• No results found

2003-2007 рр.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2003-2007 рр."

Copied!
508
0
0

Повний текст

(1)

ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ПРОФЕСОРІВ ■

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

2003-2007 рр.

Бібліографічний

покажчик

(2)

н а ц і о н а л ь н и йу н і в е р с и т е т

«К И Є В О -М О Г И Л Я Н С Ь К А А К А Д Е М ІЯ » Н А У К О В А Б ІБ Л ІО Т Е К А

ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ПРОФЕСОРІВ ■

Національного університету

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

2003-2007 рр.

Бібліографічний покажчик

Київ 2017

(3)

УДК 016:378.4(477-25)КМА П 705

Бібліографічний покажчик містить відомості про праці наукової громади та співробітників Національного університету «Києво-Могилянська академія»

за п ’ять років - із 2003 по 2007 рр.

Видання розраховане на широкий загал наукової громадськості - науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

Укладачі:

Т. О. Ярош енко, Т. О. Патрушева

Науковий редактор Т. О. Ярошенко

Рекомендовано до друку Вченою радою

Націонапьного університету «Києво-Могилянська академія»

(протокол № 2 від 26 січня 2017 р.)

© Т. О. Ярошенко, Т. О. Патрушева, укладачі, 2017

© Т. О. Ярошенко, наук, ред., 2017

© В. П. Моренець, переднє слово, 2017

© Наукова бібліотека Національного університету

«Києво-Могилянська академія», 2017

©НаУКМА, 2017 ISBN 978-966-2410-90-7

(4)

Переднє слово

Перед нами - другий бібліографічний покажчик наукових праць викладачів і професорів НаУКМА. Перший, вида­

ний 2005 року, вмістив 4375 позицій і, сягаючи в обсязі 523 сторінки, охопив 1992-2002 роки наукової діяльності НаУКМА, себто перше десятиліття відро­

дженої Києво-Могилянської академії. Стрімкий, потужний розвиток нашого університету як усеукраїнського науково-дослідного осередку переконливо засвідчується оцим другим покажчиком, що охоплює наукову продукцію НаУКМА за п ’ять наступних літ, а саме: 2003-2007 роки. Загальний обсяг по­

кажчика - 505 с., а кількість представлених у ньому позицій - 4431. Очевидно, ми навчилися більш лаконічно представляти свої наукові здобутки, проте фак­

тична кількість цих останніх у річному обрахунку вочевидь подвоїлася.

Вповні усвідомлюючи відносність кількісних показників, маємо наголо­

сити, що інтенсифікації наукових досліджень у НаУКМА є вислідом ще при початках XXI ст. дефінітивно затвердженої стратегії розвитку Університету, який з навчально-наукової інституції має перетворитися на науково-навчаль­

ну. За цією простою перестановкою слів - ствердження філософії інститу- ційного розвитку НаУКМА, який в українських реаліях укотре покладає на себе місію виняткової ваги і складності: подолати гальмівний для розвитку суспільства вододіл між освітою і наукою, власним прикладом спростува­

ти застарілу ретрансляційну модель ВНЗ як упоширювача знань, здобутих іншими і деінде (в Національній академії наук, в інших науково-дослідних центрах, у світі...).

Гадаємо, що покликання університету в іншому: в духовно-інтелекту­

альному і культурному самовідтворенні суспільства, а це можливе тільки тоді, коли університет є не лише ретранслятором наукових знань (що до певної міри є необхідним і неминучим), а й їх активним продуцентом. Коли студентська аудиторія опановує не тільки класичні праці певної галузі, а й вивчає та критично осмислює результати оригінальних досліджень свого викладача-науковця, коли ця аудиторія опиняється на єдино значимій у пі­

знавальному сенсі грані припущення і доказу, провіденції та її обгрунтування

(5)

(чи спростування), досліду, експерименту, здобутого результату та його витлумачення. Критичному мисленню більше немає звідки взятися, як з оцього бентежного прилучення до «нового» та його «вміщення» у відомі парадигми, що в підсумку веде як до примноження знаннєвого масиву, так і до трансформації самих парадигм.

Навчання через дослідження, органічна єдність наукової роботи і зіпертого на неї навчального процесу - засадничий принцип сучасної вищої освіти, що його фактично з перших днів свого відродження вті­

лював у життя Національний університет «Києво-Могилянська академія»

(через переважно авторські курси, оригінальні програми бакалаврської і магістерської підготовки), цей принцип в останні роки є програмним для Університету. Ми вбачаємо в цьому не тільки своє майбутнє, а й будуч- ність усієї української вищої школи.

Відтак у НаУКМА формуються і успішно розвиваються наукові школи:

«Історія української філософії», створена професором, доктором філо­

софських наук В. С. Горським . Нині цей науковий напрям очолює його учениця - професор, доктор філософських наук М. Л. Ткачук;

«Принцип верховенства права та проблеми його реалізації» професо­

ра, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України М. І. Козюбри;

«Сучасні тестові технології» доктора філологічних наук В. С. Брюхо- вецького;

«Сучасні літературознавчі моделі в літературознавчих дослідженнях»

професора, доктора філологічних наук В. П. Моренця;

«Теорія методології і методів соціологічних досліджень» професора, доктора філософських наук В. І. Паніотто;

«Дослідження соціальних процесів у сучасному суспільстві, соціаль­

ної структури та соціальних трансформацій» професора, доктора філо­

софських наук В. Є. Хмелька;

«Моделювання фінансових процесів: бюджетна політика, монетарна політика, фінансова аналітика» професора, доктора економічних наук І. Г. Л ук’яненко;

«Міжнародна економіка» професора, доктора економічних наук І. В. Бураковського;

«Сучасні інформаційні технології» доктора фізико-математичних наук М. М. Глибовця;

«Експериментальна гематологія» професора, доктора біологічних наук Н. М. Більш ;

«Охорона громадського здоров’я» доцента, кандидата медичних наук І. М. Григи;

«Мембранологія». створена професором, доктором хімічних наук М, Т, Бриком|, Нині цей науковий напрям очолює завідувач кафедри хімії.

доцент, кандидат хімічних наук А. Ф. Бурбан.

(6)

29 липня 2009 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 799, якою з урахуванням особливої ролі Національного університету «Києво-Мо- гилянська академія» в розвитку демократичних традицій української дер­

жавності, національної науки і освіти, культури та духовності, необхідності створення належних умов для успішного провадження інноваційної діяль­

ності йому надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу, який провадить діяльність відповідно до свого Статуту.

Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА - «Україна: лю ­ дина, суспільство, природа» - це цілісна система дослідницьких студій, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, суспільного та природничого профілів. Вона лишається незмінною впродовж багатьох років і об’єднує професорсько-викладацький склад Університету, дослід­

ників, котрі представляють різні галузі науки. У 2003-2007 рр. наукова робота в НаУКМА провадилася на 28 кафедрах, 6 факультетах і в близько 30 науково-дослідних центрах і лабораторіях (останнє число в Університеті є змінною величиною, бо залежно від продуктивності й дієвості, оцінку чому раз на три роки дає Вчена рада, одні центри можуть закриватися, інші, ініці­

йовані підрозділами, - відкриватися).

Тут слід наголосити, що «кафедральна» тематика наукових досліджень, та, що відображується в планах діяльності кожної кафедри й фіксується в УКРШТЕІ, є вельми розмаїтою і великою мірою віддзеркалює індивідуальні наукові інтереси викладачів Університету, тоді як науково-дослідні центри пе­

реважно виконують колективні проекти, а їхня тематика підноситься до рівня інституційнош. Відтак саме в НДЦ формується певна критична маса науков­

ців єдиного предметного спрямування, що в подальших роках уможливлює НаУКМА становлення і розвиток третього циклу освіти. У цьому НаУКМА йде второваним шляхом, адже не секрет, що в розвинутих країнах кафедри (departments) відповідають в основному за формування і виконання бакалавр­

ських та почасти магістерських програм, тоді як успішні докторські (PhD) програми є прямою функцією дієвих науково-дослідних центрів і лабораторій.

У числі найбільш активних і знаних академічній спільноті дослід­

ницьких осередків НаУКМА назвемо передовсім такі: Центр тестових технологій (керівник - В. С. Брюховецький), Лабораторія фінансово-еко­

номічних досліджень (керівник - І. Г. Лук’яненко), Лабораторія сучасних інформаційних технологій (керівник-М . М. Глибовець), Центр мембранних досліджень (заснований світлої пам’яті М. Т. Бриком і нині очолюваний А. Ф. Бурбаном), Лабораторія екотехнологій (керівник - А. Ф. Бурбан), НДЦ «Спадщина Києво-Могилянської академії» (керівник - М. В. Яремен­

ко), Центр європейських гуманітарних досліджень (керівник - К. Б. Сігов), НДЦ «Школа політичної аналітики» (керівник - О. В . Гарань). Центр моле­

кулярних і клітинних досліджень (керівник - Н. М. Білько), Центр польських

5

(7)

та європейських студій (керівник - О. В. Бетлій), Лабораторія генетики та клітинної біології (керівник - М. 3. Антонюк), Центр досліджень здоров ’я і соціальної політики (керівник - І. М. Грига), Центр кінематографічних студій (керівник - Л. І. Брюховецька).

Особливо успішні науково-дослідні центри НаУКМА провадять дослі­

дження, що фінансуються з державного бюджету на основі конкурсу на­

уково-дослідних робіт МОНУ У період 2003-2007 рр. у НаУКМА держава щорічно фінансувала 6-7 НДР. Удвічі більше досліджень підтримав Міжна­

родний благодійний фонд відродження Києво-Могилянської академії. Знач­

ну частину досліджень виконано коштом грантів за такими міжнародними програмами, як «TEMPUS-TACIS», «Matra» та ін. Зрештою, левову частку наукових праць, зафіксованих у цьому покажчику, виконано без окремого фінансування, за ще радянської генези термінологією, - «у межах робочого часу викладача».

Ну, чи й справді «у межах робочого часу», чи коштом власного «приватно­

го» часу, - чесну відповідь на це риторичне, як на нас, питання дасть будь-який університетський викладач. І хоча питання це вкрай важливе, - і риторикою його обходити не годиться, - наразі вважаємо за потрібне наголосити на ін­

шому: збагнімо, наскільки інтенсивно, з якою самопосвятою цей власний життєвий час віддається викладачами НаУКМА науковим студіям! Це набуває особливої актуальності у світлі тієї тенденції, коли ефективність науково-до­

слідної діяльності ВНЗ починає вимірюватись абсолютними показниками, безвідносно до кількості науково-педагогічних працівників, у чому шді помі­

тити бодай якісь ознаки державного мислення. Адже, згідно з цією тенден­

цією, результативність прямо залежить від розміру інституції, отже, для того, щоби мати великий науковий ужинок, потрібно нарощувати не інтенсивність праці здібних до того членів освітньої корпорації, а чисельність самої корпо­

рації. Саме так, здається, і звучить один із законів Паркінсона!

Ось вибрані факти по роках наукової діяльності, що їх охоплює цей по­

кажчик.

2003 р.: у штаті НаУКМА - 297 науково-педагогічних працівників (з них докторів наук - 41, кандидатів наук - 151). Опубліковано монографій - 28;

підручників - 26; навчальних посібників - 30; статей у наукових виданнях - 542; проведено конференцій та семінарів (у тому числі міжнародних) - 43.

2004 р.: у штаті НаУКМА - 307 науково-педагогічних працівників (з них докторів наук - 41, кандидатів наук - 148). Опубліковано монографій - 30;

підручників - 25; навчальних посібників - 32; статей у наукових виданнях - 562 (з них у зарубіжних - 17); проведено конференцій і семінарів (у тому числі міжнародних) - 46.

2005 р.: у штаті НаУКМА - 319 науково-педагогічних працівників (з них докторів наук - 42, кандидатів наук - 150). Опубліковано моногра­

фій - 24; підручників - 20; навчальних посібників - 30; статей у наукових

(8)

виданнях - 564 (з них у зарубіжних - 70); проведено конференцій і семінарів (у тому числі міжнародних) - 41.

2006 р.: у штаті НаУКМА - 327 науково-педагогічних працівників (з них докторів наук - 43, кандидатів наук - 152). Опубліковано монографій - 35;

підручників - 50; навчальних посібників - 33; статей у наукових виданнях - 574 (з них у зарубіжних - 67); проведено конференцій і семінарів (у тому числі міжнародних) - 48.

2007 р.: у штаті НаУКМА - 331 науково-педагогічний працівник (з них докторів наук - 44, кандидатів наук - 150). Опубліковано монографій - 51;

підручників - 17; навчальних посібників - 28; статей у наукових виданнях - 592 (у тому числі зарубіжних - 75); проведено конференцій і семінарів (у тому числі міжнародних) - 54.

Уважний читач може помітити, що в покажчику позицій більше, ніж їх можна вивести з поданих вище даних. Це пояснюсться двома чинниками:

1. не всі публікації викладачі і професори НаУКМА свого часу вважали за по­

трібне подавати у своїх наукових звітах (в основному це стосується газетних публікацій і перевидань), однак ретельний бібліографічний «розшук» цілком слушно повернув їх до особистого творчого доробку значної кількості осіб;

2. багато (!) статей було опубліковано тими, хто у 2003-2007 рр. ще був ма­

гістром або аспірантом і, відповідно, не входив до складу науково-педагогіч­

них працівників НаУКМА, отож їхні публікації зафіксовані в інших статтях щорічного звіту; сьогодні ж вони потрапляють до покажчика, оскільки їхні автори вже є викладачами і штатними співробітниками НаУКМА.

Перший висновок, що випливає з наведених фактів, очевидний: НаУКМА кількісно невеликими силами видає силу-силенну наукової продукції, себто працює напрочуд ефективно. Другий висновок: внесок ВНЗ у духовно-інте­

лектуальне самовідтворення суспільства можна об’єктивно оцінити тільки тоді, коли співвіднести його інтелектуальну, науково-дослідну продукцію з кількістю виконавців (себто державними витратами на утримання відпо­

відного штату), у відносних щодо кількості науково-педагогічного складу показниках. Це так просто.

Традиційними академічними формами, що стимулюють рух пошукової думки, сприяють обмінові ідей та появі цікавих студій, є, як знаємо, різ­

ного роду симпозіуми, конференції, семінари, круглі столи тощо. Маючи перед очима близько чотирьох з половиною тисяч бібліографічних пози­

цій, варто пригадати бодай декотрі з таких могилянських акцій, які мали своїм наслідком авторські публікації, а незрідка й окремі наукові видан­

ня. Так, у НаУКМА, окрім загальної наукової конференції «Дні науки в НаУКМА», яка ось уже понад півтора десятка років щорічно відбуваєть­

ся в останніх числах січня, були успішно організовані і проведені:

2003 р.: Семінар Київського філософського товариства імені Василя Зеньковського (організатори - кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА,

(9)

Центр європейських гуманітарних досліджень, квітень); Міжнародний семі­

нар «Місце етики в культурі й освіті сучасної України» (організатори - кафед­

ра філософії та релігієзнавства НаУКМА, Центр європейських гуманітар­

них досліджень, квітень); Міжнародний семінар «Свобода слова і свобода медіа. Специфіка юридичного забезпечення інформаційної галузі» (органі­

затор - Могилянська школа журналістики, травень); Всеукраїнська конфе­

ренція юридичних клінік ВНЗ України (організатори - факультет правничих наук. Американська асоціація юристів (ABA/CEELI), НаУКМА, ЦІМПО:

Експериментальна навчальна лабораторія «Правнича клініка», травень);

Круглий стіл «Гарантії виборчих прав громадян та демократичного харак­

теру управління виборчим процесом» (організатори - Інститут виборчого права. Міжнародний фонд «Відродження», Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, факультет правничих наук НаУКМА, червень); Міжнародна наукова конференція пам’яті професора В. М. Нічик «Україна X ] ’11 століття: суспільство, фі­

лософія, культура» (організатори - НаУКМА, Товариство дослідників Цен­

трально-Східної Європи і Центр досліджень ЦСЕ при НаУКМА, Інститут філософії. Український філософський фонд, листопад); Науково-практична конференція «Робота з дітьми вулиці у м. Києві» (організатор - Школа со­

ціальної роботи ім. В. І. Полтавця, грудень).

2004 р.: Науково-практична конференція «Менеджмент охорони здоров ’я в Україні» (організатор - Школа охорони здоров’я НаУКМА, лютий); Міжна­

родна наукова конференція «Експорт релігії, трансляція віри: американські релігійні впливи у Європі» (організатори - Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні, кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА, кві­

тень); Міжнародна конференція «Textbook Writing» (організатори - кафедра англійської мови НаУКМА, Ресурсний центр для викладачів англійської мови при НаУКМА, Посольство США в Україні, травень); Міжнародна наукова конференція «Польща вчора, Польща сьогодні» (організатори - НаУКМА, Посольство Республіки Польща в Україні, Інститут Центральної та Східної Європи (Люблін), Інститут Адама Міцкевича (Варшава), травень); другий Міжнародний науковий семінар «Electronic Media Resource Centre, Ukraine»

в рамках проекту TEMPUS TACIS (організатор - факультет інформатики НаУКМА, червень); Перші Міжнародні Аверинцевські читання «Особистість і традиція: зустріч поколінь», Круглий стіл «Архіпелаг Аверинцева: обрії осмислення» (організатор - Центр європейських гуманітарних досліджень, вересень); Науково-практична конференція «Довженко і кіно XX століття»

(організатори - кафедра культурології НаУКМА, журнал «Кіно-Театр», ве­

ресень); Міжнародний семінар «Електронні ресурси видавництва Elsevier»

(організатор - Наукова бібліотека НаУКМА, жовтень); Міжнародна конфе­

ренція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем - TAAPSD ’2004» (організатор - факультет інформатики НаУКМА, жовтень).

(10)

2005 j).: Міжнародний круглий стіл «Міжнародна безпека в Х \ І сто­

літті: нові виклики для ООН» (організатори - відділ міжнародного співро­

бітництва НаУКМА, Посольство Швеції в Україні, березень); Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у вищій юридич­

ній освіті» (організатор - Центр інноваційних методик правничої освіти НаУКМА, травень); Міжнародна наукова конференція « A d fo n tes/Д о дже­

рел»: Києво-Могилянській академії - 390» (організатор - Центр досліджень Центрально-Східної Європи, жовтень); Міжнародна конференція «Eastern Europe & CIS Retail Practical Banking Conference 2005» (організатори - Ки- єво-Могилянська Бізнес-Школа, «ПриватБанк», жовтень); Міжнародний се­

мінар «Реформа екологічного оподаткування в Україні» (організатор - відділ міжнародного співробітництва НаУКМА, листопад); Міжнародний круглий стіл «Україна на шляху до Європейського Союзу: проблеми й досягнення 2005 року» (організатори - НаУКМА, Європейський Парламент, листо­

пад); Міжнародна конференція «Верховенство права: питання теорії та практики» (організатори - факультет правничих наук, ОБСЄ/Координатор проектів в Україні, Українська Правнича Фундація, грудень); Міжнародна конференція «Теоретичні і прикладні аспекти побудови програмних сис­

тем - TAAPSD ’2005» (організатор - факультет інформатики НаУКМА).

2006 р.: Круглий стіл пам’яті Джеймса Мейса «Україна як постгеноцид- не суспільство: усвідомлення та подолання стану» (організатор - Наукова бібліотека НаУКМА, лютий); Науково-практична конференція «Управління університетом і університетське самоврядування за умов автономії» (ор­

ганізатор - НаУКМА, лютий); Міжнародна наукова конференція «Насилля влади проти свободи сумління. Репресивна політика Радянської держави щодо християнських Церков і віруючих: ідейні засади, механізми реалі­

зації, історичні наслідки» (організатори - кафедра історії НаУКМА, УКУ Львів, березень); Міжнародна нарада експертів ЮНЕСКО «Право на освіту в країнах перехідного періоду» за участі Генерального директора ЮНЕСКО п. Коїхіро Мацуурі (організатор - Міжнародна кафедра ЮНЕСКО, квітень);

Міжнародний семінар «Права людини, мир, демократія, толерантність і взаєморозуміння між народами» (організатор - НаУКМА, вересень);

Міжнародна наукова конференція «Цирендоржиєвські читання - 2006: Ти­

бетська цивілізація та кочові народи Євразії: крос-культурні контакти»

(організатори - кафедра культурології та кафедра філософії і релігієзнавства НаУКМА, вересень); Міжнародний семінар «Розвитокукраїнських навчаль­

них планів у галузі інформаційних технологій шляхом впровадження модулів з групової розробки програмних проектів» за програмою TEMPUS (органі­

затор - факультет інформатики НаУКМА, жовтень); Міжнародний семінар

«Соціальні та гуманітарні науки в Україні: основні дійові особи та страте­

гії, 1991-2006рр. » (організатори - кафедра політології НаУКМА, Посольство Франції в Україні, жовтень); Третя Міжнародна конференція «Теоретичні

9

(11)

і прикладні аспекти побудови програмних систем - TAAPSD '2006» (органі­

затор - факультет інформатики НаУКМА, грудень).

2007 р.: Круглий стіл «Принцип верховенства права та пробле­

ми його реалізації» (організатор - кафедра державно-правових наук НаУКМА, лютий); Круглий стіл «Стовбурова клітина і перспективи ген­

ної терапії» (організатор - Центр молекулярних і клітинних досліджень НаУКМА, лютий); Міжнародний круглий стіл «Функціонування і розвиток природних екосистем» (організатор - кафедра екології НаУКМА, лютий);

VI Міжнародна конференція «Конфліктологічна експертиза: теорія та методика» (організатори - кафедра психології, педагогіки та конфлікто- логії НаУКМА, Товариство конфліктологів, лютий); Круглий стіл «Роль університетів у формуванні екологічної політики України» (організатори - Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики. Міністер­

ство закордонних справ Норвегії, кафедра екології НаУКМА, березень);

Міжнародний семінар «Впровадження принципів третього циклу (PhD програми) Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) в Україні» (орга­

нізатор - НаУКМА, квітень); Міжнародний економічний форум студентів та професіоналів «Виклики перехідної економіки: досвід України та Польщі»

(організатор - факультет економічних наук НаУКМА, травень); Міжнародна наукова конференція «Етика отців у київській богословській думці епохи р е­

форми (кінець X V I - початокXVIII cm.)» (організатори - Центр досліджень Центрально-Східної Європи, Український філософський фонд, вересень);

Міжнародна конференція «Дружба: її форми, випробування і дари» (органі­

затори - Центр європейських гуманітарних досліджень, Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, вересень); Міжнародна конференція «Впро­

вадження принципів третього циклу Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) в Україні» (організатор - служба віце-президента з науково-навчаль­

них студій НаУКМА, листопад); семінар «Лабораторії наукового перекладу:

переклад книжки “Ідея університету” Ярослава Пелікана (Yaroslav Pelikan, The Idea o f the University)» (організатор - Центр міжкультурної комунікації, листопад); Міжнародна конференція «Європа між минулим та майбутнім»

(організатори - Центр польських та європейських студій. Східна літня школа Варшавського університету, листопад); Інавгураційна лекція Почесного док­

тора НаУКМА кардинала Вальтера Каспера (організатор - Центр європей­

ських гуманітарних досліджень, грудень).

Багато матеріалів, відображених цим покажчиком, уперше оприлюднено на сторінках університетських періодичних видань. Це, насамперед, щорічна серія галузевих збірників «Наукові записки НаУКМА» (видається з 1996 р.) і «Магістеріум» (так само щорічна серія галузевих збірників, видається з 1998 р.). Обидва видання тепер доступні найширшій академічній спільно­

ті в електронному вигляді. Викладачі і професори НаУКМА є постійними авторами провідних академічних журналів України, як-от: «Філософська

(12)

і соціологічна думка», «Політична думка», «Слово і час», «Економічний часопис», «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Український фізичний журнал», «Український математичний жу рнал». «Український хімічний журнал» - фактично все поле української академічної періодики. Велику частину матеріалів оприлюднено в іноземних наукових виданнях, зокрема й англійською мовою, причому ця дієва присутність могилянських науковців у світі, як бачимо, рік до року зростає.

Власне, цей покажчик і є найкращим свідченням повсякчасної активної участі вчених НаУКМА у примноженні наукових знань, вагомого внеску наших дослідників у рух сучасних наукових ідей та дедалі більшої інтегро­

ваності нашого Університету у світовий науково-дослідний простір.

29 жовтня 2010 р. В. П. Моренець,

професор, доктор філологічних наук, віце-президент із науково-навчальних студій НаУКМА

(13)

Від укладачів

Це видання є своєрідним про­

довженням літопису наукової діяльності Національного університету

«Києво-Могилянська академія», започаткованого у 2005 р. публікацією покажчика «Праці викладачів та професорів Національного університету

“Києво-Могилянська академія”, 1992-2002 рр.». На відміну від попе­

реднього видання, зважаючи на великий обсяг матеріалу та дотримання принципу актуальності, покажчик «Праці викладачів та професорів На­

ціонального університету “Києво-Могилянська академія”, 2003-2007 рр.»

містить перелік праць наукової громади та співробітників університету, що вийшли друком протягом п ’яти років - з 2003 по 2007 рр.

Основним джерелом отримання відомостей про публікації викладачів традиційно є щорічні наукові звіти кафедр Університету.

Для зручності користування покажчик побудовано за хронологічним принципом (починаючи з 2003 р.). Структурно ця праця подібна до пер­

шого видання та складається з двох великих розділів: «Загальні праці»,

«Науково-педагогічна та науково-дослідна діяльність Університету» - та додатків.

Перший розділ «Загальні праці» репрезентує матеріали про становлення та розвиток НаУКМА, довідкові видання, праці Сергія Мироновича Квіта - пре­

зидента НаУКМА (в роках 2007-2014) та В ’ячеслава Степановича Брюховець- кого - першого ректора, президента НаУКМА (в роках 1991-2007). Відкри­

ває розділ збірник науково-публіцистичних праць та мемуарних матеріалів:

Той, хто відродив М огилянку : зб. до 60-ліття В’ячеслава Брюховець- кого / [редкол.: І. Дзюба [та ін.] ; упоряд.: В. Морене ць, В. Панченко, Т. Яро­

шенко ; наук, ред.: В.Моренецъ, В. Панченко]. -К ш в : Києво-Могилянська академія, 2007. - 703 с . : фото, - укладений як вияв щирої шани до В ’ячеслава Брюховецького та втілених ним у життя високих ідей.

Наукова бібліотека НаУКМА паралельно з підготовкою цього покаж­

чика продовжувала видання тематичних та біобібліографічних покажчи­

ків із серії «Вчені НаУКМА», розпочатих у 1999 р. Ці видання виходять

(14)

до ювілейних дат науковців та систематично ознайомлюють зацікавлених читачів із науковим доробком викладачів НаУКМА. З 2003 по 2007 рр.

видано 3 тематичні та 9 біобібліографічних покажчиків.

Другий розділ «Науково-педагогічна та науково-дослідна діяльність Універ­

ситету» складається з трьох підрозділів: перший містить матеріали «Наукових конференцій», «Наукових збірників», які розташовано за алфавітно-хроноло­

гічним принципом та розписано «Зі змісту». Другий - публікації за назвами факультетів викладачів Університету. У межах факультетів праці системати­

зовано за кафедрами. Публікації співробітників кафедр розташовано так: на першому місці подано аналітично розписані збірники кафедр, потім праці завідувача кафедри, далі - за алфавітом прізвищ праці викладачів. Усередині авторського комплексу праці кожного автора розташовано за назвами, відпо­

відно до зведеного українсько-російського алфавіту, а далі латиною.

Третій підрозділ - видання та публікації могилянських шкіл, загально- університетських кафедр та Департаменту післядипломної освіти «Києво- Могилянська Бізнес-НІкола».

У додатку «Праці співробітників» зібрано відомості про публікації співробітників відділу зв’язків із громадськістю, наукової бібліотеки та юридичного відділу. За роки існування НаУКМА на її теренах діяли різні наукові підрозділи та центри, співробітниками яких, паралельно з робо­

тою на кафедрах, були викладачі та професори. У такому разі, щоб не дублювати бібліографічні описи праць, застосовано посилання до відпо­

відної персональної рубрики другого розділу покажчика.

У видання включено бібліографічні описи монографій, наукових збір­

ників, методичних посібників, публікацій із наукових збірників та журна­

лів, тези доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах, бібліогра­

фічні видання, рецензії та результати наукових досліджень, дисертації та автореферати.

Під час укладання покажчика «Праці викладачів та професорів Націо­

нального університету “Києво-Могилянська академія”, 2003-2007рр.»

проведено значну роботу з розшуку та уточнення бібліографічних описів на базі бібліотек: Наукової бібліотеки НаУКМА, Національної парламентської бібліотеки України та Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, інституцій Києва. Бібліографічний опис більшості публікацій складено безпосередньо за оригіналами видань. Публікації, не переглянуті сіє \ isii через відсутність їх у фондах бібліотек та в електрон­

них інформаційних джерелах, позначено астериском*.

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 Бібліо­

графічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла­

дання. (ГОСТ 7.1-2003, ГОТ). - Київ : Держстандарт України, 2007. Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582:2013 Бібліо­

графічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою.

(15)

Загальні вимоги та правила. - К и їв: Мінекономрозвитку України, 2014. - 1 4 с.

Бібліографічний опис джерел виконано мовою видання. Опис нормалізуєть­

ся відповідно до правил сучасного українського правопису.

Довідковий апарат видання складається з «Переднього слова» віце-прези­

дента з науково-навчальних студій НаУКМА В. П. Моренця, «Від укладачів»

та іменного покажчика.

Склад авторів відображено в допоміжному іменному покажчику.

У круглих дужках містяться відомості про персоналію, а у квадратних, після номера позиції, наведено загальну кількість праць у відповідному бібліографічному записі.

Покажчик має довідково-інформаційний характер та призначений для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Сподіваємося, що він приверне увагу і тих, хто цікавиться історією Національного університету «Києво-Могилянська ака­

демія», розвитком науки та історією вищої освіти в Україні.

(16)

ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ

Становлення та розвиток НаУКМА

1. Той, хто відродив Могилянку : зб. до 60-ліття В ’ячеслава Брюхо- вецького / [редкол.: І. Дзюба [та ін.] ; упоряд.: В. Моренець, В. Панченко, Т. Ярошенко ; наук, ред.: В. Моренець, В. Панченко]. - Київ : Києво-Могилян- ська академія, 2007. - 703 с. : фото. - Зі змісту: Жулинсъкий М. Відчайдушна одержимість неофіта, або «Як важко буть Антеєм на асфальті» : єлейні кпини з ювілейного В ’ячеслава Брюховецького. - С. 35-42 ; Брюховецька Л. Силове поле особистості. - С. 43-51 ; Мотрин К. Ковчег для Атлантиди. - С. 52-66 ; Кириченко (Дениско) Т. Ще як були ми молодими. - С. 67-88 ; Кобець О.

З когорти романтиків життя. - С. 80-88 ; Кобзар В. Лише кілька епізодів. - С. 89-96 ; Гром як Р. Креативний критик-організатор. - С. 97-103 ; Дзюба І.

Особистість у світі літератури. - С. 104-122 ; Слабошпицький М. В ’ячеслав Брюховецький - як практичне мислення. - С. 123-129 ; Донник В. Спочатку - слово. Але й діло теж спочатку. - С. 130-140 ; Таран Л. Людина на своєму місці, або Один зі справжньої еліти. - С. 141-145 ; ЯцкіеЯ. Світова лінія В ’ячеслава Брюховецького. - С. 146-150 ; о. Борис Ґудзяк. Homo ludens, або Тектонічні плити та корки В ’ячеслава Брюховецького. - С. 151-160 ; Вакар- чукі. «Exegi Monumentum». - С. 161-162 ; ЗубрицькаМ. Місія Києво-Моги- лянської академії: історико-культурні паралелі. - С. 163-170 ; Онищенко Є.

Воскресіння Академії. - С. 171-187 ; Коноваленко О. Дійові особи розбу­

дови української освіти. - С. 188-190 ; Бердиховська Б. Божевільний задум В ’ячеслава Брюховецького. - С. 191-204 ; Karl Н. Zaininger. Contribution for Dr. Brioukhovetsky’s Anniversary. - C. 205-209 ; Моя Академія, «мій»

Брюховецький. - С. 213-235 ; Богачевська-Хом як М. За обрієм інтеліген­

ції. - С. 239-244 ; Гаврилишин Б. Україна: 20 минулих і 20 майбутніх років державотворення. - С. 245-257 ; Кримський С. Києво-Могилянська фортеця української духовності. - С. 258-262 ; Горський В. Києво-Могилянська ака­

демія в українській традиції вищої освіти. - С. 263-275 ; Сігов К. Ідея Універ­

ситету і могилянський палімпсест. - С. 276-285 ; Клименко Л., Мещанінов О.

(17)

Синергія університетської системи освіти «Києво-Могилянська академія». - С. 286-299 ; Пасічник І. Національний університет «Острозька академія»

в контексті новітньої освітянської концепції В ’ячеслава Брюховецького. - С. 300-305 ; МасенкоЛ. Форпост модерної українськості. - С. 306-311 ; Пахльовська О. Мова влади і влада мови в пострадянському Задзеркаллі. - С. 312-333 ; Залізняк Л. Походження українців у тумані патріотичних міфів та політичних спекуляцій.-С. 334-349 ; Владика Ігор (Ісіченко). Досвідукра- їнського Середньовіччя в перспективі осягнення національної ідентичнос- ти. - С. 350-360 ; Козак С. Український голос в європейській дискусії про нове християнство. - С. 361-368 ; ФізерІ. Місця невизначеності у сюжетних конструкціях наративних текстів. - С. 369-374 ; Моренець В. Український літературний канон: міфи і реальність. - С. 375-391 ; Панченко В. Випадок Мазепи. - С. 392-406 ; Наливайко Д. Сучасне порівняльне літературознав­

ство як третій етап наукової компаративістики. - С. 407-424 ; Барабані Ю.

Франкові причинки до української гоголіяни. - С. 425-435 ; Сивокінь Г. Давні українські поетики як етап літературного самоусвідомлення. - С. 436-439 ; ІльницькийМ. Поєдинок із собою: проблема двійництва в «Поєдинку»

І. Франка та «Двійнику» Ф. Достоєвського. - С. 440-455 ; Розумний Я. Релі­

гійна тематика в поезії Івана Франка. - С. 456-467 ; Квіт С. Філософська гер­

меневтика і соціальні науки з погляду однієї дискусії. - С. 468-474; Пастух Т.

Проблеми мімезису в модерному мистецтві. - С. 475-493 ; Антонович М.

Співвідношення понять «народ» і «нація» в національному та міжнародно­

му праві (в контексті українського націєтворення). - С. 494-502 ; Пиріг Л.

Сьогодення медицини в Україні. - С. 503-513 ; Фінберг Л. Деякі сторінки становлення юдаїки в Україні. - С. 514-525 ; ПрисягаВ. Брюховецького на Інавгурації ректора Університету «Києво-Могилянська академія». - С. 529 ; Слово до Могилянців : 1992-1993 н. р. ; 1993-1994 н. р. ; 1994-1995 н. р. ; 1995-1996 н. р. ; 1996-1997 н. р. ; 1997-1998 н. р. ; 1998-1999 н. р. ; 1999-2000 н. р. ; 2000-2001 н. р. ; 2001-2002 н. р. ; 2002-2003 н. р. ; 2003-2004 н. р. ; 2004-2005 н. р. ; 2005-2006 н. р. ; 2006-2007 н. р. ; 2007-2008 н. р. - С. 530-553 ; Біографічні починки. - С. 557-558 ; Окремі інтерв’ю, статті: Враження і роздуми. - С. 559-561; Еліта духу. - С. 562-566 ;

«Києво-Могилянська академія» набирає студентів. - С. 567-569 ; Пере­

хідний стан чи зачароване коло? - С. 570-586 ; GreemvaldІ. A University’s Rebirth: International Kiev-Mohyla Academy mixes Ukrainian nationalism with Western-style teaching. - C. 587-591 ; «Швидко росте тільки бур’ян» : [інтерв’ю з В. Брюховецьким] / записала Л. Кринична. - С. 592-598 ; «Не можу назвати жодної своєї мрії початку 90-х років, яка б не здійснилася» : відповіді на три запитання. - С. 599-601 ; «Відродження Києво-Могилян- ської академії сьогодні було б неможливим» : [інтерв’ю з В. Брюховецьким] / розмову вела Валентина Юрчишина. - С. 602-607 ; «Вчимо студентів навча­

тися» : [інтерв’ю з В. Брюховецьким] / записала Л. Кринична ; розмову вів

(18)

Микола Славииський. - С. 608-613 ; «Через 12 років Президентом України стане випускник Києво-Могилянської академії» : [інтерв’ю з В. Брюховець- ким] / розмовляла Ліліаиа Вежбовська. - С. 614-617 ; «Маючи таку молодь - я спокійний за нашу державу» : [інтерв’ю з В. Брюховецьким] / розмову вів Володимир Павелчак. - С. 618-631 ; Мам от Л. Мозаїка душі. - С. 632-639 ; Скрипник А. Ангел по небу летить : есе. - С. 640-651 ; Вибрана бібліографія праць В ’ячеслава Степановича Брюховецького. - С. 652-688 ; Іменний по­

кажчик. - С. 689-694 ; Відомості про авторів. - С. 695-699.

Довідкові видання

2. Календар-довідник : 2003-2004 навчальний рік / [відп. за вип.:

В. Є. Панченко, Н. Р. Шумкоеа, В. II. Соловйова, С. М. Лутчин ; ред.

О. Л. Рубь І ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - Київ : КМ Акаде­

мія, 2003. - 135 с. - Зі змісту: Хроніка становлення та відродження. - С. 5-6 ; Брюховецький В. Слово до могилянців. - С. 7-9.

3. Могилянські студії : навч. плани, анотації дисциплін, проф.- викл. склад : [довід, вид.] / ред. І Б. Ярошенко ; відп. за вип. В. С. Пан­

ченко [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - Київ : КМ Ака­

демія, 2003. - 383 с.

4. Могилянські студії : навч. плани, анотації дисциплін : [довід, вид.] / ред. І Б. Ярошенко ; відп. за вип. В. С. Панченко [та ін.] ; Нац. ун-т

«Києво-Могилянська академія». - Київ : КМ Академія, 2004. - 366 с.

5. Календар-довідник : 2005-2006 навчальний рік / [відп. за вип.:

В. С. Панченко, П. Р. Шумкоеа, В. I I Соловйова, С. М. Лутчин ; ред.

О. Л. Рудь\ ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - Київ : Києво-Моги­

лянська академія, 2005. - 223 с. - Зі змісту: Брюховецький В. Слово до моги­

лянців. - С. 5-7 ; Хроніка становлення та відродження. - С. 11-12.

6. Календар-довідник : 2006-2007 навчальний рік / [відп. за вип.:

В. П. Моренець та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». - Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. - 235 с. - Зі змісту: Брюховецький В. С.

Слово до могилянців. - С. 5-7.

7. Могилянські студії : додаток 2006-2007 н. р. - Київ : [КМ Акаде­

мія, 2006]. - 52 с.

8. Календар-довідник : 2007-2008 навчальний рік / [відп. за вип.: В. С. Панченко, П. Р. Шумкоеа, В. II. Соловйова, О. В. Хоменко ; ред. І Б. Ярош енко] ; Нац. ун-т «Києво-М огилянська академія». - Київ : Києво-М огилянська академія, 2007. - 239 с. - Зі змісту: Брю хо­

вецький В. С. Слово до могилянців. - С. 5 -8 ; Квіт С. М. Слово до могилянців. - С. 9-10.

(19)

* * *

9. Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої осві­

ти : бібліогр. покажи. (1995-2006) / уклад.: Н. В. Артикуца, О. М. Клоче- нок, Т. О. Ліщук ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Центр інновац.

методик вищ. освіти ; Наук. б-ка. - Київ : Стилос, 2007. - 616 с. - Включ, бібліогр. - Включ, покажч.

10. Праці викладачів та професорів Національного університету

«Києво-Могилянська академія» : 1992-2002 рр. : бібліогр. покажч. / [уклад.: Н. Казакова, Т. Патрушева, Т. Рава ; наук, ред.: М. Брик, Т. Яро­

шенко] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Наук. б-ка. - Київ : Киє­

во-Могилянська академія, 2005. - 521 с.

11. Арка 1947-1948 : журнал літератури, мистецтва і критики : біб­

ліогр. покажч. змісту / [уклад. Н. В. Казакова за участю Н. В. ,\ /опахової та Д. В. Матіяш ; авт. вступ, ст. В. Є. Панченко] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян­

ська академія». Наук. б-ка. - Київ : КМ Академія, 2003. - 5 1 с.

* * *

12. Віталій Павлович Замостьян : біобібліогр. покажч. / [уклад.

Т. В. Рава ; редкол.: М. Т. Брик, В. С. Горський, В. П. Моренецъ, В. О. Щер­

бак, Т. О. Ярошенко] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Наук, б-ка. - Київ : КМ Академія, 2003. - 4 1 с . - (Вчені НаУКМА).

13. Володимир Пилипович Моренець : біобібліогр. покажч. / [упо- ряд. Т. О. Патрушева ; авт. вступ, ст. В. П. Моренець ; редкол.: М. Т. Брик, В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Н. Г. Анто­

нюк] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Наук. б-ка. - Київ : КМ Ака­

демія, 2003. - 57 с. : портр., фото. - (Вчені НаУКМА).

14. На пошану пам’яті Віктора Китастого : зб. наук. пр. / [упоряд.

В. П. Моренець]. - Київ : КМ Академія, 2004. - 3 1 9 с . - (Вчені НаУКМА).

15. Володимир Іванович Лаврик : біобібліогр. покажч. / [упоряд.

О. М. Клоченок ; авт. вступ, ст. Ю. О. Митропольський ; редкол. серії:

М. Т. Брик, В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко, Л. Є. М ечова]; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Наук. б-ка. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. - 62 с. - (Вчені НаУКМА).

16. Володимир Леонідович Оссовський: біобібліогр. покажч. / [уклад.

Т. О. Патрушева ; авт. вступ, ст. С. О. Оксамитна ; редкол. серії: М. Т. Брик, В. С. Горський, В. П. Моренець, В. О. Щербак, Т. О. Ярошенко] ; Нац. ун-т

«Києво-Могилянська академія». Наук. б-ка. - Київ : Києво-Могилянська ака­

демія, 2006. - 25 с. - (Вчені НаУКМА).

17. Михайло Кірсенко : біобібліогр. покажч. / [упоряд. Н. О. Маной- ло ; авт. вступ, ст.: М. В. Кірсенко, В. О. Щербак, В. С. Огризко, К. ІНтіндл,

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

лабораторії з проблем розвитку інформаційних технологій Харківського національного

Проблема розуміння смислу біографії, творчої діяльності особистості, джерельні матеріали педагогічної біографістики базуються на

Олег ГАВРИШ - д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, науковий керівник кафедри міжнародної економіки КПІ ім.. Ігоря Сікорського Сергій

Автоматично створює індекси цитувань, які можна використовувати для пошуку та оцінки публікацій, статистика цитувань розраховується не

технологічним. Досвід видатного українського митця початку минулого століття свідчить про те, що дизайн має не лише створювати предметно-

П 68 Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології

Але, не дивлячись на родинні зв'язки Михайла Олельковича з великим князем Іваном III, він мав не

завідувач кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових

Бутирський Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету

Використання зазначених методів дозволило сформулювати авторську позицію стосовно міжнародної діяльності Румунії, її євроатлантичної інтеграції,

навчання ІМ у контексті реалізації виховного принципу в процесі формування ПОІНС в умовах університету. Отже,

Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу української історіографії, матеріалів інтерв’ю з вихідцями з сіл, очевидцями

Доля Микола Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри інтегрованого захисту і карантину рослин Національного

Доманицького свідчить, що він подолав складний шлях розвитку і сформувався як активний громадський діяч, талановитий організатор, науковець,

Вернадського, електронний каталог Харківського національного університету харчування та торгівлі, електронного каталогу науково-технічної

ючи заміни в результаті запровадженої більшовиками виборності командирів [5, с. Та окупація офіційно не була визнаною за легітимну до 1920

комп‘ютерної радіоінженерії і систем технічного захисту інформації Харківського національного університету радіоелектроніки (м. Харків, Україна). безпеки

– д.політ.н., професор, декан факультету психології, політології та соціології Національного

Стройко Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, доцент (завідувач кафедри міжнародної економіки

Винниченка, як ба- чимо, широко представлені іменування, які вико- нують номінативну функцію, характеристичні ЛХА, які мають об’єктно-вікове

Квітки- Основ’яненка наявні відапелятивні прізвища, тоб- то прізвища утворені від апелятивів без будь-яких формальних трансформацій;

Кочерги поширені відапелятивні прізвища, тобто прізвища, утворені від апелятивів без будь-яких формальних транс- формацій; напр.: Кряква,

На кафедрі технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Національного університету харчових