• No results found

Використання краєзнавчого матеріалу для формування культурно-країнознавчої компетенції школярів на уроках англійської мови

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Використання краєзнавчого матеріалу для формування культурно-країнознавчої компетенції школярів на уроках англійської мови"

Copied!
9
0
0

Повний текст

(1)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. ФРАНКА

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Збірник тез доповідей за матеріалами

Всеукраїнської науково-практичної конференції

Мукачево 17-18 травня 2017 року

(2)

УДК 001+37 С 91

Рекомендовано до друку

науково-технічною радою Мукачівського державного університету (протокол № 4 від «15» травня 2017 р.)

Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково- практичної конференції, 17-18 травня 2017 р., Мукачево / Ред.кол. : Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2017. – 410 с.

ISBN 978-617-7495-08-5

У збірнику представлено тези доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору, психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх фахівців, важливі проблеми економіки, управління та інженерії, сучасний стан та перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі регіону, особливості розвитку сфери гостинності в інфраструктурі малих міст, інноваційні технології у легкій промисловості, стан і перспективи розвитку науки в умовах трансформації суспільно-політичних процесів в Україні.

Видання розраховане на науковців, педагогів, викладачів, аспірантів та студентів, які займаються науково-дослідною роботою.

Редакційна колегія:

Щербан Т.Д. – д.психол.н., професор (голова), Гоблик В.В. – д.е.н., доцент, Пігош В.А. – к.е.н., доцент, Папп В.В. – д.е.н., професор, Кобаль В.І. – к.пед.н., доцент, Максютова О.В. – начальник НВВНТ.

Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікації.

ISBN 978-617-7495-08-5

© Мукачівський державний університет, 2017

(3)

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬО- КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА

АРЕНДАШ Д.Е., КОБАЛЬ В.І. Педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів……….

БАРНА Х.В., КУЛЯ Д.П. Синтез мистецтв як засіб виховання у старших дошкільників естетичного сприйняття творів мистецтва ………

БАРНА Х.В., САФІУЛЛІН В.М. Проблема забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи у науковій літературі………..

БЕГУН-ТРАЧУК Л.О. Профілактика професійного вигорання як складова якісної освіти………

БОГДАН А.Р. Формування вокальної культури майбутнього вчителя музики в процесі опанування національних співацьких традицій………

БОКША Н.І. Діяльність професійних організацій в галузі легкої промисловості та їх вплив на розвиток інженерної освіти в країнах Східної Європи………...

БУРКАЛО С.М. Інформатизація музичної освіти……….

БУРЧ І.М., ЛАЛАК Н.В. Портфоліо як технологія оцінювання навчальних досягнень дитини з особливими освітніми потребами………

ВАСИЛИНКА М.І. Педагогічна спадщина В.Сухомлинського в системі сучасного родинного виховання………...

ВОХМЕНЦЕВА-АНТАЛ К.С. Формування співацьких навичок підлітків у процесі вокально-хорової діяльності………..

ГАВРИШКО С.Г., БОРКА Е. Завдання, зміст та організація позакласної роботи з фізичного виховання……….

ГАВРИШКО С.Г., ДЖУГА Н. Вплив сили мотивації на результативність діяльності молодших школярів………

ГОЛУЗИНЕЦЬ В. В., КУЗЬМА-КАЧУР М.І. Вивчення молодшими школярами об’єктів живої природи рідного краю……….

ГОРВАТ М.В., КАЙС М.І. Генезис розвитку проблеми формування у дітей ціннісного ставлення до рідного краю………

ГРИЧКА М.В., ЛАЛАК Н.В. Основні підходи до надання освіти дітям з особливими освітніми потребами………

ГУМЕН Л.В., БРИЖАК Н.Ю. Підготовка дітей шостого року життя до навчання у школі як педагогічна проблема……….

ДЕРКАЧ О.І. Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності……….

ДЕЯК В.В., ЛАЛАК Н.В. До проблеми формування світогляду молодших школярів……….

ДОБОШ О. М. Основні аспекти професійної компетентності вихователів дошкільних навчальнх закладів………..

ДОБОШ С.Ю. Специфіка впливу постмодерністських уявлень на світогляд українського суспільства………..

ДОВГАНИЧ Л.І. Педагогічні аспекти інтелектуально-емоційного розвитку особистості у системі художньої культури народу………..

ТИТАРЕНКО Н. В., ДРОНЬ Т. О. Якісна середня освіта в контексті євроінтеграційних процесів………..

ЗАДОРОЖНИЙ І.З. Напрями та методи джерелознавчих студій простопінія Бокшая-Малинича 1906 року………...

12 14

15 17 19

20 22 23 25 27 29 32 34 37 39 41 43 44 46 48 49 51 53

(4)

КАРМАНОВ В.В. Стильові особливості хорових концертів Д. Бортнянського…

КАС’ЯНЕНКО О. М. Співдружність з батьками як умова компенсуючого виховання дітей з особливими потребами……….

КАЧУР М.М. Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема………

КОБАЛЬ М.В., СИДОРЕНКО М.С. Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в початковій освіті Закарпаття (20-30-ті роки ХХ ст.): постановка проблеми…...

КОВАЧ Н.Й. Теоретико-методологічні засади підготовки магістрантів до викладання в педагогічних закладах освіти………..

КОЛОДІЙ В. Ю. Впровадження міжнародного досвіду розробки та візуалізації освітніх індикаторів в національну систему освіти………...

КОРОЛЕНКО О.О. Педагогічне керівництво процесу музично-творчої самоосвіти студентів ВНЗ……….

КОТУБЕЙ В.В., ЛАЛАК Н.В. До проблеми інтегрованого навчання молодших школярів………..

КУЛЯ К.Г. Теоретичні основи формування пізнавального інтересу майбутніх вчителів музики у процесі фахової підготовки……….

КУРИЛО Л.Ф. Взаємозв'язок педагогіки і кібернетики та його вплив на розвиток методологічних і світоглядних засад педагогічної науки………..

КУЦИН Е.К. Артикуляційно-дикційні вправи як засіб усунення вад вимови у дітей………

ЛАБОШ К.Я., ГОРВАТ М.В. Психолого-педагогічна готовність майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в умовах сучасної освіти………..

ЛАВРЕНОВА Н., ЛАВРЕНОВА М.В. Дидактичні аспекти використання техногій візуалізації у навчально-виховному процесі………...

ЛЕМБЕЙ М.І., БРИЖАК Н.Ю. Проблема виховання духовних цінностей у старших дошкільників в історико-педагогічних дослідженнях………

ЛЕНД’ЄЛ–СЯРКЕВИЧ А.А. Організація музичного сприймання - важливий фактор творчого розвитку особистості школяра………...

ЛІБА О. М., БІЛА М. М. Розв’язування задач як ефективний засіб формування практичних умінь учнів початкових класів……….

ЛІБА О.М., ГОПКО З.М. Готовність студентів до застосування інтерактивних технологій на уроках математики………..

ЛІБА О.М., ДАЛЕКОРЕЙ О.І. Принципи і методи використання народної педагогіки у початкових класах на уроках математики………...

МАТЯШ І.І., ХОМА О.М. Формування поняття про прикметник на уроках української мови в початковій школі………...

МИКУЛАНИНЕЦЬ Л.М. Музикотерапія як новітній підхід в сучасній музичній педагогіці……….

ПАВКО А. І.Проблемні питання наукового статусу історичної науки ………….

ТРОЯН Н. І., МИКУЛІНА А. К. Розвиток творчої особистості дошкільника в процесі роботи з природними матеріалами...

МОВЧАН К.М., БАБІЛЯ М. В. Бібліотека - берегиня національної культурної пам`яті………...

МОЛОДОРЯ Т. С. Формування конкурентоспроможності випускників ВНЗ у взаємодії навчального закладу та ринку праці………

МОРОЗ Ф.В. Фізичний розвиток дітей дошкільного та шкільного віку………...

МОЧАН Т.М. Медіаосвіта в умовах формування освітнього простору………….

МУСІЄЦЬ Є.Г. Організація самостійної роботи студентів у класі баяна………..

МУЧИЧКА В.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з важковиховуваними школярами: констатувальний етап магістерського дослідження………

55 58 60 62 64 66 68 70 72 74 77 78 80 82 84 85 87 89 91

93 95 98 100

101 103 105 107

108

(5)

ПАВКО Я.А. Досвід США в організації арктичних наукових досліджень………..

ПОЛЯНКА А.В., ВОШКОВЦ А. І., ШКИРТА І.М. Освітні перспективи інтерактивних систем і технологій………..

ПОЛЯНКА А.В., ГУДАЧОК Г. Ю. Роль мобільних телефонів у навчанні………...

ПОПОВА А.І. Підготовка педагогів з дизайн-освіти: виклики часу і завдання розвитку………

ПОПОВИЧ В.М., КУЗЬМА-КАЧУР М.І. Підготовки майбутнього вчителя початкової школи до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії як предмет психолого-педагогічних досліджень………

ПОПОВИЧ Н.М. Фундаменталізація університетської освіти………

ПОПОВИЧ Н. Ф. Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів………...

ПОПОВИЧ О.М. Конструктивне освітнє середовище як умова формування основ конструктивності студентів………..

ПУЙОВА В.І. Гармонійний розвиток творчої особистості в процесі навчання гри на фортепіано………

РАНТЮК В.В. Вимоги сучасної освіти до вчителя музичного мистецтва………..

РОВЖА Б.С. Проблема формування концертмейстерської компетентності в теорії і практиці професійної освіти………

РОЗМАН І.І. Ретрансляція знань сучасного педагогічного процесу в умовах біфуркацій……….

РОМАНКО Е.І. Ретроспективний аналіз розвитку жанру біографії……….

РУСИН Н.М. Особливості вимірювальної діяльності у дітей дошкільного віку…

САКАЛЬ Т.І. Впровадження інноваційних технологій у сучасний освітній процес……….

СЕНИНА О.А. Професійний розвиток фахівців з музичного мистецтва………….

СИНЕВИЧ І.С. Інформаційно-комунікативні технології в квазіпрофесійній діяльності майбутнього педагога………

ТОВКАНЕЦЬ Г.В. Особистісно орієнтований підхід в економічному вихованні молодших школярів………...

ТОВКАНЕЦЬ Г.В., СТЕПЧЕНКО А.А. Формування інтелектуально-творчого потенціалу учнів у позакласній роботі в початковій школі……….

ТОМАШЕВСЬКА М. О. До проблеми готовності майбутніх педагогів до професійної взаємодії……….

ТОРОНІ О.В., МИХАЙЛОВА К.В. Виховання культури поведінки у дошкільників………

ФЕЛЬЦАН І.М. Фактори адаптації іншомовної освіти дорослих в Україні до європейських стандартів………...

ФЕНЧАК Л.М., ВАСИЛИНЕЦЬ Г. М. Мотиваційний апект підготовки майбутніх фахівців ДНЗ до професійної діяльності ………...

ХАМУТА Н.Ю. Хронологія підготовки вчителів початкових шкіл Закарпаття..

ЧЕКАН О.І., КЛИМИК К. Використання ІКТ у навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного віку………

ЧЕРЕПАНЯ Н.І. Суть поняття патріотизм в педагогічній літературі………..

ЧОВРІЙ М.Я. Формування готовності майбутніх фахівців з музичного мистецтва до професійної діяльності: психологічний аспект………...

ЧОВРІЙ С.Ю., ШКЛЯНКА А.М. Педагогічна діяльність Августина Волошина в 20 – 30-х роках ХХ ст

……….

ШЕРЕШ А.К. Психолого-педагогічні аспекти педагогічної майстерності педагога-піаніста………

ЩЕРБАН Г. В. Педагогічне завдання у професійній діяльності вчителя…………

110

113 115 116

118 120 121 123

125 126 127

128 130 132

135 137 138 139 141 143 145 147

149 151

153 154 156 158 160 162

(6)

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

АЛМАШІЙ І. І., ГОБЛИК В.В. Змістовний елемент у формуванні екологічної культури молоді………..

БІЛОЗЕРСЬКА С.І. Особливості формування професійної самосвідомість майбутніх педагогів………...

ГАБОВДА А.М., ЛУЦА М.В. Культура мовлення у системі професійної підготовки майбутнього педагога………

HARAPKO V.I., YURCHYLO M.Y. Peculiarities of usage of terminology in artistic texts (based on the novel j.rowling «harry potter and the deathly hallows»)………….

HARAPKO V.I., PROZHEHACH I.I. USE of qr-codes in the educational process……

ГАРАПКО В.І., ГАБОВДА А.М. The aim of usage qr-codes in the education……….

ГАРАПКО В.І., ЗАВІТАЄВА О. Інноваційність реформування педагогічної освіти вчителя початкових класів у Великій Британії………...

ГОВНАК К. А. Формування інтересу учнів старшої школи до навчання іноземної мови засобами інтерактивних технологій………..

ДЯДЧЕНКО О.В. Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на засадах комунікативно-когнітивного підходу………...

ІВАНОВА В.В., ФАГАТ М.В. Вивчення стану педагогічної компетентності батьків у вихованні самостійності дітей дошкільного віку ………..

КСЕНОФОНТОВ С.С. Психолого-педагогічні мотивації особистісно- орієнтованого самонавчання………...

ЛИПЧАНКО–КОВАЧИК О.В. Теоретичні аспекти підготовки бакалаврів- філологів у вищих навчальних закладах України ……….

МАРТИН Н. В., ПАВУК В. Інтенсифікація навчання іноземної мови……….

МАЩАК С.О. До питання формування професійної компететності майбутніх педагогів………

МОРГУН А.В. Еволюція поглядів на проблему білінгвізма ………..

МОРГУН А.В., БОПКО І.З. Психолого-педагогічний аспект білінгвізму……….

НЕЖИНСЬКА О. О., ТИМЕНКО В. М. Коучинг як технологія формування професійної компетентності освітянина……….

ПРОКОПОВИЧ Л. С., КУРИЛО О.Й. Концепт хата – важливий фрагмент мовно- поетичної картини світу………

ШТИХ І.І., СОФІЛКАНИЧ Н.О. Проблема ліворукості в психічному розвитку дитини………..

ТЕЛИЧКО Н. В. Формування англомовної комунікативної компетенції засобами використання інноваційних технологій………

ТЕЛИЧКО Н.В., БЕЗРУКА О.В. Професійна компетентність як засадничий чинник формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя ………….

ТЕЛИЧКО Н.В., БРЕГВАДЗЕ А.О. Педагогічні умови формування комунікативної компетенції у професійній підготовці вчителя іноземної мови….

ТЕЛИЧКО Н.В., КОПЧА Ю. Innovative technologies in learning foreign languages……...

ТЕЛИЧКО Н. В., ПОРОХНАВЕЦЬ Ю. П. Володіння англійською мовою- запорука працевлаштування у світі……….

ТЕЛИЧКО Н.В., ШПЕНИК А. Використання краєзнавчого матеріалу для формування культурно-країнознавчої компетенції школярів на уроках англійської мови……….

ФЕДЯЄВА М.А. Формування фонологічної компетенції учнів початкової школи засобами англомовного фольклору………

ФЕЛЬЦАН І.М., СИМИНЕЦЬ А.Особливості уроків англійської мови в умовах інклюзивного навчання……….

165 166 168

170 171 172 174 175 177 179 181

184 186

188 190 192 194 196 199 200 202

205 207 208

210 212 213

(7)

шанси отримати високооплачувану роботу як у своїй, так і в іншій країні. Іноді для цього зовсім не потрібні великі фінансові витрати, оскільки деякі країни приймають іноземних студентів на безкоштовну освіту і навіть зі стипендією.

До речі, всупереч помилковій думці, для цього зовсім не обов’язково бути вундеркіндом. Найбільш перспективною мовою для вивчення з метою отримання освіти за кордоном є англійська [1].

Люди, які володіють однією, а краще двома іноземними мовами, можуть знайти високооплачувану роботу, перебуваючи ще у своїй рідній країні, з тимчасовим виїздом (контракт).

Якщо ж метою є не сам переїзд в іншу країну, а скоріше заробіток рівня іншої країни, тоді працювати на іноземну компанію можна, навіть не перетинаючи кордон. Більш того – навіть не виходячи з дому!

Знання мови в чужій країні спрощує абсолютно все: від пошуку підходящої роботи і тяганини з документами до вирішення простих життєвих проблем, як, наприклад, пошук житла та спілкування з місцевими [2].

Література

1. Скляренко Н.К. Як навчати сьогодні іноземних мов (концепція) / Н.К. Скляренко //

Іноземні мови. – 1995. - №1. – С.5-9.

2. Тер–Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация / С.Г.Тер–Минасова. – М.:

Русский язык, 2000. – 317 с.

3. Canale M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing / M.Canale, M.Swain. – Applied Linguistics 1, 1980. – P.1-47

4. Clyne M. Intercultural communication at work: Cultural values in discourse / M. Clyne. – Cambridge University Press, 1994. – 217 p.

5. Wierzbicka A. Emotions Across Languages and Cultures. Diversity and Universals / A. Wierzbicka – Cambridge University Press, 1999. – 241 p.

УДК 378:811.111

Н.В.ТЕЛИЧКО, А. ШПЕНИК

Мукачівський державний університет

ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНО-КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

При визначення сутності та структури міжкультурної компетенції необхідно спиратися на культурологічний підхід. Його характерною особливістю є орієнтація на навчання нормам та правилам спілкування в умовах міжкультурної комунікації.

Традиційно в сфері освіти іноземна мова розглядається як засіб

прилучання до культури країни, мова якої вивчається. Наслідком цього в учнів

виникають труднощі під час передачі інформації про фактори та явища, що

пов’язані з рідною (регіональною) культурою засобами іноземної мови, а саме,

в процесі реальної комунікації вони не здатні розкрити та передати її

своєрідність, зробити набуттям світової культури для взаємного культурного

збагачення в ситуаціях міжкультурного спілкування.

(8)

В теперішній час можна спостерігати наступну закономірність: у сучасних навчально–методичних комплексах міститься велика кількість матеріалів країнознавчого характеру, в той час, як відомостей про нашу країну в них достатньо мало. Включення краєзнавчого компоненту у зміст навчання англійської мови та культури підвищує не тільки якість освіти, а й впливає на мотивацію навчання учнів.

Вивчення англійської культури становиться можливим лиш за тих умов, коли в учнів сформована національно – культурна база рідної мови. Будь – які знання, що набуваються за рахунок вивчення англійської мови, будуть сприйматися тільки через призму знань, що сформувалися в процесі оволодіння рідною культурою.

При використанні регіонального компоненту у навчанні іноземній мові, як правило, виділяють наступні групи краєзнавчих даних: географічні, історичні, суспільні, економічні.

У навчанні англійської мови в основному використовується матеріал географічного характеру (природа, культурні пам’ятки, зовнішній вигляд населеного пункту). Матеріали, що пов’язані з історичними, соціальними фактами, знаходять пристосування набагато рідкіше та, в основному, на старшому ступені навчання.

Дуже важливою проблемою для відбору навчальних матеріалів є питання одиниць відбору. Культурно-країнознавчу інформацію можна розглядати як поняття лінгвістичне та екстралінгвістичне [3].

Для навчання ККК слід відбирати поняття й уявлення, які є основою соціокультурних знань та асоціацій, спричинюваних ними, причому як перші, так і другі можуть бути мовними /експліцитними/ і фоновими /імпліцитними/.

Одиницею відбору культурно-країнознавчої інформації правомірно вважають саме текст. Адже основною одиницею мовлення є не слово, не речення , а текст [2].

Враховуючи вимоги до навчальних матеріалів культурно-країнознавчого характеру, ми виділили такі критерії:

 критерій загальновідомості включених до них реалій серед носіїв мови;

 критерій культурологічної і країнознавчої цінності;

 критерій автентичності;

 критерій врахування адресата відбору;

 критерій інформативності та змістовності;

 критерій тематичності.

Велику роль при відборі матеріалу відіграють інтереси, мотиви та ідеали

учнів. Існують різні класифікації інтересів. Так, за змістом і спрямованістю

вони можуть бути матеріальними, суспільно-політичними, професійно-

трудовими, пізнавальними, естетичними, читацькими, спортивними та іншими

[4]. Розрізняють безпосередній і опосередкований інтерес. Інтереси можуть

бути навчальними та позанавчальними. В контексті досліджуваної проблеми

нас цікавить група інтересів, яка відображає різноманітні сфери реальної

дійсності країн виучуваної мови, а також найбільш значущі історичні явища

(9)

англомовних культур, виражені засобами ІМ. Важливим критерієм при відборі навчальних матеріалів культурно-країнозавчого характеру є їхня інформативність і змістовність, тощо.

Виділення критерію тематичності зумовлено необхідністю обмежити відбір матеріалу рамками тематики, по-перше, найбільш значущої для учнів основної ЗОШ і, по-друге, визначеної чинною програмою з іноземної мови для загальноосвітніх шкіл [1].

Література

1. Clyne M. Intercultural communication at work: Cultural values in discourse / M. Clyne. – Cambridge University Press, 1994. – 217 p.

2. Day R. Models and the Knowledge Base of Second Language Teacher Education / R.Day // University of Hawai’i Working Papers in ESL. − University of Hawaii, 2008. − Vol.2. − P.1-13 6.

Douglas D. Languages for Specific Purposes Assessment Criteria: Where Do They Come From / D.Douglas // Language Testing. − 2001. − Vol. 18 (2). − P.171-185

3. Dudley-Evans T. Five Questions for LSP Teacher Training / T. Dudley-Evans // Teacher Education for LSP / [Eds. R. Howard, G. Brown]. − Frankfurt Lodge : Multilingual Matters Ltd., 1997 − P.58−67

4. Fink D. L. Evaluating Your Own Teaching / D.L.Fink // Developing New and Junior Faculty / [Ed. P.Selding]. − Bolton Mass.: Anker, 1995. − P.191-203

УДК 373.3:811.111'344:398=111

М.А. ФЕДЯЄВА

Мукачівський державний університет

ФОРМУВАННЯ ФОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ АНГЛОМОВНОГО ФОЛЬКЛОРУ

Мовленнєва діяльність розглядається як один з багатьох видів людської діяльності і визначається як активний, цілеспрямований та зумовлений ситуацією спілкування процес прийому і видачі мовленнєвого повідомлення у взаємодії людей між собою. Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку (наявність мимовільної уваги, пам'яті, сприйняття дійсності через почуття та кольори, здатність до наслідування тощо) дозволяють ефективно використовувати форми англомовного фольклору на уроці іноземної мови з метою формування фонологічної компетенції.

Основна робота з формування слухо-вимовних навичок в початковій

школі відбувається на початковому ступені навчання, а потім іде процес

удосконалення фонологічної компетенції учнів. Формування основ

комунікативної компетенції у молодших школярів, що становить мету і зміст

навчання іноземної мови в початковій школі, звичайно розпочинається з усних

форм спілкування. Оволодіння ними вимагає серйозної уваги до засвоєння

учнями вимовних характеристик говоріння і до розвитку у них здатності до

слухового сприймання іншомовного мовлення. Для того, щоб досягти

достатньої ефективності в формуванні фонетичних навичок можна потрібно

враховувати сучасні новітні технологій у даній галузі. Використання віршів,

пісень, римівок, скоромовок, як засобів англомовного дитячого фольклору, на

початковому етапі навчання при формуванні фонетичних навичок сприяє

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору, психолого-педагогічні аспекти формування

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору, психолого-педагогічні аспекти формування

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору, психолого-педагогічні аспекти формування

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору, психолого-педагогічні аспекти формування

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Найефективніші інтерактивні методи навчання, які використовуються для формування комунікативної компетентності у молодших школярів на уроках

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору, психолого-педагогічні аспекти формування

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору, психолого-педагогічні аспекти формування

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору, психолого-педагогічні аспекти формування

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору в умовах реформування системи

Учасниками конференції обговорено актуальні тенденції розвитку освітньо-культурного простору в умовах реформування системи

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної

Учасниками конференції розглянуто проблеми та перспективи розвитку педагогічної освіти, психолого- педагогічні аспекти індивідуальної