• No results found

Взаємодія органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби під час проведення масових заходів

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Взаємодія органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби під час проведення масових заходів"

Copied!
5
0
0

Повний текст

(1)

УДК 351.74

М.В. ГОЛУБ, канд. юрид. наук, Харківський національний університет внутрішніх справ

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ДЕРЖАВНОЇ

ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Ключові слова: взаємодія, органи внутрішніх справ, органи державної виконавчої служби, ма- сові заходи

Відповідно до ст.39 Конституції України громадяни мають право збиратись мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування [1].

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватись судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпе- ки та громадського порядку – з метою запобі- гання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Це положення є однією з кон- ституційних гарантій права громадянина на свободу свого світогляду, віросповідання, ви- словлення своєї думки та свого ставлення до подій, які відбуваються. При здійсненні цих прав і свобод не повинно бути посягань на них, честь та гідність інших людей. За Консти- туцією України (ч.1 ст.68) кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та за- конів України [1]. Свобода мирних зібрань та- кож захищається ст.11 Європейської Конвенції [2] про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою її здійснення не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демок- ратичному суспільстві в інтересах національ- ної або громадської безпеки.

Дану проблематику було висвітлено в ро- ботах О.М. Бандурки, А.Т. Комзюка, О.І. Бес-

палової, але в них не було враховано загост- рення громадсько-політичної ситуації, яка склалася в окремих регіонах України впро- довж 2014–2015 років, наслідками якої з’яви- лася суттєва активізація певних груп насе- лення, а саме збільшення кількості масових заходів. Тому метою статті є дослідження взаємодії органів внутрішніх справ та держа- вної виконавчої служби під час проведення масових заходів. Її новизна полягає в автор- ському погляді на стан означеної взаємодії.

Під мирними зібраннями можна розуміти масові заходи громадян, відкриті та доступні кожному, хто бажає взяти в них участь. Вони, як правило, проводяться з метою вираження ставлення тих чи інших об’єднань громадян до проблем у суспільстві, привернення до цих проблем уваги діючої влади та інших груп на- селення. У повідомленні про мирне зібрання вказується організатор, його адреса та теле- фон, дата, час, місце та форма його проведен- ня, а також орієнтовна кількість учасників.

Повідомлення подається до виконавчого ко- мітету місцевої ради чи відповідної державної адміністрації, на території якої планується мирне зібрання.

Доцільно повідомляти місцевий орган вла- ди про проведення зібрання з метою забезпе- чення безпеки його учасників. Краще зробити це заздалегідь, якщо можливо не пізніше ніж за один день. Заборона мирного зібрання мо- же відбуватись виключно Окружним адмініс- тративним судом відповідно до ст.182 Кодек- су адміністративного судочинства України [3]. Виконання такого рішення здійснюється негайно державною виконавчою службою, як правило, при участі співробітників міліції.

Припинення проведення мирного зібрання міліцією без рішення суду може відбуватись лише при загрозі масовим заворушенням чи вчиненні злочинів. Органи місцевої влади не можуть самостійно заборонити проведення мирного зібрання. Міліція зобов’язана безко- штовно забезпечувати громадський порядок та безпеку громадян – учасників акції.

В оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ Харківської області важли-

(2)

ве місце займає охорона громадського поряд- ку під час проведення масових заходів з вели- ким скупченням людей.

За дев’ять місяців 2014 року на території Харківської області відбулось 6468 (торік – 7905, -18,2 %) масових заходів, у яких прийн- яли участь близько 4 млн 025 тис. громадян (торік – понад 4 млн 085 тис. громадян, - 1,5 %). До охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян залучались 43179 (торік – 36416, 18,6 %) працівників мі- ліції та 0 (торік – 2525, -100 %) військовослу- жбовців Національної гвардії України. Осо- бовий склад підрозділів Національної гвардії України залучено до охорони стратегічно ва- жливих об’єктів, розташованих на території міста Харкова та області.

Згідно проведеного аналізу, зменшилась кількість наступних видів масових заходів:

релігійного (з 4923 до 2561, -48,0 %), спорти- вного (з 148 до 126, -14,9 %), культурно- видовищного (з 516 до 304, -41,1 %) характе- ру, інших масових заходів (з 2125 до 1499, -29,5 %). В свою чергу, збільшилась кількість проведених заходів політичного (з 175 до 1958, в 11,2 разів) та соціально-економічного (з 18 до 21, 16,7 %) характеру.

За поточний рік на території міста Харкова та області проведено понад 690 масових захо- дів у яких прийняло участь більше 1 тис. гро- мадян. Здебільшого це спортивно-масові за- ходи (футбольні матчі, легкоатлетичні марафони), релігійні заходи (Водохреща, Ве- ликдень, Трійця) та культурно-масові заходи пов’язані із відзначенням пам’ятних дат в іс- торії держави та міста Харкова (День Пере- моги, День Конституції, День Державного Прапору, День звільнення міста Харкова від загарбників під час Другої світової війни).

У зв’язку з підвищеною вірогідністю ви- никнення під час проведення масових заходів конфліктних ситуацій між прихильниками різнополярних поглядів на процеси євроінте- грації, що протикають в країні, з боку праців- ників міліції були заподіяні підвішені заходи по забезпеченню громадської безпеки. В разі порушення норм діючого законодавства, до

правопорушників вживалися відповідні захо- ди реагування.

Протягом поточного року під час прове- дення масових заходів задокументовано 18 адміністративних правопорушень за ознаками ст.185-1 КУАП [4] за фактом порушення по- рядку їх проведення (за аналогічний термін минулого року порушень при проведенні ма- сових заходів встановлено не було та адмініс- тративні матеріали не складались).

Одним з найбільш резонансних порушень громадського порядку стали події у центра- льній частині міста Харкова 22.06.2014 р. З додержанням вимог ст.39 Конституції Украї- ни, у зазначений день на території міста Хар- кова планувалось проведення ряду масових заходів, в тому числі пішої ходи за маршру- том: сквер Перемоги – вул. Сумська – площа Свободи – пам’ятник В.І. Леніну, організова- ної Харківською обласною громадською орга- нізацією «Всеукраїнським союзом радянських офіцерів», Харківським міським комітетом Комуністичної партії України, Харківською обласною організацією «За майбутнє дітей України». Мета заходів: з нагоди Дня Скор- боти. Заявлена кількість учасників – до 1000 громадян. Незважаючи на рішення органів суду про обмеження проведення вказаного масового заходу шляхом його заборони, ор- ганізаторами захід був проведений.

Працівниками міліції були доставлені до Київського РВ Харківського міського управ- ління 24 особи з числа учасників зазначеної ходи, які знаходились біля пам’ятника В.І. Леніну. У відношенні найбільш активних правопорушників, в тому числі і організаторів пішої ходи по вул. Сумській від скверу Пере- моги до площі Свободи, зібрано 9 адміністра- тивних матеріалів за ст.185-1 КУАП [4] (по- рушення порядку організації і проведення зібрань, мітингів, демонстрацій). З іншими доставленими громадянами проведена профі- лактична бесіда.

У відповідності до проведеного аналізу встановлено, що про обмеження проведення масових заходів на території обслуговування, керівництво Головного управління МВС

(3)

України в Харківської області та підрозділів йому підпорядкованих до органів суду з від- повідними зверненнями не зверталось. Із зве- рненнями про обмеження проведення масо- вих заходів до органів суду здебільшого звертаються представники місцевих органів влади та самоврядування. Згідно ст.7 та ст.11 Закону України «Про виконавче проваджен- ня» [5], для проведення виконавчих дій дер- жавний виконавець за необхідності залучає працівників органів внутрішніх справ. Про прийняття рішення органами суду про обме- ження права проведення будь-якого масового заходу, працівники міліції сповіщаються ор- ганами Державної виконавчої служби завчасно згідно наказу МВС України та Міністерства юстиції України № 607/56/5 від 25.06.2002 р.

[5]. При отриманні відповідної постанови державного виконавця про залучення праців- ників органів внутрішніх справ для охороні громадського порядку при проведенні вико- навчих дій, забезпечення безпеки працівників ДВС не пізніше ніж за три дні до запланова- ного початку масового заходу керівник тери- торіального органу внутрішніх справ залежно від місця проведення масового заходу, опера- тивної інформації про наміри організаторів та учасників заходу, характеристики заходів, які раніш проводили організатори даних заходів (як вони себе поводили, чи були порушення громадського порядку з їх боку), складності оперативної обстановки як безпосередньо у місті проведення, так і на прилеглій території, можливості втручання сил протилежної полі- тичної направленості, видає розпорядження про виділення необхідної кількості особового складу.

Враховуючи досвід дій працівників держа- вної виконавчої служби та залучених до про- ведення виконавчих дій працівників міліції при проведенні масових заходів, виникає не- обхідність зупинитись на деяких проблемних питаннях, а саме:

1. В зв’язку з тим, що (особливо це стосу- ється масових заходів у період з березня по- точного року по теперішній час) є випадки, коли у зв’язку з оперативною обстановкою

особовий склад міліції та Державної виконав- чої служби вимушений діяти таким чином, що під час виконання виконавчих дій вини- кають проблеми у належному забезпеченні громадського порядку. В зв’язку з тим є нага- льна потреба внести доповнення в положення наказу МВС та Мінюсту № 607/58/5 від 25.06.2002 р. [6], які б передбачали визначен- ня конкретного керівника сумісними група- ми, до складу яких входять представники ДВС та співробітники міліції. В цьому допов- нені необхідно не тільки визначити посадову особу, яка повинна керувати діями таких груп, а й чітко визначити права, обов’язки та ступінь відповідальності цього керівника. Не- обхідно,щоб вищезазначений керівник був присутній як на інструктивних нарадах, так і безпосередньо на інструктажі перед початком проведення заходів по забезпеченню охорони громадського порядку, володів загальною ро- зстановкою сил та засобів, які задіяні на ОГП даного заходу, також володів оперативною інформацією про можливі ускладнення опе- ративної обстановки під час проведення захо- ду. Професійно грамотні дії керівника суміс- них груп, його швидке та адекватне реагування в разі загострення ситуації дадуть змогу співробітникам ДВС не тільки у пов- ному обсязі виконати необхідні виконавчі дії, а й будуть запорукою їх особистої безпеки.

2. Також існує нагальна потреба у створенні у складі Державної виконавчої служби підроз- ділу силової підтримки. Це питання стало ве- льми актуальним при проведенні аналізу про- ходження процесу виконання судових рішень під час масових заходів, в першу чергу полі- тичної спрямованості. На жаль, є непоодинокі приклади, коли при проведенні виконавчих дій співробітниками ДВС присутність працівників міліції (березень-червень 2014 року, прове- дення масових заходів на території Дзержин- ського району міста Харкова) викликає у уча- сників цих заходів підвищену агресію, яка переростає у групові хуліганські дії, сутички з працівниками ОВС, непокору законним ви- могам працівників міліції, пошкодженню ад- міністративних будівель тощо. У той же час

(4)

присутність при виконанні судових рішень виключно співробітників Державної виконав- чої служби, частина з яких була би безпосе- редньо судовими виконавцями,а частина – представниками підрозділу силової підтрим- ки тієї ж служби (у відповідному форменому одязі) майже завжди сприймається учасника- ми масових заходів менш агресивно. Така ор- ганізація проведення виконання судових рі- шень під час проведення масових заходів значно спрощує вирішення питання про при- значення посадової особи – керівника так званих сумісних груп. У разі участі у таких групах замість працівників міліції співробіт- ників силового підрозділу ДВС автоматично вирішується питання про керівника – цим ке- рівником повинен бути представник служби ДВС. Цей факт виключає можливі спірні мо- менти між правоохоронними службами. Це особливо важливо ще й тому, що дії великого скупчення людей частіше бувають неперед- баченими і, як правило, в сторону погіршення оперативної обстановки.

Приклад такої організації виконання судо- вих рішень ми бачимо як в багатьох західно- європейських країнах так і на пострадянсько- му просторі. Але приклад, який заслуговує найбільш прискіпливої уваги – це приклад організації роботи служби федеральних мар- шалів США, яка передбачає не тільки безпо- середнє виконання судових рішень, а в разі необхідності , і силові дії.

3. Враховуючи вищевикладене, дуже важ- ливо під час виконання рішення суду, особ- ливо це стосується дій сумісних груп (співро- бітників ДВС та міліції), використовувати можливості фото- і кінофіксації. Ці дії цілком законні (ст.11 Закону України «Про виконав- че провадження») та необхідні для подальшої кваліфікації дій громадян при можливих по- рушеннях громадського порядку, ідентифіка- ції особи правопорушників та підтвердження правомірності дій правоохоронців у тому чи- слі і в разі можливого оскарження їх дій з бо- ку учасників акцій.

4. В зв’язку з тим, що на даний час відсут- ня належна правова база, регламентуюча су-

місні дії співробітників органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби при проведенні виконавчого провадження під час масових заходів, вважатиме за доцільне до- дати до глави 7 Закону України «Про вико- навче провадження» статтю, в якій законода- вчо були б закріплені положення процесу виконання рішення суду про обмеження пра- ва на проведення масових заходів шляхом їх заборони.

5. На даний час відсутня практика прове- дення сумісних занять зі співробітниками ор- ганів внутрішніх справ та державною вико- навчою службою. Вважаємо за доцільне ввести в систему занять з професійної підго- товки співробітників зазначених підрозділів цикл занять, в ході яких розробляти та відп- рацьовувати алгоритм дій при забезпеченні як належного стану охорони громадського по- рядку так і в разі виконання відповідного рі- шення суду.

Враховуючи вищевикладене, зазначимо, що кінцевий результат дій всіх правоохорон- них служб при забезпеченні масових заходів – це належний стан громадського порядку пе- ред, під час та після проведення їх проведен- ня. Необхідною умовою цього результату – є налагоджена взаємодія між зазначеними слу- жбами, в тому числі на певному етапі сумісні скоординовані дії міліції та Державної вико- навчої служби.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Голос України. – 10.01.2001. – № 3.

3. Кодекс адміністративного судочинства України // ВВР України. – 2005. – № 35–36,

№ 37. – Ст. 446.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення // ВВР України. – 1984. –

№ 51. – Ст. 1122.

5. Закон України «Про виконавче прова- дження» : від 21.04.1999 р. [Електронний ре-

(5)

сурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.

ualaws/show/606-14.

6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про порядок взаємо- дії органів внутрішніх справ України та орга-

нів державної виконавчої служби при приму- совому виконанні рішень судів та інших ор- ганів (посадових осіб)» : від 25.06.2002 р., № 607/56/5 [Електронний ресурс]. – Режим дос- тупу: http://zakon2.rada.gov.ualaws/show/

z0541-02.

Голуб М. В. Взаємодія органів внутрішніх справ та державної виконавчої служби під час проведення масових заходів / М. В. Голуб // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 84–88 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2014_4_17.pdf

Виконано аналіз тенденцій щодо посилення суспільно-політичної активності грома- дян; відображені роль і завдання ОВС та виконавчої служби на етапі підготовки та проведення масових заходів в умовах загострення суспільно-політичної обстановки, активізації певних груп населення. Акцентовано увагу на взаємодії всіх служб ОВС (оперативних, зовнішніх, експертних та ін.), Виконавчої служби, судових органів, ор- ганів місцевого самоврядування, громадських організацій як необхідної умови дотри- мання чинного законодавства при забезпеченні охорони громадського порядку під час даних заходів.

***

Голуб Н.В. Взаимодействие органов внутренних дел и государственной исполните- льной службы во время проведения массовых мероприятий

Выполнен анализ тенденций по усилению общественно-политической активности граждан; отражены роль и задачи ОВД и исполнительной службы на этапе подготовки и проведения массовых мероприятий в условиях обострения общественно- политической обстановки, активизации определенных групп населения. Акцентирова- но внимание на взаимодействии всех служб ОВД (оперативных, наружных, эксперт- ных и др.), исполнительной службы, судебных органов, органов местного самоуправ- ления, общественных организаций как необходимом условии соблюдения действующего законодательства при обеспечении охраны общественного порядка во время данных мероприятий.

***

Golub N.V. Interaction of the Interior and the State Executive Service during Public Events The analysis of trends to enhance the socio-political activity of citizens; reflects the role and tasks of the police department and executive services at the stage of preparation and holding of mass actions in face of the deteriorating socio-political situation, activation of specific populations. The attention is focused on the interaction of all bodies of internal affairs operational, external, expert and others), Executive service, the judiciary, local government, non-governmental organizations as a necessary condition of compliance with current legislation, while ensuring the protection of public order during these activities.

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

6 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», яка регулює діяльність

1) З метою недопущення оприлюднення даних про скоєні злочини в обсягах, які можуть зашкодити їх розкриттю та

єднання сил, засобів, методів податкової мі- ліції, органів внутрішніх справ, Служби безпе- ки України, прокуратури, митного контролю для досягнення

№ 334 висвітлив у своїх нормах оновлену методику визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів органів внутрішніх справ

б) необов’язкові (факультативні) адміністративні процедури проходження служби, серед яких: переміщення і просування по службі, оскільки працівник

У висновку можемо сказати, що питання використання службових собак кінологічними підрозділами Національної поліції України під час виконання

Для цього, спираючись на Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ

Правовідносини у сфері дотримання та забезпе- чення прав людини і громадянина регулюються у першу чергу Конституцією України 1996 р., а

Відповідальність за якісний і вчасний розгляд звернень місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій до

The place of victimological prevention in the system of criminality among police personnel prevention is delineated, the main defects in the system are pointed out, own point of view

Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування використання громадської думки як інструменту оцінки діяльності органів внутрішніх справ та

The author’s determination of concept «organizational and legal framework of migration control militia» is formulated.. The characteristic of the legal support of militia of

спрямування Державної фіскальної служби України, дослідження адміністративно-правових основ реалізації функцій системи органів митного

3) сприяння взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.. З метою забезпечення узгодженої співпраці органів

Можна виділити кілька характерних ознак професійних моти- вів працівника ОВС: енергетичний потенціал, що активізує про- фесійну діяльність; чітке

б) провідна роль керівників; в) заінтересованість службовців у досягненні кінцевого результату; г) безперервності; д) системності; ж)

Під час проведення ігри з теми «Система органів виконавчої влади» відбувається оцінювання роботи в малій групі та відпові- дей

Беручи до уваги існуючи в сфері охорони довкілля проблеми, вважаємо, що діяльність органів державної влади, в тому числі органів внутрішніх справ

– у галузі організації нормотворчої діяльності: аналіз правозастосовної практики в системі органу (установи), а також пропозицій,

Тож, на основі аналізу результатів практич- ної діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення нале- жного громадського порядку та безпеки під

Тому у статті ми ставимо завдання визначити види звер- нень громадян, що надходять до органів вну- трішніх справ України, їх роль та значення в

Розвиток суспільства визначає необхідність не тільки здійснення конк- ретних заходів, спрямованих на забезпечення професійної захищеності,

для демократизації та прозорості в діяльності органів внутрішніх справ, попередження і недопущення порушень конституційних прав і свобод лю-