• No results found

View of Determining heat losses in university educational premises and developing an algorithm for implementing energy-saving measures

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "View of Determining heat losses in university educational premises and developing an algorithm for implementing energy-saving measures"

Copied!
21
0
0

Повний текст

(1)

УДК 006.91+536.5

DOI: 10.15587/1729-4061.2021.245794

Визначення теплових втрат у приміщеннях громадського призначення з розробкою алгоритму по впровадженню заходів із енергозбереження

М. Ю. Савченко-Перерва, О. В. Радчук, Л. Г. Рожкова, Г. В. Барсукова, О. Ю. Савойський

Наведені приклади впровадження заходів з енергозбереження у приміщенні загального користування. Впровадження енергозберігаючих заходів на підпри- ємствах значно зменшує постійну складову виробничих витрат.

Як правило, навчальні заклади, як приклад приміщень загального користу- вання, фінансуються з державного бюджету, а економія коштів на комунальні послуги дозволить перенаправити фінанси на розвиток навчальної та наукової бази університету.

Таким чином, основною метою впровадження таких заходів є зменшення витрат на утримання будівель.

Заходи поділяються на три етапи. На першому підготовчому етапі ви- значаються проблемні елементи будівлі та комунікацій, які потребують впро- вадження енергозберігаючих заходів за допомогою спеціального пристрою Fluke Ti25. Проблемні елементи конструкції будівлі були визначені шляхом пов- ного сканування стелі, стін та підлоги за допомогою тепловізора. Велика (бі- льше 10 %) різниця між температурою повітря в приміщенні та температу- рою будівельного елемента вказує на проблемний елемент. Метод дослідження – термографічний.

Наведено приклад сканування стіни приміщення. Різниця температур між лівою та правою стороною стіни становить 2,6 °C (різниця з температурою в приміщенні становить 21 %). Це свідчить про значні втрати тепла через сті- ну. На другому етапі обробки інформації визначаються заходи щодо зменшен- ня споживання енергії. На третьому, етапі – впровадження енергозберігаючих заходів, реалізуються заходи, які безпосередньо впливають на споживання ене- ргії будівлі та ефективне функціонування комунікацій.

Практична актуальність дослідження полягає в отриманні результатів та практичних рекомендацій, які можна застосувати на практиці для підви- щення енергоефективності приміщень та будівель.

Ключові слова: енергозбереження у приміщеннях, енергоаудит будівель, джерела енергії, енергозберігаючі заходи, технологічні заходи, інвестиційні за- ходи.

1. Введення

Нестабільна цінова політика при забезпеченні енергетичними ресурсами приводе до актуалізації питання енергоефективного використання теплової енер- гії. Запровадження заходів енергозбереження є основним напрямком зменшення витрат на утримання приміщень та будівель [1, 2]. З метою підвищення енергое-

Not

a reprint

(2)

фективності на багатьох підприємствах проводиться енергетичний аудит, за до- помогою якого встановлюється реальна ситуація з енергопостачання та енергови- тратами [3, 4]. Вельми актуальним стає використання методу мінімізації процесу енергоспоживання [5, 6]. Це відбувається за допомогою розрахунку обґрунтова- них обсягів енергоспоживання та наближення до них, за допомогою оптимізації теплопередачі між процесами, методів енергопостачання та удосконалення харак- теристик технологічних процесів [7, 8]. Цей метод називають пінч-аналізом або інтеграцією процесів [9]. Також актуальним є питання розвитку та вдосконалення методологічних та технічних основ проведення заходів з енергозбереження [1].

Енергоефективність та енергозбереження – ключові поняття забезпечення ефективності як бізнесу, так і держави в цілому[10]. Енергозбереження – це ком- плекс організаційних, правових, виробничих, наукових, економічних, технічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та економне витрачання паливно-енергетичних ресурсів[11]. Енергоємність виробництва – величина спо- живання енергії та палива на основні та допоміжні технологічні процеси виготов- лення продукції в сфері агропромислового комплексу [12, 13], виконання робіт, надання послуг на базі заданої технологічної системи [14, 15]. Енергоефективність є одним з головних стратегічних напрямків розвитку бюджетної галузі [16, 17], необхідним інструментом досягнення комфортних умов в будівлях закладів осві- ти, охорони здоров’я, дитячих та громадських закладах [18, 19]. Основна мета цих заходів – втілення стандартів життя сучасної європейської спільноти [20, 21].

Ефективне використання енергії – один із інтегральних показників розвит- ку економіки, науки і соціокультурного розвитку нації [22]. За цим показником країни Східної Європи знаходяться у числі тих держав, де стагнація існуючого положення може спровокувати серйозну економічну кризу з наступними масш- табними соціальними потрясіннями. Найскладнішою щодо ефективності вико- ристання енергії залишається ситуація справ у житлово-комунальному компле- ксі [23, 24]. Зношені теплові та водопостачальні станції працюють з низьким коефіцієнтом корисної дії (ККД) і здійснюють постачання через такі ж зношені мережі. Внаслідок цього втрати енергії сягають 45–50 % [25].

Основним завданням сьогодення з питань енергозбереження є необхідність забезпечення ефективного та раціонального використання паливно- енергетичних ресурсів (ПЕР) у всіх галузях промисловості країн Східної Євро- пи. Ці країни є енергодефіцитними державами, які імпортують 75 % природно- го газу та 85 % нафти і нафтопродуктів. Така структура паливно-енергетичного балансу є критичною і неприйнятною з точки зору енергетичної безпеки. Вихо- дячи з цього, одним з основних завдань країн є суттєве зменшення неефектив- ного споживання енергетичних ресурсів. Вирішити це завдання неможливо без цілеспрямованої енергетичної політики, де враховувалися б можливості країни щодо власного видобутку вуглеводнів, розвитку оновлюючої енергетики і енер- гозбереження, переходу економіки до впровадження у виробництво інновацій.

Разом з тим, поетапне та послідовне проведення енергозбереження може дати економію до 1/3 енергоресурсів [16]. Питання проведення енергоаудиту та ене- ргетичного менеджменту для формування заходів з підвищення енергоефекти- вності систем енергозабезпечення є актуальними.

For reading

only

(3)

2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми

Авторами [9, 14, 17] розглянуто значну кількість видів енергозберігаючих заходів.

У роботі [9] запропоновано організаційні заходи, які включають внутріш- ній енергоаудит, складання енергетичного паспорта підприємства, розробку за- ходів енергозбереження та підвищення ефективності технологічних процесів.

Також до цих заходів відносять моніторинг виконання прийнятих заходів сти- мулювання і мотивація енергозберігаючої поведінки, введення права розпоря- джатися коштами від економії енергоресурсів, встановлення правил закупівлі обладнання для енергоефективних технологій. Однак організаційні заходи є за- ходами швидкої віддачі та іноді не приносять бажаного результату.

Авторами роботи [14] досліджуються технологічні заходи, що є більш ра- дикальними та сприяють швидкому здійсненню економічно ефективних і фі- нансово привабливих інвестицій. Вони передбачають введення стандартів енер- гоефективності в сфері використання виробничих будівель, промислового об- ладнання, впровадження систем оборотного водопостачання, очищення вікон, фарбування стін приміщень світлою фарбою. Також до цих заходів відносять використання відпрацьованого тепла холодильників і кондиціонерів для піді- гріву води, впровадження систем, що забезпечують підвищення коефіцієнту корисної дії електродвигунів в об'єктах зі змінним навантаженням. Крім того, для реалізації енергоефективних проектів може бути потрібна фінансова підт- римка з боку банків і лізингових компаній.

В роботі [17] запропоновано інвестиційні заходи, які сприяють усуненню основних причин низької енергоефективності та в більшості випадків гаранту- ють більш суттєву економію енергоресурсів. Це, перш за все, перехід до альте- рнативних джерел енергопостачання та використання сучасних енергозберіга- ючих технологій виробництва продукції. Заходи даної групи хоч і є найефекти- внішими, однак вимагають більш високих початкових витрат. Крім того, вели- чезне значення для реалізації даних заходів мають організаційні зміни на рівні країни та регіону. До них відносяться – реформа ціноутворення, вдосконалення ринків електроенергії та газу, перехід на інтегроване планування роботи різних джерел енергопостачання.

В роботі [26] наведено результати досліджень аналізу неефективного ви- користання ПЕР та визначено шляхи, засоби і методи по їх економному вико- ристанню. Причиною цього можуть бути об'єктивні труднощі, пов'язані з без- перервним та стрімким зростанням вартості ПЕР, що мотивує до пошуку шля- хів зменшення їх використання.

Одним із таких шляхів є зменшення споживання енергоресурсів виробни- чим устаткуванням. Одним із найбільш енергоефективних виробничих процесів переробної галузі є сушіння. В роботі [27] запропоновано метод удосконалення обладнання для інтенсифікації процесу сушіння дисперсних харчових продук- тів. Встановлено, що завдяки ефективному використанню об’єму сушарки та збільшенню поверхні фазового контакту інтенсифікувався процес сушіння та зменшилася собівартість висушеного продукту. Авторами [28] запропоновано комбінований метод сушіння плодоовочевої сировини з використанням прямо-

Not

a reprint

(4)

го електричного нагріву. Встановлено, що розроблений метод призводить до інтенсифікації процесу та значного зменшення його енергоємності при забезпе- ченні встановленої якості готової продукції. В обох згаданих випадках доведе- но значне скорочення споживання енергоресурсів, однак, дуже часто вдоскона- лення технології сушіння тягне за собою ускладнення процесу виробництва та значного підвищення вартості сушильного обладнання.

Іншим варіантом зменшення споживання ПЕР є проведення енергетичного аудиту щодо енергоефективності та енергозбереження.

Відповідно до [29, 30] енергетичний аудит – це систематизований аналіз використання та споживання енергії з метою визначення, кількісного виражен- ня та підготовки звіту про можливості підвищення рівня енергоефективності.

Завданнями проведення енергетичного аудиту будівель згідно [31] є:

– визначення загального стану об'єкта, що споживає ПЕР, його основних підрозділів та технологічних процесів як споживачів ПЕР;

– аналізування балансів споживання ПЕР окремо по кожному виду;

– аналізування балансів споживання ПЕР в енергоємних технологічних установках, технологічних процесах та підрозділах;

– аналізування втрат ПЕР на об'єктах;

– аналізування витрат коштів на ПЕР у собівартості продукції;

– оцінка потенціалу енергозбереження об'єктів;

– оцінка рівня ефективності використання ПЕР;

– аналізування питомого споживання ПЕР і порівняння з чинними норма- ми та нормативами, підготовлення пропозицій щодо його зменшення;

– оцінка ефективності функціонування СЕМ;

– розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів з їх техніко-економічною оцінкою.

Комплексні підходи до обстеження споруд при проведенні енергоаудиту включають оцінку [32]:

– мікроклімату приміщень;

– стану огороджувальних конструкцій;

– стану інженерних систем опалення, вентиляції й кондиціювання;

– протипожежної безпеки будівлі;

– теплоенергетичного стану будівлі.

Авторами роботи [33] наведено аналітичні рекомендації, які можуть вико- ристовуватися в якості шаблону інженерами-практиками для оцінки викорис- тання енергії на виробничих об’єктах та впровадження певних заходів з енерго- збереження. В роботах [34, 35] проведено оцінку та аналіз енергоспоживання та впроваджено ряд заходів з енергозбереження для історичних будівель. Запро- поновані заходи значно скоротили енергетичні втрати, однак варіанти змен- шення енерговтрат у приміщеннях громадського призначення були мало дослі- джені. Крім того, не доведено їх максимальну результативність. Тому прове- дення енергетичного аудиту щодо енергоефективності та енергозбереження у приміщеннях громадського призначення та максимальне зменшення енергетич- них та теплових втрат є нагальною потребою.

For reading

only

(5)

В роботах [36, 37] вирішуються питання щодо нестачі енергоносіїв на ос- нові нових підходів, з використанням відновлювальних та вторинних джерел енергії. Однак ефективність використання відновлювальних джерел енергії ба- гато в чому залежить від кліматичних особливостей, які ускладнюють викорис- тання сонячної та вітрової енергії або інших природних явищ.

Автором роботи [38] сформовано підходи впровадження енергозберігаю- чих заходів як на підприємствах, так і житлово-комунальних комплексах. Од- нак для вибору певної групи заходів з енергозбереження необхідно виявляти та досліджувати джерела втрат енергії в кожному конкретному випадку.

Проаналізовані вище джерела показують, що в світі відбуваються значні зміни щодо стратегії розвитку енергетики. Передові країни світу визначили комплекс завдань для побудови енергетичних стратегій у ХХІ сторіччі. Голов- ним напрямком розвитку є дотримування нерозривності та узгодженості дій при забезпеченні трьох складових. Перша – енергозабезпечення (безперебійне постачання електричної енергії відповідної якості), друга – енергодоступність (енергоощадність та доступна ціна на електроенергію), третя – енергоприйнят- ність (мінімальний вплив на навколишнє середовище). Ці складові розгляда- ються як основа для досягнення глобальної мети – забезпечення стабільного розвитку, що гарантує стале зростання економіки, рівня життя населення, за- хист навколишнього природного середовища.

Таким чином, підвищення енергоефективності промислового виробництва та зменшення енерговитрат у житлових приміщеннях країн Східної Європи не питання економічної доцільності, а питання виживання. Там, де країни мають достатні власні запаси вуглеводнів, енерговитратне виробництво та значні ви- трати у житлових будинках можуть мати місце за рахунок здешевлення цін на вуглеводні. Проте енерговитратні методи управління є неприйнятними, оскіль- ки нафто- і газовидобувна галузі недоотримують кошти, необхідні для сталого їх розвитку, і починають занепадати. Все це дозволяє стверджувати, що доціль- ним є проведення дослідження, присвяченого впровадженню заходів з енерго- збереження будівель.

3. Мета та задачі дослідження

Метою дослідження є визначення місць значних теплових втрат у примі- щеннях громадського призначення термографічним методом та розробка алго- ритму обстеження всієї будівлі, який дасть можливість підвищити ефективність впровадження заходів з енергозбереження.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

– дослідити теплові втрати через будівельні вікна;

– дослідити втрати тепла через стіни та двері будівлі;

– дослідити теплові втрати через стелі, підлоги та систему опалення;

– на основі проведеного тепловізійного сканування зовнішніх конструкцій приміщень розробити алгоритм по впровадженню заходів із енергозбереження.

Not

a reprint

(6)

4. Матеріали та методи досліджень

На сьогодні, найефективнішим способом для з’ясування причин та джерел втрати тепла та прихованих дефектів будівлі є тепловізійне обстеження.

Тепловізійне обстеження – реєстрація випромінювання об’єкта в інфрачер- воному діапазоні та перетворення теплового зображення у видиме [39]. Це дає змогу перевірити якість стиків панелей і швів, віконних та дверних отворів та інших конструкцій будівель та споруд. Тепловізійне обстеження будівлі прово- дили за методикою, наведеною в [39, 40].

Дослідження проводимо у навчальних приміщеннях будівлі університету, як прикладу приміщень громадського призначення, площею від 5 тис. квадрат- них метрів, де є велика кількість приміщень. Як правило, фізичне розміщення навчальних закладів відбувається в будівлях, яким 30 і більше років та енергоз- берігаючі технології не застосовувалися.

Методика досліджень полягала в наступному. Безпосередньо перед почат- ком обстеження вимірювалась температура внутрішнього та зовнішнього пові- тря. Обстеження огороджувальних конструкцій проводилося при відсутності прямих сонячних променів. Тепловізійні вимірювання проводили при перепаді температур між зовнішнім і внутрішнім повітрям не менше 10–15 °C. Зйомка тепловізором проводиться послідовно по попередньо визначеним ділянкам з покадровим записом термограм і одночасної фотозйомкою цих ділянок.

В результаті фіксації отримували фотографію елементу приміщення і тер- мографічне зображення температури поверхні і температури повітря в примі- щенні. Прилад фіксував маркерами найменшу, середню і найбільшу температу- ру поверхні, яка досліджувалася і автоматично проставляв числові значення в °C. Результати, які отримані приладом, піддавалися експертному аналізу для визначення місць найбільших тепловтрат. Попередньо встановлювали гранич- ний мінімальний рівень тепловтрат, вище якого необхідно виконувати заходи по теплозбереженню. В проведеному дослідженні цей рівень становив 10 і бі- льше відсотків різниця між температурою елемента будівлі і середньої темпе- ратури в приміщенні. Вибір кількість відсотків залежить від фінансової спро- можності підприємства. Чим менший цей показник, тим більше заходів по ене- ргозбереженню необхідно буде провести, тим більше коштів на це необхідно буде витратити. Такі місця додатково досліджувалися експертом і розроблялися рекомендації для будівельників по зменшенню енерговтрат будівлі. Всі проце- дури по проведенню енергоаудиту приміщень представлені у вигляді алгорит- му, який дозволяє згрупувати заходи енергозбереження по елементам будівлі (вікна, стіни, стеля, підлога, двері). Запропонований розрахунковий метод ви- значення економії енергії у кількісному та вартісному вигляді.

Спираючись на третій основний етап енергоаудиту, – етап отримання ін- формації, як основний етап, який передбачає поглиблене ознайомлення з об’єктом енергетичного аудиту, документацією про використання ПЕР, були проведені вимірювання на об’єкті енергетичного аудиту – навчальні приміщен- ня. Вимірювання проводили сертифікованим тепловізором Fluke Ti25 (серійний номер Ті 25-09070166) (США) з похибкою вимірювання 2 % і тепловою чутли- вістю ≤0,1 °C. Під час проведення обстежень температура повітря на вулиці

For reading

only

(7)

+9 °C. Навчальне приміщення опалюється централізовано водяним опаленням.

За результатами обстеження, прилад фіксує світлове зображення об’єкту спо- стереження і термографічне зображення, яке різними кольорами позначає тем- пературу поверхні. Найбільша температура і найменша температура об’єкту спостереження приладом позначається у вигляді маркера з цифровим значен- ням абсолютної температури. Також додається графік кольорів і відповідних температур. Обстеження будівлі представлено по групам об’єктів спостережен- ня: вікна, стіни, двері, система опалення та інші елементи.

5. Результати дослідження втрат тепла в приміщеннях 5. 1. Дослідження втрат тепла будівельних вікон

Дослідження будівлі проводять почергово всіх приміщень шляхом повного їх сканування. Елементи будівлі, які мають великі тепловтрати, рівень яких зазначе- но в розділі статті – матеріали та методи, підлягають додатковому аналізу і відно- сять до певного групи (вікна, стіни, дах, підлога, двері, система опалення).

На рис. 1 приведено типові результати обстеження вікон приміщення, про- ведено аналіз причин енерговтрат теплової енергії та запропоновані заходи по їх зменшенню. Характерні місця з різницею температури різних частин вікна вказують на те, що є втрати теплової енергії.

На термографічному зображенні IR004341.IS2 вікна № 1 рис. 1, а, б предста- влено, що максимальна температура стіни всередині приміщення становить 20,3 °C. Аналізуючи термограму IR004341.IS2 обстеження рис. 1, а, визначаємо що температура в місці примикання вікна до стіни становить 16,5 °C, на поверхні скла 17,8 °C. При цьому, температура повітря в приміщенні становить 23 °C.

Відповідно до [41] допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутріш- ньої поверхні огороджувальної конструкції становить: для стін – 4 °C, стелі – 3 °C, підлоги – 2 °C.

Перепад температур становить 12–28 %. Такий перепад температур свід- чить про те, що ущільнення між вікном і стіною не тримає тепло і склопакет вікна теж не тримає тепло. Тому для зменшення енерговитрат тепла необхідно провести будівельникам заміну ущільнення і заміну склопакету.

а б

Not

a reprint

(8)

в г

д е

Рис. 1. Результати обстеження вікон приміщення за допомогою тепловізора:

а – термограма вікна № 1 IR004341.IS2; б – видиме світлове зображення вікна

№ 1; в – термограма вікна № 2 і стелі IR004367.IS2; г – видиме світлове зображення вікна № 2 і стелі; д – термограма вікна № 3 IR004342.IS2; е – видиме

світлове зображення вікна № 3

На термографічному зображенні IR004367.IS2 вікна № 2 рис. 1, в, г темпе- ратура стіни становить 18,6 °C, температура стелі біля примикання вікна і стіни становить 10,1 °C, що на 56 % нижче температури повітря в приміщенні. Такий великий перепад температури свідчить про просідання вікна і утворення щіли- ни між верхом вікна і стіни. Тому для зменшення енерговитрат тепла необхідно провести будівельникам ущільнення місця примикання вікна до стіни.

На термографічному зображенні IR004342.IS2 вікна № 3 рис. 1, д, е макси- мальна температура стіни в приміщенні становить 21,3 °C. Температура скло- пакету становить 16,8 °C, температура в місці примикання склопакету до рами становить 17,8 °C. Різниця температур становить 7–27 %. Такий перепад темпе- ратур свідчить про те, що склопакет не герметичний і не тримає тепло, ущіль- нення між склопакетом і рамою має не повне прилягання. Тому для зменшення енерговитрат тепла необхідно замінити склопакет і замінити ущільнення.

For reading

only

(9)

5. 2. Дослідження втрат тепла стін та дверей будівлі

На рис. 2 наведено результати обстеження стін приміщень будівлі. Темпе- ратура повітря в приміщеннях 1 та 2 становить 22,5 °C. На термограмі IR004358.IS2 стіни приміщення 1 рис. 2, а, б зображено, що максимальна тем- пература стіни приміщення 1 становить 20,5 °C.

а б

в г

Рис. 2. Результати обстеження стін приміщень за допомогою тепловізора:

а – термограма стіни приміщення 1 IR004358.IS2; б – видиме світлове зображення стіни приміщення 1; в – термограма стіни приміщення 2

IR004361.IS2; г – видиме світлове зображення стіни приміщення 2

Аналізуючи термографічне зображення IR004358.IS2 приладу Fluke Ti25 (рис. 2, а), можна визначити дві зони із температурою значно меншою. Перша зона має температуру 17,8 °C, де різниця температур становить 21 %, друга зо- на має температуру 15,2 °C, де різниця температур становить 32 % відносно те- мператури повітря в приміщенні.

Аналогічну зону різкого розмежування перепаду температур можна визна- чити по термографічному зображенню IR004361.IS2 стіни приміщення 2 на рис. 2, в, г. Перепад температур можна визначити з 19,3 °С до 17,3 °C, різниця складає 10 %. Додатковий аналіз конструкції будівлі в місцях перепаду темпе- ратури дозволив визначити причини тепловтрат. Так, елемент будівлі, який зо-

Not

a reprint

(10)

бражений на рис. 2, а, б і має температуру 15,2 °C, має затікання вологи із даху приміщення і відповідно цей елемент має схильність до промерзання і надмір- ного охолодження. Тому для зменшення енерговтрат теплової енергії необхідно ліквідувати причини затікання зовнішньої вологи з даху приміщення. Аналіз конструкції будівлі в зонах перепаду температури до 17,3 °С і до 15,2 °C згідно рис. 2, а, б, при додаткових обстеженнях вказали на те, що частина стіни при- міщення 2 має зовні інші приміщення. Тобто ця частина стіни не є зовнішнім елементом будівлі, а друга частина стіни є зовнішнім елементом будівлі. Саме та частина, яка є зовнішнім елементом будівлі, має втрати теплової енергії, згі- дно рис. 2, а, б – 13 %, згідно рис. 2, в, г – 10 %. Тому для зменшення енергови- трат тепла необхідно провести зовнішнє утеплення стіни.

На рис. 3 приведено результат обстеження зовнішніх дверей приміщення

№ 1, які використовуються для проходу людей.

а б

Рис. 3. Результати обстеження зовнішніх дверей приміщення № 1 за допомогою тепловізора: а – термограма дверей IR004500.IS2; б – видиме зображення дверей

Аналізуючи термографічне зображення IR004500.IS2 приладу Fluke Ti25 (рис. 3), можна визначити зону в нижній частині дверей, яка має температуру 11,8 °C, що на 31 % нижче температури в приміщенні, яка дорівнює 16 °C. Ана- ліз конструкції дверей і дверної рами в зоні перепаду температури вказали на те, що ущільнення вийшло із ладу. Тому для зменшення енерговитрат тепла не- обхідно замінити ущільнення внизу дверей.

На рис. 4 приведено результати обстеження зовнішніх дверей № 2 примі- щення, які використовуються для проїзду автомобільної техніки.

Аналізуючи термографічне зображення IR004491.IS2, можна визначити зону із температурою 12,1 °C, що на 21 % нижче температури в приміщенні, яка дорівнює 15,5 °C. Аналіз конструкції дверей вказав на те, що верхнє ущільнен- ня між дверима і рамою дверей вийшло із ладу. Тому для зменшення енергов- трат теплової енергії необхідно замінити верхнє ущільнення дверей.

For reading

only

(11)

а б

Рис. 4. Результати обстеження зовнішніх дверей № 2 приміщення тепловізором:

а – термограма дверей IR004491.IS2; б – видиме зображення дверей

5. 3. Дослідження теплових втрат стелі, підлоги та системи опалення На рис. 5, 6 приведено результати обстеження стелі приміщень.

а б

Рис. 5. Результати обстеження стелі приміщення 1 тепловізором: а – термограма стелі приміщення 1 IR004487.IS2; б – видиме світлове зображення

стелі приміщення 1

Характерні місця зниження температури поверхні стелі, згідно термограми IR004487.IS2, приведені на рис. 5, з температурою 12,1 °C, що на 23 % нижче температури в приміщенні 1, яка дорівнює 15,7 °C. Також такі проблемні зони стелі, згідно термограми IR004498.IS2 приведені на рис. 6, мають температуру 14,0 °C, що на 22,6 % нижче температури в приміщенні, яка дорівнює 18,1 °C.

Додатковий аналіз конструкції даху над цими проблемними місцями стелі приміщення вказав на протікання вологи через покриття даху. Тому для змен- шення втрат теплової енергії необхідно відремонтувати покриття даху над при- міщеннями.

На рис. 7 наведено результати обстеження підлоги приміщень будівлі.

Not

a reprint

(12)

а б

Рис. 6. Результати обстеження стелі приміщення 2 тепловізором: а – термограма стелі приміщення 2 IR004498.IS2; б – видиме світлове зображення

стелі приміщення 2

а б

Рис. 7. Результати обстеження підлоги приміщення тепловізором: а – термограма підлоги приміщення IR004422.IS2; б – видиме світлове зображення

підлоги приміщення

Аналіз термографічного зображення IR004422.IS2 приладу Fluke Ti25 вка- зує на зниження температури на сходах підлоги до 16,3 °C, що на 18,5 % нижче від температури в приміщенні, яка дорівнює 20 °C.

Такий різкий перепад температур вказує на втрату теплової енергії із при- міщення в підвал, який не опалюється. Тому для зменшення теплових втрат не- обхідно утеплити підлогу зовні у підвальному приміщенні.

На рис. 8 приведено приклад результату обстеження елементів системи опалення, а саме батареї. Аналіз термографічного зображення IR004443.IS2 приладу Fluke Ti25 вказує на те, що розподіл теплоносія відбувається знизу з правої сторони по двох секціях, а потім з верхньої частини батареї.

Згідно схеми підключення батареї, яка приведена на рис. 8, теплоносій подається знизу праворуч, а вихід теплоносія відбувається знизу зліва. Таким чином нижня магістраль батареї повинна мати найменший гідравлічний опір і

For reading

only

(13)

теплоносій повинен бути в цьому місці однакової температури. Враховуючи, що конструкція батареї дозволяє віддавати тепло конвективним способом, тоб- то зовнішнє повітря нагріваючись рухається від нижньої частини батареї до верхньої, верхня частина батареї повинна мати загальну температуру найвищу.

Це і видно на термографічному зображенні. Таким чином встановлено, що ба- тарея між другою і третьою секціями знизу має сміття, яке не дозволяє тепло- носію розподілятися знизу вверх. Таким чином, щоб збільшити рівномірність нагріву поверхні батареї, і тим самим збільшити її коефіцієнт корисної дії, не- обхідно промити спеціальним розчином, який вимиє сміття із її секції.

а б

Рис. 8. Результати обстеження системи опалення приміщення тепловізором: а – термограма обстеження батареї опалення IR004443.IS2; б – видиме світлове

зображення батареї опалення

5. 4. Розробка алгоритму по впровадженню заходів з енергозбереження в приміщеннях загального призначення

Проведені дослідження дозволяють розробити енергозберігаючі заходи.

Проведення третього етапу енергоаудиту можна представити у вигляді алгори- тму, який приведено на рис. 9.

Кожне підприємство може встановити показник ∆T для визначення перелі- ку енергозберігаючих заходів в залежності від фінансової спроможності. Чим менший цей показник, тим більше коштів необхідно буде витратити на енерго-

зберігаючі заходи.

Not

a reprint

(14)

Рис. 9. Алгоритм проведення третього етапу енергоаудиту приміщення загаль- ного призначення: Тп – температура повітря в приміщенні, яке досліджують;

Т(в)min – мінімальна температура на поверхні вікна приміщення; Т(с)min – мі- німальна температура на поверхні стін приміщення; Т(д)min– мінімальна тем- пература на поверхні дверей приміщення; Т(ст)min – мінімальна температура на

поверхні стелі приміщення; Т(п)min – мінімальна температура на поверхні під- логи приміщення; ∆T – допустиме відхилення температури поверхні від темпе-

ратури повітря в приміщенні

Так Визначення приміщень

будівлі, які підлягають енергоаудиту Проведення об- стеження примі- щень будівлі теп-

ловізором

Т(в)min≤∆T Tп-

Т(с)min≤∆T Tп-

Т(д)min≤∆T Tп-

Т(ст)min≤∆T Tп-

Т(п)min≤∆T Tп- Розробка заходів по

енергозбереженню вікон приміщення

Розробка заходів по енергозбереженню

стін приміщення

Розробка заходів по енергозбереженню дверей приміщення

Розробка заходів по енергозбереженню

стелі приміщення

Розробка заходів по енергозбереженню підлогиприміщен-

ня

Впровадження енергозберігаючих

заходів

Розрахунок економічного ефекту від реалізації енер-

гозберігаючих заходів Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

For reading

only

(15)

Досягнення позитивного ефекту від використання енергозберігаючих за- ходів можна констатувати на основі оцінки економії енергії у кількісному та вартісному вигляді. Порівняння поточних економічних показників діяльності навчального закладу до та після реалізації заходів з енергозбереження визнача- ється за формулою [26]:

 

,

 Pt Cft QftCht QhtCet  Qet   Et Ct  n It  Zt (1) де Cft – ціна заощадженого умовного палива за діючими тарифами в році t, у.о./т.у.п.;

∆Qft – зменшення постачання умовного палива на підприємство в році t, т.у.п./рік.;

Cht – тариф на закупку теплоенергії в році t, у.о./ГДж;

∆Qht – скорочення споживання тепла зі сторони в році t за рахунок реалі- зації заходів щодо енергозбереження, ГДж/рік;

Cet – тариф на електроенергію, яку одержано від енергосистеми країни в році t, у.о./кВт-год;

∆Qet – скорочення споживання електроенергії від енергосистеми в році t за рахунок реалізації заходів щодо енергозбереження, кВт-год/рік.;

∆Et – скорочення платежів підприємства за забруднення навколишнього середовища в році t, яке зумовлене провадженням заходів з енергоефективнос- ті, у.о./рік;

Ct, It – поточні витрати та капітальні інвестиції в році t, які пов’язані з прид- банням, встановленням та експлуатацією енергозберігаючого устаткування, у.о.;

n – внутрішня норма доходності;

∆Zt – зменшення експлуатаційних витрат на підприємстві в році t, які зу- мовлені реалізацією заходів щодо енергозбереження, крім витрат на обслугову- вання енергозберігаючого обладнання, у.о./рік.

Таким чином, енергоефективність проведення енергозберігаючого заходу Ej можна розрахувати за формулою:

1 ,

1

 

 

   

  

 

Ej E

P P

(2)

де Е – початкова енергоефективність.

Енергоефективність після проведення енергозберігаючого заходу є дода- нок початкової енергоефективності на коефіцієнт, що залежить від відносного енергозбереження. Цей коефіцієнт показує, у скільки разів підвищується енер- гоефективність розглянутого корисного ефекту при відносному енергозбере- женні, рівному ΔP/P.

Not

a reprint

(16)

6. Обговорення результатів досліджень теплових втрат у приміщеннях загального призначення та запропонованого алгоритму їх усунення

Виконані в роботі дослідження доводять доцільність використання термо- графічного аналізу джерел теплових втрат в приміщеннях.

Обстеження елементів приміщення: вікон, стін, стелі, підлоги, дверей, систе- ми опалення спеціальним приладом – тепловізором Fluke Ti25 дозволяє виявити місця, які мають підвищені тепловтрати. Додатковий аналіз таких місць дозволяє визначити причини енергетичних втрат і запропонувати заходи для їх зменшення.

Дані термографічних обстежень поверхонь елементів будівель (рис. 1–7) вказують на місця значних теплових втрат. Перепад температур в місцях при- микання будівельних конструкцій відносно температури в приміщенні колива- ється в значному діапазоні.

Термографічне сканування місць примикання віконних блоків до стін (рис. 1) показує перепад температури відносно температури повітря в примі- щенні 6,5–13 °C. Такий перепад температур пояснюється неякісним виконан- ням монтажних робіт, просіданням віконних рам та утворенням щілин між вік- ном та стіною, виходом з ладу ущільнень між елементами будівельних конс- трукцій та негерметичністю склопакетів.

Сканування стін приміщень (рис. 2) дає різницю температури поверхні стін та повітря в приміщенні 2–7,3 °C. В першу чергу, це пояснюється незадовіль- ним значенням опору теплопередачі стінових огороджувальних конструкцій.

Крім того деякі елементи стіни мають затіканням зовнішньої вологи через трі- щини, що призводить до промерзання та надмірного охолодження стін.

Отримані термограми обстеження дверей приміщень (рис. 3, 4) показують, що температура поверхонь огороджувальних конструкцій на 3–4 °C менше по- вітря в приміщенні. Це пояснюється відсутністю або виходом з ладу ущільнень між дверима та їх рамою. Крім того, вікна та двері, що підлягали дослідженням, експлуатуються вже більше 30 років та не відповідають вимогам чинних стан- дартів [42].

Отримані значення температури стін та місць примикання будівельних елементів перевищують допустиме значення різниці температур в 1,6–3,3 рази, яке згідно [41] для стін не повинне бути більше 4 °C.

Аналіз термограм обстеження стелі приміщень (рис. 5, 6) показує різницю температур поверхонь та внутрішнього повітря 3,6–4,1 °C. Це пояснюється по- ганим значенням опору теплопередачі стелі. Також додатковий аналіз констру- кції даху над проблемними зонами стелі приміщення вказав на протікання во- логи через покриття даху, що призводить до її промерзання.

Різниця температур для підлоги згідно термограми (рис. 7) становить 3,7 °C. Такий різкий перепад температур вказує на незадовільне значення опору теплопередачі підлоги та втрату теплової енергії із приміщення в підвал, який не опалюється.

Допустимі значення різниці температури згідно санітарно-гігієнічних ви- мог нормативних документів становлять для стелі 3 °C та підлоги 2 °C відпо- відно [41]. Отримані результати досліджень показують перевищення норматив- них значень в 1,2–1,4 рази для стелі та практично в 2 рази для підлоги.

For reading

only

(17)

Більшість приміщень закладів громадського призначення побудовані ще в 70-80-х роках минулого століття. Як показує практика, системи опалення даних приміщень є морально застарілими та потребують модернізації. Проведений аналіз обстеження системи опалення приміщення (рис. 8) вказує на сильну за- сміченість теплообмінників, що пояснюється неналежною підготовкою тепло- носія та моральним зносом обладнання. З метою забезпечення рівномірного на- гріву поверхонь радіаторів, і тим самим збільшення їх коефіцієнту корисної дії, необхідно здійснювати регулярне промивання секцій спеціальними розчинами.

Для проведення термографічного аналізу приміщень будівлі запропонова- но алгоритм проведення третього етапу енергоаудиту. Розроблений алгоритм (рис. 9) дозволяє систематизувати процес здійснення енергетичного аудиту приміщень, розбити його на складові та, в результаті, згрупувати заходи енер- гозбереження по елементам будівлі (вікна, стіни, дах, підлога, двері).

Особливістю даного алгоритму є те, що в якості основного параметру ау- диту використовується допустиме відхилення температури поверхні від темпе- ратури повітря в приміщенні ∆T. Кожне підприємство може встановлювати рі- вень відхилення ∆T для визначення переліку енергозберігаючих заходів в зале- жності від своєї фінансової спроможності.

Місця з підвищеною тепловтратою мають температуру поверхні значно меншою, чим температура повітря в приміщенні. В даній роботі розглядалися місця тепловтрат, які мають більше ніж 10 % різниці температур ∆T поверхні і та температури повітря в приміщенні. Така різниця використовується для отри- мання значного економічного ефекту.

Запропонований алгоритм може застосовуватися при проведенні третього етапу енергоаудиту для будь-яких приміщень будівель, які мають значні розмі- ри, тобто велику кількість приміщень. Алгоритм дозволяє провести групування проблемних елементів приміщень (вікон, стін, даху, підлоги, дверей, системи опалення) по всій будівлі. На етапі усунення виявлених недоліків є можливість використовувати спеціалізовані бригади будівельників, що вплине на підви- щення якості, зменшення вартості і термінів виконання цих робіт.

Впровадження будь-яких заходів з енергозбереження повинно обґрунтову- ватися відповідними економічними розрахунками, що дозволяють порівняти діяльність підприємства до і після реалізації енергозберігаючих заходів.

Внутрішні дефекти огогороджуючих конструкцій приміщень при теплові- зійному скануванні можуть бути виявлені тільки в тих випадках, якщо вони вносять зміни в полі температур на поверхні об'єкту. В цьому полягає обме- ження даного дослідження та необхідність проведення попередніх розрахунків та експериментів. При тепловізійному дослідженні може бути виявлений такий дефект, у якого розміри, глибина залягання та теплофізичні характеристики створюють на поверхні тіла зміну поля температур, що дорівнює температурній чутливості приладу.

Подальшим напрямом роботи є визначення теплових втрат приміщень че- рез вентиляційні викиди та дослідження варіантів їх утилізації шляхом викори- стання рекуперативних систем.

Not

a reprint

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Following the rough categorization of the generic and phase-specific requirements on environments for educational service communities, we structure and sub- divide the design of

There are only two possible ways to obtain an access token using a MITM attack: by finding the initial data that were used in the message signature and intercepting access tokens

Є лише два можливі шляхи отримання маркера доступу за допомогою ата- ки MITM: знаходженням початкових даних, які були використані в

All procedures for conducting an energy audit of premises were presented in the form of an algorithm that makes it possible to group energy-saving measures for elements of

Wasteless and low-waste technologies are used in all industries, developing in the direction of developing and implementing fundamentally new technological processes

In this case consumers have to increase temporary hydraulic net resistance and then return it to minimum possible value for providing necessary water flow (velocity is

В статті проаналізовано етапи, методи та підходи до автоматизації побудови онтологій з метою їх використання в

чергу неформальні методи. До неформальних методів проведення економічного аналізу можна віднести методи експертних оцінок та методи ситуаційного

It also shows the possibility of applying heat pumps, refrigeration machines, heat pipes for refining plants modernization and reduction in energy consumption.. Keywords:

The purpose of the work is to provide theoretical substantiation of health- saving training and experimental verification of the model of management of educational process

The process of creating an online course includes such steps as: developing a work program, developing a script for an online course, filling the script project with

Energy efficiency measures in buildings for achieving sustainable development goals.. [online] World Energy

- energy intensity reducing of GDP by 20% through the implementation of mandatory commercial accounting of energy resources consumption (energy and fuel), the

До основних фондів відно- сять будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини й обладнання (ро- бочі, силові машини та устаткування, вимірювальні,

Фінансові установи поділяються на ті, які можуть розраховувати на державну допомогу в кризових ситуаціях (це великі установи, крах яких сприймається

Метою роботи є аналіз методів і алгоритмів збору та аналізу даних про дії студентів в системі електронного навчання та розробка програмного

The hybrid FC/Battery power system is based on four stacks PEM FCs and a NiMH battery, boost and buck DC choppers for controlling the FC and the battery input currents respectively

where I pc is the indicator of the assessment of the level of us- ing the existing at enterprises potential of loan financing of projects for the implementation of

Оцінювання потенціалу позичкового фінансування проєктів впровадження енергозберігаючих технологій потребує виділення із загальної сукупності цих

В залежності від температу- рного впливу режимів роботи двигуна даний алгоритм автоматично змінює значення мінімальної статичної температури

As the results of our simulations show, the proposed operational algorithm for a fixed-dynamic heat detector au- tomatically changes the parameters of response, namely, the

У статті проаналізовані та систематизовані методи та фор- ми підготовки студентів до участі в наукових студентських конференціях,

This determines the actuality of developing a method for allocating an algorithm from a binary code using additional attractors for software security analysis.. The