «о невчиненъе при- сяги ихъ, которую они весполок з войтомъ чинити мели»31.

Чисельність райців по різних містах не була однаковою, утім найчастіше йшлося про чотирьох32. Під час виборів міських урядників у Миляновичах (1634 р.) фіґурував один бурмистр і три райці33. Зазвичай такий комплект лише зрідка згадується у відповідній міській книзі, натомість нормою в ній є два – три райці, а часом і один. У ході елекції урядників в Олиці (1601 р.) нотуємо чотирьох райців34. Бурмистр і три райці діяли у Кременці35. Чотири райці були характерними для Володимира, хоча в окремих справах задіяні були один – два, або два – три з них. Щоправда, під 1586 р. згадано аж вісім райців, але, мабуть, у документі поряд з актуальними просто забули позна- чити старих райців36. У Луцьку також діяли чотири райці, хоча не завжди всі вони одночасно фіґурували у справах. Траплялося, що райців згадува- лося більше: п’ятеро (1566, 1584, 1614, 1628, 1633 рр.)37 або шестеро (1561, 1625 рр.)38. Порічний перелік луцьких райців подано у згаданому вище по- кажчику міських урядовців Луцька39, а опрацьовані мною джерела дозволи- ли дещо доповнити його40.

31 Там само. – Ф.28. – Оп.1. – Спр.4. – Арк.303.

32 А.Грицкевич зазначав, що неусталеність числа райців було звичним для тогочасних міст явищем (див.: Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI–XVIII вв.

(социально-экономическое исследование истории городов). – Минск, 1975. – С.196).

33 ЦДІАК України. – Ф.1401. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.101.

34 Там само. – Ф.1237. – Оп.1. – Спр.6. – Арк.49.

35 Там само. – Ф.21. – Оп.1. – Спр.21. – Арк.211 (1583 р.); Спр.43. – Арк.13 зв. (1606 р.);

Ф.22. – Оп.1. – Спр.45. – Арк.244 (1639 р.); Ф.25. – Оп.1. – Спр.49. – Арк.806–807 (1596 р.);

Спр.204. – Арк.843 (1637 р.); Спр.211. – Арк.141 (1638 р.); Спр.217. – Арк.309 зв. (1639 р.);

Ф.28. – Оп.1. – Спр.77. – Арк.454–454 зв. (1642 р.).

36 Там само. – Ф.28. – Оп.1. – Спр.19. – Арк.925.

37 Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.8. – Арк.60 зв., 94; Спр.31. – Арк.865 зв.; Спр.90. – Арк.401;

Спр.161. – Арк.564 зв.–565; РГАДА. – Ф.389. – Оп.1. – Кн.206. – Л.28; Кн.214. – Л.98–98 об.

38 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.3. – Арк.214 зв.; Спр.148. – Арк.136;

Спр.154. – Арк.382 зв.

39 Biłous N. Urzędnicy miejscy Łucka w XV–XVII w.: Spisy. – S.49–66.

40 Подаю луцьких райців, незауважених Н.Білоус: 1566 р. – Стецко Ленкович (див.: ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.8. – Арк.24 зв., 325 зв.); 1570 р. – Василь Лукашевич, Петро Дубов’яка, Яцко Біркоз (див.: Там само. – Спр.12. – Арк.53 зв., 571 зв.); 1582 р. – Юско Щока Богомолець, Урбан Балвер (див.: Там само. – Спр.26. – Арк.575–575 зв, 1119–1119 зв.); 1583 р. – Юско Щока Богомолець (див.: Там само. – Спр.460. – Арк.144 зв.); 1592 р. – Яцко Перетятко, Михайло Билчинський (див.: Там само. – Спр.41. – Арк.178 зв.; Спр.42. – Арк.340 зв.; Спр.47. – Арк.2/266); 1593 р. – Іван Дубницький, Зенко Никонович (див.: Там само. – Ф.26. – Оп.1. – Спр.8. – Арк.216 зв.); 1595 р. – Михайло Филипович (див.: Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.47. – Арк.159); 1602 р. – Петро Вишковець (див.: Там само. – Спр.63. – Арк.243); 1605 р. – Кирило Дем’янович, Юв Іванович, Тимош Кузмич, Іван Дубницький (див.: Там само. – Спр.72. – Арк.600;

Спр.75. – Арк.302, 522 зв.); 1606 р. – Тимош Кузмич (див.: Там само. – Спр.83. – Арк.68); 1618 р. – Ян Матвійович (див.: Там само. – Спр.109. – Арк.168–169; Ф.28. – Оп.1. – Спр.50. – Арк.469);

1622 р. – Олександр Бедерман (див.: Там само. – Ф.26. – Оп.1. – Спр.31. – Арк.124 зв.); 1623 р. – Станіслав Засланський (див.: Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.135. – Арк.542 зв.); 1626 р. – Нестор Горохович, Андрій Сезонович (див.: Там само. – Спр.154. – Арк.382 зв.; Ф.28. – Оп.1. – Спр.60. – Арк.1111); 1627 р. – Шимон Злоторович (див.: Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.153. – Арк.117 зв.; Спр.156. – Арк.468; Спр.157. – Арк.503); 1628 р. – Шимон Злоторович, Кирило Косацький, Нестор Ювкович, Матіяш Косацький (див.: Там само. – Спр.161. – Арк.564 зв.–566;

Спр.163. – Арк.386, 401 зв. – 402); 1629 р. – Павло Антонович (див.: Там само. – Спр.165. – Арк.58, 514 зв.); 1632 р. – Кирило Дем’янович, Нестор Ювкович (див.: Там само. – Спр.182. – Арк.145); 1633 р. – Федір Терешкович (див.: Там само. – Спр.185. – Арк.174 зв.); 1635 р. – Іван

(6)

Час обіймання райцями своїх урядів був різним, подеколи доволі три- валим, і, як відзначали дослідники, не завжди обмежувався одним роком41. У Вижві значний період на посадах перебували Ярмола Коречко (з перервами в 1599–1625 рр.)42, Яцько Коречко (1634–1651 рр.)43, Пархом Ониськович (із пе- рервами в 1616–1631 рр.)44, Ян Щаснович (із перервами в 1619–1648 рр.)45, Іван Поридубський (із перервами в 1627–1645 рр.)46. У Козлині впродовж 1603–

1610 рр. бурмистром і райцею був Станіслав Козаковський47, у Миляновичах райцями були Ласко Горошкович (із перервами в 1584–1611 рр.)48, Шимко Павлович (із перервами 1585–1611 рр.)49, Петро Андрійович (із перервами в 1613–1630 рр.)50, Андрій Кашчич (із перервами в 1634–1645 рр.)51. У Кременці раєцькими «довгожителями» були Андрій Легеза (1636–1642 рр.)52 та Іван Бобовський (із перервами в 1633–1647 рр.)53. У Володимирі ряд років при вла- ді були Михайло Семенович Задерейко (1581–1587 рр.)54, Томило Демкович (1626–1629 рр.)55, Кіндрат Воронович (із перервами в 1611–1619 рр.)56, Павло

Яцкович, Юнас Шолц, Костянтин Яцкович (див.: Там само. – Спр.195. – Арк.626; Спр.197. – Арк.70 зв.); 1636 р. – Іван Цар, Нестор Ювкович (див.: Там само. – Спр.201. – Арк.1446);

1638 р. – Шимон Злоторович (див.: Там само. – Спр.204. – Арк.875 зв.; Спр.214. – Арк.85 зв.);

1639 р. – Нестор Ювкович, Іван Богомаз, Ян Гепнер, Василь Шилневич, Ян Косацький (див.:

Там само. – Спр.196. – Арк.39 зв.; Спр.217. – Арк.199 зв.; Ф.26. – Оп.1. – Спр.43. – Арк.185 зв.–

186); 1640 р. – Шимон Злоторович, Ян Матвійович (див.: Там само. – Ф.23. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.130); 1641 р. – Іван Антонович Добриянович (див.: Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.225. – Арк.1178 зв.); 1642 р. – Іона Михайлович, Іван Антонович Добриянович, Шимон Злоторович (див.: Там само. – Спр.230. – Арк.210; Спр.232. – Арк.635; Ф.26. – Оп.1. – Спр.26. – Арк.230);

1643 р. – Андрій Сезенович, Іона Михайлович, Іван Антонович (див.: Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.236. – Арк.403 зв.; Спр.237. – Арк.208 зв.); 1644 р. – Адам Гоголя (див.: Там само. – Спр.159. – Арк.1350 зв.); 1645 р. – Іона Михайлович, Самуель Кирилович (див.: Там само. – Спр.243. – Арк.325, 798); 1646 р. – Ян Гепнер, Павло Антонович (див.: Там само. – Спр.252. – Арк.664 зв.–665; Ф.26. – Оп.1. – Спр.45. – Арк.544); 1647 р. – Ян Счирба, Федір Липка, Адам Гоголя (див.: Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.59. – Арк.674; Спр.254. – Арк.236 зв., 692 зв.;

Спр.257. – Арк.393 зв.; Спр.260. – Арк.97).

41 Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI в. – С.179.

42 ЦДІАК України. – Ф.32. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.1–4 зв., 38, 41, 44, 68 зв., 80, 121 зв. – 122.

43 Там само. – Арк.42, 75, 128, 139, 146 зв., 149, 190 зв., 200 зв., 209 зв., 228, 257, 271 зв., 276, 279, 281 зв., 302 зв., 308, 317 зв., 324–324 зв., 334 зв.

44 Там само. – Арк.34, 41, 44, 45, 68 зв., 85, 89 зв., 91, 93 зв., 104, 118, 121.

45 Там само. – Арк.45, 89 зв., 91 зв., 93 зв., 104, 118, 121, 128 зв., 146 зв., 261, 271 зв., 276, 279, 302 зв., 327.

46 Там само. – Арк.91 зв., 93 зв., 104, 118, 121, 162, 176, 289, 290, 293 зв., 299 зв., 302 зв.

47 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (далі – BZNO). – Oddział rękopisów. – Rkps.3669/II. – K.1–2, 3, 13, 14 v. – 15 v., 16, 18, 33 v., 56, 75 v.

48 ЦДІАК України. – Ф.1401. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.1–2 зв., 3, 19 зв., 21 зв., 22, 24, 26, 34, 35 зв., 36–36 зв., 37, 39 зв., 41.

49 Там само. – Арк.6–6 зв., 22, 23, 26, 27–27 зв., 30, 32–32 зв., 34, 35–36 зв., 39 зв.

50 Там само. – Арк.42 зв., 43, 44, 45–45 зв., 48 зв., 50, 51, 57 зв., 59, 60, 66 зв.–67, 71 зв., 76, 78 зв.

51 Там само. – Арк.101, 106, 111, 114, 144 зв., 147 зв.

52 Там само. – Ф.22. – Оп.1. – Спр.42. – Арк.61; Спр.45. – Арк.344; Ф.25. – Оп.1. – Спр.211. – Арк.141; Спр.217. – Арк.309 зв.; Ф.28. – Оп.1. – Спр.77. – Арк.454–454 зв.

53 Там само. – Ф.22. – Оп.1. –Спр.43. – Арк.12 зв.; Спр.49. – Арк.403; Ф.25. – Оп.1. – Спр.185. – Арк.501; Ф.28. – Оп.1. – Спр.77. – Арк.454–454 зв.

54 Там само. – Ф.28. – Оп.1. – Спр.14. – Арк.429–429 зв., 476 зв.; Спр.15. – Арк.36 зв., 80, 287, 679 зв.; Спр.19. – Арк.309, 446–446 зв., 589, 925, 927; Спр.20. – Арк.289, 293 зв., 387.

55 Там само. – Спр.60. – Арк.524–524 зв.; Спр.61. – Арк.794; Спр.63. – Арк.158, 1271; Спр.64. – Арк.146 зв.; Спр.66. – Арк.517а – 518.

56 Там само. – Спр.43. – Арк.223 зв.; Спр.44. – Арк.376, 400; Спр.46. – Арк.541 зв.; Спр.54. – Арк.749 зв.; РГАДА. – Ф.389. – Оп.1. – Кн.209. – Л.73.

(7)

Стомич (із перервами в 1628–1645 рр.)57. Міщани в 1566 р. скаржилися, що володимирські райці «от пети и от десети лет в раде местской седят»58. У Луцьку тривалий час урядували Іван Андросович (із перервами в 1569–

1584 рр.)59, Ярмола Васильович Чиж (1572–1573, 1576–1584 рр.)60, Матвій Трушевич (1585–1590, 1592–1596 рр.)61, Яцько Біркоз (1570, 1576–1585 рр.)62, Богуш Ванкович (1596–1602 рр.)63, Парфен Карпович (1606–1617 рр.)64, Шимон Злоторович (із перервами в 1616–1644 рр.)65. За багаторічну службу на раєцькому уряді Шимон Злоторович у 1635 р. отримав від короля ґрунт у Луцьку з дозволом звести будинок66.

Дехто з райців зумів піднятися кар’єрними щаблями. У Луцьку Михайло Половка Пархонович у 1621 р. фіґурував і як райця, і як лентвійт67.

57 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.173. – Арк.581–582; Ф.28. – Оп.1. – Спр.62. – Арк.1337;

Спр.64. – Арк.148 зв.; Спр.66. – Арк.517а–518; Спр.70. – Арк.718 зв.; Спр.81. – Арк.904 зв.

58 Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.95.

59 Там само. – Спр.11. – Арк.259, 571 зв.; Спр.13. – Арк.189; Спр.14. – Арк.254 зв.; Спр.16. – Арк.219 зв.; Спр.18. – Арк.676 зв.; Спр.19. – Арк.236 зв., 352 зв.–353, 625; Спр.21. – Арк.131, 516; Спр.23. – Арк.286; Спр.25. – Арк.220 зв.; Спр.26. – Арк.536, 575–575 зв., 1147 зв.; Спр.29. – Арк.182; Спр.31. – Арк.8, 135, 208, 573, 865 зв.; Спр.41. – Арк.654а зв.; Спр.122. – Арк.283;

Спр.459. – Арк.362–362 зв.

60 Там само. – Спр.13. – Арк.623; Спр.14. – Арк.323, 371; Спр.16. – Арк.48–49; Спр.17. – Арк.362; Спр.18. – Арк.241, 334, 337, 338; Спр.19. – Арк.352 зв. – 353; Спр.21. – Арк.131, 516;

Спр.25. – Арк.216 зв., 220 зв.; Спр.26. – Арк.575–575 зв., 1111 зв.; Спр.29. – Арк.182; Спр.31. – Арк.8, 208, 865 зв.; Спр.41. – Арк.654а зв.

61 Там само. – Спр.33. – Арк.139 зв.; Спр.34. – Арк.1262; Спр.35. – Арк.46; Спр.36. – Арк.534;

Спр.37. – Арк.428, 510; Спр.38. – Арк.1038 зв.; Спр.41. – Арк.178 зв.; Спр.42. – Арк.456 зв.;

Спр.43. – Арк.245 зв., 461; Спр.45. – Арк.12, 367–367 зв., 920 зв.; Спр.46. – Арк.125 зв.; Спр.47. – Арк.159, 2/266; Спр.49. – Арк.340, 585, 868; Ф.28. – Оп.1. – Спр.20. – Арк.282, 308 зв.

62 Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.11. – Арк.571 зв.; Спр.16. – Арк.48, 49; Спр.17. – Арк.594;

Спр.20. – Арк.390; Спр.21. – Арк.67 зв., 71 зв., 131; Спр.31. – Арк.208; Спр.34. – Арк.291 зв.;

Спр.41. – Арк.654а зв.; Спр.460. – Арк.144 зв., 275 зв.; АЮЗР. – Ч.1. – Т.1. – К., 1859. – С.155.

63 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.33. – Арк.385; Спр.49. – Арк.284, 340, 679, 868;

Спр.50. – Арк.189 зв., 722 зв.; Спр.51. – Арк.171, 173; Спр.55. – Арк.173, 461, 464; Спр.56. – Арк.576; Спр.62. – Арк.328 зв., 494 зв., 666 зв. – 667; Спр.63. – Арк.243; Спр.65. – Арк.345;

Ф.28. – Оп.1. – Спр.31. – Арк.242 зв.; Latvijas Nacionālā bibliotēka. – F.26. – R.7348. – K.9 v., 41, 110, 115 v., 137.

64 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.76. – Арк.599 зв.; Спр.80. – Арк.862, 1461 зв.;

Спр.82. – Арк.48; Спр.83. – Арк.68 зв.; Спр.88. – Арк.446 зв.; Спр.90. – Арк.936 зв. – 937;

Спр.93. – Арк.456; Спр.94. – Арк.790; Спр.96. – Арк.547 зв., 553; Спр.98. – Арк.623; Спр.99. – Арк.116–116 зв.; Спр.103. – Арк.256 зв.; Спр.108. – Арк.204, 205 зв., 262; Ф.26. – Оп.1. – Спр.19. – Арк.675 зв.; Ф.28. – Оп.1. – Спр.40. – Арк.96 зв.; Спр.46. – Арк.20, 264; Центральний державний історичний архів України, м. Львів. – Ф.52. – Оп.1. – Спр.425. – Арк.2; РГАДА. – Ф.389. – Оп.1. – Кн.206. – Л.28, 125 об.

65 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.103. – Арк.316; Спр.107. – Арк.225; Спр.108. – Арк.204, 205 зв., 262; Спр.110. – Арк.129; Спр.111. – Арк.93 зв.; Спр.113. – Арк.814; Спр.118. – Арк.1050 зв.; Спр.137. – Арк.151 зв., 501 зв.; Спр.140. – Арк.680; Спр.148. – Арк.136;

Спр.153. – Арк.117 зв.; Спр.156. – Арк.468; Спр.157. – Арк.503; Спр.161. – Арк.564 зв. – 565;

Спр.163. – Арк.401 зв. – 402; Спр.169. – Арк.512 зв.; Спр.179. – Арк.731; Спр.185. – Арк.75–

75 зв., 375 зв. – 376; Спр.187. – Арк.928–929; Спр.193. – Арк.235; Спр.194. – Арк.137;

Спр.197. – Арк.70 зв., 723; Спр.198. – Арк.792 зв.; Спр.201. – Арк.958–958 зв., 1020 зв., 1062, 1446; Спр.203. – Арк.483; Спр.211. – Арк.813; Спр.222. – Арк.62, 236, 492; Спр.223. – Арк.114;

Спр.227. – Арк.336; Спр.247. – Арк.276 зв.; Ф.21. – Оп.1. – Спр.72. – Арк.114 зв.; Ф.23. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.17, 35, 37, 80 зв., 95 зв., 106, 130, 168; Ф.28. – Оп.1. – Спр.50. – Арк.65–66; Спр.60. – Арк.1111; РГАДА. – Ф.389. – Оп.1. – Кн.214. – Л.98–98 об.; Archiwum Główne Akt Dawnych (далі – AGAD). – Tak zwana Metrika Litewska. – Sygn.37. – K.143.

66 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.204. – Арк.69–70 зв.

67 Там само. – Спр.123. – Арк.175. У 1622 р. – як лентвійт (див.: Там само. – Спр.133. – Арк.63).

(8)

Одночасно при виконанні функції райців і лентвійтів згадуються Станіслав Засланський68, Ян Матвійович Косацький69, Ян Гепнер70, Василь Шилневич71, Шимон Злоторович72. У Володимирі багаторічний райця Павло Стомич (1628–1635 рр.) у 1637, 1639 і 1648 рр. згадується як лентвійт73, а Филимон Святогорович фіґурує як райця (1641, 1648 рр.)74 та лентвійт (1635, 1643, 1645 рр.)75. У Вижві Семен Лапчич – спочатку райця76, далі – лентвійт77, а Занко Волосович у Миляновичах і райця (1585, 1590 рр.)78, і лентвійт (1581, 1586, 1587, 1589, 1592 рр.)79. В Олиці бакалавр мистецтв та філософії райця Миколай Старнігель у 1601 р. став війтом80.

Що стосується соціального походження райців, то абсолютна більшість із-поміж них – міщани, хоча бували і шляхтичі. Переважне число райців – місцеві українці. У листопаді 1581 р. плебан луцького костелу Святого Духа Андрій Луневський звинувачував райців у відібранні костельного начиння, закидаючи при цьому, що зробили вони це, «будучи Русь, межи собою жад- ного радцы не маючи ляха»81. Винятково несприятлива ситуація склалася у Кременці, де королівський привілей місту від 1642 р. вимагав, аби райці та лавники були лише католиками, отже, фактично, поляками82. Чужинці в місті здебільшого сприймалися з певною насторогою, особливо, якщо з ними виникали якісь протистояння. Так, у липні 1600 р. слуга Матвія Косацького Ганус скаржився на луцького міщанина Антона Брияновича, який обізвав його: «Ты, скурвый сыну немецъкий, жадъный вольности тут мети не будешъ и зъгола мешкати з нами тутъ в Луцъку не будешъ»83.

У першій половині XVII ст. спостерігаємо значне проникнення польської мови в діловодство84. Луцький бурмистр Кирило Дем’янович (1627 р.) «об- лятував» у ґроді «квит» (розписку) поручникові Войні Чарноті – документ подано польською, а підпис бурмистра – кириличний85. Луцький міщанин

68 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.135. – Арк.542 зв., 551 (1623 р.). Він же лентвійт у 1625 р. (див.: Там само. – Спр.141. – Арк.125).

69 Там само. – Спр.203. – Арк.320 зв. (1636 р.).

70 Там само. – Спр.204. – Арк.962–963 (1637 р.); Ф.23. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.95 зв. (1639 р.).

71 Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.241. – Арк.508 зв.; Спр.243. – Арк.798, 1010; Спр.244. – Арк.709 (1645 р.).

72 У 1638 р. він райця та лентвійт (див.: Там само. – Ф.23. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.17), у 1642 р.

ще й королівський секретар (див.: Там само. – Ф.26. – Оп.1. – Спр.43. – Арк.230 зв.), а у 1645 р. – лавник (див.: Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.243. – Арк.798).

73 Там само. – Ф.28. – Оп.1. – Спр.72. – Арк.299; Спр.74. – Арк.969; Спр.84. – Арк.230.

74 Там само. – Спр.76. – Арк.69 зв.; Спр.84. – Арк.230, 377.

75 Там само. – Спр.70. – Арк.718 зв.; Спр.78. – Арк.293 зв.; Спр.81. – Арк.904 зв.

76 Там само. – Ф.32. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.261 (1642 р.).

77 Там само. – Арк.270, 279, 286 зв. (1643, 1644 р.).

78 Там само. – Ф.1401. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.6–6 зв, 27 зв.

79 Там само. – Арк.10, 19 зв., 21 зв.–22, 24, 26, 32–32 зв.

80 Там само. – Ф.1237. – Оп.1. – Спр.6. – Арк.31–31 зв.

81 АЮЗР. – Ч.1. – Т.1. – С.156.

82 ЦДІАК України. – Ф.21. – Оп.1. – Спр.114. – Арк.117.

83 Latvijas Nacionālā bibliotēka. – F.26. – R.7348. – K.81.

84 Спостереження про мову документів див.: Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики: 1569–1573 рр.: Студії з історії українського регіоналізму в Речі Посполитій. – Острог; Л., 2002. – С.73–85.

85 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.172. – Арк.238 зв.

(9)

українець Лукаш Майко з дружиною Параскою (1623 р.) позичили 500 золотих у Станіслава Вольського, давши йому заставний лист, написаний польською мовою86. Дедалі частіше в першій половині XVII ст. з’являлися латиномовні документи, або ж кириличні зі значними вкрапленнями латинських слів і фраз, чого у XVI ст. практично не було. Так, у 1579 р. єврей із Галича Савул Шаєвич скаржився луцькому підстарості Андрієві Ківерецькому на луцького єврея Єска Богдановича, який заборгував йому 16 золотих, і подав декрет галицького земського суду, писаний латиною. Підстароста відправив скарж- ника назад до Галича, щоб йому документ переклали на польську чи руську мови, адже, як він заявив: «Я не могучи з оного декрету вырозумети с тых при- чин, же по латине писанъ»87. У 1581 р. кустош луцького костелу Св. Трійці А.Луневський просив бурмистра Кузьму Андросовича, аби райці визначи- ли межу між згаданим костелом і церквою Св. Миколая. Бурмистр не був проти, але не захотів робити цього райця Іван Андросович, мотивуючи тим, що він просив кустоша перекласти латинський привілей «нашим языком»88. 1583 р. лист Григорія Колмовського до єврея Рубіна, перш ніж уписати до луцької ґродської книги, переклали з польської мови на «руську»89. У 1574 р.

кременецький староста князь Миколай Збаразький відмовився виконати наказ короля у справі єврея Ісаака Ленковича, адже лист писаний поль- ською, а не руською мовою90. Подібна ситуація повторилася у серпні 1581 р., коли в Луцькому ґроді постановили не брати до уваги королівський лист, представлений однією зі сторін, оскільки він латино-, а не руськомовний91. У липні 1578 р. володимирські євреї принесли до ґроду королівський приві- лей Сиґізмунда Авґуста і просили перекласти його з латини й польської на руську мову та вписати переклад у ґродську книгу92.

Траплялися й неграмотні райці. У Кременці (1564 р.) війт Матис Ришковський заявив, що «райца жаден писма не умеет»93. Не вмів писати бурмистр Сокола Войтех Яновський (1630 р.), замість якого на реєстрі місько- го чопового підписався міщанин Ян Охримович94 та його колеґа з Козлина – Ян Томкович (1631 р.)95.

Б.Ґроїцький зазначав, що райці мали щонайменше раз на тиждень, або коли виникне потреба, збиралися в ратуші для обговорення міських проблем. Рада повинна запобігати дорожнечі продуктів і карати «зловмисників»-продавців, пильнувати ваги та міри, щоб не було ошуканства, залагоджувати сварки в міс- ті, «обороняти» сиріт і вдів та звітувати про міські прибутки й видатки96.

86 Там само. – Спр.135. – Арк.47–49.

87 Там само. – Спр.20. – Арк.306 зв.

88 Там само. – Спр.23. – Арк.286 зв.

89 Там само. – Спр.460. – Арк.94 зв.

90 Там само. – Спр.459. – Арк.114–115 зв.

91 Там само. – Спр.23. – Арк.340–341.

92 Там само. – Ф.28. – Оп.1. – Спр.11. – Арк.114.

93 Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.6. – Арк.36.

94 Там само. – Спр.172. – Арк.238 зв.

95 Там само. – Спр.177. – Арк.1010–1010 зв.

96 Groicki B. Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej. – S.29–31.

(10)

Одне з практичних завдань, що поставало перед райцями – захист прав міщан ратушної юрисдикції та примноження їх чисельності. Актуальною була проблема переходу міської нерухомості в руки нератушних господарів.

У 1630 р. луцькі райці просили короля, щоб у випадку продажу міщанином будинку новий власник залишався під міською юрисдикцією97. Ще у травні 1525 р. війт і райці Луцька, обстоюючи міщан своєї юрисдикції, доповіда- ли великому князеві, що частина міщан переходить під зверхність світських і духовних осіб та уникають міських повинностей98. Сиґізмунд І у привілеї Володимиру (1534 р.) зазначав, що старостинські слуги, котрі живуть у місті, повинні бути під міським присудом і мають виконувати міські повинності99. У 1645 р. король направив листа до луцьких міщан, які проживали на місь- кому ґрунті, ганячи їх за те, що вони не хочуть підлягати маґістратові, уника- ють сплати податків, не виконують міських повинностей і заводять свої окремі суди. Покликаючись на конституцію 1611 р., монарх наказував їм підкоряти- ся міській владі та виконувати на користь міста належні повинності100. У лю- тому 1633 р. луцькі райці оскаржували шевця Євхима, чий покійний батько Мисько Козел отримав від міста ґрунт, на якому побудувався, і ось тепер Євхим, без відома міста, «ку здраде места» піддався луцьким домініканцям, яким записав ділянку з будинком. Це викликало обурення райців, котрі зая- вили, що то «ест реч неподобная, жебы коли руского набоженства чоловек на костел, а не на церковъ лекговат што мел»101. У червні 1645 р. луцький бур- мистр Войтех Липець та райця Іона Михайлович оскаржували продаж шлях- тичем Юзефом Синницьким ґрунту і двору Ягнишці Станішевській. Міщани свідчили, що шляхтич невідомо яким правом купив ділянку в міщанина й випросив у міського уряду право звести на ній будинок, обіцяючи платити чинш до міської скарбниці та не продавати дім без відома маґістрату, однак слова не дотримав102. Не завжди суперечка зі шляхтичами закінчувалася перемогою міщан. У листопаді 1645 р. луцький бурмистр Войтех Липець із райцями скаржився на шляхтича Себастіяна Шанавського, який випросив у короля дев’ять волок землі, «якобы праву земъскому подълегълые», хоча вони віддавна насправді належали місту103. У цій суперечці монарх став на бік оскарженого (1646 р.), і тепер уже С.Шанавський позивався до міщан, за- явивши, що через них зазнав збитків на 1500 золотих, а судді відіслали спра- ву на розгляд королівського задвор ного суду104. Історія мала продовження в 1647 р., коли С.Шанавський знову судився з міщанами, але суд і цього разу відправив справу на розгляд короля105.

97 AGAD. – MK. – Sygn.178. – K.185.

98 РГАДА. – Ф.389. – Кн.14. – Л.284 об. – 285 об. Опубл.: LM: Knyga Nr.14 (1524–1529). – Vilnius, 2008. – Р.311.

99 РГАДА. – Ф.389. – Оп.1. – Кн.41. – Л.167 об.

100 ЦДІАК України. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.245. – Арк.556.

101 Там само. – Ф.25. – Оп.1. – Спр.185. – Арк.76. Учинок Євхима опротестували у ґроді два його брати – Матвій та Іван (див.: Там само. – Арк.116 зв. – 117).

102 Там само. – Спр.243. – Арк.325.

103 Там само. – Арк.1132–1134.

104 Там само. – Спр.253. – Арк.247–252.

105 Там само. – Спр.256. – Арк.619–624.

(11)

Обстоювали райці торговельні й ремісничі інтереси своїх міщан. У бе- резні 1633 р. підданий князя Павла Друцького Любецького луцький кушнір Лукаш Терешкович заявив у ґроді, що він, «будучи в цеху ремесла своего здавна», у торговий день вийшов зі своїм товаром на ринок, а бурмистри Іван Антонович і Казимир Покрицький наказали ратушному слузі Іванові Брончику привести його до них, на що Л.Терешкович заявив, що він має свого пана, а владі маґістрату не підлягає, тому відмовився виконати наказ. За це ратушний слуга почав його «шарпати» й відібрав кілька шапок. Натомість того ж дня згадані бурмистри заявили у ґроді, що Лукаш, «добродействъ, месту належачих, заживаючи», не бажає платити міських податків і вико- нувати міські повинності106. 2 жовтня 1641 р. райці, «постерегаючи ряду в месте», побачили перекупника Трохима, котрий на міському ґрунті прода- вав сіно та овес, і хотіли його покарати, але той поскаржився шляхтичам Криштофові Свищовському та Янові Гуляницькому (очевидно, своїм панам), які спочатку словесно ображали райців, а далі схопилися за шаблі, однак інші шляхтичі їх стримали107. Дбали райці про безпечне проведення в місті ярмарку. У вересні 1587 р. луцькі урядники заявили, що довідалися від куп- ців, котрі прибули з Ярослава, що під час тамтешнього ярмарку було багато

«лотровства злодеевъ», які навіть двічі влаштували в місті пожежі, аби лег- ше було красти. Частину злодіїв піймали, але дехто втік, і є небезпека появи їх у Луцьку, тому райці заборонили міщанам та передміщанам приймати до себе на час ярмарку непевних осіб108.

Дратувала райців значна активність єврейської громади Луцька в меж- ах міської юрисдикції та виробництво і збут її членами алкоголю. Зокрема у жовтні 1637 р. бурмистр Нестер Ювкович від імені райців та поспіль- ства скаржився в Луцькому ґроді на старших обох єврейських зборів Якуба Гитлина та Ізраеля Краков’янина про те, що євреї своєю торгівлею алкого- лем (до всього ще й скуповують горілку у приїжджих євреїв і видають за свою) шкодять місту, не платячи нічого до міської скриньки, прикриваючись замковою юрисдикцією. Окрім того, вони

«домовъ немало зъ юрысдыцый местских, такъ же и на кгрунъ- те местскомъ побудовали, такъ тежъ броваровъ на валахъ мест- ских, которые з великимъ небезъпеченъствомъ всего места од неприятеля Крыжа Святого аж досченту пороскопавшы и знес- шы, баръзо веле наставяли и набудовали […], до того податъ- ковъ ани послушенъства жадного оддаватъ урядови не хотят»109.

До переліченого райці додали й те, що євреї не виставляють протипожеж- ну сторожу та обмовляють міський уряд. Збитки місту оцінили в 10 тис. зо- лотих110. У відповідь євреї заявили, що дії райців порушують їхні привілеї,

106 Там само. – Спр.185. – Арк.172 зв. – 175.

107 Там само. – Спр.227. – Арк.451 зв. – 452.

108 Там само. – Спр.37. – Арк.832 зв.

109 Там само. – Спр.208. – Арк.272–272 зв.

110 Там само. – Арк.372 зв. – 373.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

половини ВВП, тому застосування добровільного розкриття незадекларованих активів та непрямих методів контролю за доходами і

Відповідно до статей 6, 17 і 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання законів України «Про туризм»,

витку Шумпетера важлива акцентуація уваги саме на тому, що для забезпечення довгострокового економічного зростання країни важлива трансформація

У результаті економічних зрушень упродовж XVI–XVII ст. відбуваються суттєві зміни в суспільстві. У межах попередніх станів виокремлюються

Якщо на цей попсований напис, висота вцілілих літер в якому становить близько 2 мм, накласти скалько- ваний відбиток відносно добре збереженої печатки

Недоліком її було лише те, що колишній отаман був описаний не в часи його зрілості та успіху, а наприкінці життя в ув’язненні на Соловках: «Росту

Загалом в радянській історіографії 50-х років ХХ ст., в то- му числі й у працях О.Апанович, Запорозька Січ розглядалася, як вагомий центр

Калі мы гаворым аб эвалюцыі грамадства, магчымасці і механізмах яго абнаўлення, істотным і вырашальным фактам з’яўляецца не глыбіня памяці,

Дріжджі до п’яти, шести, шести та чотирьох генерацій, виділені після ферментації сусла густиною 11 °Р, 12 °Р, 15 °Р і 18 °Р

ініціювала судову реформу, намагаючись внести зміни до трьох законів – про Верховний Суд, Національну Судову Раду і суди загальної юрисдикції. За правилами,

З урахуванням особливостей історико-територіальних змін, які відбувалися в Закарпатті впродовж другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття,

Відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок» (вступив у дію з 1 січня 2006 р.) (Розділ 1,

Йоакимом і Анною, сценами історії Марії та портретом родини парафіян Успенської церкви (Львів, Успенська церква) 34. Очевидно, до них вар- то додати

Анотація. Завданнями цього дослідження є аналіз автентичних візуальних джерел, в яких могли бути відображені події Люблінського сейму 1569 р.;

З огляду на таку ситуацію, приватні освітні заклади повинні самостійно шукати можливості фінансування і розуміти, що пропозиція про

Після створення СРСР і прийняття першої союзної Конституції 2 лютого 1924 р., коли визначилися три категорії наркоматів, сталися зміни в

«Словнику української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» (СУМ 16–17 , 2, с. Фразеологізм успадкувала нова літературна мова зі значенням ʻкнижн.

Які повинні бути ширина і висота цього перетину, щоб балка, чинила найбільший опір на

Результати, отримані за методикою, свідчать про те, що як для першої, так і для другої групи досліджуваних характерне позитивне відношення до себе на

«Про державний арбітраж» 1931 р. і затвердила нове Поло- ження «Про Державний арбітраж при Раді Міністрів СРСР», в якому вказано, що держарбітраж

Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɿɡ Ɍɚɞɡɿɨ (ɯɨɱɚ ɰɟ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨɦ – Ⱥɲɟɧɛɚɯ ɿ ɯɥɨɩɱɢɤ ɧɚɜɿɬɶ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɪɨɡɦɨɜɥɹɥɢ ɨɞɢɧ ɿɡ ɨɞɧɢɦ)

Для кожної повторності проведення процесу наповнення поживним сере- довищем повинні бути підготовлені в письмовій формі (документовані) дані про умови

У ст.2 Закону України «Про оборону України» зазначено, що фінансування потреб національної оборони держави здійснюється виключно за рахунок і в