• No results found

(1)Зміст ЗМІСТ Секція № 1 ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ А.В

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)Зміст ЗМІСТ Секція № 1 ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ А.В"

Copied!
20
0
0

Повний текст

(1)

Зміст

ЗМІСТ Секція № 1

ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ А.В. Барвінський

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО СТІЙКИХ АГРОЛАНДШАФТІВ В УМОВАХ

КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ ... 28 І.О. Біда, О.А. Гаврилюк, В.М. Говоруха, Л.С. Ястремська, О.Б. Таширев

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХРОМРЕЗИСТЕНТНИХ

МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРИРОДООХОРОННИХ БІОТЕХНОЛОГІЯХ ... 29 В.О. Власюк , О.Ю. Бондаренко

ВМІСТ ФЕРМЕНТУ РБФК/О В ЛИСТКАХ РОСЛИН РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП ... 32 В.І. Чорна, Н.В. Ворошилова, Л.В. Доценко

ОСОБЛИВОСТІ СУКЦЕСІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ СТВОРЕННІ ЛІСОВИХ

НАСАДЖЕНЬ В СТЕПУ ... 33 O.А. Гаврилюк, В.М. Говоруха, О.Б. Таширев, А.В. Сачко

ЗАКОНОМІРНОСТІ КІЛЬКІСНОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МІДЬРЕЗИСТЕНТНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ ... 35 П.В. Говор

АНТИБІОТИКОСТІЙКІСТЬ АЛОХТОННОЇ МІКРОФЛОРИ ВОДИ

ВОДОСХОВИЩА «ЮВІЛЕЙНЕ» М. ГРОДНО ... 39 О.О. Гололобова, О.О. Шовкун

ОЦІНКА ЕКОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ ҐРУНТУ ЗА

АГРОФІЗИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПІДҐРУНТОВОГО КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ ... 40 А.Є. Гончарова, К.Б. Уткіна

ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

ДРІБНОДИСПЕРСНОЮ ФРАКЦІЄЮ ... 42 А.Д. Горюнова

ВПЛИВ МЕТОДІВ ОБРОБКИ НА ВМІСТ ІНГІБІТОРІВ ТРИПСИНУ В НАСІННІ БОБОВИХ ... 43 Я.П. Данько, О.А. Гаврилюк, В.М. Говоруха, Л.С. Ястремська, О.Б. Таширев ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ АЕРОБНОГО ТА АНАЕРОБНОГО ОЧИЩЕННЯ ТОКСИЧНОГО ФІЛЬТРАТУ ПІСЛЯ ВОДНЕВОГО ЗБРОДЖУВАННЯ

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ ... 44

(2)

Зміст

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції А.С. Дубчак, В.В. Шевченко

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ЖИВЛЕННЯ В КОМПЛЕКСІ З СИНТЕТИЧНИМИ ПЛІВКОУТВОРЮВАЧАМИ НА ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ ЛИСТКІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ... 48 В.М. Зарецький

АНАЛІЗ ЗДАТНОСТІ ВОДЯНОЇ ПАПОРОТІ SALVINIA NATANS (L.) ALL. ТА РЯСКИ LEMNA MINOR L. PLANTS ДО ЗНИЖЕННЯ ХРОМУ (VI) ... 49 С.О. Зозук

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКСТРАКТІВ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ РОСЛИН НА ESCHERICHIA COLI. ... 51 Л.С. Кіка, Л.А. Саблій

ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ДЕГІДРОГЕНАЗ АКТИВНОГО МУЛУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ВЗАЄМОДІЇ З ЦЕФАЛОСПОРИНОМ ... 52 В.М. Козак

ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ СВИНЦЮ НА MEGAPHYLLLUM KIEVENSE ... 55 В.М. Ісаєнко, І.М. Корнієнко, М.М. Барановський, Л.С. Ястремська

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ І ХАРЧУВАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ . 56 А.Ю. Косяк

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ МОРФОГЕННОГО КАЛУСУ З

АПІКАЛЬНОЇ МЕРИСТЕМИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ (Triticum aestivum L)... 59 В.В. Котул, Л.А. Саблій

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОГО МУЛУ В ЯКОСТІ СОРБЕНТУ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ... 60 І.Є.Кульчицький-Жигайло

ВПЛИВ РУБОК ЛІСУ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ НА ГІДРОГРАФИ

СТОКУ ДОЩОВОГО ПАВОДКУ З МАЛИХ ГІРСЬКИХ ВОДОЗБОРІВ ... 63 Є.О.Кустовський, А.В. Кустовська

ЗМІНИ РИТМІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН РОДИНИ CORNACЕAE В ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВАХ МІСЬКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ КИЇВЩИНИ ... 66 І.В. Мазур, Л.А. Саблій

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД У ПРИРОДНІХ УМОВАХ ... 69 М.С. Мартинюк

ВИДІЛЕННЯ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ

АНТАГОНІЗМУ ПРОТИ ФІТОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ ... 72

(3)

Зміст Н.І. Марчук

ВПЛИВ РОСЛИННИХ ПОРОШКІВ НА ДИНАМІКУ ЧИСЕЛЬНОСТІ

ДРІЖДЖОВИХ КЛІТИН ... 73 Я.В. Навроцька

ВИЗНАЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОСЛИН 75 Ю.В. Пилипів, В.Г. Кияк

ПОШИРЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ORCHIS MILITARIS (L.) (ORCHIDACEAE Juss.) У СХІДНІЙ ЧАСТИНІ БАСЕЙНУ Р. ПОЛТВА ... 76 А.С. Пракопчік, А.В. Рижая

ЕКОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ НАЗЕМНИХ БРЮХОНОГИХ МОЛЮСКІВ В

УРБОЦЕНОЗАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ БІЛОРУСІ ... 78 І.В. Путівський, О.А. Гаврилюк, В.М. Говоруха, О.Б. Таширев

ВПЛИВ СПОЛУК ТОКСИЧНОЇ МІДІ(ІІ) НА МІКРОБІОМИ ПРИРОДНИХ

ЕКОСИСТЕМ ЕКВАДОРУ ТА ПЕЧЕРИ «ОПТИМІСТИЧНА» ... 81 Ю.Ф. Сєлєдчік

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ТА ФАКТОРІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ У ПТАХІВНИЦТВІ ... 84 У.Й. Cемак

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТКОВИХ ПЛАСТИНОК SALIX CAPRЕA L. В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ... 86 А.Г. Скакальська

ВИДОВЕ РОЗМАЇТТЯ РУКОКРИЛИХ М. ЛІДА (ГРОДНЕНСЬКА ОБЛ.,

БІЛОРУСЬ) ...87 В.В. Стасюкевич, О.В. Янчуревич

ВИДОВЕ РОЗМАЇТТЯ БЕЗХРЕБЕТНИХ-ГІДРОБІОНТІВ ВОЛПЕНСЬКОГО

ВОДОСХОВИЩА ... 90 Е.І. Тарас, В.П. Авєрчєнкова

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЖЕРЕЛЬНОЇ ВОДИ У М. ГРОДНО

(БІЛОРУСЬ) ... 92 О.Б. Таширев, В.М. Говоруха, О.А. Гаврилюк, А.В. Сачко, Г.В. Гладка

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИДАЛЕННЯ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛІВ ТА РАДІОНУКЛІДІВ З ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД І ЗАБРУДНЕНИХ

ЕКОСИСТЕМ ... 95 М.Т. То

КУЛЬТИВУВАННЯ IN VITRO ТА ОТРИМАННЯ БОРОДАТИХ КОРЕНІВ

ASTRAGALUS DASYANTHUS ... 102

(4)

Зміст

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції А.К. Умерова

ВПЛИВ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ НІШІ

МІКРОМОЛЮСКА VALLONIA PULCHELLA (MULLER 1774) ... 104 Н.Б. Голуб, А.В. Шинкарчук, О.А. Козловець

ВПЛИВ ІОНІВ ФЕРУМУ НА ВИХІД БІОГАЗУ ПРИ АНАЕРОБНОМУ

ЗБРОДЖУВАННІ ГНОЮ ВРХ ... 106 Н.Б. Голуб, М.В. Шинкарчук, Р.О. Козловець

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ... 107 Є.І. Турянська, Л.М. Чебан

БІОКОНВЕРСІЯ СКИДНОЇ ВОДИ З УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (УЗВ) ЗАДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОМАСИ NOSTOC

LINCKIA (ROTH.) BORN. ET FLAH. ... 108 І.Б. Ковалишин

ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ ЛОМИНОСІВ В УМОВАХ КИЄВА ... 112 А.C. Кутєль, В.О. Малишко, О.В. Янчурєвіч

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГНІЗДУВАННЯ БІЛОГО ЛЕЛЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ ЩУЧИНСЬКОГО ТА ДЯТЛІВСЬКОГО РАЙОНІВ (ГРОДНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, БІЛОРУСЬ) ... 113 Л.Р. Грицак

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ ВИСОКОГІРНИХ ВИДІВ РОДУ GENTIANA L. ФЛОРИ

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ... 116 Секція № 2

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ Л. Буджеміла, Б. Махмуді, К.Х.Хенфер,В.В. Краснощоков, В.Давидов, Ю.В. Рудь, Ф.Світала, А.В. Чєрємісін

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШАРІВ НІТРИДУ

КРЕМНІЮ SINX, ЗБАГАЧЕНИХ КРЕМНІЄМ, ЗА РІЗНИХ СТЕХІОМЕТРІЙ ДЛЯ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИХ ЗАСТОСУВАНЬ ... 118 А.В. Чєрємісін, Л. Ю, В.В. Краснощоков, А.П. Глінушкін, Ю.В. Рудь

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАЧЕРВОНИХ СПЕКТРІВ НОВИХ КОМПОЗИТІВ

ДЕРЕВО-ПЛАСТИК ... 119 Р.І. Антонюк, М.І. Літинська, Н.М. Толстопалова, І.М. Астрелін

ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК АРСЕНУ РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДРІБНОДИСПЕРСНОГО ЗАЛІЗОВМІСНОГО АДСОРБЕНТУ ... 121

(5)

Зміст О.М. Терещенко, А.О. Бассак

ОЧИЩЕННЯ ВОДИВІД СПОЛУК АМОНІЙНОГО АЗОТУ ... 122 І.В. Бєлов, В.М. Радовенчик, Р.Д. Чеботарьова

ОБРОБКА ВОДИ В ЕЛЕКТРОЛІЗЕРІ З ФІЛЬТРУЮЧИМ КАРТРИДЖЕМ ... 125 Б. Бублій, Ю. Носачова, О. Зуй

МОНІТОРИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ ТА НІТРИТІВ У

ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ УКРАЇНИ ... 128 І.П. Возна, М.М. Твердохліб, М.Д. Гомеля

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОРБЦІЙНИХ ТА КАТАЛІТИЧНИХ

ПРОЦЕСІВ ПРИ ОЧИЩЕННІ ВОДИ ВІД ІОНІВ МАРГАНЦЮ ... 132 В.В. Галиш, І.М. Трус, М.Д. Гомеля

ЕФЕКТИВНА УТИЛІЗАЦІЯВІДПРАЦЬОВАНИХ БІОСОРБЕНТІВ ... 136 А.М. Ганжук, В.В. Галиш, Д.Л. Старокадомський, М.Д. Гомеля

УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ У СКЛАДІ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ... 139 О.В. Гвоздевич, Л.З. Кульчицька-Жигайло

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ СПОСОБІВ УТИЛІЗАЦІЇ ТА РЕКУЛЬТИВАЦІЇ

ВУГІЛЬНИХ ВІДВАЛІВ "IN SITU" ... 142 О.В. Глушко, К.С. Сенькова

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПЕРЕРОБКА КИСЛИХ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ, ЩО МІСТЯТЬ ІОНИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ... 146 К.Р.Гуцул, І.М.Іваненко

ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОТОКАТАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ВИДАЛЕННЯ

КОНГО ЧЕРВОНОГО БАРВНИКА ... 149 А.В. Чєрємісін, А.Н. Чусов, Р.В. Давидов,

А.П. Глінушкін, М.Є. Кулікова, А.І.Нагорная

ЕКОЛОГІЧНА СИСТЕМА ПЕРЕХОПНИХ ВОДОСХОВИЩ НА БОКОВИХ

ПРИТОКАХ РІЧОК ... 151 А. Денисенко, Р. Чєропкіна

АЛЬТЕРНАТИВНА СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦЕЛЮЛОЗИ ТА

ПАПЕРУ ... 152 М.Г. Добкіна, Т.О. Шаблій, М.Д. Гомеля, Д.Е. Бенатов

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЧИННОСТІ ОСАДІВ ПІД ДІЄЮ КИСЛОТ ДЛЯ ЗАХИСТУ

ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ВОДОСПОЖИВАННЯ ... 155 О.Г. Добровольська

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ЛІСОПЕРЕРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА ... 158

(6)

Зміст

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції О. Іваненко, Т. Оверченко, М. Ігнатьєва

ОЦІНКА ВПЛИВУ КАТАЛІЗАТОРІВ НА ОКИСЛЕННЯ

ТЕРМОАНТРАЦИТНОГО ВУГЛЕЦЕВОГО МАТЕРІАЛУ ... 162 А.В. Коваленко, В.В. Галиш, М.І. Скиба

НАТРОННА ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ... 164 I. Козятник, К. Дж. Латам, С.Янссон

ГІДРОТЕРМАЛЬНА КОНВЕРСІЯ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ ... 168 А.Л. Концевой, С.А. Концевой

ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЛЯ ... 171 Л.А. Саблій, О.М Ободович, М.С. Коренчук, В.В. Сидоренко

ВИКОРИСТАННЯ БІОРЕАКТОРА З LEMNA MINOR ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ

СТІЧНИХ ВОД СОЛОДОВОГО ЗАВОДУ ВІД СПОЛУК ФЕРУМУ ... 173 М. Космина, Т. Левчук, Ю. Носачова, В. Вембер

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ ТА ЇХ ІНГІБУВАННЯ В

СЕРЕДОВИЩАХ З РІЗНИМ СОЛЕВМІСТОМ ... 176 О.П. Крот

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА ТЕПЛОТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ

МУНІЦИПАЛЬНИХ ВІДХОДІВ ... 180 В.В. Крючкова

КОАГУЛЯЦІЯ ЯК МЕТОД ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ТЕКСТИЛЬНИХ

ВИРОБНИЦТВ. ... 183 Т.А. Левчук, В.В. Вембер, Ю.В. Носачова, М.М. Космина

ПРОЦЕСИ БІОЛОГІЧНОЇ КОРОЗІЇ В НЕЙТРАЛЬНОМУ ВОДНОМУ

СЕРЕДОВИЩІ В ПРИСУТНОСТІ ІОНІВ ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ ... 184 А.В. Чєрємісін, С.M. Логунов, Р.В. Давидов,

А.П. Глінушкін, М.Є. Кулікова, А. I. Нагорная

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РОЗДІЛЕННЯ ЗЛАКІВ ТА ТРАВ’ЯНОГО БОРОШНА .... 188 М.Д. Гомеля, М.М. Твердохліб, В.О. Мігранова

КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСНЕННЯ ЗАЛІЗА В ПРОЦЕСАХ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ

ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД ... 191 О.М. Мовчанюк

ПРОДУКТИВНІСТЬ БАРОМЕМБРАННОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ЗМІННОГО РОБОЧОГО ТИСКУ ... 194

(7)

Зміст А.В. Чєрємісін, Н.С. Мязін, В.В. Давидов,

А.П. Глінушкін, Ю.В. Рудь, М.Є.Кулікова

ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ВОДОЙМ ТА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯВИЩ ЯДЕРНОГО МАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ ... 197 Ю. Ластов’як, Д. Назаренко, В. Плосконос

ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ПШЕНИЧНИХ КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЇВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА ... 199 В.О. Овсянкіна, А.В. Ніщименко

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ФЛОКУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНТЕРПОЛІМЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ В СУМІШАХ

ПОЛІМЕРІВ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ... 201 І.В. Матусевич, Н.М. Толстопалова, Т.І. Обушенко

ОБРОБКА НАФТОВИХ СТІЧНИХ ВОД ... 204 Д.Ю. Павлюк, І.О. Гутак, О.В. Павленко

ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗО-МАРГАНЦЕВОГО СОРБЕНТУ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ

ФОРМАЛЬДЕГІДУ ЗІ СТІЧНОЇ ВОДИ ... 206 O. Панасюк

ВИКОРИСТАННЯ РОЗПОДІЛЕНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ

ЛОКАЛІЗАЦІЇ ІНФІЛЬТРАЦІЇ ТА ПРИТОКУ ДО КАНАЛІЗАЦІЇ ... 207 Ю.Р. Поварова, О.І. Іваненко

ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА РІЧКОВОЇ ВОДИ ДЛЯ ПИТНОГО

ВОДОПОСТАЧАННЯ ... 209 М.Д. Гомеля, Я.В. Радовенчик

ЗНЕШКОДЖЕННЯ ШАХТНИХ ВОД ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОНЦЕНТРАТІВ .... 212 Є.В.Рогожин, І.М. Трус

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ПАР, ПЕРЕВАГИ І

НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ УФ ПЕРЕД ІНШИМИ МЕТОДАМИ ОЧИСТКИ ... 215 О.М. Терещенко, І.Ю. Рудюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФЛОКУЛЯНТІВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ... 218 В. Галиш, О. Севастьянова, М. Гомеля

БІОСОРБЕНТИ ІЗ ЗАЛИШКІВ ЦУКРОВОЇ ТРОСТИНИ ... 221 М.Д. Гомеля, К.С. Сенькова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ МІДІ ІЗ РОЗВЕДЕНИХ

РОЗЧИНІВ ШЛЯХОМ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ... 225

(8)

Зміст

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції Р. Скрипник, А. Анащенко, В. Плосконос

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ ПАПЕРУ ДЛЯ ДРУКУ ... 229 Н.В. Соколовська, В.В. Галиш, А.А. Ніколайчук, І.В. Трембус

СОРБЦІЯ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО ОРГАНОСОЛЬВЕНТНИМ ЛІГНІНОМ .... 231 О.М. Терещенко

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАПІРНОЇ ФЛОТАЦІЇ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН І НАФТОПРОДУКТІВ ... 234 О.М. Терещенко, А.А. Шматко

ДЕФОСФОТАЦІЯ ВОДИ СОРБЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ ... 238 A. Шолохова, Х. Гьясванд, Г. Денафас

ЗВАЛИЩА ТА МЕХАНІКО-БІОЛОГІЧНА ОБРОБКА (MBT) ЯК ПОТЕНЦІЙНІ

ДЖЕРЕЛА МІКРОПЛАСТИКІВ ... 241 Л.А. Юдіна, М.Є.Даус

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ... 243 K.Г. Гєоргієв

ПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ФАСАДІВ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МАЙЖЕ НУЛЬОВОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ БУДІВЕЛЬ (NZEB) ... 244

Секція № 3

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ I.М. Барна, С.С. Барна

ОЦІНКА ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТЕКСТІ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ... 248 О.В. Батажок, Т.Г. Мазур

ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ ВІД ПЛАНОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КАР’ЄР» ... 249 М.М. Близнюк, В.П. Михайленко

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ – ЕФЕКТИВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ... 252 Є.С. Бондарчік

РАННЄ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ... 255

(9)

Зміст Ш. Ван, А.В. Чєрємісін, А.П. Глінушкін,

Ф. Світала, А.В. Долгополов, Б. Пань

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ШАНХАЙ,

КИТАЙ) ... 257 Д.В. Гаврилюк

ЕКОЛОГІЧНЕ ВОЛОНТЕРСТВО - ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ... 260 О.О. Гриб’юк

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ШКОЛІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В КЛАСАХХІМІКО-БІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ .. 261 M. Дзянісава

АМАЗОНІЯ: ВИПАДОК ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ПРИКЛАД ВИКЛИКІВ У

СВІТОВІЙ ЕКОЛОГІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ ... 267 П.Є. Мазур, П.О. Данилюк, В.С. Дрегалюк

РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ... 270 І.Д. Казанчук

ЦИФРОВІ АГЕНЦІЇ НА СЛУЖБІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В СФЕРІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ... 271 Л.М. Кравець

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯН

ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ ... 274 О.А. Літвак, М.В. Доргаліс, О.В. Доргаліс

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО

ТРАНСПОРТУ ... 275 М.П. Лозицький, К.М. Недря

ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ АНТРОПНОГО ВПЛИВУ: МЕЖІ КОНТРОЛЮ ... 277 С. Назаренко

ЛИТВА: РІЧКИ, ЩО ЗНИКАЮТЬ ... 279 Н.М. Прокопів

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЧУЖОРІДНИХ РОСЛИН У КОНТЕКСТІ ВИМОГ

МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ... 281 С.В. Гапон, В.В. Путренко

МОНІТОРИНГ ПОЖЕЖ НА ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ГРОМАД ЗАСОБАМИ ГЕОМАТИКИ ... 283

(10)

Зміст

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції І.С. Сагайдак, Н.Л. Авраменко

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ ... 284 T. Салашний, I. Трус

ЕКОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАЛОМУ РОЗВИТКУ ... 285 Б.Д. Семенюк

ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ... 289 І.В. Сергета

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ І МОЛОДІ: ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ... 290 О.О. Троїцька

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД Р. ДНІПРО В МЕЖАХ М. ЗАПОРІЖЖЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОГО

РЕГІОНУ ... 292 М.А. Федонюк, В.В. Федонюк, Б.І. Подзюбанчук

ГІС-КАРТОГРАФУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

«ЦУМАНСЬКА ПУЩА» ... 295 Д.Е. Бенатов

ВИКЛАДАННЯ В ТЕХНІЧНИХ ВУЗАХ ЕКОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ – РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ... 296

(11)

Contents

CONTENTS

Section № 1

GENERAL ECOLOGY

A. Barvinskyi

FORMATION OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE AGROLANDSCAPES IN THE CONDITIONS OF KYIV REGION ... 28

I. Bida, O. Havryliuk, V. Hovorukha, L. Yastremska, O. Tashyrev

THE PROSPECTS TO APPLY CHROMIUM-RESISTANT MICROORGANISMS IN THE ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGIES ... 29

V. Vlasiuk, O. Bondarenko

THE CONTENT OF RUBISCO ENZYME IN THE LEAVES OF VARIOUS

ECOLOGICAL GROUPS ... 32

V. Chorna, N. Voroshylova, L. Dotsenko

SPECIAL ASPECTS OF SUCCESSION PROCESSES IN FOREST PLANTATIONS DEVELOPMENT IN THE STEPPE ZONE ... 33

O. Havryliuk, V. Hovorukha, О. Tashyrev, А. Sachko

QUANTITATIVE PATTERNS OF SPREAD OF COPPER-RESISTANT

MICROORGANISMS IN NATURAL ECOSYSTEMS ... 35

P. Govor

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ALLOCHTHONOUS MICROFLORA OF THE

YUBILEINOYE RESERVOIR OF THE CITY OF GRODNO ... 39

O. Gololobova, O. Shovkun

ASSESSMENT OF ECOLOGICAL AND AMELIORATIVE CONDITION OF SOIL WHEN USING SUBSURFACE DRIP IRRIGATION ... 40

A. Honcharova, K. Utkina

INFLUENCE OF ATMOSPHERIC POLLUTION BY A SMALL DISPERSED

FRACTION ON THE HUMAN BODY ... 42

A. Horiunova

EFFECT OF PROCESSING TREATMENTS ON TRYPSIN INHIBITOR CONTENT IN LEGUMES ... 43

Y. Danko, O. Havryliuk, V. Hovorukha, L. Yastremska, O. Tashyrev THE COMPARISON OF THE METHODS OF AEROBIC AND ANAEROBIC

PURIFICATION OF TOXIC FILTRATE AFTER HYDROGEN FERMENTATION OF MULTICOMPONENT FOOD WASTE ... 44

(12)

Contents

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції A. Dubchak, V. Shevchenko

INFLUENS OF EXTRACURRICULAR NUTRITION IN COMPLEX WITH

SYNTHETIC FILM FORMATORS ON CHANGES IN FUNCTIONAL ACTIVITY OF PHOTOSYNTHETIC APPARATUS OF WINTER WHEAT LEAVES ... 48

V. Zaretskyi

ANALYSIS OF THE ABILITY OF AQUATIC FERN SALVINIA NATANS (L.) ALL.

AND DUCKWEED LEMNA MINOR L. PLANTS TO REDUCE CHROMIUM (VI) ... 49

S. Zozuk

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE EXTRACTS OF GENETICALLY MODIFIED PLANTS ON ESCHERICHIA COLI ... 51

L. Kika, L. Sablii

DETERMINATION OF THE ACTIVITY OF ACTIVATED SLUDGE

DEHYDROGENASES DEPENDING ON THE DURATION OF INTERACTION

WITH CEPHALOSPORIN ... 52

V. Kozak

TOXIC EFFECT OF LEAD ON MEGAPHYLLUM KIEVENSE ... 55

V. Isaenko, I. Kornienko, M. Baranovski, L. Yastremska

STUDY OF THE INFLUENCE OF TECHNOGENIC FACTORS AND NUTRITION ON THE HEALTH AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE RISING

GENERATION ... 56

A. Kosiak

RESEARCH OF THE CONDITIONS FOR THE FORMATION OF THE

MORPHOGENIC CALLUS FROM THE APICAL MERISTEM OF WINTER WHEAT TRITICUM AESTIVUM L.. ... 59

V. Kotul, L. Sablii

INTENSIFICATION OF PULP AND PAPER MILLS WASTEWATER TREATMENT BASED ON BIO-SORPTION PROPERTIES OF ACTIVATED SLUDGE ... 60

I. Kulchytskyi-Zhyhaylo

FOREST LOGGINGS' INFLUENCE ON RAIN HYDROGRAPHS FROM SMALL

MOUNTAIN CATCHMENTS ... 63

Y. Kustovskiy, A. Kustovska

THE CHANGES IN THE RHYTHMS OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF ORNAMENTAL PLANTS OF THE FAMILY CORNACEAE IN THE ECOLOGICAL CONDITIONS OF URBAN GREEN AREAS OF KYIV REGION. ... 66

I. Mazur, L. Sablii

MODERN METHODS OF WASTEWATER TREATMENT IN NATURAL CONDITIONS .. 69

M. Martinyuk

ISOLATION OF BACTERIA OF THE GENUS BACILLUS AND STUDY OF THEIR ANTAGONISTIC ACTIVITY AGAINST PHYTOPATHOGENIC BACTERIA ... 72

(13)

Contents N. Marchuk

THE EFFECT OF PLANT POWDERS ON THE DYNAMICS OF THE NUMBER OF YEAST CELLS ... 73

Y. Navrotska

DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME PLANT SPECIES ... 75

Y. Pylypiv, V. Kyjak

SPREADING OF ORCHIS MILITARIS (L.) (ORCHIDACEAE JUSS.)

POPULATIONS IN THE EAST PART OF POLTVA RIVER BASIN ... 76

A. Prakopchyk, A. Ryzhaya

ECOLOGICAL COMPLEXES OF TERRESTRIAL GASTROPODS IN URBAN

COMMUNITIES OF THE WESTERN REGION OF BELARUS ... 78

I. Putivskiy, O. Havryliuk, V. Hovorukha, O. Tashyrev

THE INFLUENCE OF TOXIC COPPER(II) COMPOUNDS ON THE MICROBIOMES OF THE NATURAL ECOSYSTEMS OF ECUADOR AND “OPTYMISTYCHNA”

CAVE ... 81

Y. Seledchik

APPLICATION OF METHODS OF POPULATION AND FACTORIAL ECOLOGY IN POULTRY FARMING ... 84

U. Semak

MORPHOLOGICAL FEATURES OF SALIX CAPREA L. LEAF BLATES UNDER CONDITIONS OF TECHNOGENIC LOADING ... 86

A. Skakalskaya

SPECIES VARIETY OF BATS IN LIDA (GRODNO REGION, BELARUS) ...87

V. Stasyukevich, O. Yanchurevich

SPECIES DIVERSITY OF INVERTEBRATES-HYDROBIONTS OF THE

VOLPENSKOYE RESERVOIR ... 90

E. Taras, V. Averchenkova

SANITARY AND HYGIENIC INDICATORS OF SPRING WATER IN GRODNO

(BELARUS) ... 92

O.Tashyrev, V. Hovorukha, O. Havryliuk, A. Sachko, G. Gladka THERMODYNAMIC APPROACH TO REMOVE TOXIC METALS AND RADIONUCLIDES FROM INDUSTRIAL SEWAGE AND POLLUTED

ECOSYSTEMS ... 95

M. To

CULTIVATION IN VITRO AND RECEIVING HAIRY ROOT OF ASTRAGALUS DASYANTHUS. ... 102

(14)

Contents

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції A. Umerova

THE INFLUENCE OF VEGETABLE COVER ON THE SPATIAL ORGANIZATION OF THE ECOLOGICAL NICHE VALLONIA PULCHELLA ... 104

N. Golub, A. Shinkarchuk, O. Kozlovets

INFLUENCE OF FERUM IONS ON BIOGAS YIELD IN ANAEROBIC DIGESTION OF CATTLE MANURE ... 106

N. Golub, M. Shinkarchuk, R. Kozlovets

USE OF BIOGAS PRODUCTION WASTE FOR AGRICULTURAL GROWING ... 107

Y. Turianska, L. Cheban

BIOCONVERSION OF WASTE WATER FROM RAS TO OBTAIN NOSTOC

LINCKIA (ROTH.) BORN BIOMASS. AND FLAH.. ... 108

I. Kovalyshyn

FEATURES OF CLEMATISES INTRODUCTION IN KYIV CONDITIONS ... 112 А. Kutel, V.Malyshko, О. Yanchurevich

EXPANSION AND FEATURES OF NESTING OF WHITE STORK ON THE

TERRITORY OF SCHUCHINSKY AND DYATLIV DISTRICT (HRODNO REGION, BELARUS) ... 113

L. Hrytsak

FEATURES OF APPLICATION OF THE SYSTEMATIC APPROACH TO THE CONSERVATION OF RARE HIGH-ALPINE SPECIES OF GENTIANA L. FROM THE UKRAINIAN CARPATHIANS. ... 116

Section № 2

TECHNOECOLOGY

L. Boudjemila, B. Mahmoudi, K. Khenfer, V. Krasnoschokov, V. Davidov, Y. Rud, F. Switala, A.Cheremisin

ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF NITRIDE SILICON LAYERS SIN:X ENRICHED IN SILICON AT DIFFERENT STOICHIOMETRY - PHOTOVOLTAIC APPLICATION. ... 118

A. Cheremisin, L. Yu, V. Krasnoschokov, A. Glinushkin, Y. Rud

RESEARCH OF INFRARED SPECTRA OF NEW WOOD-PLASTIC COMPOSITES ... 119

R. Antoniuk, M. Litynska, N. Tolstopalova, I. Astrelin

TREATMENT OF NATURAL AND WASTEWATER FROM ARSENIC COMPOUNDS OF DIFFERENT GENESIS USING FINE DISPERSED IRON-

CONTAINING ADSORBENT ... 121 O. Tereshchenko, A. Bassak

PURIFICATION OF WATER FROM AMMONIUM NITROGEN COMPOUNDS ... 122

(15)

Contents I. Bielov, V. Radovenchik, R. Chebotareva

WATER TREATMENT IN ELELCTROLYSIS WITH FILTER CARTRIDGE ... 125

B. Bublii, Y. Nosachova, O. Zui

MONITORING STUDY OF NITRATE AND NITRITE CONTENT IN

GROUNDWATER OF UKRAINE ... 128

I. Vozna, M. Tverdokhlib, M. Gomelya

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF SORPTION AND CATALYTIC

PROCESSES IN WATER PURIFICATION FROM MANGANESE IONS ... 132

V. Halysh, I. Trus, M. Gomelya

EFFECTIVE UTILIZATION OF SPENT BIOSORBENTS ... 136

A. Hanzhuk, V. Halysh, D. Starokadomsky, M. Gomelya

UTILIZATION OF SOLID WASTE FROM PAPER AND CARDBOARD

PRODUCTION IN THE COMPOSITION OF POLYMERIC MATERIALS ... 139

O. Gvozdevych, L. Kulchytska-Zhyhaylo

IMPLEMENTATION OF CERTAIN METHODS FOR "IN SITU" UTILIZATION AND RECULTIVATION OF COAL-WASTE DUMPS ... 142

O. Hlushko, K. Senkova

ELECTROCHEMICAL PROCESSING OF ACID REGENERATION SOLUTIONS

CONTAINING HEAVY METAL IONS ... 146

K. Hutsul, I. Ivanenko

THE INFLUENCE OF THE PHOTOCATALYTIC PROCESS ORGANIZATION ON REMOVAL OF CONGO RED DAY ... 149

A. Cheremisin, A. Chusov, R. Davidov, A. Glinushkin, M. Kulikova, A. Nagornaya

ECOLOGICAL SYSTEM OF INTERCEPTING RESERVOIRS ON THE RIVERS

LOCAL INFLOW ... 151

A. Denysenko, R. Cheropkina

ALTERNATIVE RAW MATERIALS FOR PULP AND PAPER PRODUCTION ... 152

M. Dobkina, T. Shabliy, M. Gomelya, D. Benatov

DETERMINATION OF THE SOLUBILITY OF SEDIMENTS UNDER THE ACTION OF ACIDS TO PROTECT THE EQUIPMENT OF WATER SUPPLY SYSTEMS... 155

O. Dobrovolska

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN THE WATER SUPPLY SYSTEM OF

WOOD PROCESSING PRODUCTION ... 158

O. Ivanenko, T. Overchenko, M. Ignatieva

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF CATALYSTS ON THE OXIDIZATION OF THERMOANTHRACITE CARBON MATERIAL ... 162

(16)

Contents

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції A. Kovalenko, V. Halysh, M. Skiba

SODA DELIGNIFICATION OF AGRICULTURAL WASTE ... 164

I. Kozyatnyk, K. Latham, S. Jansson

HYDROTHERMAL CONVERSION OF HUMIC ACIDS ... 168

A. Kontsevoy, S. Kontsevoy

THERMODYNAMIC CALCULATION OF COAL GASIFICATION ... 171

L. Sablii, O. Obodovich, M. Korenchuk, V. Sydorenko

USAGE OF BIOREACTOR WITH LEMNA MINOR FOR R AFTERTREATMENT OF MALT PLANTS WASTEWATER FROM IRON COMPOUNDS ... 173

M. Kosmyna, T. Levchuk, Y. Nosachova, V. Vember

RESEARCH OF METAL CORROSION PROCESSES AND THEIR INHIBITION IN ENVIRONMENTS WITH DIFFERENT SALT CONTENT ... 176

O. Krot

STUDY OF THE MUNICIPAL WASTE COMPOSITION AND THEIR CALORIFIC VALUE ... 180

V. Kriuchkova

COAGULATION AS A METHOD OF WASTEWATER TREATMENT OF TEXTILE PRODUCTS. ... 183

T. Levchuk, V. Vember, Y. Nosachova, M. Kosmyna

BIOLOGICAL CORROSION PROCESSES IN THE NEUTRAL AQUEOUS

SOLUTIONS IN THE PRESENCE OF TRANSITION METALS IONS ... 184 А. Cheremisin, S. Logunov, R. Davidov,

А. Glinushkin, М. Kulikova А. Nagornaya

FEATURES OF DETERMINING THE ECOLOGICAL STATE OF AGRICULTURAL LAND BASED ON THE RESULTS OF ELECTROMAGNETIC SEPARATION FOR CEREALS AND GRASS FLOUR ... 188

M. Gomelia, M. Tverdokhlib, V. Mihranova

CATALYTIC OXIDATION OF IRON IN THE PROCESSES OF DEIRONING OF

NATURAL AND WASTEWATER ... 191

O. Movchaniuk

PRODUCTIVITY OF BAROMEMBRANE PROCESS IN CONDITIONS OF

VARIABLE OPERATING PRESSURE ... 194

A. Cheremisin, N. Myazin, V. Davidov, A. Glinushkin, Y. Rud, M. Kulikova

EXPRESS METHOD FOR DETERMINING THE STATE OF RESERVOIRS AND AGRICULTURAL LANDS USING THE PHENOMENON OF NUCLEAR

MAGNETIC RESONANCE ... 197

(17)

Contents Y. Lastovyak, D. Nazarenko, V. Ploskonos

USE OF MODIFIED WHEAT STARCH ADHESIVES FOR THE IMPROVEMENT OF QUALITY PAPERWAY ... 199

V. Ovsiankina, A. Nishchymenko

CREATION AND RESEARCH OF STRUCTURE AND FLOCLUCTURAL

PROPERTIES OF INTERPOLYMER COMPLEXES IN MIXTURES OF NATURAL AND STUCK POLYMERS ... 201

I. Matusevych, N. Tolstopalova, T. Obushenko

TREATMENT OF PETROLEUM WASTERWATER ... 204

D. Pavlyuk, I. Gutak, O. Pavlenko

USE OF IRON-MANGANESE SORBENT FOR EXTRACTION OF

FORMALDEHYDE FROM WASTEWATER ... 206

O. Panasiuk

USING DISTRIBUTED TEMPERATURE SENSING FOR LOCATING

INFILTRATION AND INFLOW INTO WASTEWATER SEWERS ... 207

Y. Povarova, O. Ivanenko

PRE-TREATMENT OF RIVER WATER FOR DRINKING WATER SUPPLY ... 209

M. Gomelya, Y. Radovenchik

DISPOSAL OF MINE WATERS AND TECHNOLOGICAL CONCENTRATES ... 212

Y. Rogozhyn, I. Trus

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF ULTRAVIOLET

RADIATION FOR WATER PURIFICATION FROM SURFACTANTS ... 215

O. Tereshchenko, I. Rudyuk

STUDY OF EFFICIENCY OF FLOCCULANTS FOR WASTEWATER TREATMENT OF SOFT MEDICINAL PRODUCTS ... 218

V. Halysh, O. Sevastyanova, M. Gomelya

BIOSORBENTS FROM SUGARCANE RESIDUES ... 221

M. Gomelya, K. Senkova

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REVERSE OSMOSIS EXTRACTION OF COPPER IONS FROM DILUTED SOLUTIONS ... 225

R. Skrypnyk, A. Anashchenko, V. Ploskonos

RESEARCH OF MODERN PRODUCTION TRENDS AND CONSUMPTION OF

PRINTING PAPER ... 229 N. Sokolovska, V. Halysh, A. Nikolaichuk, I. Trembus

SORPTION OF METHYLENE BLUE BY ORGANOSOLV LIGNIN ... 231

(18)

Contents

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції O. Tereshchenko

APPLICATION OF PRESSURE FLOTATION METHOD FOR TREATMENT OF

WASTEWATER FROM SURFACTANTS AND PETROLEUM PRODUCTS... 234

O. Tereshchenko, A. Shmatko

DEFOSPHOTATION OF WATER BY SORPTION METHODS ... 238

A. Sholokhova, H. Ghiasvand, G. Denafas

LANDFILLS AND MBT AS A POTENTIAL SOURCES OF MICROPLASTICS ... 241

L. Yudina, M. Daus

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT BASED ON HYDROCHEMICAL

INDICATORS ... 243

K. Georgiev

INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF INNOVATIVE FAÇADE FOR ACHEAVING

NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS (NZEB) ... 244

Section № 3

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL SAFETY

I. Barna, S. Barna

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIES ... 248

O. Batazhok, T. Mazur

THE EVALUATION OF SOCIAL RISKS DEVELOPMENT FROM PLANNED ACTIVITY OF THE COMPANY WITH ADDITIONAL RESPONSIBILITY

"BELOTSERKOVSKY CAREER" ... 249 М. Blyzniuk, V. Mykhaylenko

EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - EFFECTIVE

COOPERATION AT THE LOCAL LEVEL ... 252

E. Bondarchik

THE EARLY FORMATION OF AN ECOLOGICAL LIFESTYLE ... 255

S. Van, A. Cheremisin, A. Glinushkin, F. Switala, A. Dolgopolov, B. Pan

APPLICATION OF NEW ARCHITECTURAL AND PLANNING SOLUTIONS TO CREATE AN ECOLOGICAL CITY (ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF

SHANGHAI, CHINA) ... 257

D. Havriluk

ECOLOGICAL VOLUNTEERING IS ONE OF THE MEANS OF FORMATION

FUTURE TEACHER ... 260

(19)

Contents O. Hrybiuk

MATHEMATICAL SIMULATION IN SCHOOL: METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL CONVICTIONS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS IN CLASSES OF CHEMICAL-

BIOLOGICAL PROFILE ... 261

M. Dzianisava

AMAZONIA: CASE OF FOREST POLITICS AS AN EXAMPLE OF CHALLENGES IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL POLITICS ... 267

P. Mazur, P. Danyliuk, V. Drehaliuk

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL AND VALEOLOGICAL COMPETENCE IN

COLLEGE STUDENTS ... 270

I. Kazanchuk

DIGITAL AGENCIES IN THE SERVICE OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION ... 271

L. Kravets

THE NEED FOR FORMATION OF ENVIRONMENTAL CULTURE OF CITIZENS THROUGHOUT LIFE ... 274

O. Litvak, M. Dorgalis, O. Dorgalis

TRENDS OF IMPROVING THE ENVIRONMENTALITY OF URBAN PUBLIC

TRANSPORT ... 275

M. Lozitsky, K. Nedria

ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF ANTHROPIC IMPACT: THE BOUNDARIES OF CONTROL ... 277

S. Nazarenko

INTERMITTENT RIVERS IN THE LITHUANIA ... 279

N. Prokopiv

ECOLOGICAL SIGNIFICANCE OF ALIEN PLANTS IN THE CONTEXT OF THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LEGISLATION ... 281

S. Gapon, V. Putrenko

FIRE MONITORING OF AMALGAMATED HROMADAS BY GIS ... 283

I. Sahaidak, N. Avramenko

PROBLEMS OF WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE ... 284

T. Salashnyi, I. Trus

ECOLOGY AND ITS ROLE IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT ... 285

B. Semeniuk

THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE TRAINING OF

MEDICAL STUDENTS ... 289

(20)

Contents

Матеріали XХI Міжнародної науково-практичної конференції I. Serheta

MODERN CONCEPT OF ASSESSMENT, PRESERVATION AND

STRENGTHENING OF HEALTH OF CHILDREN, ADOLESCENTS AND YOUTH:

ECOLOGICAL AND HYGIENIC ASPECTS ... 290

O. Troicka

ECOLOGICAL CONDITION OF SURFACE WATERS OF THE DNIPRO IN THE BOUNDARIES ZAPORIZHZHYA IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE

DEVELOPMENT OF THE ZAPORIZHZHYA REGION ... 292

M. Fedoniuk, V. Fedoniuk, B. Podziubanchuk

GIS-MAPPING OF THE TSUMAN FOREST NATIONAL PARK ... 295

D.E. Benatov

TEACHING OF ECOLOGICAL DISCIPLINES WITHIN GENERAL TRAINING

CYCLE IN TECHNICAL UNIVERSITIES: REALITY AND PERSPECTIVES ... 296

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Бідник, студент

ЗА ГАМЕТОЦИДНИМ ВПЛИВОМ НА ДЕРЕВНІ РОСЛИНИ (НА ПРИКЛАДІ ТОПОЛІ

134 ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ФЕНОЛІВ НА СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ.

При вивченні теми студенти повинні знати матеріал з навчальних посібників [1, 3], крім того особливу увагу звернути на механічне очищення

About the development of physically meaning- ful approach to the analysis of power and energy processes in the ele- ments of the magnetic cores of electrical machines // News of

To the category of social factors counts human capital development, labor management, health and safety, supply chain labour standards; product liability: product safety and quality,

1. Висвітлити ґенезу ідеї формування національної самосвідомості особистості. Розкрити суть, структуру та зміст

Вплив штучного освітлення будівель та споруд аеропортів на навколишнє

Продуктивність очищення залежить від показників забрудненості води, видового різноманіття рослин, їх кількості та підібраності для даних

1) об’єктивна потреба в гнучкому міжнародному валютно-кредитному механізмі для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності;.. Зміст операцій на

При вивченні теми студенти повинні знати матеріал з навчальних посібників [1, 3], крім того особливу увагу звернути на механічне очищення

При вивченні теми студенти повинні знати матеріал з навчальних посібників [1, 3], крім того особливу увагу звернути на механічне очищення

2.3.1 Оцінка ефективності очищення стоків на очисних спорудах У табл.2.2 наведені проектні показники якості очищених стічних вод,

Методичні вказівки для семінарських занять з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів денної форми навчання напряму

– розробити рекомендації щодо технології очищення стічних вод до норм скиду у каналізації та вторинного використання води

для учнів 1-4 класів; структуру та зміст навчального матеріалу інтегрованого курсу «Основи здоров’я» для учнів 1-4 класів;методику організації

Natural ecosystems isolated from man-made pollution are environmentally friendly and contain trace concentrations of toxic heavy metals [9].. However, we suppose that

Запропоновано створення компактної вертикальної установки для очищення стічних вод, що поєднує в своїй будові аеротенк і вторинний відстійник,

На нижній поверхні перегородок (які омиваються рідиною і повітрям) та стінках пінотенка утворюється шар біоплівки, що сприяє також

“знання” та окресліть їх зміст для учнів 1 класу за чинною навчальної програмою ”Музичне мистецтво”

зміст основних положень теми, а студент занотовувати цей зміст. Нині ситуація з навчально-методичним забезпечен- ням суттєво змінилася на краще.

керівника центру кар’єри та працевлаштування, який потім додає їх вручну до бази даних, але ніякої електронної системи для перегляду та передачі

висновок, що диспетчеризація дає змогу зробити вибір яку функцію потрібно викликати під час виконання програми, іноді даний інструмент може бути