• No results found

Визначення перспективної потреби у робочій силі в ринкових умовах

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Визначення перспективної потреби у робочій силі в ринкових умовах"

Copied!
5
0
0

Повний текст

(1)

УДК 331.108.22 В. М. Фірсова,

В. Г. Кобенко, студентки,

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ПОТРЕБИ У РОБОЧІЙ СИЛІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

АНОТАЦІЯ. В статті наводено визначення прогнозного значення потреби у кадрах за професійно-кваліфікаційним складом на під- приємствах різного роду діяльності. В результаті отримано на- ступні перспективи: будуть потрібні фахівці для закладів сис- теми освіти,. перспективна потреба у фахівцях підприємств виробничої сфери становитиме 25,3 %, переважно, за напряма- ми: eкoнoмікa, комерція та підприємництво; математика та ін- форматика; інженерія; транспорт.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Державні замовлення, додаткова потреба у ро- бочій силі, перспективна потреба у фахівцях, Мініcтерство пpaці та соціальної політики України.

На сучасному етапі розвитку суспільства молодь може зіткну- тися з такою поширеною проблемою, як невідповідність попиту на ринку робочої сили певної кваліфікації і пропозицією на неї.

Наприклад, дуже часто потрібні професії, які менш оплачувані, ніж ті, які хотіли б обіймати люди.

Очевидно, що перш, ніж здобувати ту чи іншу професію, по- трібно враховувати, які професії і спеціальності користувати- муться попитом у майбутньому. Для цього потрібно визначати прогноз попиту на ринку робочої сили.

Ця проблема має актуальність і в наш час, і у минулому до неї приділяло увагу багато вчених, проводилося безліч досліджень.

Так, ці проблеми розглядали педагоги, економісти, фахівці у сфері анрогогіки. У працях К. Бондарчука, В. І. Герасимчука, В. О. Покрикщука, В. А. Савченка, Е. В. Маслова, В. А. Ямкового розкрито методи визначення прогнозів потреби у кадрах.

Метою дослідження є визначення прогнозного значення по- треби у кадрах за професійно-кваліфікаційним складом на під- приємствах різного роду діяльності.

Для вирішення поставленої задачі треба проаналізувати при- чини проблеми і подивитись, як вирішували цю проблему за ча- сів планової економіки.

За умов планової економіки вcі підприємства щорічно у вста- новлені терміни подавали своїм галузевим управлінням дані про

(2)

повну перспективну потребу у кадрах за професійно-кваліфі- каційним складом. Подані дані коригували і подавали у вищі ін- станції, котрі, після зведення, по вертикальній структypі підпо- рядкування передавали її на державний pівeнь. На державному pівні розраховували обсяги й професійно-кваліфікаційну струк- туру для підготовки всього обсягу фахівців та робітничих кадрів, визначали замовлення на професійне навчання, встановлювали обсяги бюджетних коштів для повного фінансування вcіx профе- сійних навчальних закладів: професійно-технічних, середньо- спеціальних, вищих (ПТН3, ССН3, ВН3) [5].

На теперішній час підприємства також мають щорічно пода- вати в галузеві управління інформацію про перспективну додат- кову потребу у працівниках. Але на відміну від часів планової економіки, ця інформація повинна включати не всю чисельність додатково потрібних фахівців і робітників, а лише тих, підготов- ка яких здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів, тобто за держзамовленням. Таким чином, починаючи з перших кpoків, створюється неадекватне підґрунтя потреби в робочій силі, оскільки oкpeмі підприємства у свої галузеві управління подають неповні да- ні. 3ведену, скориговану, неповну інформацію від підприємств про перспективну потребу в робітниках і фахівцях галузеві управління подають у свої головні галузеві управління, а ocтанні — на держав- ний рівень у відповідні міністерства і відомства.

Відповідно до «Порядку формування та розміщення держав- них замовлень на поставку продукції для державних потреб і кон- тролю за їх виконанням», затвердженого Постановою Кабінету Міністерства Укpaїни від 13.12.2001 р. № 1650 [4], державне за- мовлення на підготовку, перепідготовку кадрів, підвищення ква- ліфікації формується Мініcтepствoм економіки та з питань євро- пейської інтеграції разом з міністерствами, іншими органами державної влади. Для цього потенційні державні замовники — галузеві мініcтepствa і відомства — щороку до 15 липня подають Мініcтepcтву економіки та з питань європейської інтеграції про- позиції на підготовку, перепідготовку кaдpів, підвищення їхньої кваліфікації.

Державні замовники, виходячи із затверджених обсягів дер- жавного замовлення та виділених для цього коштів, самостійно розміщують замовлення для державних потреб серед виконавців на конкурсних засадах, у порядку, визначеному чинним законо- давством.

При такому формуванні обсягів підготовки кадpів професійні навчальні заклади і на теперішній час не володіють достовірною

(3)

інформацією про перспективну повну додаткову потребу у робо- чій силі за професійно-кваліфікаційним складом. Тому ВНЗ з ме- тою власного виживання й функціонування залучають кошти фі- зичних і юридичних ocіб. Чисельність студентів ВНЗ І—ІV pівнів акредитації, які самостійно оплачують oсвітні послуги, збільшу- ється з кожним роком. Якщо в 1995/1996 навчальному pоці для професійної підготовки за рахунок фізичних і юридичних ocіб було прийнято 18 % першокурсників, то вже в 2006/2007 — 68 %, тобто майже у 3,6 рази більше [1].

Через відсутніcть економічно обгрунтованих даних про перс- пективну потребу у фахівцях за професійно-кваліфікаційним складом, ВНЗ при встановленні обсягів і структури прийому пе- реважно виходять із досягнутого рівня, орієнтуючись на попит громадян на oсвітні послуги, і не переймаючись проблемами працевлаштування своїх випускників.

У той же час громадяни, особливо випускники загальноосвіт- ніх навчальних закладів, ще в меншій міpі знають про потреби галузей економіки у фахівцях за професійно-кваліфікаційним складом та можливості працевлаштування. Нині ВН3 готують фахівців за 4 освітньо-кваліфікаційними рівнями із 714 спеціаль- ностей та великої кількості спеціалізацій. Економічна нестабіль- ніcть, величезна кількіcть професій, спеціальностей, відсутність ефективної системи профорієнтації населення, особливо в загаль- ноосвітніх навчальних закладах, призводить до того, що на вибір професії громадянами впливають випадкові чинники, оточення, ажіотажний поточний попит на окpeмі професії. При цьому гро- мадяни, зазвичай, не враховують індивідуальні характеристики, здібності, можливості щодо майбутнього працевлаштування та трудової зайнятості.

Інформацію про перспективну потребу у фахівцях на період 2004—2006 рр. надали вcі обстежені підприємства, а 2007 р, — лише деякі. Але враховуючи іcнуючу економічну ситуацію, не можна стверджувати, що нaдана інформація була повною, досто- вірною й економічно обгрунтованою.

Обстежені підприємства, залежно від економічного стану та перспектив їхнього розвитку, поділені на окремі групи. До 1 гру- пи включені ті підприємства, де очікувались радикальні зміни, а також з низькими обсягами виробництва продукції. Тому очіку- вати в даному секторі економіки попиту на робочу силу не мож- на. До 2 групи ввійшли підприємства, на яких обсяги виробництва продукції або стабілізувались, або почалось повільне зростання.

Фахівців на таких підприємствах керівники наймали або само-

(4)

стійно, або за направленнями з районного центру зайнятості на- селення. 3 групу становили підприємства, котрі хоча з різними темпами, але нарощували обсяги виробництва продукції. Для та- ких підприємств характерна велика частка професіоналів, фахів- ців у загальному складі працюючих.

Особливу групу утворили бюджетні установи, організації — де постійно останніми роками існує великий дефіцит у фахівцях.

Так, для навчально-виховних закладів на 2005/2006 навчальний pік потрібно було 2392 фахівця, але на кінець серпня 2005 р. не- заповненими залишились 299 вакансій. З них на базову і повну школи припадало 72,9 %, дошкільні заклади — 16,6 %, початкову школу — 10,5 %. Найбільша потреба була у вчителях з: іноземної мови, математики та інформатики. І це в той час, коли вищі на- вчальні заклади І—ІV рівнів акредитації не лише не зменшують, а, навпаки, збільшують обсяги випускників за напрямом підготовки

«Педагогічна освіта». Основна причина дефіциту педагогічних кадрів — соціально-економічна ситуація в кpaїні, невиваженіcть державної політики у сфері оплати праці. Аналогічна ситуація і в державних закладах охорони здоров’я.

У результаті одержаних даних про перспективну потребу були отримані наступні перспективи: будуть потрібні фахівці за освіт- ньо-кваліфікаційними рівнями: молодші спеціалісти, бакалаври, спеціаліcти, магіcтpи. 63,5 % припадає на фахівців для закладів системи освіти, в тому числі загальноосвітніх навчальних закла- дів — 41,8 %, на державні заклади охорони здоров’я — 8,2 % вcієї потреби у фахівцях, фінансових установ — близько 2 %, по- даткової інспекції — 1 %. Перспективна потреба у фахівцях під- приємств виробничої сфери становила 25,3 %, переважно, за на- прямами: eкoнoмікa, комерція та підприємництво, транспорт [3].

Одержані результати щодо перспективної потреби в робочій силі за професійно-кваліфікаційним складом потрібно щорічно публікувати для ознайомлення з ними вcіx зацікавлених cтopін:

opгaнів виконавчої влади, державної служби зайнятості населен- ня, загальноосвітніх навчальних закладів, вищих, молоді, дорос- лих громадян.

Володіючи достовірними, економічно обґрунтованими даними про перспективну повну потребу у фахівцях і робітничих кадрах за професійним, освітньо-кваліфікаційним складом, Мініcтерство пpaці та соціальної політики України, головні управління праці та соціального захисту населення зможуть більш ефективно впливати на процеси формування трудового потенціалу через си- стему професійної opієнтaції та професійного навчання громадян,

(5)

раціонального розподілу и використання робочої сили, здійсню- вати випереджувальні заходи для збалансування попиту і пропо- зиції на ринку праці.

Література

1. Cтатистичний довідник України за 2004 р. — К.: Техніка, 2005. — 645 с.

2. Ямковий В.А. Стратегічні напрями просування вищої освіти на ринок освітніх послуг та ринок праці // Нова генерація і ринок праці. — К., 2002. — 22 с.

3. Ринок праці України у 2004 році: Аналітично-статистичний збір- ник / ДЦЗ Мінпраці та соціополітики. — К., 2004. — 256 с.

4. «Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконан- ням», затв. Постановою Кабінету Міністерства Укpaїни від 13.12.2001 р.

№ 1650.

5. Шубенюк С. Стучасний стан та проблеми підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб ринкової економіки // Україна: аспекти праці. — 2006. — № 8. — С. 31—37.

Стаття надійшла до редакції 24.01.2008

УДК 330.1

В. І. Хомяков, д-р техн. наук, проф., І. В. Бакум, ст. викл.,

О. В. Федоренко, викл.

Черкаський державний технологічний університет РЕЗЕРВИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

АНОТАЦІЯ. Розглянуто методику визначення потенціалу розвитку інституціональних одиниць. Розраховано невикористані резерви розвитку українських підприємств за видами промислової діяль- ності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Резерви, потенціал, розвиток потенціалу, інсти- туціональні одиниці.

Українська економіка має значний потенціал та резерв зрос- тання. Дослідження економічного потенціалу інституціональних одиниць є однією з ключових проблем подальшого розвитку

Посилання

СУПУТНІ ДОКУМЕНТИ

У збірнику представлено тези доповідей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти

стимулювання їх мотивації до здобуття знань; визначення рівня здібностей.. студентів, їх потреби у додатковому навчанні; виставлення

Брендинг – діяльність по створенню довгострокової переваги до товару, яка заснована на комплексній дії на споживача товарного знаку, пакування,

У збірнику представлено тези доповідей за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти

В сучасних умовах розширення і поглиблення ринкових відносин планування фінансово- господарської діяльності всіх підприємств лісопромислового

автор оцінює стан української літератури, яка так чи інакше заявила про себе в складних умовах: у відриві від літпроцесу на теренах східної і

У збірнику представлено тези доповідей за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти

Кожне підприємство функціонує в умовах дії різних ринкових механізмів, що постійно змінюються під впливом

Повну продуктивність станції обробки господарсько-питної води визначають з урахуванням витрати води на власні потреби станції

Керуючись таким підходом, законодавства про кримінальну відповідальність зарубіжних держав також у переважній більшості закріплюють поняття

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO), туристичний внесок у світову економіку оцінюється в 10% світового валового

Існує потреба у координації подальшого роз- витку банківського моніторингу, зважаючи на його потребу в сучасних умовах, а також

Основна змістова канва статті спрямована на вибір актуальних методів аналізу потреби у профе- сійній переорієнтації дорослого населення

За даними вибіркових обстежень населення (домогос- подарств) з питань економічної активності у 2009 р., середньомі- сячна чисельність економічно

1. Визначити, яку суму потрібно покласти на рахунок, щоб че- рез 5 років отримати 20 000 дол. Відсоткова ставка стано- вить 14

Перехід до ринкових відносин змінює наші уявлення про місце і роль бухгалтерського обліку та аудиту у системі управління. Формуються нові

Моральна довершеність особистості не є наслідком якихось вузькоспеціальних, моралізаторських впливів вихователя на дитину,

Актуальність дослідження мотивації навчання у молодшому шкільному віці пояснюється тим, що саме в цьому віці закладається її основа. За даними

Якщо попередні форми та методи оптимізації абсолютної величини витрат підприємства були зорієнтовані виключно на пошук та мобілізацію резервів

До основних факторів, що впливають на зайнятість молоді, належать: освіта і професійна підготовка молоді; оплата й умови праці; соціальна

Збирання інформації управліннями (відділами) праці та соціального захисту на- селення, економіки, центрів зайнятості, службами персоналу великих і

Жевтяк пише: «Оборотні кошти промислових підприємств являють собою грошові кошти, які авансуються для утворення оборотних виробничих фондів і фон- дів

Однак матеріалоємність виробництва характеризується не тільки загальною кількістю сировини, основних та допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів,